A Kúria Pfv.20642/2014/6. számú precedensképes határozata sajtó-helyreigazítás tárgyában. [2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 12. §, Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) VI. cikk, IX. cikk (2) bek.] Bírók: Böszörményiné dr. Kovács Katalin, Kovács Zsuzsanna, Mészáros Mátyás

A határozat elvi tartalma:

Az alperes által működtetett internetes blog nem minősül sajtóterméknek, ezért az oldalon közzétettek miatt sajtó-helyreigazítás iránti igény nem érvényesíthető. 2010. CIV. Tv. 12. § (1)

***********

Pfv.IV.20.642/2014/6.szám

A Kúria a dr. Jaczkó Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Oblat Péter ügyvéd által képviselt alperes ellen sajtó-helyreigazítás iránt a Fővárosi Törvényszék előtt 31.P.22.686/2013. számon megindított és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.458/2013/3. számú jogerős ítéletével befejezett perében a felperes által 9. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

í t é l e t e t :

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 10.000 (tízezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes keresetének részben helyt adva, helyreigazítás közzétételére kötelezte az alperest, mely szerint a ..-i "..? .." című írásában megalapozatlanul keltett olyan látszatot, hogy az .. adótanácsadó cégnél többségében adóügyi végzettség nélküli adószakértők dolgoznának, adóhatósági kapcsolataikra hivatkoznának, adóhatósági álláspontot szivárogtattak volna ki. Ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasította. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint az alperes a sajtószabadságról és a médiatartalom-szolgáltatás alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 1. § (1), (2), (7) és (8) bekezdésére, valamint a 12. § (1) és (2) bekezdése alapján sajtó-helyreigazítási per alanya lehet, mert az általa üzemeltetett honlap üzemeltetőjeként médiatartalom szolgáltatónak minősül. Hivatkozott e körben arra, hogy az alperes a honlapon feltüntette a telefonszámát, foglalkozását, így tevékenysége gazdasági tevékenység körébe esik.

A peres felek fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a keresetet teljes egészében elutasította. Megállapította, hogy a .. oldalon elérhető internetes blog nem sajtótermék, az ott megjelenő tartalmat az alperes nem gazdasági szolgáltatásként nyújtja, még akkor sem, ha azon neve, telefonszáma és végzettsége szerepel. Az alperes a blogjában közölt tartalomért szerkesztői felelősséget nem vállal. Ennek hiányában sajtótermékről nem lehet szó. A sajtóterméknek az a fogalmi eleme sem állapítható meg, hogy az adott blog működtetésére gazdasági szolgáltatásként kerülne sor. A perben arra nézve adat nem állt rendelkezésre, hogy az oldal célja üzletszerű, rendszeres nyereség elérése érdekében gazdasági kockázatvállalás mellett végzett szolgáltatás lenne. A blogot olvasó személyeknek nem vitásan adott a lehetőség arra, hogy az alperest elérhessék és vele, mint okleveles adószakértővel a kapcsolatot felvehessék, ekként a blog, mintegy reklámként működhet, azonban ennek ténye még nem jelenti azt, hogy az adott internetes oldal működtetése gazdasági szolgáltatásként lenne értelmezhető.

A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak hatályon kívül helyezését és elsődlegesen a kereseti kérelmének megfelelő határozat meghozatalát, másodlagosan az ítélőtábla új eljárás lefolytatására utasítását kérte. Álláspontja szerint a jogerős ítélet sérti az Smtv. 1. § 6. pontját, illetve 12. §-át, valamint a Pp. 253. § (2) bekezdését. Érvelése szerint téves, hogy az alperes a weboldal tartalmáért szerkesztői felelősséget nem vállal, ugyanis a szerkesztői felelőssége fennáll az oldal tartalmának összeállításáért, a cikkek megszövegezéséért, az arculat kialakításáért. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében. A perbeli weboldalon kizárólag olyan tartalom érhető el, amely az alperes döntésének eredményeként található meg. Előadta azt is, hogy az alperes maga is ügyfélként hivatkozott arra a személyre, aki a blog olvasását követően hozzáfordult és csatolta annak a végzésnek a másolatát, amit az ügyfél bocsátott a rendelkezésére. Hivatkozott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kiadott tájékoztatóra, amelyben a gazdasági szolgáltatást értelmezték. Az üzletszerűség arra a tevékenységre utal, ha azt nyereség- és jövedelemszerzésre irányuló célzattal rendszeresen folytatják. A cikkek reklámot jelentenek, aminek közvetlen következménye, hogy az azokat olvasó ügyfelek megbízással keresik meg az alperest. A rendszeresség a cikkek keltezéséből kétséget kizáróan megállapítható.

Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!