32010L0065[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/65/EU irányelve ( 2010. október 20. ) a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/65/EU IRÁNYELVE

(2010. október 20.)

a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ezen irányelv célja a tengeri közlekedésre vonatkozó adminisztratív eljárások egyszerűsítése és harmonizációja az információ elektronikus továbbításának standarddá tétele, valamint a nyilatkozattételi követelmények ésszerűsítése révén.

(2) Ezen irányelvet a tengeri közlekedésre vonatkozó nyilatkozattételi követelményekre kell alkalmazni, a tagállamok területén található kikötőkbe érkező és onnan induló hajók tekintetében.

(3) Ezen irányelv nem alkalmazandó a nyilatkozattételi követelmények alól mentesített hajókra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a)

"nyilatkozattételi követelmények" : a mellékletben meghatározott azon információ, amelyet a tagállamban alkalmazandó jogszabályok alapján a tagállam kikötőjébe érkező vagy onnan induló hajóknak adminisztratív és eljárási célokra rendelkezésre kell bocsátaniuk;

b)

"FAL-egyezmény" : a nemzetközi tengeri forgalom elősegítéséről szóló, 1965. április 9-én elfogadott, módosított IMO-egyezmény;

c)

"FAL-formanyomtatványok" : a FAL-egyezményben előírt, szabványosított formanyomtatványok;

d)

"hajó" : bármilyen tengerjáró hajó vagy vízi jármű;

e)

"SafeSeaNet" : a 2002/59/EK irányelvben meghatározott, uniós tengeri információcsere-rendszer;

f)

"adatok elektronikus továbbítása" : digitálisan kódolt információ továbbítási folyamata, amelynek során tárolásra és számítógéppel való feldolgozásra közvetlenül alkalmas, felülvizsgálható, strukturált formátumot alkalmaznak.

3. cikk

A nyilatkozattételi követelmények harmonizációja és összehangolása

(1) Minden tagállam intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy területén a nyilatkozattételi követelményeket harmonizált és összehangolt módon követeljék meg.

(2) A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben létrehozza a nyilatkozattételi követelmények Unión belüli harmonizációját és összehangolását szolgáló mechanizmusokat.

4. cikk

A kikötőbe való érkezés előtti értesítés

A tagállamok - figyelemmel azokra az értesítésre vonatkozó rendelkezésekre, amelyeket az uniós jogi aktusok, vagy a tengeri közlekedésre alkalmazandó, a tagállamok számára kötelező erejű nemzetközi jogi eszközök tartalmaznak, ideértve a személyek és áruk ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket is - biztosítják, hogy a parancsnok vagy a hajó üzemeltetője által megfelelően felhatalmazott bármely más személy, a tagállamban található kikötőbe való érkezést megelőzően a nyilatkozattételi követelményekben előírt információt eljuttassa az említett tagállam által kijelölt illetékes hatóságnak:

a) legalább 24 órával korábban; vagy

b) legkésőbb az előző kikötő elhagyásakor, ha a hajóút időtartama rövidebb 24 óránál; vagy

c) ha a rendeltetési kikötő nem ismert vagy a hajóút során megváltozott, akkor ennek az információnak a megismerésekor azonnal.

5. cikk

Az adatok elektronikus továbbítása

(1) A tagállamok elfogadják a nyilatkozattételi követelmények elektronikus formátumban történő teljesítését és azok egyablakos úton történő továbbítását a lehető leghamarabb és mindenesetre legkésőbb 2015. június 1-jéig.

Ez az egy ablak, amely összekapcsolja a SafeSeaNet-et, az "e-vámot" (e-Customs) és más elektronikus rendszereket, az a hely, ahol ezen irányelvvel összhangban valamennyi információt egyszer bejelentenek, és a különböző illetékes hatóságok és a tagállamok rendelkezésére bocsátanak.

(2) A FAL-egyezményben meghatározott releváns formátum sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett formátumnak meg kell felelnie a 6. cikknek.

(3) Amennyiben a nyilatkozattételi követelményeket az uniós jogi aktusok írják elő, az (1) bekezdésben említett elektronikus rendszereknek - az (1) bekezdés szerint létrehozott egyetlen ablak megfelelő működéséhez szükséges keretek között - átjárhatónak, hozzáférhetőnek és a 2002/59/EK irányelvnek megfelelően létrehozott SafeSeaNet rendszerrel, valamint - amenynyiben alkalmazandó - a papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről szóló, 2008. január 15-i 70/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban ( 1 ) előírt informatikai rendszerekkel kompatibilisnek kell lenniük.

(4) A tagállamok a 2913/92/EGK rendeletben és az 562/2006/EK rendeletben a vám- és határellenőrzések tekintetében előírt különleges rendelkezések sérelme nélkül konzultálnak a gazdasági szereplőkkel, és az elért eredményekről a 70/2008/EK határozatban előírt részletes szabályoknak megfelelően tájékoztatják a Bizottságot.

6. cikk

Adatcsere

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az az információ, amely egy uniós jogi aktus által előírt nyilatkozattételi követelményekkel összhangban érkezett be, nemzeti SafeSeaNet-rendszerükben rendelkezésre álljon, valamint hogy az ilyen információ mérvadó részeihez a SafeSeaNet rendszeren keresztül más tagállamok is hozzáférjenek. Ha egy tagállam másként nem rendelkezik, ez nem alkalmazandó a 2913/92/EGK rendelet, a 2454/93/EGK rendelet, az 562/2006/EK rendelet és a 450/2008/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban beérkezett információra.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az (1) bekezdéssel összhangban beérkezett információhoz a releváns nemzeti hatóságok kérelemre hozzáférjenek.

(3) Az üzeneteknek a nemzeti SafeSeaNet-rendszerekben az (1) bekezdéssel összhangban alkalmazandó digitális formátumát a 2002/59/EK irányelv 22a. cikke alapján kell kidolgozni.

(4) A tagállamok az (1) bekezdésben említett mérvadó információhoz való hozzáférést biztosíthatják vagy egyetlen nemzeti ablakos elektronikus információcsere-rendszer útján, vagy pedig a nemzeti SafeSeaNet-rendszereken keresztül.

7. cikk

A FAL-formanyomtatványokban foglalt információ

A tagállamok a nyilatkozattételi követelmények teljesítése tekintetében elfogadják a FAL-formanyomtatványokat. A tagállamok elfogadhatják, hogy egy uniós jogi aktus alapján benyújtandó információt 2015. június 1-jéig bezárólag papíralapú formátumban nyújtsák be.

8. cikk

Titoktartás

(1) A tagállamok az alkalmazandó uniós jogi aktusokkal vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban megteszik az ezen irányelv alapján cserélt üzleti vagy egyéb bizalmas információ titkos jellegének biztosításához szükséges intézkedéseket.

(2) A tagállamok különös gondot fordítanak az ezen irányelvvel összhangban gyűjtött üzleti adatok védelmére. A személyes adatok védelme tekintetében a tagállamok biztosítják, hogy megfeleljenek a 95/46/EK irányelvnek. Az Unió intézményei és szervei biztosítják, hogy megfeleljenek a 45/2001/EK rendeletnek.

9. cikk

Mentességek

A tagállamok biztosítják, hogy a 2002/59/EK irányelv hatálya alá tartozó és az Unió vámterületén található kikötők között közlekedő azon hajók, amelyek nem az említett területen kívüli vagy a vámszabályozás értelmében I. típusú ellenőrzés hatálya alá tartozó vámszabad területen lévő kikötőből érkeznek, ilyen kikötőben nem kötnek ki, vagy nem ilyen kikötő az úti céljuk, mentesüljenek a FAL-formanyomtatványokon szereplő adatok továbbítására vonatkozó kötelezettség alól, az alkalmazandó uniós jogi aktusok és azon lehetőség sérelme nélkül, hogy a tagállamok kérhetik az ezen irányelv melléklete B. részének 1-6. pontjában említett, a FAL-formanyomtatványokban foglalt információt, amely szükséges a belső rend és biztonság védelméhez, valamint a vám-, adó-, bevándorlási, környezetvédelmi és higiéniai jogszabályaik érvényesítéséhez.

10. cikk

Módosítási eljárás

(1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el ezen irányelv mellékletére vonatkozóan, annak biztosítására, hogy figyelembe vegyenek a FAL-formanyomtatványokon az IMO által bevezetett bármely lényeges változtatást. Ezen módosítások nem terjeszthetik ki az irányelv hatályát.

(2) Az e cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 11., 12. és 13. cikkben meghatározott eljárások alkalmazandók.

11. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság felhatalmazást kap a 10. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 2010. november 18-tól számított ötéves időszakra. A Bizottság legkésőbb hat hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás azonos tartamú időszakokra automatikusan meghosszabbodik, hacsak az Európai Parlament vagy a Tanács a 12. cikkel összhangban vissza nem vonja azt.

(2) Mihelyt elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, a Bizottság arról egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit a 12. és 13. cikk határozza meg.

12. cikk

A felhatalmazás visszavonása

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikkben említett felhatalmazást.

(2) Az az intézmény, amely belső eljárást indított annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a felhatalmazást, legkésőbb a végső határozat meghozatala előtt, ésszerű időn belül igyekszik tájékoztatni arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve azon átruházott hatásköröket, amelyek a visszavonás tárgyát képezhetik és a visszavonás lehetséges indokait.

(3) A visszavonásról szóló határozat megszünteti az említett határozatban meghatározott felhatalmazást. A határozat azonnal vagy az abban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

13. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal szembeni kifogások

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés időpontjától számított két hónapos időszakon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben.

Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére az időszak további két hónappal meghosszabbodik.

(2) Ha az eredeti két hónapos időszak, illetve adott esetben a meghosszabbított időszak leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az az abban megjelölt időpontban hatályba lép.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus az eredeti két hónapos időszak, illetve adott esetben a meghosszabbított időszak letelte előtt is kihirdethető az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és hatályba is léphet, ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem áll szándékában kifogást emelni.

(3) Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az nem lép hatályba. A kifogást emelő intézmény megindokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogását.

14. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok 2012. május 19-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Az említett rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok az említett rendelkezéseket 2012. május 19-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

15. cikk

Jelentés

A Bizottság 2013. november 19-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv működéséről, beleértve az alábbiakat:

a) lehetőség az irányelvvel bevezetett egyszerűsítések hatályának a belvízi szállításra történő kiterjesztésére;

b) a River Information System - Folyami Információs Rendszer kompatibilitása az ezen irányelvben említett elektronikus adattovábbítási folyamattal;

c) a nyilatkozattételi követelmények harmonizálása és koordinálása tekintetében a 3. cikk szerint elért előrehaladás;

d) a nyilatkozattételi követelmények elengedésének vagy egyszerűsítésének megvalósíthatósága azon hajók esetében, amelyek harmadik országbeli vagy vámszabad területen fekvő kikötőben kötöttek ki;

e) az Unióban közlekedő hajók forgalmára/mozgására és/vagy harmadik országbeli vagy vámszabad területen fekvő kikötőben kikötött hajókra vonatkozó rendelkezésre álló adatok.

A jelentést adott esetben jogalkotási javaslatnak kell kísérnie.

16. cikk

A 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezése

A 2002/6/EK irányelv 2012. május 19-től hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

17. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

AZ EZEN IRÁNYELVBEN EMLÍTETT NYILATKOZATTÉTELI KÖVETELMÉNYEK JEGYZÉKE

A. Az uniós jogi aktusokból eredő nyilatkozattételi követelmények

A nyilatkozattételi követelmények e kategóriájába azon információ tartozik, amelyet az alábbi rendelkezéseknek megfelelően kell nyújtani:

1. A tagállamok kikötőibe érkező és onnan induló hajókra vonatkozó értesítés

A közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 208., 2002.8.5., 10. o.) 4. cikke.

2. A személyek ellenőrzése a határátkelőhelyeken

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 105., 2006.4.13., 1. o.) 7. cikke.

3. A hajókon szállított veszélyes vagy szennyező áruk bejelentése

A közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikke.

4. A hajókról származó hulladékok bejelentése, beleértve a maradékanyagokat is

A hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői befogadólétesítményekről, valamint a 2010/65/EU irányelv módosításáról és a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i európai parlamenti és tanácsi (EU) 2019/883 irányelvnek (HL L 151, 2019.6.7., 116 o.) a 6., a 7. és a 9. cikke

5. A védelmi információ bejelentése

A hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról szóló, 2004. március 31-i 725/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 129., 2004.4.29., 6. o.) 6. cikke.

A nemzetközi szinten harmonizált formanyomtatvány elfogadásáig a 725/2004/EK rendelet 6. cikkében előírt információt az e melléklet függelékében szereplő formanyomtatvány alkalmazásával kell továbbítani. A formanyomtatvány elektronikus úton is továbbítható.

6. Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.) 36a. cikke és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex) szóló, 2008. április 23-i 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2008.6.4., 1. o.) 87. cikke.

B. A nemzetközi jogi eszközökből eredő FAL-formanyomtatványok és nyilatkozattételi követelmények

A nyilatkozattételi követelmények e kategóriájába azon információ tartozik, amelyet a FAL-egyezménnyel és egyéb releváns nemzetközi jogi eszközökkel összhangban kell nyújtani.

1. 1. sz. FAL-formanyomtatvány: Általános nyilatkozat

2. 2. sz. FAL-formanyomtatvány: Rakománynyilatkozat

3. 3. sz. FAL-formanyomtatvány: A hajó készleteire vonatkozó nyilatkozat

4. 4. sz. FAL-formanyomtatvány: A személyzet ingóságaira vonatkozó nyilatkozat

5. 5. sz. FAL-formanyomtatvány: Személyzeti jegyzék

6. 6. sz. FAL-formanyomtatvány: Utaslista

7. 7. sz. FAL-formanyomtatvány: A veszélyes árukról szóló rakományjegyzék

8. Hajózási egészségügyi nyilatkozat

C. Vonatkozó nemzeti jogszabályok

A tagállamok ebbe a kategóriába vehetik fel azon információt, amelyet nemzeti jogszabályaikkal összhangban kell nyújtani. Az ilyen információkat elektronikus eszközök útján kell továbbítani.

Függelék

A KIKÖTŐBE VALÓ ÉRKEZÉS ELŐTT BEKÜLDENDŐ VÉDELMI ADATLAP VALAMENNYI HAJÓ KITÖLTI AZ EU-TAGÁLLAMI KIKÖTŐKBE VALÓ ÉRKEZÉS ELŐTT

(A tengeri élet biztonságáról szóló 1974-es nemzetközi egyezmény (SOLAS) XI-2. fejezet 9. szabálya és a 725/2004/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése)

Hajóadatok és elérhetőségek
IMO-számHajó neve
Lajstromozási kikötőLobogó szerinti állam
Hajó típusaHívójel
Bruttó űrtartalomInmarsat hívószám (ha van)
Társaság neve és társasági azonosító számA társaság védelmi tisztjének (CSO) neve és 24-órás elérhetőségének adatai
Érkezési kikötőÉrkezési kikötőlétesítmény (ha van)
A kikötőre és kikötőlétesítményekre vonatkozó adatok
A hajó kikötőbe való érkezésének várható dátuma és időpontja (ETA)
A kikötés fő oka
A SOLAS XI-2. fejezet 9.2.1 szabálya által megkövetelt adatok
Rendelkezik-e a hajó érvényes nemzetközi védelmi tanúsítvánnyal (ISSC)?IGENISSCNEM – miért?Kiállította (az igazgatási szerv vagy az elismert védelmi szervezet (RSO) neve)Lejárati dátum (nn/hh/éééé)
A hajó fedélzetén van-e védelmi terv (SSP)?IGENNEMA hajó jelenleg milyen védelmi szintnek megfelelően üzemel?1. védelmi szint2. védelmi szint3. védelmi szint
A hajó földrajzi helyzete a jelentés elkészítésének időpontjában
Időrendi sorrendben sorolja fel az utolsó tíz felkeresett kikötőlétesítményt (a legutóbbival kezdve):
SzámKezdés dátuma (nn/hh/éééé)Befejezés dátuma (nn/hh/éééé)KikötőOrszágUN/LOCODE
(ha van)
KikötőlétesítményVédelmi szint (SL)
1SL =
2SL =
3SL =
4SL =
5SL =
6SL =
7SL =
8SL =
9SL =
10SL =
A hajó jóváhagyott védelmi tervében (SSP) szereplő intézkedéseken kívül hozott-e a hajó bármilyen egyedi vagy kiegészítő intézkedést?
Amennyiben a válasz IGEN, kérjük, jelölje meg a hajó által meghozott egyedi vagy kiegészítő intézkedéseket.
IGENNEM
Szám
(lásd fent)
A hajó által meghozott egyedi vagy kiegészítő intézkedések
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Időrendi sorrendben sorolja fel azokat a hajóközi tevékenységeket (a legutóbbival kezdve), amelyek elvégzésére a kikötőlétesítményekben való tíz legutóbbi, fentiekben megadott kikötés alkalmával került sor. A lenti táblázatot bővítse újabb sorokkal, illetve szükség esetén használjon külön lapot – adja meg a hajóközi tevékenységek teljes számát:
A jóváhagyott SSP-ben megjelölt hajóvédelmi eljárásokat minden hajóközi tevékenység során elvégezték?
Amennyiben NEM, kérjük, lent a jobboldali szélső oszlopban adja meg az említett eljárások helyett alkalmazott védelmi intézkedések részleteit.
IGENNEM
SzámKezdés dátuma (nn/hh/éééé)Befejezés dátuma (nn/hh/éééé)Helyszín vagy földrajzi hosszúság és szélességHajóközi tevékenységAz SSP-ben megadott eljárások helyett alkalmazott védelmi intézkedések
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A hajón található rakomány általános leírása
Szállít-e a hajó az IMDG-szabályzat szerinti 1., 2.1., 2.3., 3., 4.1., 5.1., 6.1., 6.2., 7. vagy 8. osztályba sorolt veszélyes anyagot?IGENNEMAmennyiben IGEN, erősítse meg, hogy mellékelte a veszélyes árukra vonatkozó rakományjegyzéket (vagy annak kivonatát)
Erősítse meg, hogy csatolta-e a hajó személyzeti jegyzékének egy példányát.IGENErősítse meg, hogy csatolta-e a hajó utaslistájának egy példányát.IGEN
Egyéb védelemmel összefüggő információ
Van-e olyan védelemmel kapcsolatos kérdés, amelyet be kíván jelenteni?IGENAdja meg a részleteket:NEM
A hajó ügynöke a tervezett érkezési kikötőben
Név:Elérhetőségek (tel. szám):
Az adatszolgáltató személy azonosítása
Cím vagy beosztás (a nem kívánt rész törlendő):
Hajóparancsnok/SSO/CSO/hajó ügynöke (mint fent)
Név:Aláírás:
A jelentés befejezésének dátuma/időpontja/helye

( 1 ) HL L 23., 2008.1.26., 21. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0065 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0065&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010L0065-20190627 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010L0065-20190627&locale=hu

Tartalomjegyzék