31995R2597[1]

A Tanács 2597/95/EK rendelete (1995. október 23.) az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról

A TANÁCS 2597/95/EK RENDELETE

(1995. október 23.)

az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak a 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

mivel az Európai Közösség az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) tagja lett;

mivel az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága között létrejött jegyzőköny előírja, hogy a Bizottság benyújtja a kért statisztikai adatokat a FAO számára;

mivel a szubszidiaritás elve szerint a javasolt intézkedések célkitűzései csak egy közösségi jogi aktussal érhetőek el, mert csak a Bizottság képes koordinálni a statisztikai információk közösségi szintű összehangolását, míg a halászati statisztikák összegyűjtése, valamint a statisztikák feldolgozásához és a megbízhatóságuk ellenőrzéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása elsősorban a tagállamok felelőssége;

mivel a nemzeti statisztikai rendszereken alapuló megfelelő közösségi statisztikák létrehozásának különleges eljárása különösen szoros együttműködést kíván meg a Bizottság és a tagállamok között, elsősorban a 72/279/EGK határozattal ( 3 ) létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottságon belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Minden tagállam benyújtja a Bizottságnak az e tagállam lobogója alatt hajózó vagy az ott bejegyzett, az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató hajók névleges fogásainak adatait, különös tekintettel a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendeletre ( 4 ).

A névleges fogási adatok tartalmazzák az összes, bármely formában kirakodott vagy tengeren átrakodott halászati terméket a fogást követően a tengerbe visszaengedett, a hajón elfogyasztott vagy csaliként felhasznált mennyiségnek a kivételével. Az adatokat tonnára kerekítve, a kirakodási vagy átrakodási élősúlynak megfelelően rögzítik.

2. cikk

(1) A névleges fogási adatokat az 1. mellékletben felsorolt, a 2. mellékletben leírt és a 3. mellékletben ábrázolt fő halászati területenként és alkörzetenként kell benyújtani. Valamennyi fő halászati terület esetében a 4. mellékletben sorolják fel azokat a fajokat, amelyekről adatot kell szolgáltatni.

(2) Minden naptári évnek az adatait az év végét követő hat hónapon belül nyújtják be.

(3) Amennyiben a tagállam hajói az 1. cikk alapján az adott naptári évben nem halásztak fő halászati területen, akkor a tagállam erről értesíti a Bizottságot. Azonban ha halászatot folytattak egy fő halászati területen, csak azokról a halfajok/alkörzet kombinációkról kell adatot szolgáltatni, amelyek esetében az adott évben fogást jegyeztek fel.

(4) A tagállamok hajói által kifogott kisebb jelentőségű fajokra vonatkozó adatokat nem szükséges egyenként megjelölni, hanem gyűjtőnév alatt is szerepelhetnek, amennyiben ezeknek a termékeknek a súlya nem haladja meg a teljes éves halmennyiség 5 %-át az adott fő halászati területen.

(5) A statisztikai halászati területek és alkörzeteik, valamint a halfajok statisztikai listáit az 5. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően lehet módosítani.

3. cikk

Amennyiben a közös halászati politika alapján elfogadott rendelkezések ezt nem szabályozzák másként, a tagállamok számára engedélyezett, hogy a fogási adatok kiszámításához mintavételi módszereket alkalmazzanak flottájuk azon részei esetében, ahol az adatok teljes körű felvétele a közigazgatási eljárások túlzott mértékű alkalmazását jelentené. A mintavételi eljárás részletei, valamint az ezzel a módszerrel kiszámított részletes adatok és az összes adat aránya szerepel a tagállamoknak a 6. cikk (1) bekezdése alapján benyújtott jelentésében.

4. cikk

A tagállamok az 1. és 2. cikk szerinti kötelezettségeiknek az adatok mágneses adathordozón történő benyújtásával tesznek eleget az 5. mellékletben megadott formátumnak megfelelően.

A Bizottság előzetes hozzájárulásával a tagállam eltérő formában vagy eltérő adathordozón is benyújthatja az adatokat.

5. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 5 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

6. cikk

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 12 hónapon belül a tagállamok részletes jelentést nyújtanak be a Bizottságnak, amelyben leírják, hogyan számították ki a fogási adatokat, továbbá megadják az adatok reprezentativitásának és megbízhatóságának mértékét. A Bizottság elkészíti ezeknek a jelentéseknek az összefoglalóját, amelyet az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság illetékes munkacsoportján belül megvitatnak.

(2) A tagállamok három hónapon belül értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésnek megfelelően bevezetett információk bármilyen módosításáról.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés alapján kidolgozott módszertani jelentések azt mutatják, hogy egy tagállam nem tudja haladéktalanul teljesíteni e rendelet követelményeit, és változtatni kell a felmérési technikán és a módszertanon, akkor a Bizottság a tagállammal az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság keretén belül együttműködve egy két évig terjedő átmeneti időszakot állapíthat meg, amely alatt e rendelet célkitűzéseit végre kell hajtani.

(4) A módszertani jelentéseket, az átmeneti szabályokat, az adatokhoz való hozzáférést, az adatok megbízhatóságát, valamint az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos más lényeges kérdéseket az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság illetékes munkacsoportjának keretében évente egyszer megvizsgálja.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1995. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

1. MELLÉKLET

AZ ADATSZOLGÁLATATÁSI KÖTELEZETTSÉG HATÁLYA ALÁ ESŐ FŐ FAO HALÁSZATI TERÜLETEK ÉS ALKÖRZETEIK JEGYZÉKE

(E területek és alkörzeteik leírása a 2. mellékletben található)

KELET-KÖZÉP-ATLANTI TERÜLET (34. fő halászati terület)

34.1.1.Marokkói parti körzet
34.1.2.Kanári- és madeira-szigeteki körzet
34.1.3.Szaharai parti körzet
34.2.Északi óceáni alterület
34.3.1.Zöldfoki parti körzet
34.3.2.Zöld-foki-szigetek körzete
34.3.3.Sherbro körzete
34.3.4.Guineai-öböl nyugati körzete
34.3.5.Guineai-öböl középső körzete
34.3.6.Guineai-öböl déli körzete
34.4.1.Guineai-öböl délnyugati körzete
34.4.2.Délnyugati óceáni körzet

FÖLDKÖZI-TENGER ÉS FEKETE-TENGER (37. fő halászati terület)

37.1.1.Baleár-szigetek körzete
37.1.2.Oroszlán (Lion)-öböl körzete
37.1.3.Szardíniai körzet
37.2.1.Adriai-tengeri körzet
37.2.2.Jón-tengeri körzet
37.3.1.Égei-tengeri körzet
37.3.2.Levantei-medence körzete
37.4.1.Márvány-tengeri körzet
37.4.2.Fekete-tengeri körzet
37.4.3.Azovi-tengeri körzet

DÉLNYUGAT-ATLANTI TERÜLET (41. fő halászati terület)

41.1.1.Amazonasi körzet
41.1.2.Natali körzet
41.1.3.Salvadori körzet
41.1.4.Északi óceáni körzet
41.2.1.Santosi körzet
41.2.2.Rio Grande körzete
41.2.3.La Plata körzete
41.2.4.Középső óceáni körzet
41.3.1.Észak-patagóniai körzet
41.3.2.Dél-patagóniai körzet
41.3.3.Déli óceáni körzet

DÉLKELET-ATLANTI TERÜLET (47. fő halászati terület)

47.1.1.Palmeirinhas-foki körzet
47.1.2.Salinas-foki körzet
47.1.3.Kuene folyó körzete
47.1.4.Cross-foki körzet
47.1.5.Orange folyó körzete
47.1.6.Jóreménység fokának körzete
47.2.1.Középső agulhas-medencei körzet
47.2.2.Keleti agulhas-medencei körzet
47.3.Déli óceáni alterület
47.4.Tristan da Cunha-szigetek alterülete
47.5.Szent Ilona-sziget és Ascencion alterülete

AZ INDIAI-ÓCEÁN NYUGATI RÉSZE (51. fő halászati terület)

51.1.Vörös-tengeri alterület
51.2.Perzsa-öböl alterülete
51.3.Nyugati arab-tengeri alterület
51.4.Keleti Arab-tenger, Laksadíva-szigetek és Sri Lanka alterülete
51.5.Szomália, Kenya és Tanzánia alterülete
51.6.Madagaszkár és Mozambik-csatorna alterülete
51.7.Óceáni alterület
51.8.1.Marion- és Prince Edward-szigetek körzete
51.8.2.Zambézi körzete

2. MELLÉKLET

KELET-KÖZÉP-ATLANTI TERÜLET (34. fő halászati terület)

A 3A. melléklet mutatja a kelet-közép-atlanti terület (34. fő halászati terület - kelet-közép-atlanti terület) határait és alterületeit, körzeteit és alkörzeteit. A területek és alterületei, körzetei és alkörzetei leírása következik. A kelet-közép-atlanti terület magában foglalja az Atlanti-óceánnak a következő vonallal határolt területét:

Észak-Afrikának a legmagasabb vízállás esetén a nyugati hosszúság 5 ° 36 ′ -én lévő pontjától induló, a partvonalat délnyugati irányban a legmagasabb vízállás szintjén követve a Ponta do Padrã;o-nál lévő pontig (déli szélesség 6 ° 04 ′ 36 ′′ , keleti hosszúság 12 ° 19 ′ 48 ″), onnan végig állandó irányszöggel északnyugati irányban a 6 ° 00 ′ déli szélesség mentén a keleti hosszúság 12 ° 00 ′ pontjáig, onnan nyugat felé a déli szélesség 6 ° 00 ′ és a nyugati hosszúság 20 ° 00′ pontjáig, onnan észak felé az Egyenlítőig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 30 ° 00 ′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 5 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 40 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé az északi szélesség 36 ° 00 ′-ig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 5 ° 36 ′ -án lévő Punta Marroqui-ig, onnan dél felé az afrikai parton lévő kiindulási pontig futó vonal.

A közép-kelet-atlanti terület felosztása az alábbi:

Északi parti alterület (34.1. alterület)

a) Marokkói parti körzet (34.1.1.)

Az északi szélesség 36 ° 00 ′ és az északi szélesség 26 ° 00 ′ között lévő, az északi szélesség 36 ° 00 ′ -tól dél felé a 13 ° 00 ′ nyugati hosszúság mentén az északi szélesség 29 ° 00 ′ -ig húzott vonaltól keletre fekvő, és onnan az északi szélesség 26 ° 00 ′ és a nyugati hosszúság 16 ° 00 ′ -ig állandó irányszöggel délnyugat felé húzott vonallal határolt vízterület.

b) Kanári- és madeira-szigeteki körzet (34.1.2.)

Az északi szélesség 36 ° 00 ′ és az északi szélesség 26 ° 00 ′ között lévő, a nyugati hosszúság 20 ° 00 ′ és az északi szélesség 36 ° 00 ′-tól a nyugati hosszúság 13 ° 00 ′ mentén az északi szélesség 29 ° 00 ′-ig húzott vonal által, valamint az onnan állandó irányszöggel az északi szélesség 26 ° 00 ′ és a nyugati hosszúság 16 ° 00 ′ pontig húzott vonal által határolt vízterület.

c) Szaharai parti körzet (34.1.3.)

Az északi szélesség 26 ° 00 ′ és északi szélesség 19 ° 00 ′ között lévő, a nyugati hosszúság 20 ° 00 ′-tól keletre eső vízterület.

Északi óceáni alterület (34.2. alterület)

Az északi szélesség 36 ° 00 ′ és az északi szélesség 20 ° 00 ′ között, valamint a nyugati hosszúság 40 ° 00 ′ és a nyugati hosszúság 20 ° 00 ′ között fekvő vízterület.

Déli parti alterület (34.3. alterület)

a) Zöldfoki parti körzet (34.3.1. körzet)

Az északi szélesség 19 ° 00 ′ és 09 ° 00 ′ között fekvő, a nyugati hosszúság 20 ° 00 ′-tól keletre eső vízterület.

b) Zöldfoki-szigetek körzete (34.3.2. körzet)

Az északi szélesség 20 ° 00 ′ és az északi szélesség 10 ° 00 ′, valamint a nyugati hosszúság 30 ° 00 ′ és nyugati hosszúság 20 ° 00 ′ között fekvő vízterület.

c) Sherbro körzete (34.3.3. körzet)

Az északi szélesség 9 ° 00 ′ és az Egyenlítő, valamint a nyugati hosszúság 20 ° 00 ′ és a nyugati hosszúság 8 ° 00 ′ között fekvő vízterület.

d) Guineai-öböl nyugati körzete (34.3.4. körzet)

Az Egyenlítőtől északra, valamint a nyugati hosszúság 8 ° 00 ′ és a keleti hosszúság 3 ° 00 ′ között fekvő vízterületek.

e) Guineai-öböl középső körzete (34.3.5. körzet)

Az Egyenlítőtől északra és a keleti hosszúság 3 ° 00 ′ -tól keletre eső vízterületek.

f) Guineai-öböl déli körzete (34.3.6. körzet)

Az Egyenlítő és a déli szélesség 6 ° 00 ′ , valamint a keleti hosszúság 3 ° 00 ′ -tól keletre fekvő vízterület. Ez a körzet tartalmazza a Kongó deltájának a déli szélesség 6 ° 00 ′ -tól délre eső vizeit is, beleérve a Ponta do Padrã; o-nál lévő ponttól (déli hosszúság 6 ° 04 ′ 36 ″, keleti hosszúság 12 ° 19 ′ 48 ″) északnyugat felé állandó irányszöggel a déli szélesség 6 ° 00 ′ és a keleti hosszúság 12 ° 00 ′ -ig húzott vonal által, és onnan kelet felé a déli szélesség 6 ° 00 ′ mentén az afrikai partokig, majd onnan az afrikai partvonal mentén a Ponta do Padrã; o-nál lévő kiindulási pontig húzott vonal által határolt vízterületet is.

Déli óceáni alterület (34.4. alterület)

a) Guineai-öböl délnyugati körzete (34.4.1. körzet)

Az Egyenlítő és a déli szélesség 6 ° 00 ′ , valamint a nyugati hosszúság 20 ° 00 ′ és a keleti hosszúság 3 ° 00 ′ között fekvő vízterület.

b) Délnyugati óceáni körzet (34.4.2. körzet)

Az északi szélesség 20 ° 00 ′ és az északi szélesség 5 ° 00 ′ között, valamint a nyugati hosszúság 40 ° 00 ′ és a nyugati hosszúság 30 ° 00 ′ között fekvő vízterületek; az északi szélesség 10 ° 00 ′ és az Egyenlítő, valamint a nyugati hosszúság 30 ° 00 ′ és a nyugati hosszúság 20 ° 00 ′ között fekvő vízterületek.

FÖLDKÖZI-TENGER ÉS FEKETE-TENGER (37. fő halászati terület)

A 3B. melléklet mutatja a Földközi-tenger és a Fekete-tenger (37. fő halászati terület) határait és alterületeit, körzeteit és alkörzeteit. A terület és alkörzeteinek leírása az alábbi.

A Földközi-tenger és Fekete-tenger statisztikai területe magába foglalja a) a Földközi-tenger; b) a Márvány-tenger; c) a Fekete-tenger és d) az Azovi-tenger vízterületeit. A tengeri területek tartalmazzák a félsós vizű lagúnákat, és azokat a területeket, ahol a halak és más élőlények túlnyomórészt tengeri eredetűek. A nyugati és délkeleti határok az alábbiak:

a) nyugati határ: Punta Marroquitól a nyugati hosszúság 5 ° 36 ′ mentén Afrika partjáig déli irányba húzódó vonal;

b) délkeleti határ: a Szuezi-csatorna északi (földközi-tengeri) bejárata.

A FÖLDKÖZI-TENGERI STATISZTIKAI TERÜLETÉNEK ALTERÜLETEI ÉS KÖRZETEI

A Földközi-tenger nyugati része (37.1. alterület) a következő körzetekből áll:

a) Baleár-szigeteki körzet (37.1.1. körzet)

A Földközi-tenger nyugati részének a vízterületei, amelyeket az algériai-tunéziai határon lévő afrikai partszakasznál induló, észak felé az északi szélesség 38 ° 00 ′-ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 8 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé az északi szélesség 41 ° 20 ′ -ig, onnan nyugat felé állandó irányszöggel a kontinens partjáig, Franciaország és Spanyolország határának keleti végéig, majd a spanyol partok mentén a Punta Marroqui-ig, onnan dél felé a nyugati hosszúság 5 ° 36 ′ mentén az afrikai partokig, s onnan keleti irányba az afrikai partok mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

b) Lion (Oroszlán)-öböl körzete (37.1.2. körzet)

A Földközi-tenger északnyugati részének vízterülete, amelyet a kontinens partján, Franciaország és Spanyolország határának keleti végétől induló, kelet felé állandó irányszöggel a keleti hosszúság 8 ° 00 ′ és az északi szélesség 41 ° 20 ′ pontig, majd onnan állandó irányszöggel észak felé a kontinens partvonala mentén Franciaország és Olaszország határáig, onnan pedig délnyugati irányban a francia tengerpart mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

c) Szardíniai körzet (37.1.3. körzet)

A Tirrén-tenger és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket az algériai-tunéziai határon lévő afrikai partszakasznál induló, észak felé az északi szélesség 38 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 8 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé az északi szélesség 41 ° 20 ′ -ig, onnan állandó irányszöggel észak felé a kontinens partjáig, Franciaország és Olaszország határán lévő pontig, onnan végig az olasz tengerpart vonala mentén az északi szélesség 38 ° 00 ′ -ig, onnan nyugatnak az északi szélesség 38 ° 00 ′ mentén a szicíliai partig, onnan Szicília északi partja mentén Trapaniig, onnan állandó irányszöggel a Tib-fokig, onnan nyugat felé a tunéziai part mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

A Földközi-tenger középső része (37.2. alterület) a következő körzetekből áll:

a) Adriai-tenger (37.2.1. körzet)

Az Adriai-tenger vízterülete, amely az Adriai-tenger keleti partján lévő, Albánia és az egykori Jugoszlávia határától nyugat felé, az Olaszország partján lévő Gargano-fokig húzott vonaltól északra fekszik.

b) Jón-tenger (37.2.2. körzet)

A Földközi-tenger középső része és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket az Észak-Afrika partján a keleti hosszúság 25 ° 00 ′ -nál lévő ponttól észak felé az északi szélesség 34 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 23 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé Görögország partjáig; onnan Görögország nyugati partja és Albánia partja mentén Albánia és az egykori Jugoszlávia határáig, onnan nyugat felé Olaszország partján lévő Gargano-fokig, onnan Olaszország partja mentén az északi szélesség 38 ° 00 ′ -ig, onnan az északi szélesség 38 ° 00 ′ mentén nyugat felé Szicília partjáig, onnan Szicília északi partja mentén Trapaniig, onnan állandó irányszöggel Trapanitól a Tib-fokig, onnan Afrika partja mentén kelet felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

A Földközi-tenger keleti része (37.3. alterület) a következő körzetekből áll:

a) Égei-tenger (37.3.1. körzet)

Az Égei-tenger és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket a Görögország déli partján, a keleti hosszúság 23 ° 00 ′ -nál lévő ponttól induló, dél felé az északi szélesség 34 ° 00 ′ -ig, onnan kelet felé a keleti hosszúság 29 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé Törökország partjáig, onnan Törökország nyugati partvonala mentén a Kumkaléig, onnan állandó irányszöggel a Kumkalé-től a Teke-fokig, onnan Törökország és Görögország partvonala mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

b) Levantei-medence (37.3.2.körzet)

A Földközi-tenger vízterülete, amely az Észak-Afrika partján a keleti hosszúság 25 ° 00 ′ -nál lévő ponttól induló, észak felé az északi szélesség 34 ° 00 ′ -ig, onnan kelet felé a keleti hosszúság 29 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé Törökország partjáig, onnan a Törökország és más, a Földközi-tenger keleti részén fekvő országok partvonala mentén a kiindulási pontig futó vonaltól keletre fekszik.

A Fekete-tenger (37.4. alterület) a következő körzetekből áll:

a) Márvány-tenger (37.4.1. körzet)

A Márvány-tenger vízterülete, amelyet nyugatról a Dardanellák bejáratánál a Teke-foktól a Kumkaléig futó vonal, keletről pedig a Kumderétől a Boszporuszon keresztül futó vonal határol.

b) Fekete-tenger (37.4.2. körzet)

A Fekete-tenger és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket délnyugaton a Kumderétől a Boszporuszon keresztül futó vonal, északkeleten pedig a Kercsi-félszigeten lévő Takil ponttól a Tamanyi-félszigeten lévő Panyagija pontig futó vonal határol.

c) Azovi-tenger (37.4.3. körzet)

Az Azovi-tenger vízterülete, amely a Kercsi-szoros déli bejárata mentén futó, a Kercsi-félszigeten az északi szélesség 45 ° 06 ′ és a keleti hosszúság 36 ° 27 ′ -nél lévő Takil ponttól induló, majd a Tamanyi-félszigeten az északi szélesség 45 ° 08 ′ és a keleti hosszúság 36 ° 38 ′ ponton lévő Panyagija pontig futó vonaltól északra fekszik.

DÉLNYUGAT-ATLANTI TERÜLET (41. fő halászati terület)

A 3C melléklet mutatja a délnyugat-atlanti terület (41. fő halászati terület) határait és alkörzeteit.

A terület leírása az alábbi.

A délnyugat-atlanti területet (41. fő halászati terület) a Dél-Amerika partjától induló, az északi szélesség 5 ° 00 ′ mentén a nyugati hosszúság 30 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé az Egyenlítőig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 20 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a déli szélesség 50 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 50 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a déli szélesség 60 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 67 ° 16 ′ -ig, onnan észak felé a déli szélesség 56 ° 22 ′ és a nyugati hosszúság 67 ° 16 ′ metszéspontjáig, onnan kelet felé a déli szélesség 56 ° 22 ′ mentén a nyugati hosszúság 65 ° 43 ′ -ig, onnan a déli szélesség 55 ° 22 ′ és a nyugati hosszúság 65 ° 43 ′ metszéspontját, a déli szélesség 55 ° 11 ′ és a nyugati hosszúság 66 ° 04 ′ metszéspontját, valamint a déli szélesség 55 ° 07 ′ és a nyugati hosszúság 66 ° 25 ′ metszéspontját érintve, onnan Dél-Amerika partvonala mentén északi irányban a kiindulási pontig futó vonal határolja.

A délnyugat-atlanti területet a következő körzetekre osztották:

Amazonasi körzet (41.1.1. körzet)

Az összes vízterület, amelyet Dél-Amerika partján az északi szélesség 5 ° 00 ′ -tól induló, a nyugati hosszúság 40 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a hosszúsági kör és a brazil part metszéspontjáig, onnan északnyugat felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Natali körzet (41.1.2. körzet)

Az a vízterület, amelyet Brazília partjától észak felé a nyugati hosszúság 40 ° 00 ′ mentén az Egyenlítőig, onnan az Egyenlítő mentén kelet felé a nyugati hosszúság 32 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a déli szélesség 10 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé a déli szélesség 10 ° 00 ′ és Dél-Amerika partjának metszéspontjáig, onnan északi irányban Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Salvadori körzet (41.1.3. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 10 ° 00 ′ mentén a nyugati hosszúság 35 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a déli szélesség 20 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan északi irányban Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Északi óceáni körzet (41.1.4. körzet)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség 5 ° 00 ′ és a nyugati hosszúság 40 ° 00 ′ ponttól a nyugati hosszúság 30 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé az Egyenlítőig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 20 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a déli szélesség 20 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 35 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé a déli szélesség 10 ° 00 ′ -ig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 32 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé az Egyenlítőig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 40 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

Santosi körzet (41.2.1. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 20 ° 00 ′ mentén a nyugati hosszúság 39 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a déli szélesség 29 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Rio Grande körzete (41.2.2. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 29 ° 00 ′ mentén a nyugati hosszúság 45 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a déli szélesség 34 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

La Plata körzete (41.2.3. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 34 ° 00 ′ mentén a nyugati hosszúság 50 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a déli szélesség 40 ° 00 ′ -ig, onnan ennek mentén nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Középső óceáni körzet (41.2.4. körzet)

Az a vízterület, amelyet a déli szélesség 20 ° 00 ′ és a nyugati hosszúság 39 ° 00 ′ ponttól kelet felé a délkör mentén a nyugati hosszúság 20 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a déli szélesség 40 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 50 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé a déli szélesség 34 ° 00 ′ -ig, onnan kelet felé a délkörön a nyugati hosszúság 45 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé a déli szélesség 29 ° 00 ′ -ig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 39 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

Észak-patagóniai körzet (41.3.1. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 40 ° 00 ′ mentén a nyugati hosszúság 50 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a párhuzamos déli szélesség 48 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé a délkör mentén Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Dél-patagóniai körzet (41.3.2. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 48 ° 00 ′ mentén a nyugati hosszúság 50 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a párhuzamos déli szélesség 60 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé a délkör mentén a nyugati hosszúság 67 ° 16 ′ -ig, onnan észak felé a déli szélesség 56 ° 22 ′ és a nyugati hosszúság 67 ° 16 ′ pontig, onnan állandó irányszöggel a déli szélesség 56 ° 22 ′ és a nyugati hosszúság 65 ° 43 ′ pontot, a déli szélesség 55 ° 22 ′ és a nyugati hosszúság 65 ° 43 ′ pontot, a déli szélesség 55 ° 11 ′ és a nyugati hosszúság 66 ° 04 ′ pontot, valamint a déli szélesség 55 ° 07 ′ és a nyugati hosszúság 66 ° 25 ′ pontot érintve, onnan Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig észak felé futó vonal határol.

Déli óceáni körzet (41.3.3.)

Az a vízterület, amelyet a déli szélesség 40 ° 00 ′ és a nyugati hosszúság 50 ° 00 ′ ponttól kelet felé a délkör mentén a nyugati hosszúság 20 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a párhuzamos déli szélesség 50 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé a délkör mentén a nyugati szélesség 50 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

DÉLKELET-ATLANTI TERÜLET (47. fő halászati terület)

A 3D. melléklet mutatja a délkelet-atlanti terület (41. fő halászati terület) határait és alkörzeteit. Az ICSEAF-egyezményben meghatározott terület leírása következik.

A délkelet-atlanti területet (47. fő halászati terület) a déli szélesség 6 ° 04 ′ 48 ″ és a keleti hosszúság 12 ° 19 ′ 48 ″ ponttól kezdődő, állandó irányszöggel északnyugati irányban a keleti hosszúság 12 ° 00 ′ és a déli szélesség 6 ° 00 ′ metszéspontjáig, onnan nyugat felé a szélességi kör mentén a nyugati hosszúság 20 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a déli szélesség 50 ° 00 ′ -ig, onnan kelet felé a szélességi kör mentén a keleti hosszúság 30 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé e hosszúsági kör mentén az afrikai kontinens partjáig, majd onnan a kontinens partvonala mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

A délkelet-atlanti területet (47. fő halászati terület) az alábbiak szerint osztották fel:

Nyugati parti alterület (47.1. alterület)

a) Palmeirinhas-foki körzet (47.1.1. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 6 ° 00 ′ és a déli szélesség 10 ° 00 ′ között és a keleti hosszúság 10 ° 00 ′ -tól keletre fekszik. Ebbe a körzetbe nem tartoznak bele a Kongó torkolati vizei (Zaire), amelyek a Ponta do Padrã; o-nál lévő ponttól (déli szélesség 6 ° 04 ′ 36 ″ és a keleti hosszúság 12 ° 19 ′ 48 ″ pontja) északnyugati irányba a déli szélesség 6 ° 00 ′ és a keleti hosszúság 12 ° 00 ′ pontig futó vonaltól északkeletre fekszenek.

b) Salinas-foki körzet (47.1.2. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 10 ° 00 ′ és a déli szélesség 15 ° 00 ′ között és a keleti hosszúság 10 ° 00 ′ -tól keletre fekszik.

c) Kuene folyó körzete (47.1.3. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 15 ° 00 ′ és a déli szélesség 20 ° 00 ′ között és a keleti hosszúság 10 ° 00 ′ -tól keletre fekszik.

d) Cross-foki körzet (47.1.4. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 20 ° 00 ′ és a déli szélesség 25 ° 00 ′ között és a keleti hosszúság 10 ° 00 ′ -tól keletre fekszik.

e) Orange folyó körzete (47.1.5. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 25 ° 00 ′ és a déli szélesség 30 ° 00 ′ között és a keleti hosszúság 10 ° 00 ′ -tól keletre fekszik.

f) Jóreménység foka körzet (47.1.6. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 30 ° 00 ′ és a déli szélesség 40 ° 00 ′ között, valamint a keleti hosszúság 10 ° 00 ′ és a keleti hosszúság 20 ° 00 ′ között fekszik.

Agulhas parti alterülete (47.2. alterület)

a) Középső agulhasi körzet (47.2.1. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 40 ° 00 ′ -tól északra és a keleti hosszúság 20 ° 00 ′ valamint a keleti hosszúság 25 ° 00 ′ között fekszik.

b) Keleti agulhasi körzet (47.2.2. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 40 ° 00 ′ -tól északra és a keleti hosszúság 25 ° 00 ′ és a keleti hosszúság 30 ° 00 ′ között fekszik.

Déli óceáni alterület (47.3. alterület)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 40 ° 00 ′ és a déli szélesség 50 ° 00 ′, valamint a keleti hosszúság 10 ° 00 ′ és a keleti hosszúság 30 ° 00 ′ között fekszik.

Tristan da Cunha-szigetek alterülete (47.4. alterület)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 20 ° 00 ′ és a déli szélesség 50 ° 00 ′ valamint a nyugati hosszúság 20 ° 00 ′ és a keleti hosszúság 10 ° 00 ′ között fekszik.

Szent Ilona-sziget és Ascencion alterület (47.5. alterület)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 6 ° 00 ′ és a déli szélesség 20 ° 00 ′, valamint a nyugati hosszúság 20 ° 00 ′ és a keleti hosszúság 10 ° 00 ′ között fekszik.

AZ INDIAI-ÓCEÁN NYUGATI RÉSZE (51. fő halászati terület)

Az Indiai-óceán nyugati része általában a következő területekből áll:

a) a Vörös-tenger;

b) az Ádeni-öböl;

c) az iráni part és az Arab-félsziget közötti öböl;

d) az Arab-tenger;

e) az Indiai-óceánnak az a része, beleértve a Mozambiki-csatornát is, amely a keleti hosszúság 30 ° 00 ′ és 80 ° 00 ′ között és az antarktikus konvergenciától északra fekszik, beleértve a Sri Lanka körüli vízterületet is.

A 3E. melléklet mutatja az Indiai-óceán nyugati részének (51. fő halászati terület) határait és alkörzeteit.

Az Indiai-óceán nyugati részének határai a következők:

- a földközi-tengeri határ: a Szuezi-csatorna északi bejárata,

- a nyugati tengeri határ: Afrika partján a keleti hosszúság 30 ° 00 ′ -tól induló, onnan dél felé a déli szélesség 45 ° 00 ′ -ig futó vonal,

- a keleti tengeri határ: az India délkeleti partján lévő ponttól (Calimere-fok) induló, északkeleti irányba állandó irányszöggel a keleti hosszúság 82 ° 00 ′ és az északi szélesség 11 ° 00 ′ pontig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 85 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a párhuzamos északi szélesség 3 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 80 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a déli szélesség 45 ° 00 ′ -ig futó vonal,

- a déli határ: a déli szélesség 45 ° 00 ′ mentén a keleti hosszúság 30 ° 00 ′ -tól a keleti hosszúság 80 ° 00 ′ -ig futó vonal.

Az Indiai-óceán nyugati részét az alábbiak szerint osztották fel:

Vörös-tengeri alterület (51.1. alterület)

- Északi határ: a Szuezi csatorna északi bejárata,

- Déli határ: az Etiópia és a Dzsibuti Köztársaság határának tengerparti pontjától a Vörös-tenger bejáratán keresztül, az Arab-félszigeten az egykori Jemeni Arab Köztársaság és az egykori Jemeni Demokratikus Népköztársaság tengerparti határpontjáig egyenesen futó vonal.

Perzsa-öböl alterület (51.2. alterület)

Az öböl bejáratát a Ra's Musandam északi csúcsától kelet felé az iráni partig futó vonal zárja le.

Nyugati arab-tengeri alterület (51.3. alterület)

A keleti és déli határt az irán-pakisztáni határnak az ázsiai tengerparton lévő pontjától induló, dél felé az északi szélesség 20 ° 00 ′ -ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 65 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé az északi szélesség 10 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén Afrika partjáig futó vonal jelenti; az egyéb tengeri határai közösek az 51.1. és 51.2. alterületek határaival (lásd fent).

Keleti Arab-tenger, Laksadíva-szigetek és Srí Lanka alterület (51.4. alterület)

A tengeri határt az irán-pakisztáni határnak az ázsiai tengerparton lévő pontjától induló, dél felé az északi szélesség 20 ° 00 ′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 65 ° 00 ′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 10 ° 00 ′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 80 ° 00 ′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 3 ° 00 ′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 85 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé az északi szélesség 11 ° 00 ′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 82 ° 00 ′-ig, onnan egyenes vonalban délnyugati irányba India délkeleti partjáig futó vonal jelenti.

Szomália, Kenya és Tanzánia alterülete (51.5. alterület)

A határt a Szomália partján az északi szélesség 10 ° 00 ′-án lévő ponttól induló, kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 65 ° 00 ′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 10 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 45 ° 00 ′-ig; onnan dél felé a déli szélesség 10 ° 28 ′ -ig; onnan nyugat felé az Afrika keleti partján lévő Ras Mwambo (északon) és Mwambo falu (délen) közötti pontig futó vonal jelenti.

Madagaszkár és Mozambik-csatorna alterülete (51.6. alterület)

A határt az Afrika keleti partján a déli szélesség 10 ° 28 ′ -nél lévő, a Ras Mwambo (északon) és Mwambo falu (délen) közötti ponttól kezdődő, kelet felé e szélességi körön a keleti hosszúság 45 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé a déli szélesség 10 ° 00 ′ -ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 55 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a déli szélesség 30 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 40 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé a mozambiki partig futó vonal jelenti.

Óceáni (Indiai-óceán nyugati része) alterület (51.7. alterület)

A határt a déli szélesség 10 ° 00 ′ és a keleti hosszúság 55 ° 00 ′ től induló, kelet felé e délkör mentén a keleti hosszúság 80 ° 00 ′ -ig, onnan dél felé a déli szélesség 45 ° 00 ′ -ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 40 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé a déli szélesség 30 ° 00 ′ -ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 55 ° 00 ′ -ig, onnan észak felé a déli szélesség 10 ° 00 ′ -án lévő kiindulási pontig futó vonal jelenti.

Mozambiki alterület (51.8. alterület)

A déli szélesség 45 ° 00 ′ -tól északra és a keleti szélesség 30 ° 00 ′ és a keleti szélesség 40 ° 00 ′ között fekvő vízterület. Az alterületet további két körzetre osztották fel.

Marion- és Edward-szigetek körzete (51.8.1. körzet)

A déli szélesség 40 ° 00 ′ és déli szélesség 50 ° 00 ′ között, valamint a keleti hosszúság 30 ° 00 ′ és a keleti hosszúság 40 ° 00 ′ között fekvő vízterület.

Zambézi körzet (51.8.2. körzet)

A déli szélesség 40 ° 00 ′ -tól északra, valamint a keleti hosszúság 30 ° 00 ′ és a keleti hosszúság 40 ° 00 ′ között fekvő vízterület.

3. MELLÉKLET

A: KÖZÉPKELET-ATLANTI TERÜLET (34. fő halászati terület)

KÉP HIÁNYZIK

B: FÖLDKÖZI-TENGER ÉS FEKETE-TENGER (37. fő halászati terület)

KÉP HIÁNYZIK

C: DÉLNYUGAT-ATLANTI TERÜLET (41. fő halászati terület)

KÉP HIÁNYZIK

D: DÉLEKELET-ATLANTI TERÜLET (47. fő halászati terület)

KÉP HIÁNYZIK

E: AZ INDIAI-ÓCEÁN NYUGATI RÉSZE (51. fő halászati terület)

4.

KÉP HIÁNYZIK

4. MELLÉKLET

AZON FAJOK JEGYZÉKE, AMELYEKRE VONATKOZÓAN VALAMENNYI FŐ HALÁSZATI TERÜLET ESETÉBEN ADATOT KELL SZOLGÁLTATNI

Az alábbiakban felsorolt fajok azok, amelyek fogását jelentették a hivatalos statisztikákban. A tagállamoknak, amennyiben rendelkezésükre áll, valamennyi azonosított fajra vonatkozó adatot be kell nyújtaniuk. Amennyiben egyes fajokat nem lehet azonosítani, akkor az adatokat összesítve, a lehető legrészletesebb formában kell átadni.

Megjegyzés: m.n.j. = máshol nem jelzett

Középkelet-atlanti terület (34. fő halászati terület)

A faj megnevezése3 betűjelből álló azonosítóTudományos megnevezés
AngolnaELEAnguilla anguilla
Alózafélék m.n.j.SHZAlosa spp.
Nyugat-afrikai ilishaILIIlisha africana
Lapos halak m.n.j.FLXPleuronectiformes
RombuszhalfélékLEFBothidae
Közönséges nyelvhalSOLSolea vulgaris
Karcsú nyelvhalCETDicologoglossa cuneata
Nyelvhalfélék m.n.j.SOXSoleidae
Kutyanyelvhalak m.n.j.TOXCynoglossidae
Szárnyas rombuszhalMEGLepidorhombus whiffiagonis
Rombuszhalak m.n.j.LEZLepidorhombus spp.
Villás tőkehalGFBPhycis blennoides
Francia tőkehalBIBTrisopterus luscus
Kék puha tőkehalWHBMicromesistius poutassou
Szürke tőkehalHKEMerluccius merluccius
Szenegáli tőkehalHKMMerluccius senegalensis
Tőkehalak m.n.j.HKXMerluccius spp.
Tőkehalalakúak m.n.j.GADGadiformes
Tengeri harcsák m.n.j.CAXAriidee
Tengeri angolnaCOEConger conger
Tengeri angolnafélék m.n.j.COXCongridae
SzalonkahalSNSMacrorhamphosus scolopax
Nyálkásfejű halakALFBeryx spp.
KakashalJODZeus faber
Ezüst kakashalJOSZenopsis conchifer
Disznófejűhal-félékBORCaproidae
Sügéralakúak m.n.j.DPXPerciformes
Spanyol csíkossügérGPDEpinephelus guaza
BronzsügérGPWEpinephelus aeneus
Sügérek m.n.j.GPXEpinephelus spp.
RoncssügérWRFPolyprion americanus
Fűrészes sügérfélék m.n.j.BSXSerranidae
Pettyes farkassügérSPUDicentrarchus punctatus
FarkassügérBSSDicentrarchus labrax
Priacanthusfélék m.n.j.BIGPriacanthus spp.
Kardinálishalfélék m.n.j.APOApogonidee
CilinderhalakTISBranchiostegidae
Rubinthalak stb.EMTEmmelichthyidae
Csattogóhalfajok m.n.j.SNALutjanus spp.
Csattogóhalak m.n.j.SNXLutjanidae
Édesajkú halGBRPlectorhinchus mediterraneus
Hamis dörmögőhalBGRPomadasys incisus
Sompat dörmögőhalBURPomadasys jubelini
Nagyszemű dörmögőhalGRBBrachydeuterus auritus
Dörmögőhalak m.n.j.GRXHaemulidae (= Pomedasyidae)
ÁrnyékhalfélékDRUSciaena spp.
Közönséges umbrahalCOBUmbrina cirrosa
SashalMGRArgyrosornus regius
Boe árnyékhalDRSPteroscion peli
Law croakerCKLPseudotolithus brachygnatus
Kasszáva croakerPSSPseudotolithus senegalensis
Bobo croakerPSEPseudotolithus elongatus
Nyugat-afrikai croakerekCKWPseudotolithus spp.
Árnyékhalak, croakerek m.n.j.CDXSciaenidae
Északi durbincsSBRPagellus bogaraveo
Vörös durbincsPACPagellus erythrinus
Gyöngyös durbincsSBAPagellus acarne
Bíbor durbincsPARPagelIus bellottii
Durbincsok m.n.j.PAXPagellus spp.
Gyűrűsdurbincsok m.n.j.SRGDiplodus spp.
Nagyszemű fogasdurbincsDELDentex macrophthalmus
FogasdurbincsDECDentex dentex
Angolai fogasdurbincsDEADentex angolensis
Kongói fogasdurbincsDNCDentex congoensis
Fogasdurbincsok m.n.j.DEXDentex spp.
Fekete durbincsBRBSpondyliosoma cantharus
Barna tengeridurbincsSBSOblada melanura
Kékfoltos durbincsBSCSparus caeruleostictus
Rózsaszínű durbincsRPGSparus pagrus
AranydurbincsSBGSparus auratus
Sparus durbincsok m.n.j.SBPSparus (= Pagrus) spp.
Nagyszemű durbincsBOGBoops boops
Tengeri durbincsok m.n.j.SBXSparidae
NyurgadurbincsokPICSpicara spp.
Tengeri márnákMUXMullus spp.
Nyugat-afrikai kecskehalGOAPseudopeneus prayensis
Tengeri márnafélék m.n.j.MUMMullidae
Afrikai sarlóhalSICDrepane africana
Sertésfogú halakSPAEphippidae
Sügérszerűek m.n.j.PRCPercoidei
Szakállas brotulaBRDBrotula barbata
Tengeri felcserhalSURAcanthuridae
Morgóhalfélék m.n.j.GUXTriglidae
ÍjhalfélékTRIBalistidae
HorgászhalMONLophius piscatorius
Horgászhalfélék m.n.j.ANFLophiidae
Árcsőrű csukafélék m.n.j.BENBelonidae
Repülőhalfélék m.n.j.FLYExocoetidae
NyilascsukákBARSphyraena spp.
Nagyfejű tengeri pérhalMUFMugil cephalus
Óriás afrikai threadfinTGAPolydactylus quadrifilis
Kis afrikai threadfinGALGaleoides decadactylus
Király threadfinPETPentenemus quinquarius
Threadfinek m.n.j.THFPolynemidae
Sügéralakúak m.n.j.PPXPerciformes
Makrahal; kékhalBLUPomatomus saltatrix
CobiaCBARachycentron canadum
FattyúmakrélaHOMTrachurus trachurus
Fattyúmakrélák m.n.j.JAXTrachurus spp.
ÁlmakrahalakSDXDecapterus spp.
JakabhalCVJCaranx hippos
Spanyol makrahalHMVDecapterus rhonchus
Makrahalak m.n.j.TRECaranx spp.
LenézőhalLUKSelene dorsalis
SárkányhalakPOXTrachinotus spp.
Sárgafarkú fattyúmakréla fajok m.n.j.AMXSeriola spp.
Közönséges villásmakrélaLEELichia amia
Atlanti bumperBUAChloroscombrus chrysurus
AranymakrélaDOLCoryphaena hippurus
FedőhalBLBStromateus fiatola
FedőhalfélékBUXStromateidae
CsonthalBOFAlbula vulpes
AlasaSAASardineIla aurita
Tömzsi alasaSAESardinella madeirensis
AlasákSIXSardinella spp.
Bonga shadBOAEthmalosa fimbriata
SzardíniaPILSardina pilchardus
Európai szardellaANEEngraulis encrasicolus
Heringalakú halak m.n.j.CLUClupeoidei
Bonitó; palamidaBONSarda sarda
Karcsú palamidaBOPOrcynopsis unicolor
WahooWAHAcanthocybium solandri
Nyugat-afrikai spanyolmakrélaMAWScomberomorus tritor
Páncélos makrahalFRZAuxis tharard, A rochei
TonhalBFTThunnus thynnus
GermonALBThunnus alalunga
Sárgaúszójú tonhalYFTThunnus albacares
Nagyszemű tonhalBETThunnus obesus
Tonhalak m.n.j.TUNThunnini
Fűrészes rájafélékSAWPristidae
Amerikai vitorláshalSAIIstiophorus albicans
Kormos nyársorrúhalBUMMakaira nigricans
Fehér marlin; szuronyos halWHMTetrapturus albidus
VitorláshalfélékBILIstiophoridae
KardhalSWOXiphias gladius
Makrahalak m.n.j.TUXScombroidei
Ezüstös sertefarkúhalLHTTrichiurus lepturus
Villásfarkú abroncshalSFSLepidopus caudatus
Fekete abroncshalBSFAphanopus carbo
Abroncshalfélék m.n.j.CUTTrichiuridae
Foltos makrahalMASScomber japonicus
MakrahalMACScomber scombrus
Makrélák m.n.j.MAZScomber spp.
Makrélaalakúak m.n.j.MKXScombroidei
RókacápaALVAlopias vulpinus
Nagyszemű rókacápaBTHAlopias superciliosus
MakócápákMAKIsurus spp.
Kék cápaBSHPrionace glauca
Selymes cápaFALCarcharhinus falciformis
PörölycápaSPZSphyrna zygaena
Csipkés pörölycápaSPLSphyrna lewini
Pörölycápafélék stb. m.n.j.SPYSphyrnidae
BúvárcápaSCKDalatias licha
Hegedűrája-félék stb., m.n.j.GTFRhinobatidae
Csillagos cápákSDVMustelus spp.
Rájaalakúak m.n.j.SRXRajiformes
Porcoshalak; cápák, ráják tömörfejűek m.n.j.SKXElasmobranchii
Vértes- és csontoshalak m.n.j.MZZOsteichthyes
Mászórákok m.n.j.CRAReptantia
Trópusi languszták m.n.j.SLVPanulirus spp.
Langusztarákok m.n.j.CRWPalinurus spp.
Norvég rákNEPNephrops norvegicus
Európai homárLBEHomarus gammarus
Éti ostorgarnélaTGSPenaeus kerathurus
Déli rózsaszín garnélaSOPPenaeus notialis
Ostoros garnélák m.n.j.PENPenaeus spp.
Piros ostorgarnélaDPSParapenaeus longirostris
Guinea shrimpGUSParapenaeopsis atlantica
Skarlát garnélaSSHPlesiopenaeus edwardsianus
Ostorcsápú garnélákPALPalaemonidae
Garnélák m.n.j.DCPNatantia
Rákalakúak m.n.j.CRUCrustacea
Haslábúak m.n.j.GASGastropoda
Csészeosztrigák m.n.j.OYCCrassostrea spp.
Kékkagylók m.n.j.MSXMytilidae
Lábasfejűek m.n.j.CEPCephalopoda
Közönséges tintahalCTCSepia officinalis
TörpeszépiákCTLSepiidae, Sepiolidae
KalmárokSQCLoligo spp.
Közönséges polipOCCOctopus vulgaris
PolipokOCTOctopodidae
Valódi kalmárok m.n.j.SQULoliginidae, Ommastrephidae
Puhatestűek m.n.j.MOLMollusca
Teknősök m.n.j.TTXTestudinata

Földközi-tenger és Fekete-tenger (37. fő halászati terület)

A faj megnevezése3 betűjelből álló azonosítóTudományos megnevezés
Tokfélék m.n.j.STUAcipenseridae
AngolnaELEAnguilla anguilla
Nagy heringSHCAlosa pontica
Alózafélék m.n.j.SHDAlosa spp.
Fekete- és azovi-tengeri tyulkaCLAClupeonella cultriventris
Lapos halak m.n.j.FLXPleuronectiformes
Sima lepényhalPLEPleuronectes platessa
Érdes lepényhalFLEPlatichthys flesus
Közönséges nyelvhalSOLSolea vulgaris
Nyelvhalak m.n.j.SOOSolea spp.
Szárnyas rombuszhalMEGLepidorhombus whiffiagonis
Rombuszhalak m.n.j.LEZLepidorhombus spp.
Óriás rombuszhalTURPsetta maxima
Fekete-tengeri rombuszhalTUBPsetta maeotica
Villás tőkehalGFBPhycis blennoides
Törpe tőkehalPODTrisopterus minutus
Francia tőkehalBIBTrisopterus luscus
Kék puha tőkehalWHBMicromesistius poutassou
Vékonybajszú tőkehalWHGMerlangus merlangus
Szürke tőkehalHKEMerluccius merluccius
Tőkehalalakúak m.n.j.GADGadiformes
EzüstlazacokARGArgentina spp.
Sűrűfogú gyíkhalLIBSaurida undosquamis
Gyíkhalfélék m.n.j.LIXSynodontidae
Tengeri angolnaCOEConger conger
Tengeri angolnafélék m.n.j.COXCongridae
KakashalJODZeus faber
Sügéralakúak m.n.j.DPXPerciformes
Spanyol csíkossügérGPDEpinephelus guaza
BronzsügérGPWEpinephelus aeneus
Sügérek m.n.j.GPXEpinephelus spp.
RoncssügérWRFPolyprion americanus
Fűrészes sügérCBRSerranus cabrilla
Fűrészes sügérfélék m.n.j.BSXSerranidae
FarkassügérBSSDicentrarchus labrax
Tengeri sügérekBSEDicentrarchus spp.
Édesajkú halGBRPlectorhinchus mediterraneus
ÁrnyékhalfélékDRUSciaena spp.
Közönséges umbrahalCOBUmbrina cirrosa
SashalMGRArgyrosomus regius
Árnyékhalak, croakerek m.n.j.CDXSciaenidae
Északi durbincsSBRPagellus bogaraveo
Vörös durbincsPACPagellus erythrinus
Gyöngyös durbincsSBAPagellus acarne
Durbincsok m.n.j.PAXPagellus spp.
Abroncsos keszegSWADiplodus sargus
Gyűrűsdurbincsok m.n.j.SRGDiplodus spp.
Nagyszemű fogasdurbincsDELDentex macrophthalmus
FogasdurbincsDECDentex dentex
Fogasdurbincsok m.n.j.DEXDentex spp.
Fekete durbincsBRBSpondyliosoma cantharus
Barna tengeridurbincsSBSOblada melanura
Rózsaszínű durbincsRPGSparus pagrus
AranydurbincsSBGSparus auratus
Durbincsok m.n.j.SBPSparus (= Pagrus) spp.
Nagyszemű durbincsBOGBoops boops
Ezüstös durbincsSSBLithognathus mormyrus
Magashátú durbincsSLMSarpa salpa
Tengeri durbincsok m.n.j.SBXSparidae
Közönséges ménolaBPISpicara maena
NyurgadurbincsokPICSpicara spp.
Csíkos tengeri márnaMURMullus surmuletus
Közönséges tengeri márnaMUTMullus barbatus
Tengeri márnákMUXMullus spp.
Mérges pókhalWEGTrachinus draco
Sügérszerűek m.n.j.PRCPercoidei
Homoki angolnákSANAmmodytes spp.
NyúlhalakSPISiganus spp.
GébekGOBGobius spp.
Tengeri gébfélék m.n.j.GPAGobiidae
Sárkányfejűek, m.n.j.SCOScorpaenidae
Vörös morgóhalGUNTrigla lyra
Morgóhalfélék m.n.j.GUXTriglidae
HorgászhalMONLophius piscatorius
Horgászhalfélék m.n.j.ANFLophiidae
Csőrös csukaGARBelone belone
NyilascsukákBARSphyraena spp.
Nagyfejű tengeri pérhalMUFMugil cephalus
KalászhalfélékSILAtherinidae
Sügéralakúak m.n.j.PPXPerciformes
Makrahal; kékhalBLUPomatomus saltatrix
FattyúmakrélaHOMTrachurus trachurus
Földközi-tengeri fattyúmakrélaHMMTrachurus mediterraneus
Fattyúmakrélák m.n.j.JAXTrachurus spp.
Makrahalak m.n.j.TRECaranx spp.
Sárgafarkú fattyúmakrélaAMBSeriola dumerili
Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j.AMXSeriola spp.
Közönséges villásmakrélaLEELichia amia
Tüskésmakréla-félék m.n.j.CGXCarangidae
Aranyosfejű halPOABrama brama
AranymakrélaDOLCoryphaena hippurus
Alasák m.n.j.SIXSardinella spp.
SzardíniaPILSardina pilchardus
SprotniSPRSprattus sprattus
Európai szardellaANEEngraulis encrasicolus
Heringalakú halak m.n.j.CLUClupeoidei
Bonitó; palamidaBONSarda sarda
Karcsú palamidaBOPOrcynopsis unicolor
Páncélos makrahalFRZAuxis thazard A. rochei
Harántsávos tonmakrélaLTAEuthynnus alletteratus
BonitóSKJKatsuwonus pelamis
TonhalBFTThunnus thynnus
GermonALBThunnus alalunga
Nagyszemű tonhalBETThunnus obesus
Tonhalak m.n.j.TUNThunnini
Amerikai vitorláshalSAIIstiophorus albicans
VitorláshalfélékBILIstiophoridae
KardhalSWOXiphias gladius
Makrélaalakúak m.n.j.TUXScombroidei
Villásfarkú abroncshalSFSLepidopus caudatus
Foltos makrahalMASScomber iaponicus
MakrahalMACScomber scombrus
Makrélák m.n.j.MAZScomber spp.
Makrélaalakúak m.n.j.MKXScombroidei
ÓriáscápaBSKCetorhinus maximus
RókacápaALVAlopias vulpinus
Lándzsafogú cápaSMAIsurus oxyrinchus
Foltos cápaSHOGaleus melastomus
Kék cápaBSHPrionace glauca
ZátonycápaCCPCarcharhinus plumbeus
PörölycápaSPZSphyrna zygaena
Csipkés pörölycápaSPLSphyrna lewini
Szürke tüskéscápaQUBSqualus blainvillei
FalócápaGUPCentrophorus granulosus
BúvárcápaSCKDalatias licha
Fekete tüskéscápaETXEtmopterus spinax
Tövises rájaRJCRaja clavata
Közönséges mérgesrájaJDPDasyatis pastinaca
HeringcápaPORLamna nasus
MacskacápákSCLScyliorhinus spp.
Csillagos cápákSDVMustelus spp.
Közönséges tüskéscápaDGSSqualus acanthias
Tüskéscápafélék m.n.j.DGXSqualidae
AngyalrájaAGNSquatina squatina
AngyalrájafélékASKSquatinidae
Cápalakúak m.n.j.SHXSqualiformes
HegedűrájafélékGTFRhinobatidae
Rája fajokSKARaja spp.
Rájaalakúak m.n.j.SRXRajiformes
Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j.SKXElasmobranchii
Vértes- és csontoshalak m.n.j.MZZOsteichthyes
Nagy tarisznyarákCRECancer pagurus
Mediterrán parti rákCMRCarcinus aestuaria
Nagy tengeripókSCRMaja squinado
Mászórákok m.n.j.CRAReptantia
Rózsaszín tüskés langusztaPSLPalinurus mauritanicus
Európai langusztaSLOPalinurus elephas
Languszták m.n.j.CRWPalinurus spp.
Norvég rákNEPNephrops norvegicus
Európai homárLBEHomarus gammarus
Éti ostorgarnélaTGSPenaeus kerathurus
Piros ostorgarnélaDPSParapenaeus longirostris
Skarlát garnélaSSHPlesiopenaeus edwardsianus
Vörös ostorgarnélaARAAristeus antennatus
Fűrészes garnélaCPRPalaemon serratus
Homoki garnélaCSHCrangon crangon
Garnélák m.n.j.DCPNatantia
Éti sáskarákMTSSquillia mantis
Rákalakúak m.n.j.CRUCrustacea
Haslábúak m.n.j.GASGastropoda
Közönséges particsigaPEELittorina littorea
Európai osztrigaOYFOstrea edulis
Óriás osztrigaOYGCrassostrea gigas
Ehető kékkagylóMSMMytilus galloprovincialis
Nagy fésűkagylóSJAPecten jacobeus
TüskéscsigákMUEMurex spp.
Ehető szívkagylóCOCCardium edule
Sávos vénuszkagylóSVEVenus (= Chamelea) gallina
Barázdás szőnyegkagylóCTGRuditapes decussatus
Kis vénuszkagylóCTSTapes pullastra
Szőnyegkagylók m.n.j.TPSTapes spp.
UgrókagylókDONDonax spp.
HüvelykagylókRAZSolen spp.
Kagylók m.n.j.CLXBivalvia
Lábasfejűek m.n.j.CEPCephalopoda
Közönséges tintahalCTCSepia officinalis
TörpeszépiákCTLSepiidae, Sepiolidae
KalmárokSQCLoligo spp.
NyílkalmárSQETodarodes sagittatus sagitt.
Közönséges polipOCCOctopus vulgaris
PézsmapolipokOCMEledone spp.
PolipokOCZOctopodidae
Valódi kalmárok m.n.j.SQULoliginidae, Ommastrephidae
Puhatestűek m.n.j.MOLMollusca
Teknősök m.n.j.TTXTestudinata
Ehető zsákállatSSGMicrocosmus sulcatus
Kövi tengerisünURMParacentrotus lividus
MedúzákJELPhopilema spp.

Délnyugat-atlanti terület (41. fő halászati terület)

A faj megnevezése3 betűjelből álló azonosítóTudományos megnevezés
Alózafélék m.n.j.SHZAlosa spp.
Laposhalak m.n.j.FLXPleuronectiformes
Bastard halibutsBAXParalichthys spp.
Nyelvhalak m.n.j.TOXCynoglossidae
SAOSalilota australia
LágyhalakMORMoridae
Brazil codlingHKUUrophycis brasiliensis
Déli kék puha tőkehalPOSMicromesistius australis
Argentin tőkehalHKPMerluccius hubbsi
Patagóniai tőkehalHPAMerluccius polylepis
Tőkehalak m.n.j.HKXMerluccius spp.
Patagóniai gránátoshalGRMMacruronus mageilanicus
Kék gránátoshalakGRSMacruronus spp.
GránátoshalakGRVMacrourus spp.
Tőkehalalakúak m.n.j.GADGadiformes
Tengeri harcsák m.n.j.CAXAriidae
Nagy gyíkhalLIGSaurida tumbil
Argentin tengeri angolnaCOSConger orbignyanus
Sügéralakúak m.n.j.DPXPerciformes
Robalok m.n.j.ROBCentropomus spp.
CsíkossügérekGPBMycteroperca spp.
Vörös csíkossügérGPREpinephelus mario
Sügérek m.n.j.GPXEpinephelus spp.
Argentin tengeri sügérBSZAcanthistius brasilianus
Fűrészes sügérfélék m.n.j.BSXSerranidae
Déli vörös csattogóhalSNCLutjanus purpureus
Sárgafarkú csattogóhalSNYOcyurus chrysurus
Csattogóhalak m.n.j.SNXLutjanidae
Sávos dörmögőhalBRGConodon nobilis
Dörmögőhalak m.n.j.GRXHaemulidae (= Pomadasyidae)
Csíkos weakfishSWFCynoscion striatus
Cynoscion sügérek m.n.j.WKXCynoscion spp.
Atlanti árnyékhalCKAMicropogonias undulatus
Déli király árnyékhalKGBMenticirrhus americanus
Argentin árnyékhalCKYUrnbrina canasai
Király sügérWKKMacrodon ancylodon
Fekete árnyékhalBDMPogonias cromis
Árnyékhalak, croakerek m.n.j.CDXSciaenidae
Gyűrűsdurbincsok m.n.j.SRGDiplodus spp.
Fogasdurbincsok m.n.j.DEXDentex spp.
Rózsaszínű durbincsRPGSparus pagrus
Tengeri durbincsok m.n.j.SBXSparidae
Tengeri márnákMUXMullus spp.
Kasztanyett halCTACheilodactylus bergi
Brazil homoki sügérekSPBPinguipes spp.
Brazil laposfejű sügérFLAPercophis brasiliensis
Patagóniai blennieBLPEleginops maclovinus
Patagóniai fogassügérTOPDissostichus eleginoides
Púpos sziklasügérNOGNotothenia gibbenfrons
Szürke sziklasügérNOSNotothenia squamifrons
Patagonian rockcodNOTPatagonotothen brevicauda
PATPatagonotothen longipes ramsai
Antarctic rockcods, noties m.n.j.NOXNototheniidae
Blackfin icefishSSIChaenocephalus aceratus
Mackerel icefishANIChampsocephalus gunnari
Icefishes m.n.j.ICXChannichthyidae
Sügérszerűek m.n.j.PRCPercoidei
Pink cusk-eelCUSGenypterus blacodes
Kormos makrélák m.n.j.CENCentrolophidae
Rózsás álsügérBRFHelicolenus dactylopterus
Sárkányfejűek, m.n.j.SCOScorpaenidae
Atlantic searobinsSRAPrionotus spp.
Ballyhoo félcsőrős csukaBALHemirhamphus brasiliensis
Repülőhalfélék m.n.j.FLYExocoetidae
NyilascsukákBARSphyraena spp.
Tengeripérfélék m.n.j.MULMugilidae
KalászhalfélékSILAtherinidae
Sügéralakúak m.n.j.PPXPerciformes
KéksügérBLUPometomus saltatrix
Tarka fattyúmakrélaJAATrachurus picturatus
Fattyúmakrélák m.n.j.JAXTrachurus spp.
Makrahalak m.n.j.TRECaranx spp.
Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j.AMXSeriola spp.
Parona leatherjackPAOParona signata
Tüskésmakréla-félék m.n.j.CGXCarangidae
AranymakrélaDOLCoryphaena hippurus
Gulf butterfish, harvestfishesBTGPeprilus spp.
FedőhalfélékBUXStromateidae
LadyfishLADElops saurus
TarponTARTarpon (= Megelops) atlanticus
Brazíliai alasaBSRSardinella brasiliensis
Alasák m.n.j.SIXSardinella spp.
Brazilian menhadenMHSBrevoortia aurea
Argentine menhadenMHPBrevoortia pectinata
SprattokSASHarengula spp.
Falklandi sprattFASSprattus fuegensis
Argentín szardillaANAEngraulis anchoita
Szardellafélék m.n.j.ANXEngraulidae
Heringalakú halak m.n.j.CLUClupeoidei
Bonitó; palamidaBONSarda sarda
WahooWAHAcanthocyhium solandri
King mackerelKGMScomberomorus cavalla
KirálymakrélaSSMScomberomorus maculatus
Scomberomorus makréla fajok m.n.j.KGXScomberornorus spp.
Páncélos makrahalFRZAuxis thazard, A. rochei
Harántsávos tonmakrélaLTAEuthynnus alletteratus
BonitóSKJKatsuwonus pelamis
TonhalBFTThunnus thynnus
Atlanti tonhalBLFThunnus atlanticus
GermonALBThunnus alalunga
Déli nagy tonhalSBFThunnus maccoyii
Sárgaúszójú tonhalYFTThunnus albacares
Nagyszemű tonhalBETThunnus obesus
Tonhalak m.n.j.TUNThunnini
Amerikai vitorláshalSAIIstiophorus albicans
Kormos nyársorrúhalBUMMakaira nigricans
Fehér marlinWHMTetrapturus albidus
VitorláshalfélékBILIstiophoridae
KardhalSWOXiphias gladius
Tonhalszerű halak m.n.j.TUXScornhroidei
Fehér kígyómakrélaWSMThyrsitops lepidopodes
Ezüstös sertefarkúhalLHTTrichiurus lepturus
Foltos makrahalMASScomber japonicus
Nagyszemű rókacápaBTHAlopias superciliosus
Lándzsafogú cápaSMAIsurus oxyrinchus
Kék cápaBSHPrionace glauca
Selymes cápaFALCarcharhinus falciformis
Rezes cápaBROCarcharhinus brachyurus
PörölycápaSPZSphyrna zygaena
Csipkés pörölycápaSPLSphyrna lewini
Közönséges kutyacápaGAGGaleorhinus galeus
Közönséges tüskéscápaDGSSqualus acanthias
Angyalrájafélék m.n.j.ASKSquatinidae
Chola hegedűrájaGUDRhinobatis percellens
Fűrészes rájafélékSAWPristidae
Elefánthalak m.n.j.ELFCallorhinchus spp.
Patagóniai sima cápaSDPMustelus schmitti
Csillagos cápákSDVMustelus spp.
Olajosmájú cápákLSKGaleorhinus spp.
Rájaalakúak m.n.j.SRXRajiformes
porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j.SKXElasmobranchii
Vértes- és csontoshalak m.n.j.MZZOsteichthyes
Dana úszórákCRZCallinectes danae
Déli kőrákKCRLithodes antarcticus
Lágyhéjú vörös rákPAGParalomis granulosa
Medúzák m.n.j.GERGeryon spp.
Mászórákok m.n.j.CRAReptantia
Karibi langusztaSLCPanulirus argus
Trópusi languszták m.n.j.SLVPanulirus spp.
Északi ostorgarnélaABSPenaeus aztecus
Vörösfoltos ostorgarnélaPNBPenaeus brasiliensis
Ostoros garnélák m.n.j.PENPenaeus spp.
Atlanti seabobBOBXiphopenaeus kroyeri
Argentin tőrgarnélaASHArternesia longinaris
Argentin vörös garnélaLAAPleoticus muelleri
Garnélák m.n.j.DCPNatantia
Pompás világítórákKRXEuphausia superba
Rákalakúak m.n.j.CRUCrustacea
Haslábúak m.n.j.GASGastropoda
Csészeosztrigák m.n.j.OYCCrassostrea spp.
River Plata kékkagylóMSRMytilus platensis
Magellán kagylóMSCAulacornya afer
Fésűkagylók m.n.j.SCXPectinidae
UgrókagylókDONDonax spp.
Kagylók m.n.j.CLXBivalvia
TörpeszépiákCTLSepiidae, Sepiolidae
Patagóniai kalmárSQPLoligo gahi
KalmárokSQCLoligo spp.
Argentin rövidszárnyú tintahalSQAIllex argentinus
Hétcsillag repülő tintahalSQSMartialia hyadesi
PolipokOCTOctopodidae
Loligók, nyílvesszőkalmárok m.n.j.SQULoliginidee, Ommastrephidae
Puhatestűek m.n.j.MOLMollusca
Teknősök m.n.j.TTXTestudinata

Délkelet-atlanti terület (47. fő halászati terület)

A faj megnevezése3 betűjelből álló azonosítóTudományos megnevezés
Laposhalak m.n.j.FLXPleuronectiformes
Nyugati-parti nyelvhalSOWAustroglossus microlepis
Iszap nyelvhalSOEAustroglossus pectoralis
Délkelet-atlanti nyelvhalak m.n.j.SOAAustroglossus spp.
Nyelvhalak m.n.j.TOXCynoglossidae
Benguela tőkehalHKBMerluccius polli
Sekélyvízi foki tőkehalHKKMerluccius capensis
Mélyvízi foki tőkehalHKOMerluccius paradoxus
Foki tőkehalakHKCMerluccius capensis, M. parad.
Tengeri csukákHKZMerlucciidae
Tőkehal-alakúak m.n.j.GADGadiformes
BárdhalakHAFSternoptychidae
Fényhalak m.n.j.MAUMaurolicus spp.
Világító szardíniaMAVMaurolicus muelleri
Zödszemű halakGREChlorophthalmidae
Fehér márnaGATGaleichthyes fericeps
Simaszájú macskahalSMCArius heudoloti
Tengeri harcsák m.n.j.CAXArildae
Nagy gyíkhalLIGSaurida tumbil
Gyíkhalfélék m.n.j.LIXSynodontidae
Tengeri angolnafélék m.n.j.COXCongridae
SzalonkahalSNSMacrorhamphosus scolopax
SzalonkahalakSNIMacroramphosidae
Nyálkásfejű halakALFBeryx spp.
Nyálkásfejű halfélék m.n.j.BRXBerycidae
KakashalJODZeus faber
Ezüst kakashalJOSZenopsis conchifer
Kakashalfélék m.n.j.ZEXZeidae
Disznófejűhal-félékBORCaproidae
Disznófejű halBOCCapros aper
Sügéralakúak m.n.j.DPXPerciformes
Sügérek m.n.j.GPXEpinephelus spp.
RoncssügérWRFPolyprion americanus
Fűrészes sügérfélék m.n.j.BSXSerranidae
Priacanthusfélék m.n.j.BIGPriacanthus spp.
Priacanthidae fajokPRIPriacenthidae
Kardinálishal-félék m.n.j.APOApogonidae
Acropomatidae fajokACRAcropomatidae
Feketeszájú splitfinSYNSynagrops japonicus
Synagrops fajok m.n.j.SYSSynagrops spp.
Foki rubinthalEMMEmmelichthys nitidus
Rubinthalak stb.EMTEmmerichthyidae
Csattogóhalak m.n.j.SNXLutjanidae
Nemipterus fajokTHBNemipterus spp.
Nemipteridae fajokTHDNemipteridae
Nagyszemű dörmögőhalGRBBrachydeuterus auratus
Édesajkú halBRLPlectorhinchus mediterraneus
Sompat dörmögőhalBURPomadasys jubelini
Dörmögőhalak m.n.j.GRXHaemulidae (= Pornadasyidae)
KobKOBArgyrosomus hololepidofus
Geelbek croakerAWEAtractoscion aequidens
Tigrisfogú croakerLKROtolithes ruber
Nyugat-afrikai croakerekCKWPseudotolithus spp.
Árnyékhalfélék m.n.j.CDXSciaenidae
Kanári umbrahalUCAUmbrina canariensis
Cynoscion sügérek m.n.j.WKXCynoscion spp.
Natali durbincsTJOPagellus natalensis
Tengeri durbincsok m.n.j.SBXSparidae
Durbincsok m.n.j.PAXPagellus spp.
Gyűrűsdurbincsok m.n.j.SRGDiplodus spp.
Nagy szemű fogasdurbincsDELDentex macrophthaImus
Angolai fogasdurbincsDEADentex angolensis
Kanári-szigeti fogasdurbincsDENDentex canariensis
Fogasdurbincsok m.n.j.DEXDentex spp.
Fekete durbincsBRBSpondyliosorna cantharus
ÁcsdurbincsSLFArgyrozona argyrozona
Santer durbincsSLDCheimerius nufar
Vörös durbincsRERPetrus rupestris
Panga durbincsPGAPterogymnus laniarius
Fehér stumpnoseWSNRhahdosargus globiceps
Durbincsok m.n.j.SBP.Sparus (= Pagrus) spp.
Nagyszemű durbincsBOGBoops boops
Chrysoblephus fajok m.n.j.RSXChrysoblephus spp.
Fehér durbincsSNWLithognathus lithognathus
Ezüstös durbincsfajok, m.n.j.STWLithognathus spp.
Ezüstös durbincsSSBLithognathus mormyrus
Rezesdurbincs fajokCPP.Pachymetopon spp
Magashátú durbincsSLMSarpa salpa
Polysteganus durbincs fajok m.n.j.PLYPolysteganus spp.
Skót durbincsSCMPolysteganus praeorbitalis
Negyvennégy durbincsSEVPolysteganus undulosus
Kék durbincsSBUPolysteganus coeruleopunctatus
Tengeri durbincsok m.n.j.SBXSparidae
NyurgadurbincsokPICSpicara spp.
Tengeri márnafélék m.n.j.MUMMullidae
Tengeri márnákMUXMulius spp.
Coracinidae fajok m.n.j.COTCoracinidae
GaljoenGAJCoracinus capensis
Sertésfogú halakSPAEphippidae
Afrikai sarlóhalSICDrepane africana
Kígyóhalfélék m.n.j.OPHOphidiidae
KingclipKCPGenypterus capensis
Tengeri gébfélék m.n.j.GPAGobiidae
Jóreménység-foki álsügérRECSebastes capensis
Álsügérek m.n.j.ROKHelicolenus spp.
Rózsás álsügérBRFHelicolenus dactylopterus
Sárkányfejűek, m.n.j.SCOScorpaenidae
Vörös morgóhalGUNTrigla lyra
Jóreménység-foki morgóhalGUCChelidonichthys capensis
Morgóhalfélék m.n.j.GUXTriglidae
MorgóhalakGUYTrigla spp.
ÍjhalfélékTRIBalistidae
Jóreménység-foki horgászhalMOKLophius upsicephalus
Horgászhalfélék m.n.j.ANFLophiidae
LámpáshalLANLampanyctodes hectoris
GyöngyöshalfélékLXXMyctophidae
Álcsőrű csukafélék m.n.j.BENBelonidae
TűhalakNEDTylosaurus spp.
Makrélacsukafélék m.n.j.SAXScomberesocidae
MakrélacsukaSAUScomberesox saurus
NyilascsukákBARSphyraena spp.
NyilascsukafélékBAZSphyraenidae
Tengeripérfélék m.n.j.MULMugilidae
Threadfinek m.n.j.THFPolynemidae
Kis afrikai threadfinGALGaleoides dedactylus
Sügéralakúak m.n.j.PPXPerciformes
Makrahal; kékhalBLUPomatomus saltatrix
Kékhalak m.n.j.POTPomatomidae
CobiaCBARachycentron canadum
Cobiák m.n.j.CBXRachycentridae
Jóreménység-foki fattyúmakrélaHMCTrachurus capensis
FattyúmakrélaHMZTrachurus trecae
Fattyúmakrélák m.n.j.JAXTrachurus spp.
ÁlmakrahalakSDXDecapterus spp.
Crevalle pompanoCVJCaranx hippos
Spanyol makrahalHMVDecapterus rhonchus
Makrahalak m.n.j.TRECaranx spp.
LenézőhalLUKSelene dorsalis
SárkányhalakPOXTrachinotus spp.
Sárgafarkú fattyúmakrélaYTCSeriola lalandi
Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j.AMXSeriola spp.
Közönséges villásmakrélaLEELichia amia
Atlanti bumperBUAChioroscombrus chrysurus
Tüskésmakréla-félék m.n.j.CGXCarangidae
Aranyosfejű halfélék m.n.j.BRZBramidae
Aranyosfejű halPOABrama brama
AranymakrélaDOLCoryphaena hippurus
Aranymakrahal-félék m.n.j.DOXCoryphaenidae
FedőhalBLBStromateus fiatola
FedőhalfélékBUXStromateidae
CsonthalakALUAlbulidae
Hosszúúszójú csonthalBNFPterothrissus belloci
AlasaSAASardinella aurita
Tömzsi alasaSAESardinella maderensis
Dél-afrikai szardíniaPIASardinops ocellatus
Fehérfejű heringWRREtrumeus whiteheadi
Dél-afrikai szardellaANCEngraulis capensis
Szardellafélék m.n.j.ANXEngraulidae
Heringfélék m.n.j.CLPClupeidae
Alasák m.n.j.SIXSardinella spp.
Heringalakú halak m.n.j.CLUClupeoidei
Bonitó; palamidaBONSarda sarda
WahooWAHAcanthocybium solandri
Páncélos makrélaFRIAuxis thazard
Páncélos makrahalFRZAuxis thazard, A. rochei
Keskenycsíkos spanyol makrélaCOMScomberomorus guttatus
KirálymakrélaSSMScornberomorus maculatus
Nyugat-afrikai spanyol makrélaMAWScornberomorus tritor
Kanadai királymakrélaKAKScomberomorus plurilineatus
Scomberomorus makréla fajok m.n.j.KGXScomberomorus spp.
Harántsávos tonmakrélaLTAEuthynnus alletteratus
KawakawaKAWEuthynnus affinis
BonitóSKJKatsuwonus pelamis
TonhalBFTThunnus thynnus
GermonALBThunnus alalunga
Déli nagy tonhalSBFThunnus maccoyji
Sárgaúszójú tonhalYFTThunnus albacares
Nagyszemű tonhalBETThunnus obesus
Amerikai vitorláshalSAIIstiophorus albicans
Kormos nyársorrúhalBUMMakaira nigricans
Black marlinBLMMakaira indica
Fehér marlinWHMTetrapturus albidus
VitorláshalfélékBILIstiophoridae
KardhalSWOXiphias gladius
KardhalfélékXIPXiphiidae
Makrélaalakúak m.n.j.TUXScombroidei
Kígyómakrélák m.n.j.GEPGempylidae
BarracudahalSNKThyrsites atun
Ezüstös sertefarkúhalLHTTrichiurus lepturus
Abroncshalfélék m.n.j.CUTTrichiuridae
Villásfarkú abroncshalSFSLepidopus caudatus
Foltos makrahalMASScomber japonicus
Makrélaalakúak m.n.j.MAXScombridae
Makrélaalakúak m.n.j.MKXScombroidei
Lándzsafogú cápaSMAIsurus oxyrinchus
Kék cápaBSHPrionace glauca
PörölycápaSPZSphyrna zygaena
Csillagos cápák m.n.j.SDVMustelus spp.
Közönséges kutyacápaGAGGaleorhinus galeus
Angyalrájafélék m.n.j.ASKSquatinidae
Rájafajok m.n.j.SKARaja spp.
Rájaalakúak m.n.j.SRXRajiformes
Foki elefánthalCHMCallorhinchus capensis
Harántszájúak; cápák és ráják m.n.j.SKXElasmobranchii
HeringcápafélékMSKLamnidae
MacskacápafélékSYXScyliorhinidae
Rekviem cápákRSKCercharhinidae
Kék cápaBSHPrionace glauca
Pörölycápák stb. m.n.j.SPYSphyrnidae
Csillagos cápaSMDMustelus mustelus
Tüskéscápafélék m.n.j.DGXSqualidae
Közönséges tüskéscápaDGSSqualus acanthias
Rövidorrú tüskéscápaDOPSqualus megalops
Hegedűrája-félékGTFRhinobatidae
Fűrészes rájafélékSAWPristidae
Valódi rájafélék m.n.j.RAJRajidae
RájafajokSKARaja spp.
TüskésrájafélékSTTDasyaididae (= Trygonidae)
SasrájafélékEAGMyliobatidae
ÖrdögrájafélékMANMobulidae
VillamosrájákTODTorpedinidae
Elefánthalak m.n.j.CAHCallorhinchidae
Rájaalakúak m.n.j.BAIBatoidimorpha (Hypotremata)
Cápaalakúak m.n.j.SKHSelachimorpha (Pleurotremata)
Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j.SKXElasmobranchii
Porcoshalak m.n.j.CARChondrychthyes
Tömörfejűek m.n.j.HOLHolocephali
Vértes- és csontoshalak m.n.j.MZZOsteichthyes
Nagy tarisznyrákCRECancer pagurus
TarisznyarákokCADCancridae
Úszó tarisznyarákok m.n.j.SWMPortunidae
Kőrákok m.n.j.KCXLithodidae
Déli kőrákKCRLithodes antarcticua
KőrákKCALithodes ferox
Nyugat-afrikai medúzaCGEGeryon (= Chaceon) maritae
Medúzák m.n.j.GERGeryon spp.
Mélyvízi rákok, geryonokGEYGeryonidae
Mászórákok m.n.j.CRAReptantia
Trópusi languszták m.n.j.SLVPanulirus spp.
KirálylangusztaLOVPanulirus regius
Csipkés langusztaLOKPanulirus homarus
Foki sziklarákLBCJasus lalandii
Tristan da Cunha sziklarákLBTJasus tristani
Natáli langusztaSLNPalinuris delagoae
Déli langusztaSLSPalinurus gilchristi
Languszták m.n.j.VLOPalinuridae
MedverákokLOSScyllaridae
Indiai-óceáni rákocskaNESNephropsis stewarti
Nephropidae rákokNEXNephropidae
Éti ostorgarnélaTGSPenaeus kerathurus
Indiai fehér garnélaPNIPenarus indicus
Déli rózsaszín garnélaSOPPenaeus notiatis
Ostoros garnélák m.n.j.PENPenaeus spp.
Piros ostorgarnélaDPSParapenaeus longirostris
Ostoros garnélákPEZPenaeidae
Csíkos vörös garnélaARVAristeus varidens
Aristeidae garnélákARIAristeidae
Fűrészes garnélaCPRPalaemon serratus
Solenoceridae garnélákSOZSolenoceridae
KésgarnélákKNIHaliporoides spp.
KésgarnélaKNSHaliporoides triarthrus
Jack-késgarnélaJAQHaliporoides sibogae
Garnélák m.n.j.DCPNatantia
Rákalakúak m.n.j.CRUCrustacea
Perlemoen kagylóABPHaliotis midae
Giant parti turbáncsigaGIWTurbo sarmaticus
Osztrigák m.n.j.OYXOstrea spp.
Fogazott kövi osztrigaODEOstrea denticulata
Óriás osztrigaOYGCrassostrea gigas
Csészeosztrigák m.n.j.OYCCrassostrea spp.
SziklakagylóMSLPerna perna
Kékkagylók m.n.j.MSXMytilidae
PSUPecten sulcicostatus
Fésűkagylók m.n.j.SCXPectinidae
Sima mactra vájókagylóMAGMactra glabrata
VájókagylókMATMactridae
VénuszkagylókCLVVeneridae
DORDosinia orbignyi
UgrókagylókDONDonax spp.
Foki hüvelykagylóRACSolen capensis
HüvelykagylókSOISolenidae
Kagylók m.n.j.CLXBivalvia
TörpeszépiákCTLSepiidae, Sepiolidae
Chokker tintahalCHOLoligo reynaudi
Angolai repülő tintahalSQGTodarodes sagittatus angolen.
KalmárokSQCLoligo spp.
PolipokOCTOctopodidae
Valódi kalmárok m.n.j.SQULoliginidae, Ommastrephidae
Puhatestűek m.n.j.MOLMollusca
Dél-afrikai medvefókaSEKArctocephalus pusillus
Vörös zsákállatSSRPyura stolonifera
URRParechinus angulosus
Tengeri uborkák m.n.j.CUXHolothurioidea
Vízi gerinctelenek m.n.j.INVInvertebrata

Az Indiai-óceán nyugati része (51. fő halászati terület)

A faj megnevezése3 betűjelből álló azonosítóTudományos megnevezés
Kelee shadHIXHilsa kelee
Hilsa shadHILTenualosa ilisha
TejhalMILChanos chanos
BarramundiGIPLates calcarifer
Laposhalak m.n.j.FLXPleuronectiformes
Indiai laposhalHAIPsettodes erumei
Nyelvhalak m.n.j.TOXCynoglossidae
Unikornis áltőkehalUNCBregmaceros macclellandi
Tőkehalalakúak m.n.j.GADGadiformes
Bombay duckBUCHarpadon nehereus
Tengeri harcsák m.n.j.CAXAriidae
Nagy gyíkhalLIGSaurida tumbil
Sűrűfogú gyíkhalLIBSaurida undosquamis
Gyíkhalfélék m.n.j.LIXSynodontidae
Murénák m.n.j.PCXMuraenesox spp.
Tengeri angolnafélék m.n.j.COXCongridae
Nyálkásfejű halakALFBeryx spp.
Japán kakashalJJDZeus japonicus
Sügéralakúak m.n.j.DPXPerciformes
Sügérek m.n.j.GPXEpinephelus spp.
Fűrészes sügérfélék m.n.j.BSXSerranidae
Priacanthusfélék m.n.j.BIGPriacanthus spp.
Sillaginidae tőkehalfélékWHSSillaginidae
Hamis trevallyTRFLactarius lactarius
Rubinthalak stb.EMTEmmelichthyidae
Mangrove vörös csattogóhalRESLutjanus argentimaculatus
Csattogóhalfajok m.n.j.SNALutjanus spp.
Csattogóhalak m.n.j.SNXLutjanidae
Nemipterus fajokTHBNemipterus spp.
Nemipteridae fajokTHDNemipteridae
Leiognathidae gajok m.n.j.POYLeiognathidae
Dörmögőhalak m.n.j.GRXHaemulidae (= Pomadasyidae)
KobKOBArgyrosomus hololepidotus
Geelbek croakerAWEAtractoscion aequidens
Árnyékhalfélék m.n.j.CDXSciaenidae
CsászársügérekEMPLethrinidae
Durbincsok m.n.j.PAXPagellus spp.
Fogasdurbincsok m.n.j.DEXDentex spp.
KatonadurbincsKBRArgyrops spinifer
Santer durbincsSLDCheimerius nufar
Vörös durbincsRERPetrus rupestris
Chrysoblephus fajok m.n.j.RSXChrysoblephus spp.
Tengeri durbincsok m.n.j.SBXSparidae
Tengeri márnákMUXMullus spp.
MárnákGOXUpeneus spp.
Tengeri márnafélék m.n.j.MUMMullidae
Foltos sarlóhalSPSDrepane punctata
AjakoshalfélékWRALabridae
Mojarra-kMOJGerres spp.
Sügérszerűek m.n.j.PRCPercoidei
NyúlhalakSPISiganus spp.
Sárkányfejűek, m.n.j.SCOScorpaenidae
Laposfejű halakFLHPlatycephalidae
ÍjhalfélékTRIBalistidae
GyöngyöshalfélékLXXMyctophidae
TűhalakNEDTylosurus spp.
Hemirhamphus fajok m.n.j.HAXHemirhamphus spp.
Repülőhalfélék m.n.j.FLYExocoetidae
NyilascsukákBARSphyraena spp.
Nagyfejű tengeri pérhalMUFMugil cephalus
Tengeripérfélék m.n.j.MULMugilidae
Négyujjú threadfinFOTEleutheronema tetradactylum
Threadfinek m.n.j.THFPolynemidae
Sügéralakúak m.n.j.PPXPerciformes
Makrahal; kékhalBLUPomatomus saltatrix
CobiaCBARachycentron canadum
Cobia-k m.n.j.CBXRachycentridae
Fattyúmakrélák m.n.j.JAXTrachurus spp.
Indiai makrahalRUSDecapterus russelli
ÁlmakrahalakSDXDecapterus spp.
Makrahalak m.n.j.TRECaranx spp.
SárkányhalakPOXTrachinotus spp.
Sárgafarkú fattyúmakrélaYTCSeriola lalandi
Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j.AMXSeriola spp.
Szivárvány makrélaRRUElagatis bipinnulata
Aranyos makrélaGLTGnatanodon speciosus
TorpedómakrélaHASMegalaspis cordyla
Scomberoides fajokQUEScomberoides (= Chorinemus) spp.
Nagy szemű makrélaBISSelar crumenophthalmus
Sárgasávos makrélaTRYSelaroides leptolepis
Tüskésmakréla-félék m.n.j.CGXCarangidae
Fekete pomfretPOBFormio niger
AranymakrélaDOLCoryphaene hippurus
Silver pomfretSIPPampus argenteus
FedőhalfélékBUXStromateidae
Aranysávos szardinellaSAGSardinella gibbosa
Indiai olajszardíniaIOSSardinella longiceps
Alasák m.n.j.SIXSardinella spp.
Dél-afrikai szardíniaPIASardinops ocellatus
Pirosszemű heringRRHEtrumeus teres
Stolephorus szardellákSTOStolephorus spp.
Szardellafélék m.n.j.ANXEngraulidae
Heringalakú halak m.n.j.CLUClupeoidei
Dorab farkasheringDOBChirocentrus dorab
FarkasheringekDOSChirocentrus spp.
WahooWAHAcanthocybium solandri
Keskenycsíkos spanyol makrélaCOMScomberomorus ommerson
Déli királymakrélaGUTScomberomorus guttatus
Sávos makrélaSTSScomberomorus lineolatus
Scomberomorus makréla fajok m.n.j.KGXScomberomorus spp.
Páncélos makrahalFRZAuxis thazard, A rochei
KawakawaKAWEuthynnus affinis
BonitóSKJKatsuwonus pelamis
Hosszúfarkú tonhalLOTThunnus tonggol
GermonALBThunnus alalunga
Déli nagy tonhalSBFThunnus maccoyii
Sárgaúszójú tonhalYFTThunnus albacares
Nagyszemű tonhalBETThunnus obesus
Amerikai vitorláshalSFAIstiophorus platypterus
Déli kék marlinBLZMakaira mazara
Fekete marlinBLMMakaira indica
Csíkos marlinMLSTetrapturus audax
VitorláshalfélékBILIstiophoridae
Makréla-alakúak m.n.j.TUXScombroidei
BarracudahalSNKThyrsites atun
Ezüstös sertefarkúhalLHTTrichiurus lepturus
Villásfarkú abroncshalSFSLepidopus caudatus
Abroncshalfélék m.n.j.CUTTrichiuridae
Foltos makrahalMASScomber japonicus
Indiai makrélaRAGRastrelliger kanagurta
Indiai makrélák m.n.j.RAXRastrelliger spp.
Makrélaalakúak m.n.j.MKXScombroidei
KardhalSWOXiphias gladius
Lándzsafogú cápaSMAIsurus oxyrinchus
Kék cápaBSHPrionace glauca
Fehérorrú cápaOCSCarcharhinus longimanus
Foltosfarkú cápaCCQCarcharhinus sorrah
Kormos cápaDUSCarcharhinus obscurus
Selymes cápaFALCarcharhinus falciformis
TejcápaRHARhizoprionodon acutus
Kék cápák m.n.j.RSKCarcharhinidae
Pörölycápák stb. m.n.j.SPYSphyrnidae
Hegedűrája-félék stb., m.n.j.GTFRhinobatidae
Fűrészes rájafélékSAWPristidae
Rájaalakúak m.n.j.SRXRajiformes
Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j.SKXElasmobranchii
Vértes- és csontoshalak m.n.j.MZZOsteichthyes
TarisznyarákokCRSPortunus spp.
IszaprákMUDScylla serrata
Medúzák m.n.j.GERGeryon spp.
Mászórákok m.n.j.CRAReptantia
Trópusi languszták m.n.j.SLVPanulirus spp.
Natáli langusztaSLNPalinurus delagoae
PapucsrákokLOSScyliaridae
Andaman rákNEAMetanephrops andamanicus
Óriás tigrisgarnélaGITPenaeus monodon
Zöld tigrisgarnélaTIPPenaeus semisulcatus
Indiai fehér garnélaPNIPenaeus indicus
Ostoros garnélák m.n.j.PENPenaeus spp.
KésgarnélaKNSHaliporoides triarthrus
Jack-késgarnélaJAQHaliporoides sibogae
KésgarnélákKNIHaliporoides spp.
Garnélák m.n.j.DCPNatantia
Rákalakúak m.n.j.CRUCrustacea
Fülcsigák m.n.j.ABXHaliotis spp.
Kövi csészeosztrigaCSCCrassostrea cucullata
Csészeosztrigák m.n.j.OYCCrassostrea spp.
Lábasfejűek m.n.j.CEPCephalopoda
TörpeszépiákCTLSepiidae, Sepiolidae
KalmárokSQCLoligo spp.
PolipokOCTOctopodidae
Valódi kalmárok m.n.j.SQULoliginidee, Ommastrephidae
Puhatestűek m.n.j.MOLMollusca
LevesteknősTUGChelonia mydas
Teknősök m.n.j.TTXTestudinata
Tengeri uborkák m.n.j.CUXHolothurioidea
Vízi gerinctelenek m.n.j.INVInvertebrata

5. MELLÉKLET

AZ ÉSZAK-ATLANTI TERÜLETEN KÍVÜL ESŐ TERÜLETEKRE VONATKOZÓ FOGÁSI ADATOK BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁTUMA

Mágneses adathordozó

Mágnesszalagok: Kilencsávos, 1 600 vagy 6 250 BPI sűrűségű, EBCDIC vagy ASCII kódolású, lehetőleg címke nélkül. Amennyiben van rajta címke, akkor az állományzáró kódot fel kell tüntetni.

Hajlékonylemezek: MS-DOS formázott, 3,5 hüvelyk méretű és 720 kB vagy 1,4 MB tárterületű, illetve 5,25 hüvelyk méretű és 360 kB vagy 1,2 MB tárterületű lemezek.

A bejegyzés formátuma

Bájtok számaLeírásMegjegyzések
1–4Ország (3 betűjelből álló ISO-kód)pl. FRA = Franciaország
5–6Évpl. 93 = 1993
7–8Fő halászati terület34 = keletközép-atlanti terület
9–15Körzet3.3 = 3.3 körzet
16–18Fajok3 betűjelből álló azonosító
19–26FogásTonnában

Megjegyzések:

a) A fogásmezőt (19-26 bájtok) elöl üres helyekkel jobbra zárva kell megadni. Az összes többi mezőt hátul üres helyekkel balra kell igazítani.

b) A fogást tonnára kerekítve, a kirakodott mennyiség élősúlyának megfelelően kell feljegyezni.

c) A fél egységnél kisebb mennyiséget (19-26 bájtok) "- 1"-ként kell bejegyezni.

d) Az ismeretlen mennyiséget (19-26 bájtok) "- 2"-ként kell bejegyezni.

( 1 ) HL C 329., 1994.11.25., 1. o.

( 2 ) HL C 363., 1994.12.19., 60. o.

( 3 ) HL L 179., 1972.8.7, 1. o.

( 4 ) HL L 151., 1990.6.15, 1. o.

( 5 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R2597 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R2597&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01995R2597-20031120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01995R2597-20031120&locale=hu