32007D0221[1]

2007/221/EK: A Bizottság határozata ( 2007. április 4. ) a Chiléből származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta ( Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérésekről szóló 2003/249/EK határozatnak az eltérések időtartamának meghosszabbítása vonatkozásában történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 1455. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 4.)

a Chiléből származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérésekről szóló 2003/249/EK határozatnak az eltérések időtartamának meghosszabbítása vonatkozásában történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 1455. számú dokumentummal történt)

(2007/221/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv értelmében Európán kívüli országokból (kivéve a mediterrán országokat, Ausztráliát, Új-Zélandot, Kanadát és az Amerikai Egyesült Államok kontinentális államait) származó, ültetésre szánt szamócapalántákat (Fragaria L.) - a vetőmagok kivételével - elvben nem lehet behozni a Közösségbe. Az irányelv azonban lehetővé teszi az e szabálytól való eltérést, feltéve, ha bizonyított, hogy nem áll fenn a károsító szervezetek elterjedésének kockázata.

(2) A 2003/249/EK bizottsági határozat (2) a Chiléből származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK irányelv bizonyos rendelkezéseitől átmeneti eltéréseket engedélyez a tagállamok számára.

(3) Az ezen eltérést indokoló körülmények még mindig fennállnak, és nem áll rendelkezésre olyan új információ, amely okot adna az egyedi feltételek felülvizsgálatára.

(4) A tagállamok ezért további meghatározott időszakra vonatkozóan engedélyezhetik az egyedi feltételek hatálya alá tartozó növényeknek az országuk területére való behozatalát.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/249/EK határozat 1. cikkének második bekezdése az alábbi e)-h) pontokkal egészül ki:

"e) 2007. június 1-jétől2007. szeptember 30-ig;

f) 2008. június 1-jétől2008. szeptember 30-ig;

g) 2009. június 1-jétől2009. szeptember 30-ig;

h) 2010. június 1-jétől2010. szeptember 30-ig."

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 93., 2003.4.10., 32. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0221 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0221&locale=hu