32001L0060[1]

Bizottság 2001/60/EK irányelve (2001. augusztus 7.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

Bizottság 2001/60/EK irányelve

(2001. augusztus 7.)

a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 20. cikkére,

mivel:

(1) A legutóbb a 2000/33/EK irányelvvel [2] módosított, a 67/548/EGK tanácsi irányelvnek [3] a műszaki fejlődéshez történő huszonötödik hozzáigazításáról szóló, 98/98/EK bizottsági irányelv [4] új kritériumokat és egy új R-mondatot (R 67) ír elő azon gőzök tekintetében, amelyek álmosságot és szédülést okozhatnak. Ezért ki kell egészíteni az 1999/45/EK irányelv V. mellékletében meghatározott rendelkezéseket.

(2) A 2001/59/EK bizottsági irányelv [5] új szövegezést vezet be az R 40 R-mondat tekintetében, amennyiben azt a 3. kategóriájú karcinogén anyagokra alkalmazzák. Következésképpen az R 40 R-mondat régi szövegére ezután R 68-ként kell hivatkozni, és azt továbbra is alkalmazni kell a 3. kategóriájú mutagén és egyes nem halálos, visszafordíthatatlan hatású anyagokra. Ezért az 1999/45/EK irányelv II. mellékletében módosítani kell az R 40-re történő hivatkozásokat.

(3) A 2001/59/EK irányelv világosabb tanácsokat vezet be a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletében a maró hatású anyagok és készítmények osztályozására. Ezért ennek megfelelően módosítani kell az 1999/45/EK irányelv II. mellékletét.

(4) Ismert, hogy bizonyos körülmények között a krómot tartalmazó cementkészítmények allergiás reakciókat válthatnak ki. Ezért az 1999/45/EK irányelv V. mellékletének kiegészítésével kívánatos előírni, hogy e készítmények figyelmeztető jelzéssel legyenek ellátva.

(5) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az 1999/45/EK irányelv 20. cikke alapján létrehozott, a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az 1999/45/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A II. melléklet A. részében:

- a 3.3. pontban az "R 40" kifejezés helyébe "R 68" lép,

- a 8.2. pontban az "R 40" kifejezés helyébe minden esetben "R 68" lép.

2. A II. melléklet B részében:

- a 2.1. pontban (a II. táblázatot is beleértve) az "R 40" kifejezés helyébe minden esetben "R 68" lép,

- a 2.2. pontban (a II. A táblázatot is beleértve) az "R 40" kifejezés helyébe minden esetben "R 68" lép,

- a 6.1. pontban az "R 40" kifejezés helyébe - annak második előfordulásakor - "R 68" lép (vagyis a mutagén hatást kiváltó 3. kategória vonatkozásában),

- a VI. táblázatban az "R 40" kifejezés helyébe - az 1. és a 3. oszlop negyedik sorában - "R 68" lép (vagyis a mutagén hatást kiváltó 3. kategória vonatkozásában),

- a 6.2. pontban az "R 40" kifejezés helyébe - annak második előfordulásakor - "R 68" lép (vagyis a mutagén hatást kiváltó 3. kategória vonatkozásában),

- a VI. A táblázatban az "R 40" kifejezés helyébe - az 1. és a 3. oszlop negyedik sorában - "R 68" lép (vagyis a mutagén hatást kiváltó 3. kategória vonatkozásában).

3. A II. melléklet B. részében a IV. és a IV. A. táblázat a következő megjegyzéssel egészül ki:

"Megjegyzés

: A hagyományos módszernek a marónak vagy irritatívnak minősített anyagokat tartalmazó készítményekre való egyszerű alkalmazása a veszély alul- vagy felülértékelését eredményezheti, ha más releváns tényezőket nem vesznek figyelembe (pl. a készítmény pH-értékét). Ezért a maró hatás fokának osztályozása során figyelembe kell venni a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletének 3.2.5. pontjában és az ezen irányelv 6. cikke (3) bekezdésének második és harmadik francia bekezdésében adott tanácsot."

2. cikk

Az 1999/45/EK irányelv V. B. melléklete új, 11. és 12. ponttal egészül ki, az ezen irányelv I. mellékletében foglaltak szerint.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek legkésőbb 2002. július 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket a következőkre alkalmazzák:

a) azon készítményekre, amelyek 2002. július 30-tól nem tartoznak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv [6] vagy a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [7] hatálya alá;

b) és azon készítményekre, amelyek 2004. július 30-tól a 91/414/EGK irányelv vagy a 98/8/EK irányelv hatálya alá tartoznak.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. augusztus 7-én.

a Bizottság részéről

Erkki Liikanen

a Bizottság tagja

[1] HL L 200., 1999.7.30., 1. o.

[2] HL L 136., 2000.6.8., 90. o.

[3] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

[4] HL L 355., 1998.12.30., 1. o.

[5] HL L 225., 2001.8.21., 1. o.

[6] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[7] HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az 1999/45/EK irányelv V. B melléklete a következő 11. és 12. ponttal egészül ki:

"11. R 67 mondattal megjelölt anyagot tartalmazó készítmények: a gőzök belélegzése álmosságot vagy szédülést okozhat

Amennyiben a készítmény egy vagy több, R 67 mondattal megjelölt anyagot tartalmaz, úgy a készítmény címkéjén fel kell tüntetni az e jelöléshez tartozó szöveget a 67/548/EGK irányelv III. melléklete szerint, ha a készítményben található ezen anyagok összkoncentrációja legalább 15 %, kivéve ha:

- a készítményt már az R 20, R 23, R 26, R 68/20, R 39/23 vagy R 39/26 mondattal osztályozták,

- vagy ha a készítmény egy legfeljebb 125 ml-es csomagolásban található.

12. Cement és cementkészítmények

Azon cement és cementkészítmények csomagolásán, amelyeknek oldható króm(VI.)tartalma nagyobb, mint a cement teljes szárazanyagtömegének 0,0002 %-a, a következő jelzést kell feltüntetni:

"Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válhat ki."

kivéve, ha a készítményt az R 43 mondattal már szenzibilizálóként osztályozták és címkézték."

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0060 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0060&locale=hu

Tartalomjegyzék