Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

31998R2846[1]

A Tanács 2846/98/EK rendelete (1998. december 17.) a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozásáról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 2846/98/EK rendelete

(1998. december 17.)

a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozásáról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a halászatnak és a halászati termékek szállításának és forgalmazásának korábban kialakult gyakorlata megváltozott; mivel az ellenőrző intézkedéseket ehhez kell igazítani; mivel ennek megfelelően orvosolni kell a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozásáról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet [4] különböző hiányosságait;

mivel a halászhajók parancsnokaira vonatkozó - az ellenőrzés tekintetében alapvető - követelmények egyike a különböző fajokból a hajón tartott mennyiségek pontos rögzítése; mivel ezt a követelményt egyszerűsíteni kell; mivel figyelembe kell venni a földközi-tengeri térségben folytatott halászati műveletek sajátos jellegét; mivel ezért módosítani szükséges a 2847/93/EGK rendelet 6. cikkét, illetve hatályon kívül kell helyezni a halászati tevékenységre vonatkozó egyes ellenőrző intézkedések megállapításáról szóló, 1987. július 23-i 2241/87/EGK tanácsi rendelet [5] 5. cikkét;

mivel helyénvaló egy évvel meghosszabbítani a 2847/93/EGK rendelet 6. és 8. cikkének rendelkezései értelmében a földközi-tengeri térségben folytatott halászati műveletekre vonatkozó mentességeket, hogy azok egybeessenek a hajónaplók módosított követelményeinek hatálybalépésével;

mivel a tagállamok e rendelettel összhangban szigorúbb rendelkezéseket is hozhatnak, beleértve a kirakodások ellenőrzését; mivel ennek érdekében a tagállamok kijelölhetik azokat a kikötőket, ahol a halászhajóknak ellenőrzés céljából ki kell rakodniuk;

mivel meg kell erősíteni a halászati termékek kirakodás utáni ellenőrzését; mivel a kirakodástól az értékesítés befejező szakaszáig rendelkezésre kell bocsátani a halászati termékekre vonatkozó, a 2847/93/EGK rendelet 9. cikkében említett információkat; mivel az értékesítési igazolásoknak és az átvételi nyilatkozatoknak ellenőrzés céljából tartalmazniuk kell ezt az információt;

mivel az átrakodási és általában néhány hajó együttes fellépésével járó, közösségi vizeken folyó műveletek súlyos ellenőrzési problémákat okoztak egyes halászterületeken; mivel ezeket a műveleteket a tagállamok előzetes engedélyezése alá kell vonni, és feltételként elő kell írni az elfogadott ellenőrzési eljárások teljesítését;

mivel az átrakodásokra és általában néhány hajó közreműködését igénylő egyéb közös halászati műveletekre vonatkozó új rendelkezések alkalmazását a részletes végrehajtási szabályok hatálybalépéséig el kell halasztani;

mivel biztosítani kell a Bizottság távoli hozzáférését a tagállamok által frissített adatbázisok vonatkozó adatállományaiban tárolt információkhoz, hogy hatékonyan eleget tudjon tenni a 2847/93/EGK rendelet értelmében a rábízott ellenőrzési feladatoknak;

mivel a közösségi jogi elvek értelmében a 2847/93/EGK rendelet 36. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően hozott valamennyi döntésnek tiszteletben kell tartania a hatályos közösségi jogot,különösen a bizalmas adatkezelésre, a szakmai titoktartásra és az adatvédelemre vonatkozó, a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad áramlása tekintetében a magánszemélyek védelméről szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben [6] említett szabályokat;

mivel az egyes tagállamok ellenőrzési eszközeihez hozzátartoznak a különböző beavatkozások a nyílt tengeren, a kirakodáskor és a kirakodás után, az egyes tagállamok sajátosságainak a csalás különböző fajtái kockázata viszonylagos jelentőségének, valamint - a kirakodás utáni ellenőrzés tekintetében - a kirakodás előtt és a kirakodáskor alkalmazott ellenőrzéssel kapcsolatos rendelkezéseknek a figyelembevételével;

mivel ki kell bővíteni a Közösség halászati övezetében harmadik ország lobogója alatt halászati tevékenységet végző halászhajókra vonatkozó 2847/93/EGK rendeletben meghatározott megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti intézkedéseket; mivel a hajómegfigyelési rendszer (Vessel Monitoring System, VMS) a Közösség valamennyi halászhajójára történő alkalmazásának időpontjától fogva állandó műholdas felügyelet alá kell vonni az ezen övezetben működő, meghatározott hossznál nagyobb hajókat; mivel intenzívebbé kell tenni a harmadik ország lobogója alatt hajózó hajók kirakodásának ellenőrzését és felügyeletét, valamint az érintett övezetekben a fogások ellenőrzését, miután egyes regionális halászati szervezetek lépéseket tettek annak érdekében, hogy a nyílt tengeri halászati erőforrások védelmére vonatkozó intézkedések hatékonyságát növeljék;

mivel ahhoz, hogy a Bizottság hatékonyan tölthesse be szerepét, be kell vezetni azokat a megfigyelési eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a Bizottság képviseletében eljáró ellenőrök számára a 2847/93/EGK rendelet végrehajtásának ellenőrzését; mivel e célból a Közösség ellenőreinek - a tagállamok jogszabályainak eljárási szabályaival összhangban és az illetékes ellenőreinek kíséretében - rendelkezniük kell valamennyi érintett helyhez és dokumentumhoz való hozzáféréssel;

mivel a Közösség területén a megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti tevékenységben részt vevő valamennyi hatóság közötti együttműködés megerősítése és elősegítése érdekében fel kell állítani egy olyan általános keretet, amelynek vonatkozásában valamennyi illetékes hatóság viszonossági alapon igényelheti a másik hatóság segítségét, és a hatóságok kicserélhetik egymással a lényeges információkat, illetve be kell vezetni a szükséges megfigyelési programokat; mivel a súlyos és előre nem látható zavarok esetében gondoskodni kell a sajátos megfigyelési programok bevezetéséről;

mivel ezért a 2847/93/EGK rendeletet módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2847/93/EGK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. Az I. cím címsorának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"I. CÍM

Megfigyelés, ellenőrzés és felügyelet"

;

2. A 2. cikk helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"2. cikk

(1) A hatályos jogszabályok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében valamennyi tagállam a területén és felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó tengervizeken végzi a halászati ágazatban végzett valamennyi tevékenység, különösen maga a halászat, valamint az átrakodás, kirakodás, értékesítés, szállítás és tárolás, továbbá a kirakodásra és eladásokra vonatkozó nyilvántartás megfigyelését, ellenőrzését és felügyeletét. A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy a területükön és a felségterületükhöz vagy joghatóságuk alá tartozó tengervizeken gondoskodjanak a lehető leghatékonyabb ellenőrzésről sajátos helyzetük figyelembevételével.

(2) Minden tagállam gondoskodik arról, hogy hajóinak tevékenysége a közösségi halászati övezeteken kívül megfelelő megfigyelésnek, illetve - amennyiben a Közösségnek vannak ilyen kötelezettségei - ellenőrzésnek és felügyeletnek legyen alávetve az ezekre a vizekre vonatkozó közösségi jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.";

3. A 3. cikk (2) bekezdését el kell hagyni;

4. Az 5. cikk helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"5. cikk

A 36. cikkben meghatározott eljárással összhangban - a tagállami hatáskörök sérelme nélkül - el kell fogadni az e cím alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

a) hivatalosan kijelölt ellenőrök és ellenőrző hajók, repülőgépek és egyéb, az ellenőrzéshez a tagállam által felhasználható hasonló eszközök meghatározása;

b) a halászati ágazatban végzett tevékenységek ellenőrzésére és felügyeletére vonatkozó eljárások;

c) a halászhajók és halászfelszerelések megjelölése és azonosítása;

d) a halászhajók halászati tevékenységekre vonatkozó jellemzőinek tanúsítása.";

5. A 6. cikk (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) 2000. január 1-jétől a halászhajón tartott, 50 kg élősúlyt meghaladó mennyiséget rögzíteni kell a hajónaplóban, kivéve a Földközi-tenger térségét. A Földközi-tenger térségében folyó halászati műveletek esetében e cikk alapján elfogadott jegyzékben szereplő bármely fajokból a halászhajón tartott, 50 kg élősúlyt meghaladó mennyiséget kell rögzíteni a hajónaplóban.";

6. A 6. cikk (8) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(8) E cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 36. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni, különös tekintettel az alábbiakra:

- egyes sajátos esetekben nem az ICES-statisztikai négyszög, hanem más földrajzi alap alkalmazása, valamint

- kis hálószembőségű halászfelszereléssel kifogott és a hajón válogatás nélkül tartott mennyiség rögzítése,

- a (2) bekezdésben említett jegyzék.";

7. A 7. cikk (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Egy közösségi halászhajó parancsnokának, aki igénybe szeretné venni egy másik, nem a lobogója szerinti tagállam kirakodási helyeinek valamelyikét, eleget kell tennie az illető tagállam által a 38. cikkel összhangban létrehozott, bármely kijelölt kikötői rendszer követelményeinek, illetve amennyiben az illető tagállam nem működtet ilyen rendszert, a kikötés időpontja előtt legalább négy órával tájékoztatnia kell az illető tagállam hatóságait a következőkről:

- a kirakodási hely (helyek) és az érkezés becsült időpontja,

- a kirakodni szándékozott mennyiségek fajok szerint.";

8. A 9. cikkben:

a) az (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A tagállamok engedélyével bíró, az adott tagállam területén kirakodott halászati termékek első forgalomba hozataláért felelős árverési központok vagy egyéb szervek vagy személyek átadják - az első forgalomba hozatal alkalmával - az értékesítési bizonylatot azon tagállam illetékes hatóságainak, amelynek területén az első forgalomba hozatal megtörtént. Az e cikkben említett valamennyi szükséges információt tartalmazó értékesítési bizonylatok benyújtása a tagállamok engedélyével bíró árverési központok vagy egyéb szervek, illetve személyek felelőssége.

(2) Amennyiben a tagállamban kirakodott halászati termékek első forgalomba hozatala nem az (1) bekezdésben említett módon történik, a kirakodott termékeket nem veszik át, amíg a tagállamok illetékes hatóságainak vagy egyéb meghatalmazott szerveinek nem nyújtják be az alábbi dokumentumok egyikét:

- értékesítési bizonylat, amennyiben a termékeket a kirakodás helyén adják el vagy kínálják fel eladásra,

- a 13. cikkben említett valamelyik dokumentum másolati példánya, amennyiben a terméket a kirakodás helyétől eltérő helyen kínálják eladásra; az értékesítési bizonylatot a tényleges értékesítés időpontjában mellékelni kell a fent említett dokumentumhoz,

- átvételi nyilatkozat, amennyiben a termékeket nem kínálják fel eladásra, vagy egy későbbi időpontban kívánják eladásra felkínálni.

Az e cikkben említett, valamennyi szükséges információt tartalmazó értékesítési bizonylatok benyújtása a vevő feladata.

Az e cikkben említett, valamennyi szükséges információt tartalmazó átvételi nyilatkozat benyújtása e nyilatkozat birtokosának a feladata.";

b) a (3) bekezdés az alábbi, első, harmadik és utolsó francia bekezdéssel egészül ki:

"- az egyes fajok megfelelő megnevezése és származásuk földrajzi térsége,

- amennyiben szükséges, a vonatkozó minimális halméret,

- lehetőség szerint az adásvételi szerződés hivatkozási száma.";

c) a (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) Az értékesítési bizonylatokat oly módon nyújtják be a hal első forgalomba hozatalának megfigyeléséért felelős illetékes hatóságoknak, hogy azok tartalmazzák az alábbi információkat:

- az érintett termékeket kirakodó halászhajó külső azonosítója és neve,

- a hajó tulajdonosának vagy parancsnokának neve,

- a kirakodás kikötője és időpontja,

- amennyiben szükséges, utalás a 13. cikk (1) bekezdésében és (4) bekezdésének b) pontjában említett dokumentumok valamelyikére.";

d) a cikk az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:

"(4a) Amennyiben az értékesítési bizonylat nem felel meg a számlának vagy az azt helyettesítő bizonylatnak - amint azt a 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv [7] 22. cikkének (3) bekezdése említi -, a tagállam elfogadja a szükséges rendelkezéseket annak érdekében, hogy a vevőnek az áru szállításáért leszámlázott ár adót nem tartalmazó összege egyezzen meg a számlán feltüntetett összeggel.

(4b) A (2) bekezdésben említett, a kirakodott halászati termékek tulajdonosai vagy képviselőik által kiállított átvételi nyilatkozatoknak legalább az alábbi információkat kell tartalmazniuk:

- az egyes fajok megfelelő megnevezése és származásuk földrajzi térsége,

- az egyes fajok súlya, a termékek kiszerelése szerinti bontásban,

- amennyiben szükséges, a vonatkozó minimális halméret,

- a termékeket kirakodó halászhajó azonosítása,

- a hajó parancsnokának azonosítása,

- a kirakodás kikötője és dátuma,

- azok a helyek, ahol a termékeket raktározzák,

- amennyiben szükséges, utalás a 13. cikk (1) bekezdésében és (4) bekezdésének b) pontjában említett dokumentumok valamelyikére.

(4c) Amennyiben a kirakodott halászati termékeket egy későbbi időpontban kívánják értékesíteni, és amennyiben az ilyen termékeket szerződésben meghatározott áron vagy meghatározott időszakra rögzített áron kell elhelyezni a piacon, a tagállamok megfelelő vizsgálatokkal ellenőrzik a (2) bekezdésben említett átvételi nyilatkozatokban és értékesítési bizonylatokban közölt információk pontosságát.";

e) az (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(5) A műveletek végzésének területe szerinti tagállam jogszabályainak megfelelően illetékes hatóságának vagy egyéb általa felhatalmazott szervnek be kell nyújtani az értékesítési bizonylatokat, az átvételi nyilatkozatokat és a fuvarokmányok egy példányát az első forgalomba hozatalt vagy a kirakodást követő 48 órán belül. A tagállam kérelme alapján a Bizottság a 36. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően sajátos helyzetekben engedélyezheti a fent említett szabályoktól való eltérést.

Amennyiben a kirakodás szerinti tagállamtól eltérő tagállam területére szállítják a termékeket, a szállító köteles 48 órán belül továbbítani a fuvarokmányok egy példányát azon tagállam illetékes hatóságainak, amelynek területén a bejelentés értelmében sor kerül a termékek első forgalomba hozatalára. Az első forgalomba hozatal szerinti tagállam további információkat igényelhet erről az áru kirakodása szerinti tagállamtól.";

f) a (6) bekezdés az alábbi albekezdéssel egészül ki:

"Amennyiben a halászati termékek első forgalomba hozatalára nem a kirakodás szerinti tagállamban kerül sor, az első forgalomba hozatal felügyeletéért felelős tagállam gondoskodik arról, hogy az érintett termékek kirakodásának felügyeletéért felelős tagállamnak a lehető legrövidebb időn belül benyújtsák az értékesítési bizonylat egy példányát.";

g) A 9. cikk (7) bekezdése az első albekezdés végén az alábbi rendelkezéssel egészül ki:"vagy a kirakodott halászati termékek fajtánként 50 kg élősúlyt meg nem haladó mennyiségeinél.";

9. a 10. cikket el kell hagyni;

10. A 11. cikk helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"11. cikk

(1) Egy tagállam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó tengervizeken kettő vagy több halászhajó közös tevékenységével járó átrakodási és halászati műveleteket, valamint a tagállam kikötőiben végzett átrakodási tevékenységet e tagállam engedélyezheti. Az érintett hajók parancsnokai tiszteletben tartják a (2) bekezdéssel összhangban megfogalmazott eljárásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- az engedélyezett helyek meghatározása,

- ellenőrzési és felügyeleti eljárások,

- az átrakodási tevékenység rögzítésének és bejelentésének feltételei és az átrakodott mennyiségek.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közösségi halászhajók páros vontatási tevékenységeire.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 36. cikkben meghatározott eljárással összhangban, az érintett tagállamok megjegyzéseinek figyelembevételével kell meghatározni.";

11. A 13. cikk az alábbiak szerint módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Valamennyi olyan halászati termékhez, amelyet a Közösségben rakodtak ki vagy a Közösség területére hoztak be feldolgozatlan állapotban vagy a hajón történő feldolgozás után úgy, hogy nem nyújtottak be a 9. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban kiállított értékesítési bizonylatot vagy átvé telinyilatkozatot, és a terméket a kirakodás vagy behozatal helyétől eltérő kikötőbe szállították át, a termékek első forgalomba hozatalának időpontjáig csatolni kell egy, a szállító által kiállított dokumentumot. Az e cikkben előírt összes információt tartalmazó fuvarokmány benyújtása a szállító felelőssége.";

b) a (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Ez a dokumentum:

a) a szállítmány vonatkozásában jelzi a származás szerinti hajó nevét és külső azonosítóját. Amennyiben a behozatal nem hajóval történik, a dokumentum jelzi a szállítmány behozatalának helyét;

b) tartalmazza a szállítmány(ok) rendeltetési helyét és a szállító jármű azonosítóját;

c) jelzi a halmennyiséget (feldolgozott súlyban, kilogrammban) a szállított fajok szerint, a címzett nevét, a berakodás helyét és időpontját, valamint az egyes fajok megfelelő nevét, származási helyét, továbbá, amennyiben szükséges, az adott minimális halméretet.";

c) a cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Amennyiben a 9. cikkel összhangban eladottként bejelentett halászati termékeket a kirakodás vagy behozatal helyétől eltérő helyre szállítják, a szállítóknak minden esetben okirattal kell igazolniuk, hogy értékesítési ügylet történt.";

d) a (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(6) Valamennyi tagállam saját területén mintavétel alapján ellenőrzést végez annak érdekében, hogy meggyőződjék az e cikkben meghatározott kötelezettségek tiszteletben tartásáról. Az ilyen ellenőrzések gyakoriságának meghatározásánál figyelembe lehet venni az előző szakaszokban elvégzett ellenőrzések gyakoriságát.";

e) a cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"(7a) E cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 36. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.";

(12) a 18. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"(4) E cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 36. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.";

13. A 19. cikk az alábbiak szerint módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) Valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az (1) bekezdésben említett információk a lehető legrövidebb időn belül bekerüljenek az adatbázisba.

A 3760/92/EGK rendelet [8] 8. cikke értelmében a szabályozott erőforrásokra vonatkozó és a hajónaplóban rögzített információk, a kirakodási nyilatkozat, az értékesítési bizonylat és az átvételi nyilatkozat az illetékes hatóságok általi átvételétől számított 15 munkanapon belül bekerül a (2) bekezdésben említett adatbázisba. Amennyiben a kvóta több mint 85 %-át lehalászták, ez az időtartam nem lehet több öt munkanapnál.";

b) a (4) bekezdést el kell hagyni;

c) az (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(5) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az adatok összegyűjtésének, hitelesítésének és kereszthivatkozással való ellátásának elősegítésére. A Bizottság különleges kérelemre távoli hozzáféréssel rendelkezik a lényeges információkat tartalmazó, két példányban meglévő számítógépes adatállományokhoz.";

14. A 21. cikk az alábbiak szerint módosul:

a) a (3) bekezdésben az első albekezdés az alábbi mondattal egészül ki:"ABizottság haladéktalanul értesíti a tagállamokat erről az időpontról.";

b) a (3) bekezdésben az utolsó albekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Az első albekezdésben említett időponttól a hajó lobogója szerinti tagállam átmenetileg megtiltja a lobogója alatt hajózó hajóknak az említett halállomány vagy -állománycsoport lehalászását, hajón tartását, átrakodását vagy az említett időpontot követően fogott halállomány kirakodását, és dönt arról, hogy meddig engedélyezett a fogások átrakodása és kirakodása, illetve a fogások végleges bejelentése. A Bizottságot haladéktalanul értesítik erről az intézkedésről; a Bizottság ezt követően értesíti a többi tagállamot.";

15. a 28. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Amennyiben a 3760/92/EGK rendelet 4. cikke értelmében az adott fajoknál minimális nagyságot határoztak meg, e fajok esetében meghatározott legkisebb méretnél kisebb halászati termékek tételeinek eladásáért, raktározásáért vagy szállításáért felelős személyeknek mindenkor igazolniuk kell a termékek származásának vagy akvakultúra-eredetének földrajzi térségét. A tagállamok elvégzik a szükséges ellenőrzéseket annak érdekében, hogy megelőzzék területükön a méreten aluli hal szállításából vagy forgalmazásából eredő problémákat.";

16. a rendelet az alábbi címmel egészül ki:

"VIa. CÍM

Harmadik ország hajói halászati tevékenységének megfigyelése

28a. cikk

E cím alkalmazásában "harmadik ország halászhajói":

- az elsődlegesen vagy másodlagosan a halászati termékek fogására használt hajó, mérettől függetlenül,

- olyan hajó, amely noha saját halászati eszközökkel nem folytat halászati tevékenységet, átrakodással átvesz fedélzetére halászati termékeket más hajókról,

- olyan hajó, amelynek fedélzetén a halászati termékeken csomagolásuk előtt egy vagy több műveletet végeznek el az alábbiak közül: filézés vagy szeletelés, pikkelyezés, feldarabolás, fagyasztás és/vagy feldolgozás,

továbbá a szóban forgó hajó egy harmadik ország lobogója alatt hajózik, vagy egy harmadik országban jegyezték be.

28b. cikk

(1) Harmadik ország halászhajói csak abban az esetben kaphatnak engedélyt halászati tevékenységre, a kifogott halnak a hajón tartására vagy a halászati termékek feldolgozására a Közösség halászati övezetében, ha az 1627/94/EK rendelet [9] 9. cikkével összhangban rendelkeznek halászati engedéllyel és különleges halászati engedéllyel.

(2) Ezenkívül harmadik ország hajói csak abban az esetben végezhetnek átrakodást és feldolgozást, ha rendelkeznek annak a tagállamnak az erre vonatkozó előzetes hatósági engedélyével, amelynek vizein a műveletet végezni fogják. Harmadik ország halászhajói csak abban az esetben kaphatnak engedélyt kettő vagy több hajó közös tevékenységével járó átrakodások vagy halászati műveletek végzésére, ha rendelkeznek a tagállam átrakodásra vagy feldolgozásra szóló előzetes engedélyével, valamint eleget tesznek e rendelet 11. cikkében meghatározott feltételeknek.

(3) E cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 36. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

28c. cikk

A Közösség halászati övezetében működő harmadik ország halászhajóira az alábbi kötelezettségek vonatkoznak:

- a 6. cikkben említett információk rögzítése a hajónaplóban,

- legkésőbb 2000. január 1-jétől a függélyek között 20 méternél vagy teljes hosszában 24 méternél nagyobb hajók esetében a Bizottság által jóváhagyott VMS helyzetmegfigyelési rendszer működtetése,

- a VMS rendszer bevezetéséig megfelelni egy mozgást jelentő rendszernek,

- eleget tenni a hajón tartott fogások bejelentésére vonatkozó rendszernek,

- eleget tenni a megfigyelésért felelős hatóságok utasításainak, különösen tekintettel a Közösség halászati övezetéből való kilépés előtti ellenőrzésekre,

- a halászhajók és felszerelések jelölésére és azonosítására vonatkozó szabályok betartása.

28d. cikk

A Bizottság meghatározza azt az időpontot, amelytől a harmadik ország halászhajóinak fogásai a kvóta hatálya alá tartozó halállomány vagy -állománycsoport tekintetében vélhetően kimerítik a kvótát. A Bizottság haladéktalanul értesíti az időpontról a harmadik országot és az érintett tagállamokat.

Ettől az időponttól e hajók számára átmenetileg megtiltják az adott halállomány vagy -állománycsoportok lehalászását, hajón tartását, átrakodását és kirakodását. A Bizottságnak határoznia kell, hogy meddig engedélyezettek az átrakodások és a kirakodások, vagy a fogásokra vonatkozó végleges jelentések.

28e. cikk

(1) Harmadik ország halászhajóinak parancsnokai vagy azok képviselői a kikötőbe való érkezés becsült időpontja előtt legalább 72 órával az alábbiakról értesítik annak a tagállamnak az illetékes hatóságait, amelynek a kikötőit vagy kirakodóhelyeit igénybe kívánják venni:

- a kikötőbe való érkezés időpontja,

- a hajón tartott fogások,

- az övezet vagy övezetek, ahonnan a fogás származik; akár a Közösség halászati övezetéről, akár harmadik ország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó övezetről vagy a nyílt tengerről van szó.

A kirakodási műveletek nem kezdődhetnek el mindaddig, amíg az illető tagállam illetékes hatóságai azt nem engedélyezik.

(2) Vis maior vagy végszükség eseteitől eltekintve, harmadik ország halászhajói abban a tagállamban, amelynek a kikötőit igénybe kívánják venni, csak a tagállam által kijelölt kikötőket használhatják.

(3) A Bizottság a 36. cikkben meghatározott eljárással összhangban meghatározott és megújítható időtartamra mentesítheti harmadik ország halászhajóinak egyes kategóriáit az (1) bekezdésben megállapított kötelezettségek alól, vagy rendelkezhet más jelentési időtartamról, amelynek során a Bizottság figyelembe veszi többek között a halászterületek, a kirakodóhelyek és a szóban forgó hajók nyilvántartásba vagy jegyzékbe vétele szerinti kikötők közötti távolságokat.

(4) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazása nem érinti a Közösség és a szóban forgó harmadik országok között létrejött halászati megállapodások sajátos rendelkezéseit.

28f. cikk

Harmadik ország halászhajóinak parancsnokai vagy azok képviselői a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kikötést követő 48 órán belül nyilatkozatot küldenek azon tagállam hatóságainak, amelynek kikötőit vagy kirakodási létesítményeit használják; a nyilatkozat tartalmazza a kirakodott halászati termékek fajonként meghatározott mennyiségét, valamint minden egyes fogás időpontját és helyét. A parancsnokok felelősséggel tartoznak e nyilatkozatok pontosságáért.

Valamennyi tagállam megküldi a Bizottságnak - utóbbi kérelmére - a harmadik ország hajói által kirakodott fogásokra vonatkozó információkat.

28g. cikk

Amennyiben harmadik ország halászhajójának parancsnoka vagy képviselője úgy nyilatkozik, hogy a fogások a nyílt tengerből származnak, az illetékes hatóságok csak abban az esetben engedélyezik a kirakodást, ha a parancsnok vagy képviselője a hatóság számára elfogadható módon bizonyítja, hogy:

- a hajón tartott fajokat bármely illetékes nemzetközi szervezet, amelynek a Közösség tagja, szabályozási területén kívül fogták ki, vagy

- a hajón tartott fajokat olyan illetékes regionális szervezet által elfogadott védelmi és gazdálkodási intézkedésekkel összhangban fogták ki, amelynek tagja a Közösség.

28h. cikk

E cím alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat - beleértve a kijelölt kikötők jegyzékeit - a 36. cikkben meghatározott eljárással összhangban, az érintett tagállamokkal egyeztetve kell elfogadni."

;

17. a 29. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A közösségi ellenőrök az ellenőrzés körében előzetes bejelentés nélkül vizsgálatokat végezhetnek e rendelet végrehajtására vonatkozóan.

A szemlék során a közösségi ellenőrök - az egyes tagállamok ellenőreinek kíséretében, a Közösség hatályos jogszabályainak sérelme nélkül és az érintett tagállam eljárási szabályaival összhangban - hozzáférhetnek a megfelelő adatállományokhoz és dokumentumokhoz, valamint bejuthatnak azokba a középületekbe és nyilvános helyszínekre, halászhajókra és magántulajdonban lévő létesítményekbe, helyszínekre és szállítóeszközeire, ahol a rendelet által szabályozott tevékenységeket végzik, hogy ott (név nélküli) adatokat gyűjthessenek feladataik ellátásához.

Az ilyen, előzetes bejelentés nélküli ellenőrzéseket követően a Bizottság haladéktalanul megküldi az érintett tagállamnak az észrevételeit tartalmazó jelentést.";

18. a 30. cikkben a második albekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Az érintett tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a vizsgálat eredményeiről, illetve megküldik a Bizottság kérését követően három hónapon belül elkészült jelentés egy példányát. A Bizottság az érintett tagállam indokolt kérelmére ésszerű határidőre meghosszabbíthatja ezt az időtartamot.";

19. a 31. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Tanács a Szerződés 43. cikke alapján jegyzéket készíthet azokról a magatartásfajtákról, amelyek súlyosan sértik az 1. cikkben említett közösségi szabályokat; ezek vonatkozásában a tagállamok kötelezettséget vállalnak arányos, visszatartó erejű és hatékony szankciók alkalmazására.";

20. a rendelet a 33. cikket követően az alábbi címmel és címsorral egészül ki:

"VIIIa. CÍM

A tagállamokban történő ellenőrzésért felelős hatóságok és a Bizottság közötti együttműködés"

;

21. a 34. cikk helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"34. cikk

A rendelet az alábbiak szerint rendelkezik arról, hogy milyen feltételekkel működnek együtt egymással és a Bizottsággal az egyes tagállamokban e rendelet alkalmazásának ellenőrzéséért felelős illetékes hatóságok annak érdekében, hogy biztosítsák a közös halászati politika szabályainak betartását.

34a. cikk

(1) A tagállamok kölcsönösen segítik egymást az e címben biztosított ellenőrzések végrehajtásában.

(2) Amennyiben egy tagállam illetékes hatóságai által végzett ellenőrzés vagy felügyelet során kiderül, hogy a közösségi halászhajók vagy harmadik ország lobogója alatt hajózó és ott bejegyzett hajók olyan módon végezték a 2. cikkben említett halászati tevékenységeket, hogy azzal vélhetően megsértették a közösségi szabályokat, a szóban forgó tagállam haladéktalanul bejelenti a vonatkozó információkat a hajó vagy a hajók lobogója szerinti tagállamnak, az egyéb érintett tagállamoknak és a Bizottságnak. Az egyéb érintett tagállamok azok a tagállamok, amelyek területén vagy vizein végzik vagy végezni szándékoznak a szóban forgó tevékenységeket.

A szóban forgó tagállam különleges ellenőrzések végrehajtását kérheti a többi érintett tagállamtól, kérésükre megjelölve különleges indokait.

A tagállamok tájékoztatják egymást és a Bizottságot az ilyen kérelmek alapján tett intézkedésekről, és ahol szükséges, a jogsértésekre vonatkozó ellenőrzések és eljárások eredményeiről.

(3) A tagállamok kölcsönösen tájékoztatják egymást az e célból hozott tagállami intézkedésekről, különös tekintettel a 3760/92/EGK rendelet 9. cikkének (2) bekezdése értelmében végrehajtott intézkedésekre.

(4) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 36. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

34b. cikk

(1) Egy tagállamban előzetes bejelentés alapján végzett ellenőrzések esetén a Bizottság a meglátogatandó tagállam egyetértésével rendelkezhet arról, hogy a Bizottság ellenőreit megfigyelői minőségben egy másik tagállam egy vagy több halászati ellenőre kísérje. A Bizottság kérelmére a küldő tagállam rövid időn belül kijelöli a megfigyelőként közreműködő hazai halászati ellenőröket.

A tagállamok összeállíthatják azoknak a nemzeti halászati ellenőröknek a jegyzékét, amelyek közül a Bizottság az ilyen ellenőrzésekhez választhat. A Bizottság a jegyzékből vagy a Bizottságnak külön kérelemre bejelentett nevek közül választhat.

Amennyiben szükséges, a Bizottság valamennyi tagállam rendelkezésére bocsátja a jegyzéket.

(2) A tagállamok egymás között és saját kezdeményezésükre is végrehajthatnak halászati tevékenységekre vonatkozó megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti programokat.

34c. cikk

(1) A Bizottság a 36. cikkben meghatározott eljárással összhangban és az érintett tagállamokkal egyeztetve kijelöli azokat a kettő vagy több tagállamot érintő halászterületeket, ahol legfeljebb két évig tartó különleges megfigyelési programokat valósítanak meg, illetve az ilyen programok feltételeit. Ezek a programok megnevezik a célokat és a meghatározott intézkedések várható eredményeit, valamint az ellenőrzések hatékonyságát és gazdaságosságát biztosító stratégiákat.

(2) Az érintett tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a sajátos megfigyelési programok végrehajtásának elősegítésére, különös tekintettel a szükséges emberi és anyagi erőforrásokra és azokra az időszakokra és övezetekre, ahol ezeket alkalmazni kell.

(3) A Bizottság értékeli minden egyes megfigyelési program hatását, és közli a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel az értékelés eredményeit.";

22. A 35. cikk helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"35. cikk

(1) Minden évben legkésőbb április 30-ig a tagállamok a Bizottságnak jelentést nyújtanak be e rendelet előző naptári évre vonatkozó végrehajtásáról.

(2) A Bizottság a tagállamok által benyújtott jelentések és saját észrevételei alapján minden évben tényszerű jelentést, háromévenként pedig értékelő jelentést készít, hogy azokat benyújtsa a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. Az értékelő jelentést a tagállamok válaszaival, illetve adott esetben a feltárt hiányosságok orvoslására vonatkozó intézkedésekkel és javaslatokkal együtt közzéteszik.

(3) Az e cikkben foglalt követelmények teljesítéséhez szükséges információkra vonatkozó rendelkezések részletes szabályait a 36. cikkben említett eljárással összhangban fogadják el, különös tekintettel az alábbi információk tekintetében:

- a halászati megfigyelés műszaki és emberi erőforrásai, valamint az arra ténylegesen fordított idő,

- a szabálytalanságok megelőzésére és büntetésére a tagállamok által elfogadott törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések,

- e rendelet értelmében végzett vizsgálatok vagy ellenőrzések eredményei, beleértve a feltárt jogsértések számát és jellegét, a megtett intézkedéseket, figyelembe véve a 31. cikk (2a) bekezdésében említett magatartásfajtákat,

- a 19. cikknek megfelelő alkalmazási intézkedések, különös tekintettel az adatok megbízhatóságának értékelésére.";

23. A 40. cikk helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"40. cikk

A tagállamok 2000. január 1-jéig mentesülnek a 6. és 8. cikk rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó kötelezettségek alól, amennyiben ezek a Földközi-tengeren végzett halászati műveletekre vonatkoznak."

2. cikk

A 2241/87/EGK tanácsi rendelet 5. cikkét 2000. január 1-jétől el kell hagyni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1999. július 1-jétől kell alkalmazni. Azonban az ezzel a rendelettel módosított 2847/93/EGK rendelet 11. cikkét és 28b. cikkének (2) bekezdését az ezzel a rendelettel módosított 2847/93/EGK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében említett részletes végrehajtási szabályok hatálybalépésének napjától kell alkalmazni. Az ezzel a rendelettel módosított 2847/93/EGK rendelet 40. cikkét 1999. január 1-jétől, az ezzel a rendelettel módosított 2847/93/EGK rendelet 6. cikkét 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1998. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. Molterer

[1] HL C 201., 1998.6.27., 14. o.

[2] HL C 328., 1998.10.26.

[3] 1998. szeptember 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 2635/97/EK rendelettel (HL L 356., 1997.12.31., 14. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 207., 1987.7.29., 1. o. A legutóbb a 2847/93/EGK rendelettel (HL L 261., 1993.10.20., 1. o.) módosított rendelet.

[6] HL C 281., 1995.11.23., 31. o.

[7] A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap megállapításáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1977.6.13., 1. o.).

[8] A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap megállapításáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1977.6.13., 1. o.).

[9] A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap megállapításáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1977.6.13., 1. o.).

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R2846 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R2846&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.