Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

BH+ 2007.6.276 Ha a munkaszerződésben a felek úgy állapodtak meg, hogy a munkavállalót a személyi alapbérén felül prémium is megilleti, amelynek feltételeit évente a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg, nem mentesül a munkáltató a prémium-fizetési kötelezettsége alól azon a címen, hogy az adott évben a prémium feltételeit nem szabta meg. A prémium összegét ez esetben a bíróság az összes körülmény mérlegelésével határozhatta meg [Mt. 102. § (4) bekezdés, Pp. 206. § (3) bekezdés].

A felperes keresetében 2001. III. negyedévétől 2004. I. negyedévéig terjedő időre 9 072 000 forint prémium megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

A munkaügyi bíróság ítéletével az alperest 2 160 000 forint prémium, valamint annak 2003. április 1-jétől számított kamata megfizetésére kötelezte.

Az ítéleti tényállás szerint a felperes 1998. március 1-jétől állt alkalmazásban az alperes jogelődjénél, majd az alperesnél osztályvezetői munkakörben. Az 1999. augusztus 23-án kötött munkaszerződés 7. pontja szerint a felperest a személyi alapbérén felül prémium illeti meg, amelynek feltételeit és összegét évente az Rt. igazgatósága által meghatározott kereten belül a munkáltatói jogkör gyakorlója határoz meg. A munkaszerződésnek ez a pontja a 2000. október 1-jén kelt módosítás során változatlan maradt. A felperes 2000. és 2001. évben 1-1 millió forint, míg 2002-ben 540 000 forint, 2003-ban 600 000 forint külön juttatásban részesült. Az alperes szerint ezen összegek megfizetésére jutalom jogcímén került sor. A bíróság a munkaszerződés hivatkozott rendelkezését úgy értelmezte, hogy annak alapján a felperest prémium illeti meg a személyi alapbérén felül, mert a szerződés feltétel nélküli rendelkezést tartalmaz. A második mondat csupán azt tartalmazza, hogy az Igazgatóság évente köteles a prémium feladatok és összegek keretét meghatározni, ezen belül a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg az egyéni prémium mértékét. Az alperes a szerződésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, ez a mulasztása nem járhat a felperesre hátrányos jogkövetkezménnyel. A bíróság a felperes igényét eltúlzottnak találta, ezért annak összegét a korábbi évek átlagát tekintve mérlegeléssel állapította meg.

Az ítélet ellen a felperes fellebbezéssel, az alperes pedig csatlakozó fellebbezéssel élt.

A másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a felperes keresetét elutasította.

Az alperes a csatlakozó fellebbezéséhez a 2002. évi prémiumrendszerre vonatkozó új okiratokat csatolt, amelyeket a bíróság azért fogadott el, és azért értékelt, mert az elsőfokú bíróság elmulasztotta a Pp. 3. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségét, így az alperes nem volt elzárva az új bizonyíték előterjesztésétől. A tényállást kiegészítette azzal, hogy a P. és T. Rt. 2002. évi vezetői prémiumrendszere, valamint a nem vezető munkavállalók bónusza tárgyában 2002. május 30-ai ülésre készített előterjesztés 2. pontja tartalmazza a középvezetők premizálását, ami szerint a középvezetői körnek a munkáltatói jogkör gyakorló minden esetben prémiumfeladatokat határoz meg; az osztályvezető munkakört betöltők prémiumszorzója két havi bérnek felel meg. A prémium kifizetése a bank éves teljesítményértékelését követően esedékes, amelyből időarányosan a június havi zárást követően egy hónapon belül, de legkésőbb 2002. szeptember 30-ig prémiumelőleget kell fizetni. Az előterjesztés költségre vonatkozó rendelkezésének 2. bekezdése szerint az éves prémium, és a bónusz kifizetésére a tervezettnél jobb eredmény elérése esetén kerülhet sor a forrás rendelkezésre állása esetén. A közgyűlés határozatával elfogadta a társaság 2002. üzleti évére vonatkozó éves beszámolóját, amely szerint a társaság beszámolójában a mérleg szerinti eredmény 1 775 691 forint veszteség volt.

A másodfokú bíróság az így kiegészített tényállást tekintette ítélkezése alapjául, és nem értett egyet az elsőfokú bíróság érdemi döntésével. A másodfokú bíróság abból indult ki, hogy ha a munkáltató nem vállalja, hogy feltétel nélkül meghatározott mértékű prémiumot fizet, a munkavállaló alaptalanul követeli annak fizetését. Egyetértett az alperesnek azon álláspontjával, hogy a módosított munkaszerződés 6. pontja nem tartalmaz feltétel nélküli prémiumfizetésre való munkavállalói jogot, a prémium feltétele és összege tekintetében az alperes igazgatóságának kellett döntést hozni. Az igazgatóság azonban az adott évben a gazdasági mutatók ismeretében dönthetett arról, hogy alkalmaz-e prémium kitűzést vagy sem. 2002. évben a prémiumfeladat meghatározása megtörtént, de a kitűzött feltétel, az eredményterv nem teljesült, mert veszteséget mutatott a mérleg eredmény. 2003. és 2004. évben pedig az Igazgatóság nem hozott olyan döntést, amely a munkáltatói jogkör gyakorlóját kötelezte volna prémiumkitűzésre és feladatok meghatározására.

A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, és a jogszabályoknak megfelelő, keresetének helyt adó határozat hozatalát, másodlagosan új eljárás elrendelését kérte. Anyagi jogi szempontból az Mt. 102. § (4) bekezdése megsértését panaszolta.

Az iratok tartalmával ellentétesnek tartotta azt az ítéleti következtetést, hogy az alperes a munkaszerződés alapján nem köteles prémiumot fizetni részére. Sérelmezte, hogy a bíróság nem vizsgálta: történt-e prémiumfeladat meghatározás 2001. évre. Vitatta, hogy az eljárási jogszabálysértéssel figyelembe vett új bizonyíték a prémiumfeladat-kitűzést bizonyította volna, mert azt a munkáltatói jogkör gyakorlójának kellett volna megtennie. Hangsúlyozta, hogy az elsőfokú eljárás során a felek között nem volt vita a tekintetben, hogy prémiumfeladat kitűzésre a munkáltató részéről nem került sor. Az általa vezetett szakterület 2002. évi eredményeire hivatkozva vitatta alperes vesztessége alapján levont ítéleti következtetést.

Fenntartotta perbeli álláspontját a munkaszerződés-módosítás 6. pontja értelmezését illetően, miszerint az feltétel nélküli. Ennek alátámasztásaként hivatkozott az 1999. március 11-én kelt vezérigazgatói levél tartalmára.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!