31977L0212[1]

A Tanács irányelve (1977. március 8.) a gépjárművek megengedett zajszintjéről és kipufogórendszereiről szóló 70/157/EGK tanácsi irányelv módosításáról

A Tanács irányelve

(1977. március 8.)

a gépjárművek megengedett zajszintjéről és kipufogórendszereiről szóló 70/157/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(77/212/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a legutóbb a 73/350/EGK [3] irányelvvel módosított, a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/157/EGK tanácsi irányelv [4] mellékletében meghatározza a közúti használatra szolgáló, felépítménnyel vagy anélkül épített, legalább négykerekű és 25 km/h-t meghaladó legnagyobb tervezési sebességű gépjárművek - a vasúti járművek, a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok és munkagépek, valamint a közművek munkagépei kivételével - zajszintjének határértékeit;

mivel a lakosság zajterhelés elleni védelmére megfelelő intézkedések szükségesek a gépjárművek zajszintjének csökkentésére; mivel az ilyen zajcsökkentést a gépjárművek gyártásának műszaki fejlődése lehetővé tette;

mivel a 70/157/EGK irányelv mellékletét megfelelően módosítani kell az abban említett valamennyi járműkategóriára megengedett, dB (A)-ban kifejezett zajszinthatárértékek csökkentésével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 70/157/EGK irányelv mellékletében, az I.1 pont alatti táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Járműkategória | dB(A)-ban kifejezett érték |

I.1.1.Személyszállításra készült járművek, amelyek a vezetőüléssel együtt legfeljebb 9 üléssel rendelkeznek. | 80 |

I.1.2.Személyszállításra készült járművek, amelyek a vezetőüléssel együtt maximum 9 üléssel rendelkeznek, és megengedett össztömegük nem haladja meg a 3,5 tonnát. | 81 |

I.1.3.Áruszállításra készült járművek, amelyek össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát. | 81 |

I.1.4.Személyszállításra készült járművek, amelyek a vezetőüléssel együtt több mint 9 üléssel rendelkeznek, és megengedett össztömegük nem haladja meg a 3,5 tonnát. | 82 |

I.1.5.Áruszállításra készült járművek, amelyek megengedett össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát. | 86 |

I.1.6.Személyszállításra készült járművek, amelyeknek a vezetőüléssel együtt több mint 9 ülésük van, és motorteljesítményük legalább 200 DIN Le. | 85 |

I.1.7.Áruszállításra készült járművek, amelyeknek motorteljesítménye legalább 200 DIN Le, és megengedett össztömegük meghaladja a 12 tonnát. | 88 |

2. cikk

(1) A tagállamok 1977. április 1-jétől a megengedett zajszintre és a kipufogórendszerre vonatkozó indokkal:

- nem tagadhatják meg az EGK-típusjóváhagyást, vagy a csatlakozási okmánnyal módosított, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv [5] 10. cikke (1) bekezdése harmadik francia bekezdésében említett okirat kiadását, vagy a nemzeti típusjóváhagyást bármilyen gépjárműtípusra vonatkozóan,

- nem tilthatják meg gépjárművek első forgalomba helyezését,

ha az ilyen gépjárműtípusok vagy gépjárművek zajszintje és kipufogórendszere megfelel az ezen irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelvnek.

(2) A tagállamok 1980. április 1-jétől

- nem adhatják ki a 70/156/EGK irányelv 10. cikke (1) bekezdése harmadik francia bekezdésében említett okiratot azon járműtípusok esetében, amelyek az ezen irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelvnek a gépjárművek zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó követelményeit nem teljesítik,

- megtagadhatják a nemzeti típusjóváhagyást olyan gépjárműtípusok esetében, amelyek zajszintje és kipufogórendszere nem felel meg az ezzel az irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelvben foglalt előírásoknak.

Azonban az 1. cikk táblázatában az I.1.6. járműkategóriába tartozó járművek esetében az 1980. április 1-jei időpont helyébe 1982. április 1-je lép.

(3) A tagállamok 1982. október 1-jétől megtilthatják azoknak a járműveknek a forgalomba helyezését, amelyek zajszintje és kipufogórendszere nem teljesíti az ezen irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelv követelményeit.

3. cikk

A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1977. április 1-jéig megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1977. március 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. Owen

[1] HL C 5., 1975.1.8, 54. o.

[2] HL C 62., 1975.3.15., 33. o.

[3] HL L 321., 1973.11.22., 33. o.

[4] HL L 42., 1970.2.23., 16. o.

[5] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31977L0212 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31977L0212&locale=hu