Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

31974L0557[1]

A Tanács irányelve (1974. június 4.) a toxikus termékek kereskedelmével és forgalmazásával foglalkozó önálló vállalkozók és közvetítők tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1974. június 4.)

a toxikus termékek kereskedelmével és forgalmazásával foglalkozó önálló vállalkozók és közvetítők tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról

(74/557/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 54. cikke (2) és (3) bekezdésére, valamint 63. cikke (2) és (3) bekezdésére,

tekintettel a letelepedés szabadságára vonatkozó korlátozások eltörlését kitűző általános programra ( 1 ) és különösen annak IV. címe A. és C. részeire,

tekintettel a szolgáltatások szabadságára vonatkozó korlátozások eltörlését kitűző általános programra ( 2 ) és különösen annak V. címe C. részére,

tekintettel a nagykereskedelemmel kapcsolatos tevékenységek tekintetében a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának megvalósításáról szóló, 1964. február 25-i 64/233/EGK tanácsi irányelvre ( 3 ),

tekintettel a kereskedelemben, az iparban és a kisiparban működő közvetítő kereskedőkkel kapcsolatos tevékenységek tekintetében a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának megvalósításáról szóló, 1964. február 25-i 64/224/EGK tanácsi irányelvre ( 4 ),

tekintettel a kiskereskedelemmel foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységeinek tekintetében a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának megvalósításáról szóló, 1968. október 15-i 68/363/EGK tanácsi irányelvre ( 5 ),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 6 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 7 ),

mivel az általános programok kimondják az állampolgárság szerinti diszkriminatív bánásmód eltörlését, a következő területeken megvalósuló letelepedés és a szolgáltatásnyújtás tekintetében:

- a kereskedelemben, az iparban és a kisiparban működő közvetítők és nagykereskedők tevékenysége területén, a második szakasz második évének vége előtt,

- a kiskereskedelmi tevékenységek területén, az átmeneti periódus második szakasza második évének vége után és a második szakasz vége előtt;

mivel a 64/223/EGK, a 64/224/EGK és a 68/363/EGK irányelvek nem vonatkoznak a toxikus termékek területére, amely utóbbit a közegészség védelme terén jelentkező sajátos problémák miatt a tagállamok szintjén szabályozzák törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések útján;

mivel a fent említett 64/223/EGK és 68/363/EGK irányelvek a kórokozókkal összefüggő tevékenységek tekintetében fennálló nagykereskedelemre, közvetítésre és kiskereskedelemre sem vonatkoznak; mivel ugyanakkor a bejegyzett gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos, törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedésekben megállapított rendelkezések közelítéséről szóló 66/454/EGK tanácsi irányelvvel ( 8 ) módosított 1965. január 26-i 65/65/EGK irányelv ( 9 ) alapján emberi és állati felhasználásra szánt gyógyszerként besorolt kórokozók mellett csak a "mezőgazdaságban alkalmazott biológiai rovarirtók" képezik az említett intézkedések tárgyát; mivel emiatt a kórokozók vonatkozásában a szolgáltatásnyújtási és letelepedési szabadság korlátozásainak eltörlését az ilyen rovarirtók kereskedelmére és forgalmazására lehet korlátozni;

mivel nyilvánvalóvá vált, hogy szükséges és időszerű közösségi szinten szabályozni a két előző bekezdésben említett intézkedéseket, figyelembe véve azokat a káros hatásokat, melyeket a toxikus termékek közvetlenül vagy a természeten keresztül, közvetve az ember, állatok és növények egészségére gyakorolhatnak;

mivel a kereskedelemben, az iparban és a kisiparban dolgozó közvetítő kereskedők tevékenysége a 64/224/EGK és a 68/363/EGK irányelvek hatáskörébe tartozik; mivel a közvetítő kereskedők tevékenysége a toxikus termékek és kórokozók tekintetében ki van zárva a fenti irányelvek hatálya alól; mivel ez az irányelv többek között a közvetítő kereskedők tevékenységének liberalizálására jött létre; mivel ennek megfelelően az ebben az irányelvben alkalmazott "kereskedelem és forgalmazás" fogalmak magukba foglalják a közvetítő kereskedők e területeken megvalósított tevékenységeit is;

mivel a letelepedés szabadságát gátló korlátozások megszüntetését kitűző általános program megszabja, hogy el kell törölni a szakmai és kereskedelmi szervezetekhez való csatlakozás jogának gyakorlásával kapcsolatos korlátozásokat, amennyiben a kérdéses személy szakmai tevékenysége e jog gyakorlását is magában foglalja;

mivel a szolgáltatást nyújtó személyt kísérő vagy az ő nevében tevékenykedő fizetett alkalmazottak helyzetét a Szerződés 48. és 49. cikkei alapján hozott rendelkezések szabják meg;

mivel az önálló vállalkozók valamennyi tevékenységére, a kedvezményezettek mozgására és lakóhelyére külön irányelvek alkalmazandók, és amennyiben szükséges, a tagállamok által a vállalatokkal vagy a cégekkel szembeni, a tagok vagy harmadik személyek védelmére szolgáló előírások összehangolására irányelveket fogadnak el;

mivel egyes tagállamokban a toxikus termékek kereskedelmét, forgalmazását és szakmai felhasználását a foglalkozás megkezdésére vonatkozó szabályok határozzák meg, míg más tagállamok, amennyiben szükséges, bevezetnek ilyen szabályokat; mivel emiatt a másik tagállam polgárai számára a toxikus termékek kereskedelméhez kapcsolódó tevékenységek elkezdését és gyakorlását könnyebbé tevő egyes átmeneti intézkedések egy külön irányelv tárgyát képezik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tagállamok a letelepedés és a szolgáltatások szabadságára vonatkozó korlátozások eltörlését kitűző általános programok I. címében szereplő természetes személyek és vállalatok vagy cégek vonatkozásában, továbbiakban a "kedvezményezettek", eltörlik az ezen általános programok III. címében feltüntetett, a 2. cikkben említett tevékenységek elkezdésének és folytatásának jogát érintő korlátozásokat.

2. cikk

(1) Ez az irányelv a 64/223/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése alapján, a 64/225/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdés ötödik francia bekezdése alapján és a 68/363/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése alapján kizárt toxikus termékek (anyagok és készítmények), valamint a mezőgazdaságban alkalmazott biológiai rovarirtó szerek kereskedelmével és forgalmazásával foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységeire alkalmazandó.

(2) Az (1) bekezdésben említett termékek, amelyek a mellékletben vannak feltüntetve, az emberek, állatok és növények egészségére gyakorolt veszélyes hatásuk miatt a tagállamok joga szerint külön rendelkezések tárgyát képezik. A tagállamok a listákban bekövetkező bármely változásról értesítik a Bizottságot, amely pedig közli ezt a tagállamokkal.

(3) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a 65/65/EGK irányelvben szereplő meghatározás szerinti gyógyszerkészítmények kereskedelmére és forgalmazására, illetve a vándorkereskedőkre vagy a házaló kereskedőkre.

3. cikk

(1) A 2. cikkben meghatározott tevékenységekre vonatkozó korlátozások megszűnnek, függetlenül attól, hogy hogyan nevezik az ilyen tevékenységet folytató személyt.

(2) A tagállamokban jelenleg a kereskedelmi közvetítői munkát végző személyek meghatározására használt megnevezés a Tanács 64/224/EGK irányelvének 3. cikkében szerepel.

4. cikk

(1) A tagállamok különösen a következő korlátozásokat törlik el:

a) azokat, amelyek a kedvezményezettek számára lehetetlenné teszik, hogy a befogadó tagállamban a tagállam állampolgáraival azonos feltételek mellett és ugyanolyan jogokkal telepedhessenek le vagy nyújtsanak szolgáltatásokat;

b) azokat, amelyek olyan közigazgatási gyakorlat következtében jöttek létre, amely szerint a kedvezményezettek a tagállam állampolgáraihoz viszonyítva eltérő elbánásban részesülnek.

(2) Az eltörlendő korlátozások közé tartoznak különösen azok, amelyek alapja olyan rendelkezés, amely a következő eszközökkel a kedvezményezettek számára lehetetlenné teszi vagy korlátozza a letelepedést vagy szolgáltatások nyújtását:

a) Belgiumban:

a carte professionnelle kötelező beszerzése (1965. február 19-i törvény 1. cikk);

b) Franciaországban:

- a carte d'identité d'étranger commerçant kötelező beszerzése (1938. november 12-i Décret-loi, 1939. február 2-i Décret, 1940. október 8-i törvény, 1954. április 10-i törvény, 1959. július 9-i 59-852. sz. Décret),

- a kereskedelmi lízing megújításához való jog megtiltása (1953. szeptember 30-i Décret 38. cikk);

c) Luxemburgban:

a külföldi állampolgároknak nyújtott engedélyek érvényességének korlátozott időtartama (1962. június 2-i törvény 21. cikke).

5. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a kedvezményezettek a saját állampolgáraikéval azonos feltételek mellett és ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel csatlakozhassanak szakmai és kereskedelmi szervezetekhez.

(2) Letelepedés esetén a szakmai és kereskedelmi szervezetekhez való csatlakozás joga az ilyen szervezetek vezető tisztségeinek választás vagy kijelölés útján történő betöltésére való jogosultságot is jelenti. Ugyanakkor, az ilyen tisztségeket fent lehet tartani a saját állampolgárok számára, ha bármilyen törvény vagy rendelet rendelkezéseinek alapján az érintett szervezet közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységeket lát el.

(3) A Luxemburgi Nagyhercegségben a Kereskedelmi Kamara (Chambre de commerce) és a Szakmai Kamara (Chambre des métiers) tagsága a kedvezményezetteknek nem biztosítja azt a jogot, hogy e Kamarák irányító szerveinek választásában részt vegyenek.

6. cikk

Egyik tagállam sem nyújt a letelepedés feltételeit torzító segélyt azon állampolgárainak, akik a 2. cikkben említett valamely tevékenység folytatásának céljából egy másik tagállamban telepednek le.

7. cikk

(1) Amennyiben egy fogadó tagállam saját állampolgáraitól, akik a 2. cikkben említett valamelyik tevékenységet kívánják folytatni, igazolást követel meg a jó hírnévről és arról, hogy korábban nem folyt ellenük csődeljárás, vagy a kettő közül valamelyikről, akkor ez az állam más tagállamok állampolgáraitól elégséges bizonyítékként elfogadja a hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy ennek hiányában egy ezzel egyenértékű okiratot, amelyet a származási tagállam - vagy az a tagállam, ahonnan a külföldi állampolgár érkezik - illetékes bírósága vagy közigazgatási hatósága állít ki, s amely tanúsítja, hogy ezeknek a követelményeknek a külföldi állampolgár megfelel.

(2) Amennyiben a fogadó tagállam a 2. cikkben említett tevékenységeket folytatni kívánó saját állampolgáraival szemben bizonyos, a jó hírnévre vonatkozó követelményeket szab meg, és a követelmények kielégítésének igazolását nem lehet az (1) bekezdésben említett igazolás alapján bizonyítani, a tagállam más tagállamok állampolgárai esetén elégséges bizonyítékként elfogadja a származási országnak vagy annak az országnak, ahonnan a külföldi állampolgár érkezik, egy illetékes bírósága vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott bizonyítványt, amely szerint a kérdéses követelmények teljesültek. Az ilyen bizonyítvány a fogadó ország által lényegesnek tekintett, különleges tényekre vonatkozik.

(3) Amennyiben a származási ország vagy az az ország, ahonnan a külföldi állampolgár származik, nem bocsát ki igazolást a jó hírnévről az (1) bekezdés szerint, illetve arról, hogy az illető ellen nem folyt csődeljárás a (2) bekezdés értelmében, az ilyen igazolásokat helyettesítheti az, ha a kérdéses személy a származási országban vagy abban az országban, ahonnan ez a személy érkezik, egy hatáskörrel rendelkező bírósági vagy közigazgatási hatóság, illetve, ahol szükséges, közjegyző előtt, eskü alatt nyilatkozatot tesz vagy, olyan államokban, ahol az eskü alatti kijelentésre nem vonatkoznak rendelkezések, ünnepélyes nyilatkozatot tesz; a fent említett hatóság vagy közjegyző tanúsítványt állít ki az eskü alatt tett nyilatkozat vagy ünnepélyes nyilatkozat hitelességéről. Az arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a személy ellen nem folyt csődeljárás, az említett ország hatáskörrel rendelkező szakmai vagy kereskedelmi testülete előtt is tehető.

(4) Az (1) vagy (2) bekezdésnek megfelelően kibocsátott okiratokat kiadásuk után legkésőbb három hónappal lehet bemutatni.

(5) A tagállamok a 8. cikkben megállapított határidőn belül kijelölik az (1) és (2) bekezdésben említett azon hatóságokat és testületeket, amelyek ezeknek az okiratoknak a kibocsátására hatáskörrel rendelkeznek, és erről haladéktalanul értesítik a többi tagállamot és a Bizottságot.

(6) Ahol a fogadó tagállamban a pénzügyi helyzetről is kötelező az igazolás, az a tagállam a származási országban vagy abban az országban, ahonnan a külföldi állampolgár származik, a bankok által kibocsátott igazolásokat mint a saját országában kibocsátott igazolásokkal egyenértékűt veszi figyelembe.

8. cikk

A tagállamok elfogadják azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a kihirdetéstől számított hat hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésben említett következő termékek kategóriái a tagállamokban 1974. június 4-étől külön szabályozás tárgyát képezik:

- Belgium:

- Toxikus anyagok és készítmények, melyek

1. az 1946. február 6-i arrêté du Régent felsorolásában (módosításokkal) szerepelnek, amely a mérgező és toxikus anyagok tárolását és elosztását szabályozza (az 1921. február 24-i törvény végrehajtásához);

2. a rovarirtó szerek és növényvédő szerek tárolását, kereskedelmét és alkalmazását szabályozó, 1958. május 31-i arrêté royal 1. és 2. kategóriáiba lettek besorolva,

- Dánia:

a) azon mérgező vagy toxikus és káros anyagok, amelyeket az 1961. május 3-i 119. törvény melléklete és az 1961. október 9-i 305. sz. (bekendgørelse) rendelet (e törvény végrehajtására) említ, amely megszabja e mérgek és termékek vonatkozásában a gyártás, átvétel, tárolás és elosztás szabályait;

b) azon mérges vagy toxikus anyagok és káros termékek, amelyeket az 1961. október 9-i 304. rendelet (bekendgørelse) említ, amely e mérgek és termékek alkalmazásának szabályait határozza meg.

2. Azon termékek (gyógynövény-gyógyszerészeti készítmények, gyomirtók, rovarirtók, növekedésszabályozók), melyeket az 1961. május 3-i 118. törvény megjelöl, és e törvény alkalmazásáról szóló rendeletek (bekendgørelser) említenek, amelyek meghatározzák e termékek összetételének, tárolásának, csomagolásának, címkézésének stb. részletes szabályait, és amelyek úgy rendelkeznek, hogy ezeket a termékeket nem lehet értékesíteni vagy a kereskedelemben alkalmazni, kivéve ha a toxikus anyagok testület (giftnævnet) jóváhagyja és besorolja.

3. Azon termékek (növényvédő szerek, gyomirtók, rovarirtók, növekedésszabályozók), amelyeket az 1961. szeptember 25-i rendelet (bekendgørelse) említ, amely előírja, hogy az X-szel jelölt termékek alkalmazásának engedélyezése általában attól függ, hogy a felhasználó elvégezte-e a toxikus anyagok testület által szervezett toxikológiai tanfolyamot.

- Németország:

- A növény-egészségügyi toxikus termékek és a növényi egészségre toxikus hatást gyakorló termékek kereskedelmével és forgalmazásával kapcsolatos tartományi törvények és rendelkezések, valamint a Kereskedelmi Szabályzat (Gewerbeordnung) 1963. február 15-i változatának (34) bekezdése 5. albekezdésének 1., 2., és 3. kategóriáiba sorolt toxikus anyagok és készítmények.

- Franciaország:

1. Az 1956. november 26-i 560-1197. rendelet 1. része A. "toxikus termékek" táblázatában és C. "veszélyes termékek" táblázatában felsorolt toxikus anyagok. (Code de la Santé publique. V. Könyv II. rész., III. cím. 1. fejezet, I. és II. szakasz, R 5149-5168 cikkek).

2. A Code du travail, II. Könyv, II. cím, 67., 2., 78., 79. és 80. cikkekben és az e rendelkezések alkalmazásának megfelelően kibocsátott rendelkezésekben és rendeletekben meghatározott ipari alkalmazású káros termékek.

3. Az 1917. december 19-i törvény 5. és 7. cikke alapján létrehozott veszélyes, egészségtelen és nem megfelelő telephelyek felsorolásában meghatározott károsító anyagok.

4. A mezőgazdaságban alkalmazott, élősködők elleni termékek - 1963. július 30-i törvény által módosított, 1943. november 2-i törvény; az 1962. február 6-i arrêté-vel módosított, 1954. szeptember 6-i arrêté a védjeggyel ellátott, mezőgazdaságban alkalmazott, élősködők elleni termékek engedélyezéséről.

- Írország:

- A jelenleg az 1961. évi törvény (Poisons Act) szerinti rendelkezésekben felsorolt mérgek, amelyeknek árusítása, bizonyos meghatalmazott személyek kivételével, tilos.

- Olaszország:

1. Toxikus gázok (az 1931. június 18-i, 773. számú királyi rendelettel jóváhagyott közbiztonsági törvények egységes szövege, 58. cikk; az 1927. január 9-i, 147. számú királyi rendelet; az 1935. február 6-i miniszteri rendelet mellékletében, illetve a későbbi módosításokban szereplő toxikus gázokra vonatkozó táblázatok).

2. Az ipari alkalmazású toxikus anyagok (az 1934. július 27-i, 1265. számú királyi rendelettel jóváhagyott egészségügyi törvények egységes szövege, 147. cikk).

3. Orvos-sebészeti termékek (baktériumölők, csíraölők és fertőtlenítők az 1928. december 6-i, 3112. számú királyi rendelet és az alkalmazásáról szóló, 1928. december 6-i, 3112. számú királyi rendelettel jóváhagyott, 1927. június 23-i, 1070. számú törvény), valamint orvosi termékek (növényvédő szerek és élelmiszer-tartósítók) (az 1963. február 26-i, 441. számú törvénnyel módosított, 1962. április 30-i, 283. számú törvény 6. cikke, valamint a köztársasági elnök 1968. augusztus 3-i, 1095. számú rendeletével jóváhagyott, növényvédő szerek és élelmiszer-tartósítók gyártását, kereskedelmét és értékesítését szabályzó rendelkezések).

4. Az 1961. július 19-i, 706. számú ólomkarbonát-törvény.

5. Az 1927. június 23-i, 245. számú benzoltörvény.

6. Mérgező anyagokat tartalmazó kozmetikai termékek és festékek (1924. október 30-i, 1938. számú királyi rendelet 7. cikke).

- Luxemburg:

1. Egyes termékek kereskedelme és forgalmazása (1953. szeptember 25-i törvény - 1953. október 10-i, 62. számú jegyzék).

2. A gyógynövény-gyógyszerészeti termékek kereskedelme és felhasználása (mezőgazdaságban alkalmazott rovarirtók, növényfejlődés-szabályozók, tartósítószerek, gyomirtók, élősködők elleni hatóanyagként alkalmazott mikroorganizmusok és vírusok) (1968. február 20-i törvény, 1968. március 12-i, 9. számú jegyzék - 1970. május 29-i nagyhercegi rendelkezés, 1970. június 15-i, 33. számú jegyzék).

- Hollandia:

- Toxikus anyagok és készítmények (Bestrijdingsmiddelenwet Törvény, 1962.).

- Egyesült Királyság

1. A jelenleg a "Poisons List Order" - ben felsorolt mérgek, amelyek az 1933-as "Pharmacy and Poisons Act", valamint a "Poisons Rules" hatálya alá esnek, vagy méregként vannak feltüntetve a "Poisons Schedule"-ben, amelyek az 1925-1967 "Pharmacy and Poisons Act" (Észak-Írország) és a "Poisons Regulations" (Észak-Írország) hatálya alá tartoznak.

2. Az 1967-es "Farm and Garden Chemicals Act"-ben és rendeletekben szabályozott anyagok.

3. Az 1952-es, mezőgazdasági mérgező anyagokról szóló törvényben és rendeletekben ("Agriculture, Poisonous Substances Act 1952 and Regulations") szabályozott anyagok.

- Ausztria:

- A vegyi anyagokról szóló törvény (Chemikaliengesetz BGBl. Nr. 326/1987) és az azon alapuló rendeletek (§ 217 (1), Gewerbeordnung BGBl. Nr. 194/1994) értelmében "nagyon mérgező" vagy "mérgező" besorolású anyagok és készítmények.

- Finnország:

1. A vegyi anyagokról szóló törvény (744/89) és rendeletek hatálya alá tartozó vegyi anyagok;

2. A növényvédő szerekről szóló törvény (327/69) és rendeletek hatálya alá tartozó biológiai növényvédő szerek.

- Svédország:

1. A vegyi termékekről szóló rendeletben (1985:835) említett különösen veszélyes és nagyon veszélyes vegyi termékek;

2. A mérgező és nagyon veszélyes vegyi termékek gyártására, kereskedelmére és forgalmazására vonatkozó engedélyekkel kapcsolatos rendelkezésekről szóló rendeletben (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9) említett egyes gyógyszer elővegyületek;

3. A 1985:836 rendeletben említett 1. osztályba sorolt növényvédő szerek;

4. Az 1985:841 rendeletben említett, környezetre veszélyes hulladék;

5. Az 1985:837 rendeletben említett PCB és a PCB-tartalmú vegyi termékek;

6. Az egészségügyi határértékekre vonatkozó rendelkezésekről szóló közleményben (AFS 1990:13) a B. csoportba sorolt anyagok;

7. Az 1986:2 közleményben említett azbeszt és azbeszttartalmú anyagok.

- Cseh Köztársaság:

1. A vegyi anyagokról és vegyi készítményekről szóló, módosított 157/1998 Sb. számú törvény, valamint a vegyi anyagok és vegyi készítmények veszélyességi minősítése, osztályozása és címkézése módjának eljárási szabályairól, és az ezekkel összhangban osztályozott veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó jegyzék kibocsátásáról szóló 25/1999 Sb. számú kormányrendelet hatálya alá tartozó mérgező anyagok és készítmények.

2. A növény-egészségügyi védelemről szóló, módosított 147/1996 Sb. számú törvény és a végrehajtásáról rendelkező 91/2002 Sb. számú mezőgazdasági miniszteri rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági alkalmazású biológiai rovarirtók.

- Észtország:

1. A vegyi anyagokról szóló 1998. május 6-i törvény, és az ez alapján hozott másodlagos jogszabályokban foglalt különleges rendelkezések hatálya alá tartozó termékek. A veszélyes termékeknek a vegyi anyagokról szóló törvény 11. cikkével összhangban összeállított jegyzékét a szociális ügyek minisztere 1998. november 30-i 59. számú rendelete állapította meg.

2. A növényvédelemről szóló 2000. március 15-i törvény, és az ez alapján hozott másodlagos jogszabályok hatálya alá tartozó nyilvántartott növényvédő termékek.

A növényvédő termékekben tiltott hatóanyagok jegyzékét a 2000. augusztus 30-i 285. számú kormányrendelet állapította meg.

- Ciprus:

1. A veszélyes anyagokról szóló 1991. évi törvény (N.199/1991), a veszélyes anyagokról szóló N.27(i)/1997 (módosító) törvény, és a veszélyes anyagokról szóló N.81(i)2002 (módosító) törvény, valamint a veszélyes anyagokról szóló 2002. évi kormányrendeletek (veszélyes anyagok és készítmények osztályozása, címkézése és csomagolása) (P.I.292/2002) hatálya alá tartozó mérgező termékek.

2. A rovarirtó termékekről szóló 1993. évi törvény ((I)/1993), és a rovarirtó termékekről szóló 1993. és 2000. évi rendeletek hatálya alá tartozó rovarirtószerek.

- Lettország:

1. A vegyi anyagokról és vegyi termékekről szóló 1998. április 1-i törvény és az ez alapján hozott másodlagos jogszabályok hatálya alá tartozó vegyi anyagok.

2. A növényvédelemről szóló 1998. december 17-i törvény hatálya alá tartozó növényvédő termékek (beleértve a mezőgazdasági alkalmazású biológiai rovarirtókat is).

- Litvánia:

Az egészségügyi miniszter 2002. április 26-i 195. számú, a mérgező anyagokat mérgező hatásuk alapján tartalmazó jegyzék összeállításáról szóló rendeletében felsorolt mérgező anyagok, beleértve azokat a vegyi anyagokat, amelyeket a 67/548/EGK tanácsi rendelet követelményeinek megfelelően T (mérgező) vagy T+ (nagyon mérgező) veszély-szimbólumokkal kell ellátni.

- Magyarország:

1. Az alábbi anyagok:

- foszfin és olyan termékek, amelyekből foszfin szabadulhat fel,

- etilén-oxid,

- szén-diszulfid,

- hidrogén-cianid és a hidrogén-cianid oldható sói,

- hidrogén-fluorid és a hidrogén-fluorid oldható sói,

- akril-nitril,

- folyékony ammónia,

- klórpikrin,

- szén-tetraklorid,

- triklór-acetonitril.

2. A rovar- és rágcsálóirtószerek, valamint a riasztószerek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 3/1969. (V.16.) EüM rendelet hatálya alá tartozó anyagok és készítmények.

- Málta:

1. Az Att dwar il-Kontroll tal-Pestiċidji (Kap. 430) (Att XI tal-2001), a rovarirtók ellenőrzéséről szóló törvény és az ez alapján hozott másodlagos jogszabályok hatálya alá tartozó rovarirtó-hatóanyagok és növényvédő termékek.

2. Az Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi (Kap. 101) (Ordinanza XXXI tal-1939, kif sussegwentement emendata), a későbbiekben módosított, a veszélyes szerekről szóló rendeletben felsorolt gyógyszer-elővegyületek.

3. Az Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha (Kap. 31) (Ordinanza XVII tal-1901, kif sussegwentement emendata), a későbbiekben módosított, az orvosi és hasonló jellegű szakmákról szóló rendelet alapján kiadott Ordni dwar Sustanzi Velenużi (Notifikazzjoni tal-Gvern 510 tal-1967), a mérgező anyagokról szóló határozatban (Kormányzati Értesítő 510 1967) felsorolt anyagok.

- Lengyelország:

1. A kultúrnövények védelméről szóló 1995. július 12-i törvény hatálya alá tartozó növényvédő termékek (Dz. U. 1999, Nr 66, poz. 751, a módosításokkal együtt).

2. A hulladékokról szóló 2001. április 27-i törvény hatálya alá tartozó hulladékok (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628, a módosításokkal együtt).

- Szlovénia:

1. A mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszerügyi miniszter által a növény-egészségügyi termékekről szóló törvény (Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, Uradni list št. 11/01, str. 1163) 28. cikkével összhangban rendszeresen kiadott "Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji" (Uradni list RS, št. 31/01, str. 3393, št. 70/01, str. 7317 in št. 94/01, str. 9193) hatálya alá tartozó anyagok és készítmények.

2. A vegyi anyagokról szóló törvény (Zakon o kemikalijah, Uradni list RS, št. 36/1999, str. 4165) alapján veszélyes vegyi anyagnak minősülő anyagok és készítmények.

- Szlovákia:

1. Azok a vegyi anyagok és készítmények, melyek forgalomba hozataláról és felhasználásáról a vegyi anyagokról és készítményekről szóló 163/2001 Z.z. számú törvény rendelkezik.

2. Növényvédelmi termékek, beleértve a biológiai növényvédelmi termékeket, amelyek forgalomba hozataláról a növényvédelemről szóló 471/2001. számú törvénnyel módosított 285/1995 Z.z. számú törvény, különösen ennek 15. és 19. cikke, valamint a mezőgazdasági miniszter 2001. január 21-i 3322/3/2001-100. számú, a növényvédelmi termékekre vonatkozó részletes szabályokról szóló rendeletének 14. cikke rendelkezik.

- Bulgária:

1. A vegyi anyagok és készítmények káros hatása elleni védelemről szóló (SG 10/2000) módosított jogszabály, valamint az e jogszabály alapján elfogadott, a vegyi anyagok és vegyi készítmények veszélyességi minősítése, osztályozása és címkézése módjának eljárási szabályairól, és a veszélyes vegyi anyagok és készítmények biztonsági adatlapjának kibocsátásáról szóló módosított másodlagos jogszabályok hatálya alá tartozó anyagok és készítmények.

2. A kémiai fegyverek tilalmáról és a mérgező vegyi anyagok és prekurzoraik ellenőrzéséről szóló (SG 8/2000) módosított jogszabály hatálya alá tartozó mérgező vegyi anyagok és prekurzoraik.

3. A növényvédő szerekről szóló (SG 91/1997) módosított jogszabállyal, és az e jogszabály alapján elfogadott, módosított másodlagos jogszabályokkal összhangban jóváhagyott növényvédő szerek.

- Románia:

1. Növényvédő szerek - beleértve a peszticideket -, amelyeknek a kereskedelmét és forgalmazását a mezőgazdaságban és erdészetben a betegségek, kártevők és gyomnövények előfordulását korlátozó növényvédő szerek előállításáról, kereskedelméről és felhasználásáról szóló 4/1995. számú módosított kormányrendelet szabályozza.

2. A 451/2001. számú jogszabály által, a 200/2000. sz. kormányrendelet alkalmazásához szükséges módszertani szabályok jóváhagyásáról szóló 490/2002. sz. kormányhatározat által, valamint a veszélyes készítmények osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló 92/2003. sz. kormányrendelet által jóváhagyott, a veszélyes készítmények osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló 200/2000. számú sürgősségi kormányrendelet hatálya alá tartozó veszélyes anyagok és készítmények.

- Horvátország:

1. A vegyi anyagokról szóló törvényben (OG 150/05, 53/08, 49/11) és az említett törvény alapján elfogadott rendeletekben szabályozott vegyi anyagok/toxikus anyagok.

2. A növényvédő szerekről szóló törvényben (OG 70/05) és az említett törvény alapján elfogadott rendeletekben szabályozott növényvédő szerek.

( 1 ) HL 2., 1962.1.15., 36/62. o.

( 2 ) HL 2., 1962.1.15., 32/62. o.

( 3 ) HL 56., 1964.4.4., 863/64. o.

( 4 ) HL 56., 1964.4.4., 869/64. o.

( 5 ) HL L 260., 1968.10.22., 1. o.

( 6 ) HL C 63., 1969.5.28., 21. o.

( 7 ) HL C 10., 1970.1.27., 23. o.

( 8 ) HL 144., 1966.8.5., 2658/66. o.

( 9 ) HL 22., 1965.2.9., 369/65. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31974L0557 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31974L0557&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01974L0557-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01974L0557-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék