13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról[1]

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,

az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat és Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat véleményének kikérésével,

a következő szabályzatot alkotja:

1. Módosító rendelkezések

1.1. Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: Továbbképzési Szabályzat) a következő 1.3. ponttal egészül ki:

"1.3. Az e szabályzatban meghatározott határidők elmulasztásának az igazolására az általános közigazgatási rendtartásnak az igazolási kérelemre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy hatóság alatt a hatáskörrel rendelkező kamarai szervet kell érteni."

1.2. A Továbbképzési Szabályzat 2.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.12. Ha a Továbbképzésre Kötelezettet nem a Továbbképzési Kötelezettség elmulasztása miatt törölték a kamarai nyilvántartásból, illetve kamarai tagságát nem ezen okból szüntették meg, és két éven belül ismét Továbbképzésre Kötelezetté válik, az utolsó le nem zárt Továbbképzési Időszakban korábban megszerzett kreditpontjai közül legfeljebb 16 kreditpontot az új Továbbképzési időszakra átvihet."

1.3. A Továbbképzési Szabályzat 2.15.pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötelező Képzési Eseményeken való részvétel kivételével a Továbbképzési Kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a Továbbképzésre Kötelezett a Továbbképzési Időszakban)

"d) a Továbbképzési Időszakban legalább egymást követő két éven át teljesítette a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet, az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet, a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló kormányrendelet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzésről szóló miniszteri rendelet vagy más ágazati jogszabály szerinti, felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére előírt továbbképzési kötelezettséget, és ezt a Továbbképzésre Kötelezett vagy Munkáltatója a Kamara előtt igazolja"

(a Továbbképzési Időszak záró napját követő hatvan napon belül.)

1.4. A Továbbképzési Szabályzat a következő 2.15/A. ponttal egészül ki:

"2.15/A. A kötelező Képzési Eseményeken való részvétel kivételével mentesül a Továbbképzési Kötelezettség teljesítése alól az a Továbbképzésre Kötelezett, aki legkésőbb a Továbbképzési Időszakban a 75. életévét betölti."

1.5. A Továbbképzési Szabályzat 3.4. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OAB)

"d) ellenőrzi, hogy a Képzési Helyek megfelelnek-e e az Akkreditáció feltételeinek,"

1.6. A Továbbképzési Szabályzat 4.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.3.1. Az OAB

a) a Kamara, illetve a MÜK által Továbbképzés céljára alapított, kizárólag Kamara, illetve a MÜK tagságával működő jogi személyt,

b) a magyarországi egyetem okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító karát,

c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet,

d) a Munkáltatót,

e) az Alkotmánybíróságot,

f) a bíróságot,

g) az Országos Bírói Hivatalt,

h) a Magyar Igazságügyi Akadémiát,

i) az ügyészséget,

j) a Magyar Jogászegyletet és területi szervezeteit, valamint

k) a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületét

egyszerűsített eljárásban akkreditálja."

1.7. A Továbbképzési Szabályzat a következő 4.5.1/A. ponttal egészül ki:

"4.1.5/A. Mentesül az Akkreditációs Díj megfizetése alól

a) az Alkotmánybíróság,

b) a bíróság,

c) az Országos Bírósági Hivatal,

d) a Magyar Igazságügyi Akadémia,

e) az ügyészség, valamint

f) a Magyar Jogászegylet és területi szervezete, valamint

g) a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete."

1.8. A Továbbképzési Szabályzat 4.7.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.7.1. Az OAB-nak a Kérelmet elutasító, az Akkreditációt a Kérelemtől eltérő tartalommal megadó, az Akkreditáció megszűnését megállapító, az Akkreditációt visszavonó, az Akkreditációt felfüggesztő és az akkreditációs eljárást megszüntető határozata ellen a közléstől számított tizenöt, a Képzési Esemény nyilvántartásba vétele tárgyában hozott és a Képzési Esemény nyilvántartásba vételére irányuló eljárást megszüntető határozata ellen három napon belül az OAB-nál előterjesztendő kifogásnak van helye. Az OAB, ha a kifogásnak saját hatáskörben nem ad helyt, azt haladéktalanul, de legfeljebb három munkanapon belül felterjeszti. A MÜK mint Képzési Hely kérelme tárgyában hozott OAB határozat ellen nincs helye kifogásnak."

1.9. A Továbbképzési Szabályzat a következő 4.7.2/A. ponttal egészül ki:

"4.7.2/A. A Képzési Esemény nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozat elleni kifogást a MÜK elnöke a kifogás előterjesztésétől számított öt munkanapon belül bírálja el, és az OAB határozatát helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti, valamint az OAB-ot szükség szerint új eljárás lefolytatására utasítja."

1.10. A Továbbképzési Szabályzat 5.3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.3.4. A Képzési Esemény nyilvántartásba vételéért - a MÜK, a Kamara mint Képzési Helyek kivételével, valamint az e szabályzatban és a MÜK Elnökségének a határozatában meghatározott kivételekkel - a MÜK részére a MÜK Elnöksége által határozatban megállapított díjat kell fizetni."

1.11. A Továbbképzési Szabályzat 5.4.1. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és 5.4.1. pontja a következő h) alponttal egészül ki:

(E Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában az OAB az adott Továbbképzési időszakban nyilvántartásba vett Képzési Eseményhez e szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - szükség szerint felfelé kerekítve - egész kreditpontokat rendel az alábbi szabályok szerint:)

"g) papír alapú vagy elektronikus jogi szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag, lektorált tudományos vagy szakmai kiadványban, az Ügyvédek Lapjában, lektorált jogi szakmai internetes felületen szerzői jogi védelem alá eső szakmai publikáció írása, szerkesztése szerzői ívenként 10 kreditpont,

h) mesterfokozatot eredményező jogászképzésben záróvizsgán vizsgabizottsági tagság vizsgaalkalmanként 1 kreditpont,"

1.12. A Továbbképzési Szabályzat a következő 5.4.1/C. ponttal egészül ki:

"5.4.1/C. Az OAB az e-learningnek minősülő Képzési Eseményhez rendelt kreditpont megszerzését a Továbbképzési Időszakban egy alkalommal a Továbbképzéssel kapcsolatos elektronikus kérdőív kitöltéséhez kötheti. A kérdőívre adott válaszokat a válaszadó azonosítására alkalmatlan módon kell kezelni."

1.13. A Továbbképzési Szabályzat 6/A.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6/A.4. A 6/A.1., a 6/A.3. és a 6/A.5. pont szerinti adatokat az OAB a honlapján közzéteszi."

1.14. A Továbbképzési Szabályzat 6/A.5. pontja a következő f) alponttal egészül ki:

(A nem Képzési Helyek által szervezett Képzési Események elkülönülő nyilvántartásának tartalmaznia kell)

"f) amennyiben ez értelmezhető, a képzési esemény címét, tárgyát, időpontját és szervezőjét."

1.15. A Továbbképzési Szabályzat 7.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.6. A 2.15. pont a) és b) pontja alkalmazásában az első Továbbképzési Időszakban a 2018. január 1-jét követően teljesített feltételeket is el kell fogadni."

1.16. A Továbbképzési Szabályzat a következő 7.9. ponttal egészül ki:

"7.9. A 2019. szeptember 1-je és 2019. december 31. között szervezett, konferenciának vagy tanfolyamnak minősülő, a MÜK vagy Kamara által szervezett Képzési Eseményt az OAB nyilvántartásba veszi, illetve ahhoz az 5.4. pont szerinti kreditpontot rendeli, amennyiben

a) a Képzési Esemény a jelen szabályzat szerinti nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelel, és

b) a Képzési Hely a Képzési Eseményt nyilvántartásba vétel céljából legkésőbb a jelen szabályzat hatálybalépését követő első Továbbképzési Időszak kezdő napjától számított 60 napon belül bejelenti."

1.17. A Továbbképzési Szabályzat

a) 2.15. pont a)-c) alpontjában az "az OAB" szövegrész helyébe az "a Kamara" szöveg,

b) 2.15. pontjának záró szövegrészében a "Továbbképzési Időszak záró napját követő hatvan napon belül" szövegrész helyébe a "feltétel teljesítését követő hatodik hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a Továbbképzési Időszak záró napját követő hatvanadik napig" szöveg,

c) 2/A.1. pontjában a "Kamara" szövegrész helyébe a "MÜK és a Kamara" szöveg,

d) 4.1.7. pontjában a "rögzíti" szövegrész helyébe a "közvetíti" szöveg,

e) 4.1.8. pontjában a "megszervezésére" szövegrész helyébe a "megszervezésére és lebonyolítására" szöveg,

f) 4.2.13. pontja nyitó szövegrészében és b) pontjában a "Határozat" szövegrész helyébe a "határozat" szöveg,

g) 5.2.1. pontjában a "Kamara" szövegrész helyébe a "MÜK és a Kamara" szöveg,

h) 5.2.6. pontjában a "Kamarával" szövegrész helyébe a "MÜK-kel, a Kamarával", a "Kamara" szövegrész helyébe a "MÜK, a Kamara" szöveg,

i) 5.3.1. pontjában a "Kamara által" szövegrész helyébe a "MÜK, illetve a Kamara által tett" szöveg,

j) 5.3.10. pont b) alpontjában a "Határozat" szövegrész helyébe a "határozat" szöveg,

k) 5.3.13. pont a) alpontjában a "Képző" szövegrész helyébe a "Képzési" szöveg, a "Nem" szövegrész helyébe a "nem" szöveg,

l) 5.3.14. pontjában a "Magyar Ügyvédi Kamara" szövegrész helyébe a "MÜK" szöveg,

m) 6.6. pontjában a "Kamara" szövegrészek helyébe a "MÜK, illetve a Kamara" szöveg,

n) 6.7. pontjában a "Kamara" szövegrész helyébe a "MÜK, a Kamara" szöveg,

o) 6.8. pontjában a "Kamara" szövegrész helyébe a "MÜK, illetve a Kamara" szöveg,

p) 6/B.1. pontjában az "OAB az" szövegrész helyébe az "OAB, illetve a Kamara a feladatkörébe tartozó" szöveg,

q) 6/B.2. pontjában az "OAB-nál" szövegrész helyébe az "az OAB-nál, illetve a Kamaránál" szöveg,

r) 6/B.4. pontjában az "OAB" szövegrészek helyébe az "OAB, illetve a Kamara" szöveg,

s) 6/B.5. pontjában az "OAB-nál" szövegrész helyébe az "OAB-nál, illetve a Kamaránál" szöveg, az "OAB" szövegrész helyébe az "OAB, illetve a Kamara" szöveg,

t) 6/B.6. pontjában az "okmányait" szövegrész helyébe az "iratait és információs rendszerét" szöveg,

u) 6/B.8. pontjában az "OAB" szövegrész helyébe az "OAB, a Kamara", a "javaslatot tehet" szövegrész helyébe a "javaslatot tehet az OAB részére" szöveg

lép.

2. Hatályon kívül helyező rendelkezések

2.1. Hatályát veszti a Továbbképzési Szabályzat

a) 2.10. pontjában az "- a Továbbképzési Időszakban a 75. életévét betöltő Továbbképzésre Kötelezett 40 -", a "naptári" és az "- a Továbbképzési Időszakban a 75. életévét betöltő Továbbképzésre Kötelezett legalább 8 -" szövegrész,

b) 2.11. pontjában az "- a Továbbképzési Időszakban a 75. életévét betöltő Továbbképzésre Kötelezett esetében legfeljebb 8 -", a "naptári" és az "- a Továbbképzési Időszakban a 75. életévét betöltő Továbbképzésre Kötelezett esetében legfeljebb 16 -" szövegrész,

c) 3.7. pontjában az "és a Képzést" szövegrész,

d) 3.15. pontja,

e) 3.16. pontjában a "Kamara és a" szöveg, valamint

f) 5.3.3. pont b) alpontjában a "Kamarának nem minősülő" szöveg.

3. Záró rendelkezések

3.1. Ez a szabályzat a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján való közzétételét követő napon lép hatályba.

Budapest, 2019. október 14.

Dr. Bánáti János

elnök

Dr. Fekete Tamás

főtitkár

Lábjegyzetek:

[1] A szabályzatot a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése a 2019. október 14-i ülésén fogadta el.

Tartalomjegyzék