32015L2087[1]

A Bizottság (EU) 2015/2087 irányelve (2015. november 18.) a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2087 IRÁNYELVE

(2015. november 18.)

a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló, 2000. november 27-i 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1) A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (a továbbiakban: IMO) 2011. július 15-én elfogadta a MEPC.201(62) határozatot, amely a hulladékok új, részletesebb kategóriák szerinti osztályozásának bevezetésével módosította a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló MARPOL-egyezmény V. mellékletét (2). A MARPOL-egyezmény módosított V. melléklete 2013. január 1-jén lépett hatályba.

(2) A hulladékok új kategóriák szerinti osztályozását tükrözi az IMO MEPC.1/Circ.644/Rev.1 számú körlevele (3), amely a kikötői befogadólétesítményekben való hulladékürítésről való előzetes értesítésre szolgáló formanyomtatvány szabványos formátumát írja elő, valamint az IMO MEPC.1/Circ.645/Rev.1 körlevele (4), amely a kikötői befogadólétesítmények hajó általi igénybe vételét követően kiállított hulladékátvételi elismervény szabványos formátumát határozza meg.

(3) Az IMO intézkedéseivel való összhang megteremtése, valamint annak érdekében, hogy ne alakuljon ki bizonytalanság a kikötőhasználók és hatóságok körében, a 2000/59/EK irányelv II. mellékletében előírt táblázatot, amelyben a kiürítendő és a fedélzeten visszatartandó hulladékok és rakománymaradványok különböző típusait és mennyiségeit kell megadni, hozzá kell igazítani a MARPOL-egyezmény módosított V. mellékletében előírt új hulladékkategóriákhoz.

(4) Ezen túlmenően a 2000/59/EK irányelv értelmében létrehozott rendszer továbbfejlesztése érdekében, melynek célja a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok tengerbe ürített mennyiségének csökkentése, a hajókon keletkező hulladéknak az utolsó kirakodási kikötőben a kikötői befogadólétesítményekben ténylegesen kiürített típusaira és mennyiségeire vonatkozó információkat fel kell venni a II. melléklet táblázatába.

(5) A valamely hajó által a hajón keletkező hulladéknak és a rakománymaradványoknak az utolsó kirakodási kikötőben kiürített típusaira és mennyiségeire vonatkozó pontos adatok nélkülözhetetlenek a szóban forgó hajó fedélzetén e célra rendelt elegendő tárolókapacitás pontos kiszámításához. Annak, hogy egy hajó számára engedélyezni lehessen, hogy anélkül folytassa útját a következő érintendő kikötőbe, hogy kiürítette volna a hajón keletkező hulladékot, valamint a hajók ellenőrzés céljára való megfelelő kiválasztásának egyaránt előfeltétele az elegendő tárolókapacitás kiszámítása. A célirányosabb ellenőrzések a kikötőkben való forduló idejének csökkentésével hozzá fognak járulni a tengeri közlekedés hatékonyságához.

(6) Ez az információ rendelkezésre bocsátható az IMO széles körben alkalmazott, a hulladékátviteli elismervények szabványos formátumát ajánló MEPC.1/Circ.645/Rev.1 körlevele alapján kiadott hulladékátvételi elismervényben vagy a hulladék ürítésekor a hajóparancsnok számára kiadott egyéb típusú átvételi elismervényekben. A hulladékmennyiségekre és -típusokra vonatkozóan a hulladékátvételi elismervényben feltüntetett vagy annak hiányában a hajóparancsnok által a hulladék ürítésekor bejelentett adatok általában pontosabbak, mint a hulladékürítésről való előzetes értesítésre szolgáló formanyomtatványon szereplő adatok, mivel az ürítést követő tényleges helyzetet tükrözik, és ilyen módon megbízhatóbbá teszik a döntéshozatali eljárást. A hajóparancsnok ezeket a hulladékürítéssel kapcsolatos információkat rögzíti a hulladék-nyilvántartásban, amint azt a MARPOL-egyezmény előírja.

(7) A hulladékürítésre vonatkozó pontos adatok szisztematikus gyűjtése lehetővé tenné a hulladékok kikötőkben való eloszlásának jobb statisztikai elemzését, és a 2000/59/EK irányelv 12. cikkének (3) bekezdésében előirányzott tájékoztatási és ellenőrzési rendszer létrehozását is elősegítené. Az ilyen információk nyomon követését és cseréjét, beleértve a 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) alapján kidolgozott, hulladékürítésről való értesítésre szolgáló elektronikus rendszert, jelenleg a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) által létrehozott uniós tengeri információcsere-rendszer (SafeSeaNet) támogatja, amelyet össze kell kapcsolni a 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) alapján létrehozott, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzések adatbázisának adatszolgáltatási moduljával (8).

(8) A 2000/59/EK irányelv II. mellékletét módosítani kell, hogy magában foglalja az előző kikötőben kiürített hulladékokra vonatkozó információkat és a MARPOL-egyezmény módosított V. mellékletével bevezetett új hulladékkategóriákat.

(9) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/59/EK irányelv II. mellékletének helyébe ezen irányelv melléklete lép.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2016. december 9-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 332., 2000.12.28., 81. o.

(2) A 2011. július 15-én elfogadott, MEPC.201(62) számú határozat a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény 1978. évi jegyzőkönyve mellékletének módosításairól.

(3) MEPC.1/Circ.644/Rev.1, 2013. július 1.

(4) MEPC.1/Circ.645/Rev.1, 2013. július 1.

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 2010/65/EU irányelve a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről (HL L 283., 2010.10.29., 1. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 2002/59/EK irányelve a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról és a 93/75/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 208., 2002.8.5., 10. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/16/EK irányelve a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről (HL L 131., 2009.5.28., 57. o.).

(8) Az adatbázist az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség fejlesztette ki és üzemelteti.

MELLÉKLET

"II. MELLÉKLET

A ...KIKÖTŐBE VALÓ ÉRKEZÉS ELŐTT KÖZLENDŐ ADATOK

(A 2000/59/EK irányelv 6. cikkében meghatározottak szerinti érkezési kikötő.)

1. A hajó neve, hívójele, valamint adott esetben IMO-száma:

2. Lobogó szerinti állam:

3. Várható érkezési időpont:

4. Várható kifutási időpont:

5. Előző érkezési kikötő:

6. Következő érkezési kikötő:

7. A hajón keletkező hulladék utolsó ürítésének kikötője és időpontja, beleértve a kiürített hulladék mennyiségét (m3-ben) és típusát:

8. A hajó mennyi hulladékot ürít a kikötői befogadólétesítményekbe? (jelölje be a megfelelő választ)

az összes hulladékot ☐a hulladék egy részét ☐semennyi hulladékot sem ☐

9. A kiürítendő és/vagy a fedélzeten maradó hulladék és rakománymaradványok típusa és mennyisége, a maximális tárolókapacitás százalékában:

Ha az összes hulladékot kiüríti, a második és az utolsó oszlopot töltse ki megfelelően. Ha csak a hulladék egy részét üríti ki vagy semennyit sem, valamennyi oszlopot töltse ki.

TípusKiürítendő hulladék
(m3-ben)
Maximális tárolókapacitás
(m3)
A fedélzeten visszatartott hulladék mennyisége
(m3)
Melyik kikötőben rakja ki a hátramaradó mennyiséget?A bejelentés és a következő kikötő között képződő hulladék becsült mennyisége
(m3)
A fenti 7. pontban meghatározott utolsó kirakodási kikötőben kiürített hulladék
(m3)
Olajhulladék
Olajos fenékvíz
Olajos szermaradványok (iszap)
Egyéb (pontosítsa)
Szennyvíz (1)
Szemét
Műanyagok
Konyhai hulladékok
Háztartási hulladék (pl. papírtermékek, rongyok, üveg, fém, palackok, cserépedények stb.)
Főzőolaj
Hulladék-égetőművi hamu
Üzemeltetésből eredő hulladékok
Állati tetem(ek)
Rakománymaradványok (2) (határozza meg) (3)

Megjegyzések

1. Ezek az adatok a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzéshez és egyéb vizsgálati célokra is felhasználhatóak.

2. A tagállamok határozzák meg, mely szervek kapnak másolatot ebből az értesítésből.

3. Az űrlapot minden esetben ki kell tölteni, ha a hajó nem tartozik a 2000/59/EK irányelv 9. cikkében meghatározott kivételek körébe.

Kijelentem, hogy

- a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és pontosak,

- elegendő kijelölt fedélzeti tárolóhely van azon hulladék számára, amely e jelentés kitöltése és a hulladék kiürítésének helyéül szolgáló következő kikötő között keletkezik.

Dátum ...

Időpont ...

Aláírás"

(1) A MARPOL-egyezmény IV. mellékletének 11. szabályával összhangban megengedett a szennyvíz tengerbe engedése. Amennyiben ilyen engedélyezett kibocsátást terveznek végrehajtani, nem szükséges kitölteni ezeket a mezőket.

(2) Becsült érték is lehet.

(3) A rakománymaradványokat a MARPOL-egyezmény vonatkozó mellékletei, különösen az I., a II. és az V. melléklete alapján kell megadni és kategóriákba sorolni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015L2087 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015L2087&locale=hu

Tartalomjegyzék