31999R1447[1]

A Tanács 1447/1999/EK rendelete (1999. június 24.) a közös halászati politika szabályait súlyosan sértő magatartásformák jegyzékének létrehozásáról

A Tanács 1447/1999/EK rendelete

(1999. június 24.)

a közös halászati politika szabályait súlyosan sértő magatartásformák jegyzékének létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet [3] 31. cikke (2a) bekezdésének megfelelően a Tanács, a Szerződés 37. cikke alapján eljárva, jegyzéket állíthat össze a közös halászati politika szabályait súlyosan sértő magatartásformákról.

(2) A közös halászati politika átláthatóságának javítása céljából a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot az ilyen magatartás előfordulásáról és a tagállamok fellépéséről.

(3) A 2847/93/EGK rendelet 37. cikke előírja bizonyos személyes adatok védelmét a közös halászati politika ellenőrző rendszerének keretén belül.

(4) A fent említett jegyzéknek összhangban kell lennie a nemzetközi halászati szervezetek által elfogadott hasonló rendelkezésekkel.

(5) Az e rendeletben megállapított egyes intézkedésekhez helyénvaló a részletes végrehajtási szabályok előírása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet melléklete tartalmazza azoknak a magatartásformáknak a jegyzékét, amelyek súlyosan sértik a közös halászati politikának a 2847/93/EGK rendelet 1. cikkében említett szabályait.

2. cikk

(1) A tagállamok rendszeresen értesítik a Bizottságot az 1. cikkben említett magatartás eseteiről és minden tájékoztatást megadnak a közigazgatási és/vagy igazságszolgáltatási hatóságok fellépéséről.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően az Európai Parlament, a Tanács és a halászati tanácsadó bizottság rendelkezésére bocsátja az általa kapott információkat.

(3) Az (1) bekezdés alapján közölt és a (2) bekezdés alapján rendelkezésre bocsátott információkat a 2847/93/EGK rendelet 37. cikkének rendelkezéseivel összhangban kell kezelni.

(4) Ennek a cikknek a végrehajtásához részletes szabályokat kell megállapítani a 2847/93/EGK rendelet 36. cikkében foglalt eljárással összhangban.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1999. június 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Trittin

[1] HL C 105., 1999.4.15., 3. o.

[2] 1999. május 4-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 2846/98/EK rendelettel (HL L 358., 1998.12.31., 5. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A KÖZÖS HALÁSZATI POLITIKA SZABÁLYAIT SÚLYOSAN SÉRTŐ MAGATARTÁSFORMÁK JEGYZÉKE

A. Az ellenőrzésért felelős hatóságokkal való együttműködés elmulasztása

- A halászati ellenőrök munkájának akadályozása az alkalmazandó közösségi szabályoknak való megfelelés ellenőrzése során a feladataik végrehajtásában.

- A vizsgálatok vagy bírósági eljárások során használható bizonyíték meghamisítása, elrejtése, megsemmisítése vagy megváltoztatása.

B. Az ellenőrökkel való együttműködés elmulasztása

- Az ellenőrök munkájának akadályozása a vonatkozó közösségi szabályoknak való megfelelés ellenőrzése során a közösségi jog által megállapított feladataik végrehajtásában.

C. A halászat során követendő feltételek be nem tartása

- A lobogó szerinti tagállam vagy a Bizottság által kiadott, a halászathoz szükséges halászati engedély, vagy egyéb felhatalmazás birtoklása nélküli halászat.

- A fent említett olyan okmányok valamelyikének birtokában történő halászat, amelynek a tartalmát meghamisították.

- A halászhajó azonosító jeleinek meghamisítása, törlése vagy elrejtése.

D. A halászati műveletek során az előírásoknak való meg nem felelés

- Tiltott halászfelszerelés vagy a felszerelés szelektivitására hatással lévő eszköz használata vagy fedélzeten tartása.

- Tiltott halászati módszerek alkalmazása.

- Olyan halászfelszerelés rögzítésének vagy elrakásának elmulasztása, amelynek a használata bizonyos halászati övezetekben tiltott.

- Moratórium vagy halászati tilalom alá eső állományba tartozó fajokra irányuló halászat vagy ezek fedélzeten tartása.

- Engedély nélküli halászat adott övezetben és/vagy meghatározott időszak során.

- A legkisebb méretre vonatkozó szabályok betartásának elmulasztása.

- Kettő vagy több hajó együttes fellépésével járó átrakodási és halászati műveletekkel kapcsolatos szabályok és eljárások betartásának elmulasztása.

E. A megfigyelt erőforrásokkal kapcsolatos előírások be nem tartása

- Adatok meghamisítása vagy azok feljegyzésének elmulasztása hajónaplókban, kirakodási nyilatkozatokban, értékesítési bizonylatokban, átvételi nyilatkozatokban és fuvarokmányokban, vagy az ilyen okmányok vezetésének vagy benyújtásának elmulasztása.

- A műholdas hajómegfigyelési rendszerbe történő beavatkozás.

- A halászhajók mozgásának és a hajón tartott halászati termékek adatainak távolsági továbbítására vonatkozó közösségi szabályok betartásának szándékos elmulasztása.

- Valamely harmadik ország hajóparancsnokának vagy annak képviselője a részéről az alkalmazandó ellenőrzési szabályok betartásának elmulasztása közösségi vizeken történő halászati műveletek végrehajtásakor.

F. A halászati termékek kirakodásával és forgalmazásával kapcsolatos előírások betartásának elmulasztása

- Az ellenőrzésre és végrehajtásra vonatkozó közösségi szabályok be nem tartása a halászati termékek kirakodása során.

- A hatályban lévő piaci szabványoknak nem megfelelő halászati termékek készletezése, feldolgozása, eladásra való felkínálása és szállítása, különös tekintettel a legkisebb méretre vonatkozó előírásokra.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1447 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1447&locale=hu

Tartalomjegyzék