32015D1874[1]

A Tanács (EU) 2015/1874 végrehajtási határozata (2015. október 8.) a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedések alá vonásáról

A TANÁCS (EU) 2015/1874 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. október 8.)

a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedések alá vonásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1) A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának (EMCDDA) kibővített tudományos bizottsága a rendkívüli ülésén, a 2005/387/IB határozat 6. cikkével összhangban kockázatértékelési jelentést készített a 4-metilamfetaminról, amelyet a Bizottság 2012. november 29-én kapott kézhez.

(2) A 4-metilamfetamin az amfetamin szintetikus, gyűrűn metilezett származéka, amelyet főként por és krém formájában koboztak el amfetamint és koffeint tartalmazó mintákban, ám megtalálták tabletta és folyadék formájában is. Az illegális amfetaminok piacán jelent meg, ahol az ellenőrzött kábítószernek minősülő amfetaminként árulják és használják. Egy jelentés szerint az anyagot kimutatták egy interneten árult, kereskedelmi forgalomban levő termékben. A 4-metilamfetamin szintetizálásához az elsődleges vegyi prekurzor a 4-metilbenzil metilketon (4-metil-BMK), amely úgy tűnik, hogy megvásárolható az interneten, és amely nem tartozik a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott kereskedelme elleni 1988-as ENSZ-egyezmény alapján ellenőrizendő anyagok körébe.

(3) A fogyasztók ritkán számoltak be a 4-metilamfetamin specifikus fiziológiai hatásairól, mivel jellemzően nincsenek tudatában annak, hogy az anyagot fogyasztották. Néhány rendelkezésre álló jelentés azonban utal arra, hogy a 4-metilamfetaminnak stimuláló hatásai vannak. Az emberekkel kapcsolatban rendelkezésre álló kevés adat alapján arra lehet következtetni, hogy a 4-metilamfetamin káros hatásai közé tartozik a hipertemia, a magas vérnyomás, az anorexia, az émelygés, az izzadás, az emésztési zavarok, a köhögés, a hányás, a fejfájás, a palpitáció, az álmatlanság, a paranoia, a szorongás és a depresszió. A jelenleg rendelkezésre álló adatok nem elégségesek az anyag relatív függőségkialakító képességének a meghatározásához.

(4) A rendelkezésre álló kevés adat szerint a 4-metilamfetamin akut toxicitása hasonló más stimulálószerekéhez. Egyes bizonyítékok arra utalnak, hogy a 4-metilamfetaminnak más szerekkel - ideértve az amfetamint és a koffeint is - keverve magasabb lehet az együttes toxicitás fokozódásának a kockázata.

(5) 4 tagállamban összesen 21 olyan haláleset történt, ahol a 4-metilamfetamint magában, vagy egy vagy több szerrel, így különösen az amfetaminnal együtt kimutatták a kórbonctani mintákban. Noha a rendelkezésre álló információk alapján nem lehetséges teljes bizonyossággal megállapítani a 4-metilamfetamin szerepét ezeknél a haláleseteknél, néhány esetben ez az anyag volt a túlsúlyban lévő kábítószer, amelynek szintje hasonló volt az amfetaminfogyasztás miatt bekövetkezett egyes haláleseteknél mért szinthez.

(6) A 4-metilamfetamin megjelenését 15 tagállamban észlelték, egy tagállam pedig arról számolt be, hogy a területén előállítják az anyagot. A 4-metilamfetamin prevalenciáját nehéz megbecsülni. Nem áll rendelkezésre információ arról, hogy a felhasználói csoportok mennyire keresik kifejezetten ezt az anyagot, és az az internetes áruházakban nincs kereskedelmi forgalomban.

(7) A rendelkezésre álló információk alapján arra lehet következtetni, hogy a 4-metilamfetamint ugyanazok a bűnszervezetek állítják elő és forgalmazzák, amelyek az amfetamin előállításában és kereskedelmében is érintettek.

(8) A 4-metilamfetamin nem rendelkezik ismert, megalapozott vagy elismert gyógyászati értékkel vagy alkalmazással az Unióban, ezért nem adtak ki rá forgalombahozatali engedélyt az Unióban. Nincs bizonyék arra, hogy analitikai célú referenciaanyagkénti és a tudományos kutatásban való használatán kívül bármilyen legitim célra fel lehetne használni.

(9) A 4-metilamfetamin az ENSZ rendszere keretében sem jelenleg nem képezi, sem a múltban nem képezte értékelés tárgyát. Az anyagot nyolc tagállam vonta ellenőrzés alá a kábítószer-ellenőrzés területére vonatkozó nemzeti jogszabályokban, eleget téve ezzel az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeiknek. Két másik tagállam a nemzeti szabályozásában a fenetilaminok általános meghatározását használja az anyagra, míg egy további tagállam az orvosi jogszabályok körében szabályozza azt.

(10) A kockázatértékelési jelentésből kiderül, hogy a 4-metilamfetamin jellemzőire és a vele járó kockázatokra vonatkozóan szűkösek a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok, és a jelentés arra is rámutat, hogy további tanulmányokat kell készíteni az anyaggal járó átfogó egészségügyi és társadalmi kockázatokról. Mindazonáltal a rendelkezésre álló bizonyítékok elegendő alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy a 4-metilamfetamin az Unió egészében ellenőrzési intézkedések hatálya alá kerüljön. A 4-metilamfetamint az Unió egész területén ellenőrzési intézkedések hatálya alá kell vonni, mivel az anyag egészségügyi kockázatokkal jár (amint azok létezését az is alátámasztja, hogy az anyag jelenlétét több bejelentett haláleset kapcsán is kimutatták, különösen olyan esetekben, amikor a 4-metilamfetamint más szerekkel kombinálva használták), mivel az anyag megjelenésében és hatásaiban hasonló az amfetaminhoz, mivel előfordulhat, hogy a felhasználók a tudtukon kívül fogyasztják az anyagot, és mivel az anyag csekély gyógyászati értékkel vagy felhasználhatósággal bír.

(11) Mivel 10 tagállam már ellenőrzés alá vonta a 4-metilamfetamint, az említett anyag Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonása hozzájárulna ahhoz, hogy ne alakulhassanak ki a tagállamok közötti bűnüldözési és igazságügyi együttműködést gátló problémák.

(12) Az egész Unióra kiterjedő ellenőrzés segíthet megakadályozni azt is, hogy a 4-metilamfetamin az amfetamin alternatívájává váljon az illegális kábítószerek piacain.

(13) A 2005/387/IB tanácsi határozat végrehajtási hatásköröket ruház a Tanácsra annak érdekében, hogy uniós szinten gyors és szakértelmen alapuló válaszlépéseket lehessen tenni a tagállamok által észlelt és bejelentett új pszichoaktív anyagok megjelenésére azáltal, hogy az ilyen anyagokat Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedéseknek veti alá. Mivel az ilyen végrehajtási hatáskörök gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek és az erre vonatkozó eljárás is rendelkezésre áll, a Tanácsnak végrehajtási határozatot kell elfogadnia a 4-metilamfetamin Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedések alá vonásáról.

(14) Ez a határozat a 2013/129/EU tanácsi határozat (2) helyébe lép, amelyet az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: a Bíróság) a C-317/13. sz. ügyben 2015. április 16-án hozott ítéletében (3) megsemmisített. Az említett ítéletben a Bíróság a 2013/129/EU határozatot felváltó új szabályok hatálybalépéséig fenntartotta a 2013/129/EU határozat joghatásait. E határozat hatálybalépésének napjától ezért a 2013/129/EU határozat többé nem bír joghatással.

(15) A 4-metilamfetamin tekintetében az Unió egész területén alkalmazandó ellenőrzési intézkedések folytonosságának biztosítása érdekében ez a határozat nem sértheti a tagállamok azon kötelezettségeit, amelyek - a 2013/129/EU határozat 2. cikkében foglaltak alapján - az ezen új pszichoaktív anyagoknak a nemzeti joguk szerinti ellenőrzési intézkedések és büntetőjogi szankciók hatálya alá vonására megszabott határidőhöz kapcsolódnak.

(16) Dániára nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(17) Írországra nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(18) Az Egyesült Királyságra nézve a 2005/387/IB határozat nem kötelező, ezért nem vesz részt ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában, továbbá az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 4-metilamfetamin nevű új pszichoaktív anyagot az Unió egész területén ellenőrzési intézkedések hatálya alá kell vonni.

2. cikk

E határozat hatálybalépésének napjától a 2013/129/EU határozat többé nem bír joghatással, a tagállamok azon kötelezettségeinek sérelme nélkül, amelyek - a 2013/129/EU határozat 2. cikkében foglaltak alapján - a 4-metilamfetaminnak a nemzeti joguk szerinti ellenőrzési intézkedések és büntetőjogi szankciók hatálya alá vonására megszabott határidővel kapcsolatosak.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot a Szerződésekkel összhangban kell alkalmazni.

Kelt Luxembourgban, 2015. október 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN

(1) HL L 127., 2005.5.20., 32. o.

(2) A Tanács 2013/129/EU határozata (2013. március 7.) a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről (HL L 72., 2013.3.15., 11. o.).

(3) A Bíróság C-317/13. sz., Parlament kontra Tanács ügyben, 2015. április 16-án hozott ítélete (ECLI:EU:C:2015:223).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015D1874 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015D1874&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére