Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

31974L0556[1]

A Tanács irányelve (1974. június 4.) a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve a közvetítők tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról

A Tanács irányelve

(1974. június 4.)

a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve a közvetítők tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról

(74/556/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 49. cikkére, 54. cikke (2) bekezdésére, 57. cikkére, 63. cikke (2) bekezdésére, 66. cikkére és 235. cikkére,

tekintettel a letelepedés szabadsága korlátozásának eltörléséről szóló általános programra [1] és különösen annak V. címe (2) és (3) bekezdésére,

tekintettel a szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozásának eltörléséről szóló általános programra [2] és különösen annak VI. címe (2) és (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [3],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [4],

mivel a korlátozások eltörlésére készített rendelkezések mellett az általános programok rendelkeznek annak vizsgálatáról, hogy az oklevelek, bizonyítványok és képesítések kölcsönös elismerésének, illetve a szóban forgó tevékenységek elkezdésére és folytatására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek az összehangolása időben megelőzze-e, együtt történjen-e vagy kövesse-e ezeket az eltörléseket, valamint, ha szükséges, el kell-e fogadni ilyen jellegű elismeréstől vagy összehangolástól függő átmeneti intézkedéseket; mivel továbbá bizonyos, a letelepedés szabadsága megszerzésére és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó tanácsi irányelvek rendelkeznek a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra és az ilyen termékeknek a hivatásszerű használatával kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó kölcsönös elismerésről szóló irányelvek elfogadásáról;

mivel különös tekintettel az 1964. július 7-i 64/427/EGK tanácsi irányelvre [5], amely megállapítja az ISIC (Ipari és kiskézműves szakmák) 23-40-es főcsoportjaiba tartozó gyártási és feldolgozó iparágakba tartozó magánvállalkozók tevékenységével kapcsolatos részletes rendelkezéseket, és mivel az 1968. október 15-i 68/336/EGK irányelv [6] szerint, amely megállapítja az élelmiszer- és italiparágakba (ISIC 20-as és 21-es főcsoportok) tartozó magánvállalkozók tevékenységével kapcsolatos részletes rendelkezéseket, a toxikus termékek használata nincs kizárva az általuk végzett tevékenységek közül; mivel az ezekben az irányelvekben szereplő átmeneti intézkedések megfelelően alkalmazhatók az ilyen jellegű termékek használata esetén is, amennyiben azt ezen tevékenységek végzése megkívánja;

mivel a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre és az ilyen termékek hivatásszerű használatával - beleértve a közvetítők tevékenységeit is - kapcsolatos tevékenységeket illetően a tagállamok néha megkívánják, hogy egyes, ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatba kerülő személyek rendelkezzenek bizonyos képességekkel, amelyeket hivatalos képesítések vagy oklevelek igazolnak, miközben más tagállamok nem szabnak feltételül semmilyen különleges követelményt, csupán a toxikus termékek kezelését és raktározását szabályozzák; mivel ebből következően a megkülönböztetés megszüntetésével egyidejűleg nem lehetséges érvényesíteni az összehangolást; mivel egy ilyen jellegű összehangolást egy későbbi időpontban kell érvényesíteni;

mivel az azonnali összehangolás hiányában mindazonáltal kívánatosnak tűnik a letelepedés szabadságának elérése és a kérdéses tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás szabadságának megkönnyítése az általános programban felvázolt ilyen átmeneti intézkedések elfogadásával, különösen annak érdekében, hogy elkerüljék, hogy kivételes nehézségeket okozzanak az olyan tagállamok állampolgárainak, ahol ezeknek a tevékenységeknek a megkezdését nem kötik semmilyen feltételhez;

mivel az ilyen jellegű nehézségek elkerülése végett, az átmeneti intézkedések fő célja elfogadni a kérdéses tevékenységek elkezdéséhez elegendő minősítésként, abban a fogadó tagállamban, amelyben szabályozva van az ilyen jellegű tevékenységek elkezdése, azt a tényt, hogy a tevékenységet a Közösség egy, a fogadó tagállamtól különböző tagállamában végezték egy ésszerű és megfelelően közeli időszakban annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy az érintett személy megszerezze azt a szakmai tudást, amely megfelel a fogadó tagállam polgáraitól megkövetelt szintnek, tekintetbe véve a toxikus termékeknek a környezetben közvetlenül vagy közvetve az emberi, állati és növényi egészségre tett esetleges káros hatását;

mivel tekintetbe véve a toxikus termékek különféle jellemzőit és azoknak az emberre, állatra és növényre gyakorolt mérgező hatásának változó mértékét, bármely ilyen termék hatásának ismeretét vagy kezelési tapasztalatot nem lehet a forgalmazására vagy hivatásszerű használatára vonatkozó egyenértékű alkalmasság bizonyítékaként kezelni; mivel ezért a fogadó tagállam számára lehetőséget kell biztosítani azon átmeneti intézkedések hatályának az olyan termékekre való korlátozására, amelyek ugyanazokból az aktív anyagokból állnak, vagy amelyek a környezeten keresztül közvetve vagy közvetlenül hasonló hatással vannak az emberi, állati és növényi egészségre;

mivel, amennyiben a tagállamokban a kérdéses tevékenység elkezdése vagy végzése azon munkavállalók által történik, akik az általános, kereskedelmi vagy szakmai tudással vagy képességgel rendelkeznek, ezt az irányelvet ezekre a személyekre is alkalmazni kell a munkavállalók szabad mozgását gátló tényező megszüntetése érdekében, és azért, hogy kiegészítsék a Közösségen belül a munkavállalók szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi rendeletben [7] elfogadott intézkedéseket;

mivel ugyanebből az okból a jó hírnév, illetve az eddigi fizetőképesség bizonyítéka tekintetében megállapított rendelkezéseket a munkavállalók esetén is alkalmazni kell;

mivel az ebben az irányelvben megadott intézkedések fő célja megszűnik, mihelyt a kérdéses tevékenységek megkezdéséhez és végzéséhez szükséges feltételek összehangolása, valamint az oklevelek, bizonyítványok és más képesítések kölcsönös elismerése megvalósult,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok elfogadják az ezen irányelvben meghatározott átmeneti intézkedéseket a területükön vállalkozást megkezdeni vagy szolgáltatást nyújtani szándékozó természetes személyekre és az általános programok I. címe szerinti vállalatokra vagy cégekre vonatkozóan (a továbbiakban "kedvezményezettek"), amelyek e cikk (2) bekezdésében említett tevékenységeket kívánnak végezni.

(2) Az említett tevékenységek azok, amelyek a toxikus termékek kereskedelmével és forgalmazásával foglalkozó magánvállalkozók és közvetítők tevékenységére vonatkozóan a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló, 1974. június 4-i 74/557/EGK tanácsi irányelv [8] hatálya alá esnek.

Ez az irányelv a toxikus termékek hivatásszerű használatát magában foglaló tevékenységeket is érinti, amennyiben ezeket a tevékenységeket liberalizálják, a következő irányelvek szerint:

- az 1964. december 14-i 65/1/EGK tanácsi irányelv [9] a mezőgazdaságban és a kertészetben nyújtott szolgáltatásnyújtás szabadságának elérésével kapcsolatos részletes rendelkezések megállapításáról,

- az 1967. október 24-i 667/654/EGK tanácsi irányelv [10] az erdészetben és a fakitermelésben dolgozó magánvállalkozók letelepedése szabadságának elérésével és az általuk nyújtott szolgáltatások szabadságával kapcsolatos részletes rendelkezések megállapításáról,

- az 1970. december 16-i 71/18/EGK tanácsi irányelv [11] a mezőgazdasági és kertészeti szolgáltatást nyújtó magánvállalkozók letelepedése szabadságának megszerzésével kapcsolatos részletes rendelkezések megállapításáról,

- az ...-i 74/.../EGK tanácsi irányelv, amely a letelepedés szabadságának megszerzését és a szolgáltatásnyújtás szabadságát érinti, a magánvállalkozók olyan különféle tevékenységeinek tekintetében (ex ISIC a 01-es főcsoporttól a 85-ös főcsoportig terjedően), amelyeket az adott irányelv érint, és beletartoznak a 859. ISIC csoportba, valamint a toxikus termékek használatát is igénylik.

(3) Az átmeneti intézkedéseket azon személyek esetében is alkalmazni kell, akik a 2. bekezdésben említett tevékenységeket fizetett alkalmazottként végzik a 74/557/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének (1)-(4) bekezdése szerint.

2. cikk

Amennyiben egy tagállamban az 1. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett bármely tevékenység megkezdése vagy végzése általános, kereskedelmi vagy szakmai tudás és képesség birtoklásától függ, annak a tagállamnak az ilyen tudás és képesség elegendő bizonyítékaként kell elfogadnia azt a tényt, hogy a kérdéses tevékenységet már más tagállamban is végezték a következő időszakok egyike folyamán:

a) független vagy irányító minőségben eltöltött öt egymást követő év, ha az ilyen tevékenység nem szűnt meg több mint két évvel azt az időpontot megelőzően, amikor a 4. cikk (2) bekezdésében említett kérelmet benyújtották;

b) független vagy irányító minőségben eltöltött két egymást követő év, amennyiben a kedvezményezett a szakmai alkalmasságról szóló bizonyítvány birtokában van a kérdéses tevékenység tekintetében, amely a termék vagy az érintett személy származásának tagállamában felhatalmazza őt a toxikus anyagokkal kapcsolatos kereskedelmi és forgalmazói tevékenységre;

c) független vagy irányító minőségben eltöltött három egymást követő év, amennyiben a kedvezményezett igazolja, hogy a kérdéses tevékenység tekintetében az állam által elismert bizonyítvánnyal tanúsított vagy az illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület által a követelmények szempontjából teljességgel kielégítőnek talált előzetes képzést kapott;

d) nem önálló vállalkozóként vagy nem független minőségben eltöltött három egymást követő év, amennyiben a kedvezményezett a szakmai alkalmasságról szóló bizonyítvány birtokában van a kérdéses tevékenység tekintetében, amely a termék vagy az érintett személy származásának tagállamában felhatalmazza őt a toxikus anyagokkal kapcsolatos kereskedelmi és forgalmazói tevékenységre;

e) nem független vállalkozóként vagy nem független minőségben eltöltött négy egymást követő év, amennyiben a kedvezményezett igazolja, hogy a kérdéses tevékenység tekintetében az állam által elismert bizonyítvánnyal tanúsított vagy az illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület által a követelmények szempontjából teljességgel megfelelőnek talált előzetes képzést kapott.

Ez a cikk csak azoknak a csomagolt toxikus termékeknek a kereskedelmére vagy forgalmazására vonatkozik, amelyeket eredeti csomagolásukban szándékoznak a végső felhasználóhoz eljuttatni.

3. cikk

Amennyiben egy tagállamban az 1. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett bármely tevékenység megkezdése vagy végzése általános, kereskedelmi vagy szakmai tudás és képesség birtoklásától függ, annak a tagállamnak az ilyen tudás és képesség elegendő bizonyítékaként kell elfogadnia azt a tényt, hogy a kérdéses tevékenységet más tagállamban is folytatták a következő időszakok egyike folyamán:

a) független vagy irányító minőségben eltöltött hat egymást követő év, amennyiben az ilyen jellegű tevékenység nem szűnt meg több mint két évvel azt az időpontot megelőzően, amikor a 4. cikk (2) bekezdésében említett kérelmet benyújtották;

b) független vagy irányító minőségben eltöltött három egymást követő év, amennyiben a kedvezményezett a szakmai alkalmasságról szóló bizonyítvány birtokában van a kérdéses tevékenység tekintetében, amely a termék vagy az érintett személy származásának tagállamában felhatalmazza őt a toxikus anyagokkal kapcsolatos kereskedelmi és forgalmazói tevékenységre;

c) független vagy irányító minőségben eltöltött négy egymást követő év, amennyiben a kedvezményezett igazolja, hogy a kérdéses tevékenység tekintetében az állam által elismert bizonyítvánnyal tanúsított vagy az illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület által a követelmények szempontjából teljességgel megfelelőnek talált előzetes képzést kapott;

d) nem önálló vállalkozóként vagy független minőségben eltöltött négy egymást követő év, amennyiben a kedvezményezett szakmai alkalmasságról szóló bizonyítvánnyal rendelkezik a kérdéses tevékenység tekintetében, amely a termék vagy az érintett személy származásának tagállamában felhatalmazza őt a toxikus anyagokkal kapcsolatos kereskedelmi és forgalmazói tevékenységre;

e) nem önálló vállalkozóként vagy független minőségben eltöltött öt egymást követő év, amennyiben a kedvezményezett igazolja, hogy a kérdéses tevékenység tekintetében az állam által elismert bizonyítvánnyal tanúsított vagy az illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület által a követelmények szempontjából teljességgel megfelelőnek talált előzetes képzést kapott.

Az a), c) és e) pontokban említett rendelkezések nem alkalmazhatók olyan tevékenységek esetén, amelyek az alább megadott, erősen mérgező termékek hivatásszerű használatát követelik meg:

- hidrogén-cianid és oldható sói,

- hidrogén-fluorid és oldható sói,

- akrilonitril,

- sűrített cseppfolyósított ammónia,

- metil-bromid,

- klórpikrin,

- foszfor-hidrogén és annak felszabadítására képes termékek,

- etilén-oxid,

- szén-diszulfid,

- szén-tetraklorid,

- triklór-acetonitril.

A b) és d) pontokban említett rendelkezések alkalmazásakor ezen erősen toxikus termékek esetén a szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítványnak meg kell neveznie azt a terméket vagy azokat a termékeket, amelyek használatára a kedvezményezettet a termék vagy az érintett személy származásának tagállamában felhatalmazták.

Ebben az esetben a kedvezményezett tevékenysége nem fejeződhet be annál az időpontnál két évvel korábban, amikor a 4. cikk (2) bekezdésében említett kérelmet benyújtották.

4. cikk

(1) A 2. és 3. cikk értelmében egy személyt akkor kell irányító minőségben munkát végzőnek tekinteni, amennyiben már végzett ilyen jellegű tevékenységet egy ipari vagy kereskedelmi vállalkozásban az adott foglalkozási területen:

a) egy vállalkozás irányítójaként vagy egy vállalkozás fióktelepének irányítójaként; vagy

b) a tulajdonosnak vagy a vállalkozás irányítójának helyetteseként, ha egy ilyen jellegű munkakör maga után vonja a képviselt tulajdonoséval vagy irányítóéval egyenértékű felelősséget; vagy

c) egy olyan irányító tisztségben munkát végzőként, ahol a feladatok a toxikus termékek kereskedelmével vagy forgalmazásával kapcsolatosak, a vállalkozásnak legalább egy részlegére vonatkozó felelősséggel, vagy egy, az említett termékek használatáért felelős irányító tisztségben.

(2) A bizonyítékot arra nézve, hogy a 2. és 3. cikkben megállapított feltételek teljesülnek, a termék vagy az érintett személy származásának tagállamában az illetékes hatóság vagy testület által kibocsátott tanúsítvány útján kell megállapítani, amelyet az utóbbinak kell benyújtania a fogadó tagállamot érintő kérdéses tevékenység vagy tevékenységek végzésének jóváhagyására vonatkozó kérelem támogatása céljából. Az ilyen tanúsítvány meghatározza, adott esetben, hogy a termék vagy az érintett személy származásának tagállamában a felhatalmazás a toxikus termékek forgalmazásának megkezdésére korlátozódik, vagy azokra a tevékenységekre, amelyek megkövetelik ezeknek a termékeknek a hivatásszerű használatát, vagy ki vannak-e zárva ezekből az utóbbi tevékenységekből bizonyos toxikus termékek.

(3) A tagállamok, a 7. cikkben megállapított időszakon belül kijelölik azokat a hatóságokat és testületeket, amelyek a (2) bekezdésben említett oklevelek kibocsátásában illetékesek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. cikk

Amennyiben a termék vagy az érintett személy származási tagállamában a 2. és 3. cikkekben megállapított hivatalos képesítések vagy a 4. cikk (2) bekezdésében megállapított tanúsítványok csak a toxikus termékek forgalmazására vagy azokra a tevékenységekre adnak felhatalmazást, amelyek megkövetelik az ilyen termékek hivatásszerű használatát, vagy kizárnak bizonyos toxikus termékeket ez utóbbi tevékenységekből, a fogadó tagállam ugyanazokat a korlátozásokat alkalmazhatja a területén, és ki is zárhatja a tevékenységek közül azokat, amelyek azoknak a toxikus termékeknek hivatásszerű használatát követelik meg, amelyek ugyanazt az aktív anyagot tartalmazzák, mint azok a termékek, amelyeket hivatalos képesítések és tanúsítványok zártak ki, vagy a környezetben közvetlenül vagy közvetve hasonló kockázatokat tartalmaznak az emberi, állati és növényi egészségre nézve.

6. cikk

Ez az irányelv továbbra is alkalmazható a kérdéses tevékenységek megkezdésére vagy végzésére vonatkozó nemzeti szabályok összehangolásával kapcsolatos rendelkezések hatálybalépéséig.

7. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a kihirdetésétől számított hat napon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1974. június 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Ertl

[1] HL L 2., 1962.1.15., 36/62. o.

[2] HL L 2., 1962.1.15., 36/62. o.

[3] HL C 63., 1969.5.28., 21. o.

[4] HL C 10., 1970.1.27., 23. o.

[5] HL 117., 1964.7.23., 1863/64. o.

[6] HL L 260., 1968.10.22., 12. o.

[7] HL L 257., 1968.10.19., 2. o.

[8] HL L 307., 1974.11.18., 5. o.

[9] HL 1., 1965.1.8., 1/65. o.

[10] HL 263., 1967.10.30., 6. o.

[11] HL L 8., 1971.1.11., 24. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31974L0556 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31974L0556&locale=hu