32001R1638[1]

A Bizottság 1638/2001/EK rendelete (2001. július 24.) az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról szóló 2597/95/EK tanácsi rendelet módosításáról

A Bizottság 1638/2001/EK rendelete

(2001. július 24.)

az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról szóló 2597/95/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról szóló, 1995. október 23-i 2597/95/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 2. cikke (5) bekezdésére és 4. cikkére,

mivel:

(1) A veszélyeztetett fajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) szerződő felei konferenciájának kilencedik ülése 1994-ben felkérte az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetét (FAO) és a regionális halászati szervezeteket, hogy kísérjék figyelemmel a porcoshalakra (cápák, ráják és tömörfejűek) vonatkozó fogási és kereskedelmi adatokat.

(2) A FAO a megfelelő regionális halászati szervezetekkel együttműködve összeállította azoknak a porcoshalaknak a jegyzékét, amelyekről fogási statisztikát kell készíteni a Statlant-rendszerű kérdőív alapján.

(3) A 2597/95/EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a tagállamok az Eurostat előzetes jóváhagyásával az említett rendelet 5. mellékletében meghatározott formától eltérő formában vagy más adathordozón is benyújtathatják az adatokat.

(4) Néhány tagállam kérte, hogy 2597/95/EK rendelet 5. mellékletében meghatározott formától eltérő formában vagy eltérő adathordozó alkalmazásával nyújthasson be adatokat (amelyek megfelelnek a fent említett Statlant-kérdőívnek).

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 72/279/EGK tanácsi határozattal [2] létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2597/95/EK rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet I. melléklete lép.

2. cikk

A tagállamok az e rendelet II. mellékletében részletezett formátumnak megfelelően nyújthatják be az adatokat.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. július 24-én.

a Bizottság részéről

Pedro Solbes Mira

a Bizottság tagja

[1] HL L 270., 1995.11.13., 1. o.

[2] HL L 179., 1972.8.7, 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A FAJOK JEGYZÉKE, AMELYEKRE VONATKOZÓAN MINDEN FŐ HALÁSZATI TERÜLET ESETÉBEN ADATOT KELL BENYÚJTANI

Az alábbiakban felsorolt fajok azok, amelyek fogását jelentették a hivatalos statisztikákban. A tagállamoknak, amennyiben rendelkezésükre áll, valamennyi azonosított fajra vonatkozó adatot be kell nyújtaniuk. Amennyiben egyes fajokat nem lehet azonosítani, akkor az adatokat összesítve, a lehető legrészletesebb formában kell átadni.

Megjegyzés:

m.n.j. = máshol nem jelzett

Középkelet-atlanti terület (34. fő halászati terület)

A faj megnevezése | 3 betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés |

Angolna | ELE | Anguilla anguilla |

Alózafélék m.n.j. | SHZ | Alosa spp. |

Nyugat-afrikai ilisha | ILI | Ilisha africana |

Lapos halak m.n.j. | FLX | Pleuronectiformes |

Rombuszhalfélék | LEF | Bothidae |

Közönséges nyelvhal | SOL | Solea vulgaris |

Karcsú nyelvhal | CET | Dicologoglossa cuneata |

Nyelvhalfélék m.n.j. | SOX | Soleidae |

Kutyanyelvhalak m.n.j. | TOX | Cynoglossidae |

Szárnyas rombuszhal | MEG | Lepidorhombus whiffiagonis |

Rombuszhalak m.n.j. | LEZ | Lepidorhombus spp. |

Villás tőkehal | GFB | Phycis blennoides |

Francia tőkehal | BIB | Trisopterus luscus |

Kék puha tőkehal | WHB | Micromesistius poutassou |

Szürke tőkehal | HKE | Merluccius merluccius |

Szenegáli tőkehal | HKM | Merluccius senegalensis |

Tőkehalak m.n.j. | HKX | Merluccius spp. |

Tőkehalalakúak m.n.j. | GAD | Gadiformes |

Tengeri harcsák m.n.j. | CAX | Ariidee |

Tengeri angolna | COE | Conger conger |

Tengeri angolnafélék m.n.j. | COX | Congridae |

Szalonkahal | SNS | Macrorhamphosus scolopax |

Nyálkásfejű halak | ALF | Beryx spp. |

Kakashal | JOD | Zeus faber |

Ezüst kakashal | JOS | Zenopsis conchifer |

Disznófejűhal-félék | BOR | Caproidae |

Sügéralakúak m.n.j. | DPX | Perciformes |

Spanyol csíkossügér | GPD | Epinephelus guaza |

Bronzsügér | GPW | Epinephelus aeneus |

Sügérek m.n.j. | GPX | Epinephelus spp. |

Roncssügér | WRF | Polyprion americanus |

Fűrészes sügérfélék m.n.j. | BSX | Serranidae |

Pettyes farkassügér | SPU | Dicentrarchus punctatus |

Farkassügér | BSS | Dicentrarchus labrax |

Priacanthusfélék m.n.j. | BIG | Priacanthus spp. |

Kardinálishalfélék m.n.j. | APO | Apogonidee |

Cilinderhalak | TIS | Branchiostegidae |

Rubinthalak stb. | EMT | Emmelichthyidae |

Csattogóhalfajok m.n.j. | SNA | Lutjanus spp. |

Csattogóhalak m.n.j. | SNX | Lutjanidae |

Édesajkú hal | GBR | Plectorhinchus mediterraneus |

Hamis dörmögőhal | BGR | Pomadasys incisus |

Sompat dörmögőhal | BUR | Pomadasys jubelini |

Nagyszemű dörmögőhal | GRB | Brachydeuterus auritus |

Dörmögőhalak m.n.j. | GRX | Haemulidae (= Pomedasyidae) |

Árnyékhalfélék | DRU | Sciaena spp. |

Közönséges umbrahal | COB | Umbrina cirrosa |

Sashal | MGR | Argyrosornus regius |

Boe árnyékhal | DRS | Pteroscion peli |

Law croaker | CKL | Pseudotolithus brachygnatus |

Kasszáva croaker | PSS | Pseudotolithus senegalensis |

Bobo croaker | PSE | Pseudotolithus elongatus |

Nyugat-afrikai croakerek | CKW | Pseudotolithus spp. |

Árnyékhalak, croakerek m.n.j. | CDX | Sciaenidae |

Északi durbincs | SBR | Pagellus bogaraveo |

Vörös durbincs | PAC | Pagellus erythrinus |

Gyöngyös durbincs | SBA | Pagellus acarne |

Bíbor durbincs | PAR | PagelIus bellottii |

Durbincsok m.n.j. | PAX | Pagellus spp. |

Gyűrűsdurbincsok m.n.j. | SRG | Diplodus spp. |

Nagyszemű fogasdurbincs | DEL | Dentex macrophthalmus |

Fogasdurbincs | DEC | Dentex dentex |

Angolai fogasdurbincs | DEA | Dentex angolensis |

Kongói fogasdurbincs | DNC | Dentex congoensis |

Fogasdurbincsok m.n.j. | DEX | Dentex spp. |

Fekete durbincs | BRB | Spondyliosoma cantharus |

Barna tengeridurbincs | SBS | Oblada melanura |

Kékfoltos durbincs | BSC | Sparus caeruleostictus |

Rózsaszínű durbincs | RPG | Sparus pagrus |

Aranydurbincs | SBG | Sparus auratus |

Sparus durbincsok m.n.j. | SBP | Sparus (= Pagrus) spp. |

Nagyszemű durbincs | BOG | Boops boops |

Tengeri durbincsok m.n.j. | SBX | Sparidae |

Nyurgadurbincsok | PIC | Spicara spp. |

Tengeri márnák | MUX | Mullus spp. |

Nyugat-afrikai kecskehal | GOA | Pseudopeneus prayensis |

Tengeri márnafélék m.n.j. | MUM | Mullidae |

Afrikai sarlóhal | SIC | Drepane africana |

Sertésfogú halak | SPA | Ephippidae |

Sügérszerűek m.n.j. | PRC | Percoidei |

Szakállas brotula | BRD | Brotula barbata |

Tengeri felcserhal | SUR | Acanthuridae |

Morgóhalfélék m.n.j. | GUX | Triglidae |

Íjhalfélék | TRI | Balistidae |

Horgászhal | MON | Lophius piscatorius |

Horgászhalfélék m.n.j. | ANF | Lophiidae |

Árcsőrű csukafélék m.n.j. | BEN | Belonidae |

Repülőhalfélék m.n.j. | FLY | Exocoetidae |

Nyilascsukák | BAR | Sphyraena spp. |

Nagyfejű tengeri pérhal | MUF | Mugil cephalus |

Óriás afrikai threadfin | TGA | Polydactylus quadrifilis |

Kis afrikai threadfin | GAL | Galeoides decadactylus |

Király threadfin | PET | Pentenemus quinquarius |

Threadfinek m.n.j. | THF | Polynemidae |

Sügéralakúak m.n.j. | PPX | Perciformes |

Makrahal; kékhal | BLU | Pomatomus saltatrix |

Cobia | CBA | Rachycentron canadum |

Fattyúmakréla | HOM | Trachurus trachurus |

Fattyúmakrélák m.n.j. | JAX | Trachurus spp. |

Álmakrahalak | SDX | Decapterus spp. |

Jakabhal | CVJ | Caranx hippos |

Spanyol makrahal | HMV | Decapterus rhonchus |

Makrahalak m.n.j. | TRE | Caranx spp. |

Lenézőhal | LUK | Selene dorsalis |

Sárkányhalak | POX | Trachinotus spp. |

Sárgafarkú fattyúmakréla fajok m.n.j. | AMX | Seriola spp. |

Közönséges villásmakréla | LEE | Lichia amia |

Atlanti bumper | BUA | Chloroscombrus chrysurus |

Aranymakréla | DOL | Coryphaena hippurus |

Fedőhal | BLB | Stromateus fiatola |

Fedőhalfélék | BUX | Stromateidae |

Csonthal | BOF | Albula vulpes |

Alasa | SAA | SardineIla aurita |

Tömzsi alasa | SAE | Sardinella madeirensis |

Alasák | SIX | Sardinella spp. |

Bonga shad | BOA | Ethmalosa fimbriata |

Szardínia | PIL | Sardina pilchardus |

Európai szardella | ANE | Engraulis encrasicolus |

Heringalakú halak m.n.j. | CLU | Clupeoidei |

Bonitó; palamida | BON | Sarda sarda |

Karcsú palamida | BOP | Orcynopsis unicolor |

Wahoo | WAH | Acanthocybium solandri |

Nyugat-afrikai spanyolmakréla | MAW | Scomberomorus tritor |

Páncélos makrahal | FRZ | Auxis tharard, A rochei |

Tonhal | BFT | Thunnus thynnus |

Germon | ALB | Thunnus alalunga |

Sárgaúszójú tonhal | YFT | Thunnus albacares |

Nagyszemű tonhal | BET | Thunnus obesus |

Tonhalak m.n.j. | TUN | Thunnini |

Fűrészes rájafélék | SAW | Pristidae |

Amerikai vitorláshal | SAI | Istiophorus albicans |

Kormos nyársorrúhal | BUM | Makaira nigricans |

Fehér marlin; szuronyos hal | WHM | Tetrapturus albidus |

Vitorláshalfélék | BIL | Istiophoridae |

Kardhal | SWO | Xiphias gladius |

Makrahalak m.n.j. | TUX | Scombroidei |

Ezüstös sertefarkúhal | LHT | Trichiurus lepturus |

Villásfarkú abroncshal | SFS | Lepidopus caudatus |

Fekete abroncshal | BSF | Aphanopus carbo |

Abroncshalfélék m.n.j. | CUT | Trichiuridae |

Foltos makrahal | MAS | Scomber japonicus |

Makrahal | MAC | Scomber scombrus |

Makrélák m.n.j. | MAZ | Scomber spp. |

Makrélaalakúak m.n.j. | MKX | Scombroidei |

Rókacápa | ALV | Alopias vulpinus |

Nagyszemű rókacápa | BTH | Alopias superciliosus |

Makócápák | MAK | Isurus spp. |

Kék cápa | BSH | Prionace glauca |

Selymes cápa | FAL | Carcharhinus falciformis |

Pörölycápa | SPZ | Sphyrna zygaena |

Csipkés pörölycápa | SPL | Sphyrna lewini |

Pörölycápafélék stb. m.n.j. | SPY | Sphyrnidae |

Búvárcápa | SCK | Dalatias licha |

Hegedűrája-félék stb., m.n.j. | GTF | Rhinobatidae |

Csillagos cápák | SDV | Mustelus spp. |

Rájaalakúak m.n.j. | SRX | Rajiformes |

Porcoshalak; cápák, ráják tömörfejűek m.n.j. | SKX | Elasmobranchii |

Vértes- és csontoshalak m.n.j. | MZZ | Osteichthyes |

Mászórákok m.n.j. | CRA | Reptantia |

Trópusi languszták m.n.j. | SLV | Panulirus spp. |

Langusztarákok m.n.j. | CRW | Palinurus spp. |

Norvég rák | NEP | Nephrops norvegicus |

Európai homár | LBE | Homarus gammarus |

Éti ostorgarnéla | TGS | Penaeus kerathurus |

Déli rózsaszín garnéla | SOP | Penaeus notialis |

Ostoros garnélák m.n.j. | PEN | Penaeus spp. |

Piros ostorgarnéla | DPS | Parapenaeus longirostris |

Guinea shrimp | GUS | Parapenaeopsis atlantica |

Skarlát garnéla | SSH | Plesiopenaeus edwardsianus |

Ostorcsápú garnélák | PAL | Palaemonidae |

Garnélák m.n.j. | DCP | Natantia |

Rákalakúak m.n.j. | CRU | Crustacea |

Haslábúak m.n.j. | GAS | Gastropoda |

Csészeosztrigák m.n.j. | OYC | Crassostrea spp. |

Kékkagylók m.n.j. | MSX | Mytilidae |

Lábasfejűek m.n.j. | CEP | Cephalopoda |

Közönséges tintahal | CTC | Sepia officinalis |

Törpeszépiák | CTL | Sepiidae, Sepiolidae |

Kalmárok | SQC | Loligo spp. |

Közönséges polip | OCC | Octopus vulgaris |

Polipok | OCT | Octopodidae |

Valódi kalmárok m.n.j. | SQU | Loliginidae, Ommastrephidae |

Puhatestűek m.n.j. | MOL | Mollusca |

Teknősök m.n.j. | TTX | Testudinata |

Földközi-tenger és Fekete-tenger (37. fő halászati terület)

A faj megnevezése | 3 betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés |

Tokfélék m.n.j. | STU | Acipenseridae |

Angolna | ELE | Anguilla anguilla |

Nagy hering | SHC | Alosa pontica |

Alózafélék m.n.j. | SHD | Alosa spp. |

Fekete- és azovi-tengeri tyulka | CLA | Clupeonella cultriventris |

Lapos halak m.n.j. | FLX | Pleuronectiformes |

Sima lepényhal | PLE | Pleuronectes platessa |

Érdes lepényhal | FLE | Platichthys flesus |

Közönséges nyelvhal | SOL | Solea vulgaris |

Nyelvhalak m.n.j. | SOO | Solea spp. |

Szárnyas rombuszhal | MEG | Lepidorhombus whiffiagonis |

Rombuszhalak m.n.j. | LEZ | Lepidorhombus spp. |

Óriás rombuszhal | TUR | Psetta maxima |

Fekete-tengeri rombuszhal | TUB | Psetta maeotica |

Villás tőkehal | GFB | Phycis blennoides |

Törpe tőkehal | POD | Trisopterus minutus |

Francia tőkehal | BIB | Trisopterus luscus |

Kék puha tőkehal | WHB | Micromesistius poutassou |

Vékonybajszú tőkehal | WHG | Merlangus merlangus |

Szürke tőkehal | HKE | Merluccius merluccius |

Tőkehalalakúak m.n.j. | GAD | Gadiformes |

Ezüstlazacok | ARG | Argentina spp. |

Sűrűfogú gyíkhal | LIB | Saurida undosquamis |

Gyíkhalfélék m.n.j. | LIX | Synodontidae |

Tengeri angolna | COE | Conger conger |

Tengeri angolnafélék m.n.j. | COX | Congridae |

Kakashal | JOD | Zeus faber |

Sügéralakúak m.n.j. | DPX | Perciformes |

Spanyol csíkossügér | GPD | Epinephelus guaza |

Bronzsügér | GPW | Epinephelus aeneus |

Sügérek m.n.j. | GPX | Epinephelus spp. |

Roncssügér | WRF | Polyprion americanus |

Fűrészes sügér | CBR | Serranus cabrilla |

Fűrészes sügérfélék m.n.j. | BSX | Serranidae |

Farkassügér | BSS | Dicentrarchus labrax |

Tengeri sügérek | BSE | Dicentrarchus spp. |

Édesajkú hal | GBR | Plectorhinchus mediterraneus |

Árnyékhalfélék | DRU | Sciaena spp. |

Közönséges umbrahal | COB | Umbrina cirrosa |

Sashal | MGR | Argyrosomus regius |

Árnyékhalak, croakerek m.n.j. | CDX | Sciaenidae |

Északi durbincs | SBR | Pagellus bogaraveo |

Vörös durbincs | PAC | Pagellus erythrinus |

Gyöngyös durbincs | SBA | Pagellus acarne |

Durbincsok m.n.j. | PAX | Pagellus spp. |

Abroncsos keszeg | SWA | Diplodus sargus |

Gyűrűsdurbincsok m.n.j. | SRG | Diplodus spp. |

Nagyszemű fogasdurbincs | DEL | Dentex macrophthalmus |

Fogasdurbincs | DEC | Dentex dentex |

Fogasdurbincsok m.n.j. | DEX | Dentex spp. |

Fekete durbincs | BRB | Spondyliosoma cantharus |

Barna tengeridurbincs | SBS | Oblada melanura |

Rózsaszínű durbincs | RPG | Sparus pagrus |

Aranydurbincs | SBG | Sparus auratus |

Durbincsok m.n.j. | SBP | Sparus (= Pagrus) spp. |

Nagyszemű durbincs | BOG | Boops boops |

Ezüstös durbincs | SSB | Lithognathus mormyrus |

Magashátú durbincs | SLM | Sarpa salpa |

Tengeri durbincsok m.n.j. | SBX | Sparidae |

Közönséges ménola | BPI | Spicara maena |

Nyurgadurbincsok | PIC | Spicara spp. |

Csíkos tengeri márna | MUR | Mullus surmuletus |

Közönséges tengeri márna | MUT | Mullus barbatus |

Tengeri márnák | MUX | Mullus spp. |

Mérges pókhal | WEG | Trachinus draco |

Sügérszerűek m.n.j. | PRC | Percoidei |

Homoki angolnák | SAN | Ammodytes spp. |

Nyúlhalak | SPI | Siganus spp. |

Gébek | GOB | Gobius spp. |

Tengeri gébfélék m.n.j. | GPA | Gobiidae |

Sárkányfejűek, m.n.j. | SCO | Scorpaenidae |

Vörös morgóhal | GUN | Trigla lyra |

Morgóhalfélék m.n.j. | GUX | Triglidae |

Horgászhal | MON | Lophius piscatorius |

Horgászhalfélék m.n.j. | ANF | Lophiidae |

Csőrös csuka | GAR | Belone belone |

Nyilascsukák | BAR | Sphyraena spp. |

Nagyfejű tengeri pérhal | MUF | Mugil cephalus |

Kalászhalfélék | SIL | Atherinidae |

Sügéralakúak m.n.j. | PPX | Perciformes |

Makrahal; kékhal | BLU | Pomatomus saltatrix |

Fattyúmakréla | HOM | Trachurus trachurus |

Földközi-tengeri fattyúmakréla | HMM | Trachurus mediterraneus |

Fattyúmakrélák m.n.j. | JAX | Trachurus spp. |

Makrahalak m.n.j. | TRE | Caranx spp. |

Sárgafarkú fattyúmakréla | AMB | Seriola dumerili |

Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j. | AMX | Seriola spp. |

Közönséges villásmakréla | LEE | Lichia amia |

Tüskésmakréla-félék m.n.j. | CGX | Carangidae |

Aranyosfejű hal | POA | Brama brama |

Aranymakréla | DOL | Coryphaena hippurus |

Alasák m.n.j. | SIX | Sardinella spp. |

Szardínia | PIL | Sardina pilchardus |

Sprotni | SPR | Sprattus sprattus |

Európai szardella | ANE | Engraulis encrasicolus |

Heringalakú halak m.n.j. | CLU | Clupeoidei |

Bonitó; palamida | BON | Sarda sarda |

Karcsú palamida | BOP | Orcynopsis unicolor |

Páncélos makrahal | FRZ | Auxis thazard A. rochei |

Harántsávos tonmakréla | LTA | Euthynnus alletteratus |

Bonitó | SKJ | Katsuwonus pelamis |

Tonhal | BFT | Thunnus thynnus |

Germon | ALB | Thunnus alalunga |

Nagyszemű tonhal | BET | Thunnus obesus |

Tonhalak m.n.j. | TUN | Thunnini |

Amerikai vitorláshal | SAI | Istiophorus albicans |

Vitorláshalfélék | BIL | Istiophoridae |

Kardhal | SWO | Xiphias gladius |

Makrélaalakúak m.n.j. | TUX | Scombroidei |

Villásfarkú abroncshal | SFS | Lepidopus caudatus |

Foltos makrahal | MAS | Scomber iaponicus |

Makrahal | MAC | Scomber scombrus |

Makrélák m.n.j. | MAZ | Scomber spp. |

Makrélaalakúak m.n.j. | MKX | Scombroidei |

Óriáscápa | BSK | Cetorhinus maximus |

Rókacápa | ALV | Alopias vulpinus |

Lándzsafogú cápa | SMA | Isurus oxyrinchus |

Foltos cápa | SHO | Galeus melastomus |

Kék cápa | BSH | Prionace glauca |

Zátonycápa | CCP | Carcharhinus plumbeus |

Pörölycápa | SPZ | Sphyrna zygaena |

Csipkés pörölycápa | SPL | Sphyrna lewini |

Szürke tüskéscápa | QUB | Squalus blainvillei |

Falócápa | GUP | Centrophorus granulosus |

Búvárcápa | SCK | Dalatias licha |

Fekete tüskéscápa | ETX | Etmopterus spinax |

Tövises rája | RJC | Raja clavata |

Közönséges mérgesrája | JDP | Dasyatis pastinaca |

Heringcápa | POR | Lamna nasus |

Macskacápák | SCL | Scyliorhinus spp. |

Csillagos cápák | SDV | Mustelus spp. |

Közönséges tüskéscápa | DGS | Squalus acanthias |

Tüskéscápafélék m.n.j. | DGX | Squalidae |

Angyalrája | AGN | Squatina squatina |

Angyalrájafélék | ASK | Squatinidae |

Cápalakúak m.n.j. | SHX | Squaliformes |

Hegedűrájafélék | GTF | Rhinobatidae |

Rája fajok | SKA | Raja spp. |

Rájaalakúak m.n.j. | SRX | Rajiformes |

Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j. | SKX | Elasmobranchii |

Vértes- és csontoshalak m.n.j. | MZZ | Osteichthyes |

Nagy tarisznyarák | CRE | Cancer pagurus |

Mediterrán parti rák | CMR | Carcinus aestuaria |

Nagy tengeripók | SCR | Maja squinado |

Mászórákok m.n.j. | CRA | Reptantia |

Rózsaszín tüskés languszta | PSL | Palinurus mauritanicus |

Európai languszta | SLO | Palinurus elephas |

Languszták m.n.j. | CRW | Palinurus spp. |

Norvég rák | NEP | Nephrops norvegicus |

Európai homár | LBE | Homarus gammarus |

Éti ostorgarnéla | TGS | Penaeus kerathurus |

Piros ostorgarnéla | DPS | Parapenaeus longirostris |

Skarlát garnéla | SSH | Plesiopenaeus edwardsianus |

Vörös ostorgarnéla | ARA | Aristeus antennatus |

Fűrészes garnéla | CPR | Palaemon serratus |

Homoki garnéla | CSH | Crangon crangon |

Garnélák m.n.j. | DCP | Natantia |

Éti sáskarák | MTS | Squillia mantis |

Rákalakúak m.n.j. | CRU | Crustacea |

Haslábúak m.n.j. | GAS | Gastropoda |

Közönséges particsiga | PEE | Littorina littorea |

Európai osztriga | OYF | Ostrea edulis |

Óriás osztriga | OYG | Crassostrea gigas |

Ehető kékkagyló | MSM | Mytilus galloprovincialis |

Nagy fésűkagyló | SJA | Pecten jacobeus |

Tüskéscsigák | MUE | Murex spp. |

Ehető szívkagyló | COC | Cardium edule |

Sávos vénuszkagyló | SVE | Venus (= Chamelea) gallina |

Barázdás szőnyegkagyló | CTG | Ruditapes decussatus |

Kis vénuszkagyló | CTS | Tapes pullastra |

Szőnyegkagylók m.n.j. | TPS | Tapes spp. |

Ugrókagylók | DON | Donax spp. |

Hüvelykagylók | RAZ | Solen spp. |

Kagylók m.n.j. | CLX | Bivalvia |

Lábasfejűek m.n.j. | CEP | Cephalopoda |

Közönséges tintahal | CTC | Sepia officinalis |

Törpeszépiák | CTL | Sepiidae, Sepiolidae |

Kalmárok | SQC | Loligo spp. |

Nyílkalmár | SQE | Todarodes sagittatus sagitt. |

Közönséges polip | OCC | Octopus vulgaris |

Pézsmapolipok | OCM | Eledone spp. |

Polipok | OCZ | Octopodidae |

Valódi kalmárok m.n.j. | SQU | Loliginidae, Ommastrephidae |

Puhatestűek m.n.j. | MOL | Mollusca |

Teknősök m.n.j. | TTX | Testudinata |

Ehető zsákállat | SSG | Microcosmus sulcatus |

Kövi tengerisün | URM | Paracentrotus lividus |

Medúzák | JEL | Phopilema spp. |

Délnyugat-atlanti terület (41. fő halászati terület)

A faj megnevezése | 3 betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés |

Alózafélék m.n.j. | SHZ | Alosa spp. |

Laposhalak m.n.j. | FLX | Pleuronectiformes |

Bastard halibuts | BAX | Paralichthys spp. |

Nyelvhalak m.n.j. | TOX | Cynoglossidae |

- | SAO | Salilota australia |

Lágyhalak | MOR | Moridae |

Brazil codling | HKU | Urophycis brasiliensis |

Déli kék puha tőkehal | POS | Micromesistius australis |

Argentin tőkehal | HKP | Merluccius hubbsi |

Patagóniai tőkehal | HPA | Merluccius polylepis |

Tőkehalak m.n.j. | HKX | Merluccius spp. |

Patagóniai gránátoshal | GRM | Macruronus mageilanicus |

Kék gránátoshalak | GRS | Macruronus spp. |

Gránátoshalak | GRV | Macrourus spp. |

Tőkehalalakúak m.n.j. | GAD | Gadiformes |

Tengeri harcsák m.n.j. | CAX | Ariidae |

Nagy gyíkhal | LIG | Saurida tumbil |

Argentin tengeri angolna | COS | Conger orbignyanus |

Sügéralakúak m.n.j. | DPX | Perciformes |

Robalok m.n.j. | ROB | Centropomus spp. |

Csíkossügérek | GPB | Mycteroperca spp. |

Vörös csíkossügér | GPR | Epinephelus mario |

Sügérek m.n.j. | GPX | Epinephelus spp. |

Argentin tengeri sügér | BSZ | Acanthistius brasilianus |

Fűrészes sügérfélék m.n.j. | BSX | Serranidae |

Déli vörös csattogóhal | SNC | Lutjanus purpureus |

Sárgafarkú csattogóhal | SNY | Ocyurus chrysurus |

Csattogóhalak m.n.j. | SNX | Lutjanidae |

Sávos dörmögőhal | BRG | Conodon nobilis |

Dörmögőhalak m.n.j. | GRX | Haemulidae (= Pomadasyidae) |

Csíkos weakfish | SWF | Cynoscion striatus |

Cynoscion sügérek m.n.j. | WKX | Cynoscion spp. |

Atlanti árnyékhal | CKA | Micropogonias undulatus |

Déli király árnyékhal | KGB | Menticirrhus americanus |

Argentin árnyékhal | CKY | Urnbrina canasai |

Király sügér | WKK | Macrodon ancylodon |

Fekete árnyékhal | BDM | Pogonias cromis |

Árnyékhalak, croakerek m.n.j. | CDX | Sciaenidae |

Gyűrűsdurbincsok m.n.j. | SRG | Diplodus spp. |

Fogasdurbincsok m.n.j. | DEX | Dentex spp. |

Rózsaszínű durbincs | RPG | Sparus pagrus |

Tengeri durbincsok m.n.j. | SBX | Sparidae |

Tengeri márnák | MUX | Mullus spp. |

Kasztanyett hal | CTA | Cheilodactylus bergi |

Brazil homoki sügérek | SPB | Pinguipes spp. |

Brazil laposfejű sügér | FLA | Percophis brasiliensis |

Patagóniai blennie | BLP | Eleginops maclovinus |

Patagóniai fogassügér | TOP | Dissostichus eleginoides |

Púpos sziklasügér | NOG | Notothenia gibbenfrons |

Szürke sziklasügér | NOS | Notothenia squamifrons |

Patagonian rockcod | NOT | Patagonotothen brevicauda |

- | PAT | Patagonotothen longipes ramsai |

Antarctic rockcods, noties m.n.j. | NOX | Nototheniidae |

Blackfin icefish | SSI | Chaenocephalus aceratus |

Mackerel icefish | ANI | Champsocephalus gunnari |

Icefishes m.n.j. | ICX | Channichthyidae |

Sügérszerűek m.n.j. | PRC | Percoidei |

Pink cusk-eel | CUS | Genypterus blacodes |

Kormos makrélák m.n.j. | CEN | Centrolophidae |

Rózsás álsügér | BRF | Helicolenus dactylopterus |

Sárkányfejűek, m.n.j. | SCO | Scorpaenidae |

Atlantic searobins | SRA | Prionotus spp. |

Ballyhoo félcsőrős csuka | BAL | Hemirhamphus brasiliensis |

Repülőhalfélék m.n.j. | FLY | Exocoetidae |

Nyilascsukák | BAR | Sphyraena spp. |

Tengeripérfélék m.n.j. | MUL | Mugilidae |

Kalászhalfélék | SIL | Atherinidae |

Sügéralakúak m.n.j. | PPX | Perciformes |

Kéksügér | BLU | Pometomus saltatrix |

Tarka fattyúmakréla | JAA | Trachurus picturatus |

Fattyúmakrélák m.n.j. | JAX | Trachurus spp. |

Makrahalak m.n.j. | TRE | Caranx spp. |

Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j. | AMX | Seriola spp. |

Parona leatherjack | PAO | Parona signata |

Tüskésmakréla-félék m.n.j. | CGX | Carangidae |

Aranymakréla | DOL | Coryphaena hippurus |

Gulf butterfish, harvestfishes | BTG | Peprilus spp. |

Fedőhalfélék | BUX | Stromateidae |

Ladyfish | LAD | Elops saurus |

Tarpon | TAR | Tarpon (= Megelops) atlanticus |

Brazíliai alasa | BSR | Sardinella brasiliensis |

Alasák m.n.j. | SIX | Sardinella spp. |

Brazilian menhaden | MHS | Brevoortia aurea |

Argentine menhaden | MHP | Brevoortia pectinata |

Sprattok | SAS | Harengula spp. |

Falklandi spratt | FAS | Sprattus fuegensis |

Argentín szardilla | ANA | Engraulis anchoita |

Szardellafélék m.n.j. | ANX | Engraulidae |

Heringalakú halak m.n.j. | CLU | Clupeoidei |

Bonitó; palamida | BON | Sarda sarda |

Wahoo | WAH | Acanthocyhium solandri |

King mackerel | KGM | Scomberomorus cavalla |

Királymakréla | SSM | Scomberomorus maculatus |

Scomberomorus makréla fajok m.n.j. | KGX | Scomberornorus spp. |

Páncélos makrahal | FRZ | Auxis thazard, A. rochei |

Harántsávos tonmakréla | LTA | Euthynnus alletteratus |

Bonitó | SKJ | Katsuwonus pelamis |

Tonhal | BFT | Thunnus thynnus |

Atlanti tonhal | BLF | Thunnus atlanticus |

Germon | ALB | Thunnus alalunga |

Déli nagy tonhal | SBF | Thunnus maccoyii |

Sárgaúszójú tonhal | YFT | Thunnus albacares |

Nagyszemű tonhal | BET | Thunnus obesus |

Tonhalak m.n.j. | TUN | Thunnini |

Amerikai vitorláshal | SAI | Istiophorus albicans |

Kormos nyársorrúhal | BUM | Makaira nigricans |

Fehér marlin | WHM | Tetrapturus albidus |

Vitorláshalfélék | BIL | Istiophoridae |

Kardhal | SWO | Xiphias gladius |

Tonhalszerű halak m.n.j. | TUX | Scornhroidei |

Fehér kígyómakréla | WSM | Thyrsitops lepidopodes |

Ezüstös sertefarkúhal | LHT | Trichiurus lepturus |

Foltos makrahal | MAS | Scomber japonicus |

Nagyszemű rókacápa | BTH | Alopias superciliosus |

Lándzsafogú cápa | SMA | Isurus oxyrinchus |

Kék cápa | BSH | Prionace glauca |

Selymes cápa | FAL | Carcharhinus falciformis |

Rezes cápa | BRO | Carcharhinus brachyurus |

Pörölycápa | SPZ | Sphyrna zygaena |

Csipkés pörölycápa | SPL | Sphyrna lewini |

Közönséges kutyacápa | GAG | Galeorhinus galeus |

Közönséges tüskéscápa | DGS | Squalus acanthias |

Angyalrájafélék m.n.j. | ASK | Squatinidae |

Chola hegedűrája | GUD | Rhinobatis percellens |

Fűrészes rájafélék | SAW | Pristidae |

Elefánthalak m.n.j. | ELF | Callorhinchus spp. |

Patagóniai sima cápa | SDP | Mustelus schmitti |

Csillagos cápák | SDV | Mustelus spp. |

Olajosmájú cápák | LSK | Galeorhinus spp. |

Rájaalakúak m.n.j. | SRX | Rajiformes |

porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j. | SKX | Elasmobranchii |

Vértes- és csontoshalak m.n.j. | MZZ | Osteichthyes |

Dana úszórák | CRZ | Callinectes danae |

Déli kőrák | KCR | Lithodes antarcticus |

Lágyhéjú vörös rák | PAG | Paralomis granulosa |

Medúzák m.n.j. | GER | Geryon spp. |

Mászórákok m.n.j. | CRA | Reptantia |

Karibi languszta | SLC | Panulirus argus |

Trópusi languszták m.n.j. | SLV | Panulirus spp. |

Északi ostorgarnéla | ABS | Penaeus aztecus |

Vörösfoltos ostorgarnéla | PNB | Penaeus brasiliensis |

Ostoros garnélák m.n.j. | PEN | Penaeus spp. |

Atlanti seabob | BOB | Xiphopenaeus kroyeri |

Argentin tőrgarnéla | ASH | Arternesia longinaris |

Argentin vörös garnéla | LAA | Pleoticus muelleri |

Garnélák m.n.j. | DCP | Natantia |

Pompás világítórák | KRX | Euphausia superba |

Rákalakúak m.n.j. | CRU | Crustacea |

Haslábúak m.n.j. | GAS | Gastropoda |

Csészeosztrigák m.n.j. | OYC | Crassostrea spp. |

River Plata kékkagyló | MSR | Mytilus platensis |

Magellán kagyló | MSC | Aulacornya afer |

Fésűkagylók m.n.j. | SCX | Pectinidae |

Ugrókagylók | DON | Donax spp. |

Kagylók m.n.j. | CLX | Bivalvia |

Törpeszépiák | CTL | Sepiidae, Sepiolidae |

Patagóniai kalmár | SQP | Loligo gahi |

Kalmárok | SQC | Loligo spp. |

Argentin rövidszárnyú tintahal | SQA | Illex argentinus |

Hétcsillag repülő tintahal | SQS | Martialia hyadesi |

Polipok | OCT | Octopodidae |

Loligók, nyílvesszőkalmárok m.n.j. | SQU | Loliginidee, Ommastrephidae |

Puhatestűek m.n.j. | MOL | Mollusca |

Teknősök m.n.j. | TTX | Testudinata |

Délkelet-atlanti terület (47. fő halászati terület)

A faj megnevezése | 3 betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés |

Laposhalak m.n.j. | FLX | Pleuronectiformes |

Nyugati-parti nyelvhal | SOW | Austroglossus microlepis |

Iszap nyelvhal | SOE | Austroglossus pectoralis |

Délkelet-atlanti nyelvhalak m.n.j. | SOA | Austroglossus spp. |

Nyelvhalak m.n.j. | TOX | Cynoglossidae |

Benguela tőkehal | HKB | Merluccius polli |

Sekélyvízi foki tőkehal | HKK | Merluccius capensis |

Mélyvízi foki tőkehal | HKO | Merluccius paradoxus |

Foki tőkehalak | HKC | Merluccius capensis, M. parad. |

Tengeri csukák | HKZ | Merlucciidae |

Tőkehal-alakúak m.n.j. | GAD | Gadiformes |

Bárdhalak | HAF | Sternoptychidae |

Fényhalak m.n.j. | MAU | Maurolicus spp. |

Világító szardínia | MAV | Maurolicus muelleri |

Zödszemű halak | GRE | Chlorophthalmidae |

Fehér márna | GAT | Galeichthyes fericeps |

Simaszájú macskahal | SMC | Arius heudoloti |

Tengeri harcsák m.n.j. | CAX | Arildae |

Nagy gyíkhal | LIG | Saurida tumbil |

Gyíkhalfélék m.n.j. | LIX | Synodontidae |

Tengeri angolnafélék m.n.j. | COX | Congridae |

Szalonkahal | SNS | Macrorhamphosus scolopax |

Szalonkahalak | SNI | Macroramphosidae |

Nyálkásfejű halak | ALF | Beryx spp. |

Nyálkásfejű halfélék m.n.j. | BRX | Berycidae |

Kakashal | JOD | Zeus faber |

Ezüst kakashal | JOS | Zenopsis conchifer |

Kakashalfélék m.n.j. | ZEX | Zeidae |

Disznófejűhal-félék | BOR | Caproidae |

Disznófejű hal | BOC | Capros aper |

Sügéralakúak m.n.j. | DPX | Perciformes |

Sügérek m.n.j. | GPX | Epinephelus spp. |

Roncssügér | WRF | Polyprion americanus |

Fűrészes sügérfélék m.n.j. | BSX | Serranidae |

Priacanthusfélék m.n.j. | BIG | Priacanthus spp. |

Priacanthidae fajok | PRI | Priacenthidae |

Kardinálishal-félék m.n.j. | APO | Apogonidae |

Acropomatidae fajok | ACR | Acropomatidae |

Feketeszájú splitfin | SYN | Synagrops japonicus |

Synagrops fajok m.n.j. | SYS | Synagrops spp. |

Foki rubinthal | EMM | Emmelichthys nitidus |

Rubinthalak stb. | EMT | Emmerichthyidae |

Csattogóhalak m.n.j. | SNX | Lutjanidae |

Nemipterus fajok | THB | Nemipterus spp. |

Nemipteridae fajok | THD | Nemipteridae |

Nagyszemű dörmögőhal | GRB | Brachydeuterus auratus |

Édesajkú hal | BRL | Plectorhinchus mediterraneus |

Sompat dörmögőhal | BUR | Pomadasys jubelini |

Dörmögőhalak m.n.j. | GRX | Haemulidae (= Pornadasyidae) |

Kob | KOB | Argyrosomus hololepidofus |

Geelbek croaker | AWE | Atractoscion aequidens |

Tigrisfogú croaker | LKR | Otolithes ruber |

Nyugat-afrikai croakerek | CKW | Pseudotolithus spp. |

Árnyékhalfélék m.n.j. | CDX | Sciaenidae |

Kanári umbrahal | UCA | Umbrina canariensis |

Cynoscion sügérek m.n.j. | WKX | Cynoscion spp. |

Natali durbincs | TJO | Pagellus natalensis |

Tengeri durbincsok m.n.j. | SBX | Sparidae |

Durbincsok m.n.j. | PAX | Pagellus spp. |

Gyűrűsdurbincsok m.n.j. | SRG | Diplodus spp. |

Nagy szemű fogasdurbincs | DEL | Dentex macrophthaImus |

Angolai fogasdurbincs | DEA | Dentex angolensis |

Kanári-szigeti fogasdurbincs | DEN | Dentex canariensis |

Fogasdurbincsok m.n.j. | DEX | Dentex spp. |

Fekete durbincs | BRB | Spondyliosorna cantharus |

Ácsdurbincs | SLF | Argyrozona argyrozona |

Santer durbincs | SLD | Cheimerius nufar |

Vörös durbincs | RER | Petrus rupestris |

Panga durbincs | PGA | Pterogymnus laniarius |

Fehér stumpnose | WSN | Rhahdosargus globiceps |

Durbincsok m.n.j. | SBP. | Sparus (= Pagrus) spp. |

Nagyszemű durbincs | BOG | Boops boops |

Chrysoblephus fajok m.n.j. | RSX | Chrysoblephus spp. |

Fehér durbincs | SNW | Lithognathus lithognathus |

Ezüstös durbincsfajok, m.n.j. | STW | Lithognathus spp. |

Ezüstös durbincs | SSB | Lithognathus mormyrus |

Rezesdurbincs fajok | CPP. | Pachymetopon spp |

Magashátú durbincs | SLM | Sarpa salpa |

Polysteganus durbincs fajok m.n.j. | PLY | Polysteganus spp. |

Skót durbincs | SCM | Polysteganus praeorbitalis |

Negyvennégy durbincs | SEV | Polysteganus undulosus |

Kék durbincs | SBU | Polysteganus coeruleopunctatus |

Tengeri durbincsok m.n.j. | SBX | Sparidae |

Nyurgadurbincsok | PIC | Spicara spp. |

Tengeri márnafélék m.n.j. | MUM | Mullidae |

Tengeri márnák | MUX | Mulius spp. |

Coracinidae fajok m.n.j. | COT | Coracinidae |

Galjoen | GAJ | Coracinus capensis |

Sertésfogú halak | SPA | Ephippidae |

Afrikai sarlóhal | SIC | Drepane africana |

Kígyóhalfélék m.n.j. | OPH | Ophidiidae |

Kingclip | KCP | Genypterus capensis |

Tengeri gébfélék m.n.j. | GPA | Gobiidae |

Jóreménység-foki álsügér | REC | Sebastes capensis |

Álsügérek m.n.j. | ROK | Helicolenus spp. |

Rózsás álsügér | BRF | Helicolenus dactylopterus |

Sárkányfejűek, m.n.j. | SCO | Scorpaenidae |

Vörös morgóhal | GUN | Trigla lyra |

Jóreménység-foki morgóhal | GUC | Chelidonichthys capensis |

Morgóhalfélék m.n.j. | GUX | Triglidae |

Morgóhalak | GUY | Trigla spp. |

Íjhalfélék | TRI | Balistidae |

Jóreménység-foki horgászhal | MOK | Lophius upsicephalus |

Horgászhalfélék m.n.j. | ANF | Lophiidae |

Lámpáshal | LAN | Lampanyctodes hectoris |

Gyöngyöshalfélék | LXX | Myctophidae |

Álcsőrű csukafélék m.n.j. | BEN | Belonidae |

Tűhalak | NED | Tylosaurus spp. |

Makrélacsukafélék m.n.j. | SAX | Scomberesocidae |

Makrélacsuka | SAU | Scomberesox saurus |

Nyilascsukák | BAR | Sphyraena spp. |

Nyilascsukafélék | BAZ | Sphyraenidae |

Tengeripérfélék m.n.j. | MUL | Mugilidae |

Threadfinek m.n.j. | THF | Polynemidae |

Kis afrikai threadfin | GAL | Galeoides dedactylus |

Sügéralakúak m.n.j. | PPX | Perciformes |

Makrahal; kékhal | BLU | Pomatomus saltatrix |

Kékhalak m.n.j. | POT | Pomatomidae |

Cobia | CBA | Rachycentron canadum |

Cobiák m.n.j. | CBX | Rachycentridae |

Jóreménység-foki fattyúmakréla | HMC | Trachurus capensis |

Fattyúmakréla | HMZ | Trachurus trecae |

Fattyúmakrélák m.n.j. | JAX | Trachurus spp. |

Álmakrahalak | SDX | Decapterus spp. |

Crevalle pompano | CVJ | Caranx hippos |

Spanyol makrahal | HMV | Decapterus rhonchus |

Makrahalak m.n.j. | TRE | Caranx spp. |

Lenézőhal | LUK | Selene dorsalis |

Sárkányhalak | POX | Trachinotus spp. |

Sárgafarkú fattyúmakréla | YTC | Seriola lalandi |

Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j. | AMX | Seriola spp. |

Közönséges villásmakréla | LEE | Lichia amia |

Atlanti bumper | BUA | Chioroscombrus chrysurus |

Tüskésmakréla-félék m.n.j. | CGX | Carangidae |

Aranyosfejű halfélék m.n.j. | BRZ | Bramidae |

Aranyosfejű hal | POA | Brama brama |

Aranymakréla | DOL | Coryphaena hippurus |

Aranymakrahal-félék m.n.j. | DOX | Coryphaenidae |

Fedőhal | BLB | Stromateus fiatola |

Fedőhalfélék | BUX | Stromateidae |

Csonthalak | ALU | Albulidae |

Hosszúúszójú csonthal | BNF | Pterothrissus belloci |

Alasa | SAA | Sardinella aurita |

Tömzsi alasa | SAE | Sardinella maderensis |

Dél-afrikai szardínia | PIA | Sardinops ocellatus |

Fehérfejű hering | WRR | Etrumeus whiteheadi |

Dél-afrikai szardella | ANC | Engraulis capensis |

Szardellafélék m.n.j. | ANX | Engraulidae |

Heringfélék m.n.j. | CLP | Clupeidae |

Alasák m.n.j. | SIX | Sardinella spp. |

Heringalakú halak m.n.j. | CLU | Clupeoidei |

Bonitó; palamida | BON | Sarda sarda |

Wahoo | WAH | Acanthocybium solandri |

Páncélos makréla | FRI | Auxis thazard |

Páncélos makrahal | FRZ | Auxis thazard, A. rochei |

Keskenycsíkos spanyol makréla | COM | Scomberomorus guttatus |

Királymakréla | SSM | Scornberomorus maculatus |

Nyugat-afrikai spanyol makréla | MAW | Scornberomorus tritor |

Kanadai királymakréla | KAK | Scomberomorus plurilineatus |

Scomberomorus makréla fajok m.n.j. | KGX | Scomberomorus spp. |

Harántsávos tonmakréla | LTA | Euthynnus alletteratus |

Kawakawa | KAW | Euthynnus affinis |

Bonitó | SKJ | Katsuwonus pelamis |

Tonhal | BFT | Thunnus thynnus |

Germon | ALB | Thunnus alalunga |

Déli nagy tonhal | SBF | Thunnus maccoyji |

Sárgaúszójú tonhal | YFT | Thunnus albacares |

Nagyszemű tonhal | BET | Thunnus obesus |

Amerikai vitorláshal | SAI | Istiophorus albicans |

Kormos nyársorrúhal | BUM | Makaira nigricans |

Black marlin | BLM | Makaira indica |

Fehér marlin | WHM | Tetrapturus albidus |

Vitorláshalfélék | BIL | Istiophoridae |

Kardhal | SWO | Xiphias gladius |

Kardhalfélék | XIP | Xiphiidae |

Makrélaalakúak m.n.j. | TUX | Scombroidei |

Kígyómakrélák m.n.j. | GEP | Gempylidae |

Barracudahal | SNK | Thyrsites atun |

Ezüstös sertefarkúhal | LHT | Trichiurus lepturus |

Abroncshalfélék m.n.j. | CUT | Trichiuridae |

Villásfarkú abroncshal | SFS | Lepidopus caudatus |

Foltos makrahal | MAS | Scomber japonicus |

Makrélaalakúak m.n.j. | MAX | Scombridae |

Makrélaalakúak m.n.j. | MKX | Scombroidei |

Lándzsafogú cápa | SMA | Isurus oxyrinchus |

Kék cápa | BSH | Prionace glauca |

Pörölycápa | SPZ | Sphyrna zygaena |

Csillagos cápák m.n.j. | SDV | Mustelus spp. |

Közönséges kutyacápa | GAG | Galeorhinus galeus |

Angyalrájafélék m.n.j. | ASK | Squatinidae |

Rájafajok m.n.j. | SKA | Raja spp. |

Rájaalakúak m.n.j. | SRX | Rajiformes |

Foki elefánthal | CHM | Callorhinchus capensis |

Harántszájúak; cápák és ráják m.n.j. | SKX | Elasmobranchii |

Heringcápafélék | MSK | Lamnidae |

Macskacápafélék | SYX | Scyliorhinidae |

Rekviem cápák | RSK | Cercharhinidae |

Kék cápa | BSH | Prionace glauca |

Pörölycápák stb. m.n.j. | SPY | Sphyrnidae |

Csillagos cápa | SMD | Mustelus mustelus |

Tüskéscápafélék m.n.j. | DGX | Squalidae |

Közönséges tüskéscápa | DGS | Squalus acanthias |

Rövidorrú tüskéscápa | DOP | Squalus megalops |

Hegedűrája-félék | GTF | Rhinobatidae |

Fűrészes rájafélék | SAW | Pristidae |

Valódi rájafélék m.n.j. | RAJ | Rajidae |

Rájafajok | SKA | Raja spp. |

Tüskésrájafélék | STT | Dasyaididae (= Trygonidae) |

Sasrájafélék | EAG | Myliobatidae |

Ördögrájafélék | MAN | Mobulidae |

Villamosráják | TOD | Torpedinidae |

Elefánthalak m.n.j. | CAH | Callorhinchidae |

Rájaalakúak m.n.j. | BAI | Batoidimorpha (Hypotremata) |

Cápaalakúak m.n.j. | SKH | Selachimorpha (Pleurotremata) |

Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j. | SKX | Elasmobranchii |

Porcoshalak m.n.j. | CAR | Chondrychthyes |

Tömörfejűek m.n.j. | HOL | Holocephali |

Vértes- és csontoshalak m.n.j. | MZZ | Osteichthyes |

Nagy tarisznyrák | CRE | Cancer pagurus |

Tarisznyarákok | CAD | Cancridae |

Úszó tarisznyarákok m.n.j. | SWM | Portunidae |

Kőrákok m.n.j. | KCX | Lithodidae |

Déli kőrák | KCR | Lithodes antarcticua |

Kőrák | KCA | Lithodes ferox |

Nyugat-afrikai medúza | CGE | Geryon (= Chaceon) maritae |

Medúzák m.n.j. | GER | Geryon spp. |

Mélyvízi rákok, geryonok | GEY | Geryonidae |

Mászórákok m.n.j. | CRA | Reptantia |

Trópusi languszták m.n.j. | SLV | Panulirus spp. |

Királylanguszta | LOV | Panulirus regius |

Csipkés languszta | LOK | Panulirus homarus |

Foki sziklarák | LBC | Jasus lalandii |

Tristan da Cunha sziklarák | LBT | Jasus tristani |

Natáli languszta | SLN | Palinuris delagoae |

Déli languszta | SLS | Palinurus gilchristi |

Languszták m.n.j. | VLO | Palinuridae |

Medverákok | LOS | Scyllaridae |

Indiai-óceáni rákocska | NES | Nephropsis stewarti |

Nephropidae rákok | NEX | Nephropidae |

Éti ostorgarnéla | TGS | Penaeus kerathurus |

Indiai fehér garnéla | PNI | Penarus indicus |

Déli rózsaszín garnéla | SOP | Penaeus notiatis |

Ostoros garnélák m.n.j. | PEN | Penaeus spp. |

Piros ostorgarnéla | DPS | Parapenaeus longirostris |

Ostoros garnélák | PEZ | Penaeidae |

Csíkos vörös garnéla | ARV | Aristeus varidens |

Aristeidae garnélák | ARI | Aristeidae |

Fűrészes garnéla | CPR | Palaemon serratus |

Solenoceridae garnélák | SOZ | Solenoceridae |

Késgarnélák | KNI | Haliporoides spp. |

Késgarnéla | KNS | Haliporoides triarthrus |

Jack-késgarnéla | JAQ | Haliporoides sibogae |

Garnélák m.n.j. | DCP | Natantia |

Rákalakúak m.n.j. | CRU | Crustacea |

Perlemoen kagyló | ABP | Haliotis midae |

Giant parti turbáncsiga | GIW | Turbo sarmaticus |

Osztrigák m.n.j. | OYX | Ostrea spp. |

Fogazott kövi osztriga | ODE | Ostrea denticulata |

Óriás osztriga | OYG | Crassostrea gigas |

Csészeosztrigák m.n.j. | OYC | Crassostrea spp. |

Sziklakagyló | MSL | Perna perna |

Kékkagylók m.n.j. | MSX | Mytilidae |

- | PSU | Pecten sulcicostatus |

Fésűkagylók m.n.j. | SCX | Pectinidae |

Sima mactra vájókagyló | MAG | Mactra glabrata |

Vájókagylók | MAT | Mactridae |

Vénuszkagylók | CLV | Veneridae |

- | DOR | Dosinia orbignyi |

Ugrókagylók | DON | Donax spp. |

Foki hüvelykagyló | RAC | Solen capensis |

Hüvelykagylók | SOI | Solenidae |

Kagylók m.n.j. | CLX | Bivalvia |

Törpeszépiák | CTL | Sepiidae, Sepiolidae |

Chokker tintahal | CHO | Loligo reynaudi |

Angolai repülő tintahal | SQG | Todarodes sagittatus angolen. |

Kalmárok | SQC | Loligo spp. |

Polipok | OCT | Octopodidae |

Valódi kalmárok m.n.j. | SQU | Loliginidae, Ommastrephidae |

Puhatestűek m.n.j. | MOL | Mollusca |

Dél-afrikai medvefóka | SEK | Arctocephalus pusillus |

Vörös zsákállat | SSR | Pyura stolonifera |

- | URR | Parechinus angulosus |

Tengeri uborkák m.n.j. | CUX | Holothurioidea |

Vízi gerinctelenek m.n.j. | INV | Invertebrata |

Az Indiai-óceán nyugati része (51. fő halászati terület)

A faj megnevezése | 3 betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés |

Kelee shad | HIX | Hilsa kelee |

Hilsa shad | HIL | Tenualosa ilisha |

Tejhal | MIL | Chanos chanos |

Barramundi | GIP | Lates calcarifer |

Laposhalak m.n.j. | FLX | Pleuronectiformes |

Indiai laposhal | HAI | Psettodes erumei |

Nyelvhalak m.n.j. | TOX | Cynoglossidae |

Unikornis áltőkehal | UNC | Bregmaceros macclellandi |

Tőkehalalakúak m.n.j. | GAD | Gadiformes |

Bombay duck | BUC | Harpadon nehereus |

Tengeri harcsák m.n.j. | CAX | Ariidae |

Nagy gyíkhal | LIG | Saurida tumbil |

Sűrűfogú gyíkhal | LIB | Saurida undosquamis |

Gyíkhalfélék m.n.j. | LIX | Synodontidae |

Murénák m.n.j. | PCX | Muraenesox spp. |

Tengeri angolnafélék m.n.j. | COX | Congridae |

Nyálkásfejű halak | ALF | Beryx spp. |

Japán kakashal | JJD | Zeus japonicus |

Sügéralakúak m.n.j. | DPX | Perciformes |

Sügérek m.n.j. | GPX | Epinephelus spp. |

Fűrészes sügérfélék m.n.j. | BSX | Serranidae |

Priacanthusfélék m.n.j. | BIG | Priacanthus spp. |

Sillaginidae tőkehalfélék | WHS | Sillaginidae |

Hamis trevally | TRF | Lactarius lactarius |

Rubinthalak stb. | EMT | Emmelichthyidae |

Mangrove vörös csattogóhal | RES | Lutjanus argentimaculatus |

Csattogóhalfajok m.n.j. | SNA | Lutjanus spp. |

Csattogóhalak m.n.j. | SNX | Lutjanidae |

Nemipterus fajok | THB | Nemipterus spp. |

Nemipteridae fajok | THD | Nemipteridae |

Leiognathidae gajok m.n.j. | POY | Leiognathidae |

Dörmögőhalak m.n.j. | GRX | Haemulidae (= Pomadasyidae) |

Kob | KOB | Argyrosomus hololepidotus |

Geelbek croaker | AWE | Atractoscion aequidens |

Árnyékhalfélék m.n.j. | CDX | Sciaenidae |

Császársügérek | EMP | Lethrinidae |

Durbincsok m.n.j. | PAX | Pagellus spp. |

Fogasdurbincsok m.n.j. | DEX | Dentex spp. |

Katonadurbincs | KBR | Argyrops spinifer |

Santer durbincs | SLD | Cheimerius nufar |

Vörös durbincs | RER | Petrus rupestris |

Chrysoblephus fajok m.n.j. | RSX | Chrysoblephus spp. |

Tengeri durbincsok m.n.j. | SBX | Sparidae |

Tengeri márnák | MUX | Mullus spp. |

Márnák | GOX | Upeneus spp. |

Tengeri márnafélék m.n.j. | MUM | Mullidae |

Foltos sarlóhal | SPS | Drepane punctata |

Ajakoshalfélék | WRA | Labridae |

Mojarra-k | MOJ | Gerres spp. |

Sügérszerűek m.n.j. | PRC | Percoidei |

Nyúlhalak | SPI | Siganus spp. |

Sárkányfejűek, m.n.j. | SCO | Scorpaenidae |

Laposfejű halak | FLH | Platycephalidae |

Íjhalfélék | TRI | Balistidae |

Gyöngyöshalfélék | LXX | Myctophidae |

Tűhalak | NED | Tylosurus spp. |

Hemirhamphus fajok m.n.j. | HAX | Hemirhamphus spp. |

Repülőhalfélék m.n.j. | FLY | Exocoetidae |

Nyilascsukák | BAR | Sphyraena spp. |

Nagyfejű tengeri pérhal | MUF | Mugil cephalus |

Tengeripérfélék m.n.j. | MUL | Mugilidae |

Négyujjú threadfin | FOT | Eleutheronema tetradactylum |

Threadfinek m.n.j. | THF | Polynemidae |

Sügéralakúak m.n.j. | PPX | Perciformes |

Makrahal; kékhal | BLU | Pomatomus saltatrix |

Cobia | CBA | Rachycentron canadum |

Cobia-k m.n.j. | CBX | Rachycentridae |

Fattyúmakrélák m.n.j. | JAX | Trachurus spp. |

Indiai makrahal | RUS | Decapterus russelli |

Álmakrahalak | SDX | Decapterus spp. |

Makrahalak m.n.j. | TRE | Caranx spp. |

Sárkányhalak | POX | Trachinotus spp. |

Sárgafarkú fattyúmakréla | YTC | Seriola lalandi |

Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j. | AMX | Seriola spp. |

Szivárvány makréla | RRU | Elagatis bipinnulata |

Aranyos makréla | GLT | Gnatanodon speciosus |

Torpedómakréla | HAS | Megalaspis cordyla |

Scomberoides fajok | QUE | Scomberoides (= Chorinemus) spp. |

Nagy szemű makréla | BIS | Selar crumenophthalmus |

Sárgasávos makréla | TRY | Selaroides leptolepis |

Tüskésmakréla-félék m.n.j. | CGX | Carangidae |

Fekete pomfret | POB | Formio niger |

Aranymakréla | DOL | Coryphaene hippurus |

Silver pomfret | SIP | Pampus argenteus |

Fedőhalfélék | BUX | Stromateidae |

Aranysávos szardinella | SAG | Sardinella gibbosa |

Indiai olajszardínia | IOS | Sardinella longiceps |

Alasák m.n.j. | SIX | Sardinella spp. |

Dél-afrikai szardínia | PIA | Sardinops ocellatus |

Pirosszemű hering | RRH | Etrumeus teres |

Stolephorus szardellák | STO | Stolephorus spp. |

Szardellafélék m.n.j. | ANX | Engraulidae |

Heringalakú halak m.n.j. | CLU | Clupeoidei |

Dorab farkashering | DOB | Chirocentrus dorab |

Farkasheringek | DOS | Chirocentrus spp. |

Wahoo | WAH | Acanthocybium solandri |

Keskenycsíkos spanyol makréla | COM | Scomberomorus ommerson |

Déli királymakréla | GUT | Scomberomorus guttatus |

Sávos makréla | STS | Scomberomorus lineolatus |

Scomberomorus makréla fajok m.n.j. | KGX | Scomberomorus spp. |

Páncélos makrahal | FRZ | Auxis thazard, A rochei |

Kawakawa | KAW | Euthynnus affinis |

Bonitó | SKJ | Katsuwonus pelamis |

Hosszúfarkú tonhal | LOT | Thunnus tonggol |

Germon | ALB | Thunnus alalunga |

Déli nagy tonhal | SBF | Thunnus maccoyii |

Sárgaúszójú tonhal | YFT | Thunnus albacares |

Nagyszemű tonhal | BET | Thunnus obesus |

Amerikai vitorláshal | SFA | Istiophorus platypterus |

Déli kék marlin | BLZ | Makaira mazara |

Fekete marlin | BLM | Makaira indica |

Csíkos marlin | MLS | Tetrapturus audax |

Vitorláshalfélék | BIL | Istiophoridae |

Makréla-alakúak m.n.j. | TUX | Scombroidei |

Barracudahal | SNK | Thyrsites atun |

Ezüstös sertefarkúhal | LHT | Trichiurus lepturus |

Villásfarkú abroncshal | SFS | Lepidopus caudatus |

Abroncshalfélék m.n.j. | CUT | Trichiuridae |

Foltos makrahal | MAS | Scomber japonicus |

Indiai makréla | RAG | Rastrelliger kanagurta |

Indiai makrélák m.n.j. | RAX | Rastrelliger spp. |

Makrélaalakúak m.n.j. | MKX | Scombroidei |

Kardhal | SWO | Xiphias gladius |

Lándzsafogú cápa | SMA | Isurus oxyrinchus |

Kék cápa | BSH | Prionace glauca |

Fehérorrú cápa | OCS | Carcharhinus longimanus |

Foltosfarkú cápa | CCQ | Carcharhinus sorrah |

Kormos cápa | DUS | Carcharhinus obscurus |

Selymes cápa | FAL | Carcharhinus falciformis |

Tejcápa | RHA | Rhizoprionodon acutus |

Kék cápák m.n.j. | RSK | Carcharhinidae |

Pörölycápák stb. m.n.j. | SPY | Sphyrnidae |

Hegedűrája-félék stb., m.n.j. | GTF | Rhinobatidae |

Fűrészes rájafélék | SAW | Pristidae |

Rájaalakúak m.n.j. | SRX | Rajiformes |

Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j. | SKX | Elasmobranchii |

Vértes- és csontoshalak m.n.j. | MZZ | Osteichthyes |

Tarisznyarákok | CRS | Portunus spp. |

Iszaprák | MUD | Scylla serrata |

Medúzák m.n.j. | GER | Geryon spp. |

Mászórákok m.n.j. | CRA | Reptantia |

Trópusi languszták m.n.j. | SLV | Panulirus spp. |

Natáli languszta | SLN | Palinurus delagoae |

Papucsrákok | LOS | Scyliaridae |

Andaman rák | NEA | Metanephrops andamanicus |

Óriás tigrisgarnéla | GIT | Penaeus monodon |

Zöld tigrisgarnéla | TIP | Penaeus semisulcatus |

Indiai fehér garnéla | PNI | Penaeus indicus |

Ostoros garnélák m.n.j. | PEN | Penaeus spp. |

Késgarnéla | KNS | Haliporoides triarthrus |

Jack-késgarnéla | JAQ | Haliporoides sibogae |

Késgarnélák | KNI | Haliporoides spp. |

Garnélák m.n.j. | DCP | Natantia |

Rákalakúak m.n.j. | CRU | Crustacea |

Fülcsigák m.n.j. | ABX | Haliotis spp. |

Kövi csészeosztriga | CSC | Crassostrea cucullata |

Csészeosztrigák m.n.j. | OYC | Crassostrea spp. |

Lábasfejűek m.n.j. | CEP | Cephalopoda |

Törpeszépiák | CTL | Sepiidae, Sepiolidae |

Kalmárok | SQC | Loligo spp. |

Polipok | OCT | Octopodidae |

Valódi kalmárok m.n.j. | SQU | Loliginidee, Ommastrephidae |

Puhatestűek m.n.j. | MOL | Mollusca |

Levesteknős | TUG | Chelonia mydas |

Teknősök m.n.j. | TTX | Testudinata |

Tengeri uborkák m.n.j. | CUX | Holothurioidea |

Vízi gerinctelenek m.n.j. | INV | Invertebrata |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

AZ ÉSZAK-ATLANTI TERÜLETEN KÍVÜL ESŐ HALÁSZATI TERÜLETEKRE VONATKOZÓ FOGÁSI ADATOK MÁGNESES ADATHDOROZÓN TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁTUMA

A. KÓDOLÁSI FORMÁTUM

Az adatokat változtatható hosszúságú adatsorok formájában kell átadni, az adatmezőket kettősponttal (:) kell elválasztani. Mindegyik adatsornak tartalmaznia kell a következő mezőket:

Mező | Megjegyzések |

Ország | 3 betűjelből álló kód (például FRA = Franciaország) |

Év | például 2001. vagy 01. |

FAO fő halászati terület | például 34. = Keletközép-atlanti terület |

Körzet | például 3.3. = 3.3. körzet |

Fajok | 3 betűjelből álló azonosító |

Fogás | Tonnában |

a) A fogást tonnára kerekítve, a kirakodás élősúly-egyenértékének megfelelően kell rögzíteni.

b) A fél egységnél kisebb mennyiséget "- 1" - ként kell rögzíteni.

c) Országkódok:

Ausztria AUT

Belgium BEL

Dánia DNK

Finnország FIN

Franciaország FRA

Németország DEU

Görögország GRC

Írország IRL

Olaszország ITA

Luxemburg LUX

Hollandia NLD

Portugália PRT

Spanyolország ESP

Svédország SWE

Egyesült Királyság GBR

Izland ISL

Norvégia NOR

Bulgária BGR

Ciprus CYP

Cseh Köztársaság CZE

Észtország EST

Magyarország HUN

Lettország LVA

Litvánia LTU

Málta MLT

Lengyelország POL

Románia ROM

Szlovák Köztársaság SVK

Szlovénia SVN

Törökország TUR

B. AZ ADATOKNAK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁNAK MÓDSZERE

Amennyiben lehetséges, az adatokat elektronikus formában kell továbbítani (például e-mailben, csatolt dokumentumként). Ennek hiányában 3,5-ös HD lemezen fogadják el a benyújtott adatokat.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1638 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1638&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére