32008D0608[1]

2008/608/EK: A Tanács határozata ( 2008. július 8. ) a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Szlovákia általi, 2009. január 1-jén történő bevezetéséről

A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. július 8.)

a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Szlovákia általi, 2009. január 1-jén történő bevezetéséről

(2008/608/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 122. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Bizottság jelentésére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank jelentésére (2),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (3),

tekintettel az állam-, illetve kormányfői összetételben ülésező Tanács tanácskozására,

mivel:

(1) A gazdasági és monetáris unió harmadik szakasza (a továbbiakban: gazdasági és monetáris unió) 1999. január 1-jén lépett életbe. A 1998. május 3-án Brüsszelben állam-, illetve kormányfői összetételben ülésező Tanács 1998/317/EK határozata (4) szerint Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország teljesítette a közös valuta 1999. január 1-jei bevezetéséhez szükséges feltételeket.

(2) A Tanács 2000/427/EK határozata (5) szerint Görögország teljesítette a szükséges feltételeket ahhoz, hogy 2001. január 1-jén bevezesse a közös valutát. A Tanács 2006/495/EK határozata (6) szerint Szlovénia teljesítette a szükséges feltételeket ahhoz, hogy 2007. január 1-jén bevezesse a közös valutát. A Tanács 2007/503/EK határozata (7) és 2007/504/EK határozata (8) szerint Ciprus és Málta teljesítette a szükséges feltételeket ahhoz, hogy 2008. január 1-jén bevezesse a közös valutát.

(3) A Szerződéshez csatolt, egyes, Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára vonatkozó rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv (1) bekezdésének megfelelően az Egyesült Királyság bejelentette a Tanácsnak, hogy 1999. január 1-jén nem kíván a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszába lépni. Ezen a bejelentésen nem változtattak. A Szerződéshez csatolt, egyes, Dániára vonatkozó rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv (1) bekezdésének és az állam- és kormányfők 1992. decemberi edinburgh-i határozatának megfelelően Dánia bejelentette a Tanácsnak, hogy nem vesz részt a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában. Dánia nem kérte, hogy indítsák meg a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésében említett eljárást.

(4) Svédországra a 98/317/EK határozat alapján a Szerződés 122. cikkében meghatározott eltérés vonatkozik. A 2003. évi csatlakozási okmány 4. cikkének megfelelően a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Lengyelországra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra és Szlovákiára a Szerződés 122. cikkében meghatározott eltérés vonatkozik. A 2005-ös csatlakozási okmány 5. cikkének megfelelően Bulgáriára és Romániára a Szerződés 122. cikkében meghatározott eltérés vonatkozik.

(5) 1998. július 1-jén létrejött az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB). Az Európai Monetáris Rendszert egy árfolyam-mechanizmus váltotta fel, amelynek bevezetését a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus bevezetéséről szóló, 1997. június 16-i európai tanácsi állásfoglalás (9) állapította meg. A gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában bevezetésre kerülő árfolyam-mechanizmus (ERM II) eljárásait az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között létrejött, a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus működési eljárásainak meghatározásáról szóló, 2006. március 16-i megállapodás (10) határozta meg.

(6) A Szerződés 122. cikkének (2) bekezdése megállapítja az érintett tagállamokra vonatkozó eltérések megszüntetésének eljárásait. E cikk szerint a Bizottság és az EKB legalább kétévente vagy az eltéréssel rendelkező tagállam kérésére jelentést készít a Tanácsnak a Szerződés 121. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően. A Bizottság és az EKB legutóbbi szokásos konvergenciajelentését 2008 májusában fogadták el. Szlovákia 2008. április 4-én hivatalos konvergenciaértékelési kérelmet nyújtott be.

(7) A tagállamok nemzeti jogszabályait, ezen belül a nemzeti központi bankok alapokmányait szükség esetén úgy kell módosítani, hogy összeegyeztethetők legyenek a Szerződés 108. és 109. cikkével és a Központi Bankok Európai Rendszerének és az Európai Központi Bank (a továbbiakban: KBER) alapokmányával. A Bizottság és az EKB jelentéseiben részletesen megvizsgálja, hogy Szlovákia jogszabályai összeegyeztethetők-e a Szerződés 108. és 109. cikkével és a KBER alapokmányával.

(8) A Szerződés 121. cikkében említett konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 1. cikke szerint a Szerződés 121. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésében említett árstabilitási kritérium azt jelenti, hogy egy tagállam fenntartható árstabilitással és a vizsgálatot megelőző egy éves időszakon keresztül az árstabilitást illetően legjobb eredményt felmutató legfeljebb három tagállam átlagos inflációs rátáját legfeljebb 1,5 százalékponttal meghaladó inflációs rátával rendelkezett. Az árstabilitási kritérium alkalmazásában az inflációt a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló, 1995. október 23-i 2494/95/EK tanácsi rendeletben (11) meghatározott harmonizált fogyasztói árindex (HICP) segítségével határozzák meg. Az árstabilitási kritérium vizsgálatakor a tagállam inflációját az adott időszak 12 havi indexének számtani átlaga, valamint a megelőző időszak 12 havi indexének számtani átlaga közötti százalékos változásként mérik. A 2008 márciusát megelőző egyéves időszakban a három legjobb árstabilitási eredményt felmutató tagállam Málta, Hollandia és Dánia volt 1,5 százalékos, 1,7 százalékos, illetve 2,0 százalékos inflációs rátával. A Bizottság és az EKB jelentéseiben használt referenciaérték kiszámításakor a három legjobb árstabilitási eredményt felmutató tagállam inflációs rátájának egyszerű számtani közepéhez 1,5 százalékpontot adtak hozzá. Ennek alapján a 2008 márciusát megelőző egyéves időszak referenciaértéke 3,2 százalék volt.

(9) A Szerződés 121. cikkében említett konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 2. cikke szerint a Szerződés 121. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésében említett állami költségvetési helyzetre vonatkozó kritérium azt jelenti, hogy a vizsgálat időpontjában a tagállam nem áll a Tanács által a túlzott hiány fennállásáról a Szerződés 104. cikke (6) bekezdésének értelmében hozott határozat hatálya alatt.

(10) A Szerződés 121. cikkében említett konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 3. cikke szerint a Szerződés 121. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett, az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusában történő részvételre vonatkozó kritérium azt jelenti, hogy egy tagállam a vizsgálatot megelőző legalább két éven keresztül komoly feszültségek nélkül az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusa által előírt normál ingadozási sávokon belül maradt. Így különösen azt, hogy ugyanezen időszak alatt a tagállam saját kezdeményezésére semelyik másik tagállam valutájával szemben nem értékelte le valutájának bilaterális középárfolyamát. 1999. január 1-je óta az árfolyamkritérium teljesítését az ERM II keretében vizsgálják. A Bizottság és az EKB jelentéseiben e kritérium teljesítésének vizsgálatakor a 2008. április 18-át megelőző kétéves időszakot vették alapul.

(11) A Szerződés 121. cikkében említett konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 4. cikke szerint a Szerződés 121. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésében említett, kamatokra vonatkozó konvergenciakritérium azt jelenti, hogy egy tagállam a vizsgálatot megelőző egyéves időszakon keresztül az árstabilitást illetően legjobb eredményt felmutató legfeljebb három tagállam átlagos nominális hosszú távú kamatát legfeljebb 2 százalékponttal meghaladó kamattal rendelkezett. A kamatlábakra vonatkozó konvergenciakritériumok alkalmazásában a 10 éves referencia államkötvények összehasonlítható kamatlábait használták. A Bizottság és az EKB jelentéseiben a kamatkritérium teljesülésének vizsgálatakor használt referenciaértéket úgy számították ki, hogy a három legjobb árstabilitási eredményt felmutató tagállam nominális hosszú távú kamatainak egyszerű számtani közepéhez két százalékpontot adtak hozzá. Ennek alapján a 2008 márciusát megelőző egyéves időszak referenciaértéke 6,5 százalék volt.

(12) A Szerződés 121. cikkében említett konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 5. cikke szerint a konvergenciakritériumok teljesülésére vonatkozó jelenlegi vizsgálatban felhasznált adatokat a Bizottság biztosítja. E határozat elkészítéséhez a Bizottság biztosította az adatokat. A költségvetési adatokat a Bizottság a tagállamok által az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendeletnek (12) megfelelően 2008. április 1-jéig benyújtott jelentései alapján szolgáltatta.

(13) A Bizottság az általa és az EKB által a Szlovákiának a gazdasági és monetáris unió megvalósítására vonatkozó kötelezettségeinek teljesítése során elért előrehaladásáról benyújtott jelentések alapján az alábbi következtetésekre jutott: A jogszabályok összeegyeztethetőségének és a konvergenciakritériumok, valamint további tényezők teljesítésének értékelése alapján, és feltéve, hogy a Tanács hatályon kívül helyezi a túlzott hiány fennállásáról szóló 2005/182/EK határozatot, Szlovákia teljesíti az euro bevezetéséhez szükséges feltételeket.

- Szlovákia nemzeti jogszabályai, ezen belül a nemzeti központi bank alapokmánya összeegyeztethető a Szerződés 108. és 109. cikkével és a KBER alapokmányával.

- Azzal kapcsolatban, hogy Szlovákia teljesítette-e a Szerződés 121. cikke (1) bekezdésének négy francia bekezdésében említett konvergenciakritériumokat, a következőket kell figyelembe venni:

- Szlovákia átlagos inflációs rátája a 2008 márciusát megelőző egy évben 2,2 százalék volt, amely jóval a referenciaérték alatt van és valószínűleg a következő hónapokban sem haladja meg azt, bár a különbség csökken,

- Szlovákiában a költségvetési hiány hitelt érdemlően és tartósan csökkent a GDP 3 %-a alá; a Bizottság ezért azt javasolta a Tanácsnak, hogy helyezze hatályon kívül a Szlovákiában fennálló túlzott hiányról szóló, 2004. július 5-i 2005/182/EK határozatot (13),

- Szlovákia 2005. november 28. óta az ERM II tagja; a szlovák koronát (SKK) a 2008. április 18-át megelőző két évben nem érték komoly feszültségek, és Szlovákia saját kezdeményezésére nem értékelte le az euróval szemben a szlovák korona bilaterális középárfolyamát,

- Szlovákiában a 2008 márciusát megelőző egy évben az átlagos hosszú távú kamatláb 4,5 százalék volt, ami a referenciaérték alatt van.

(14) A Tanács a 2008. június 3-i 2008/562/EK határozattal (14) a Bizottság ajánlása alapján hatályon kívül helyezte a Szlovákiában fennálló túlzott hiányról szóló 2005/182/EK határozatot.

(15) A Szerződés 122. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel határoz arról, hogy mely eltéréssel rendelkező tagállamok teljesítik a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket, és megszünteti az érintett tagállamok eltéréseit,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Szlovákia teljesítette a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket. A 2003-as csatlakozási okmány 4. cikkében említett, Szlovákiára vonatkozó eltérés 2009. január 1-jei hatállyal megszűnik.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. LAGARDE

(1) 2008. május 7-én elfogadott jelentés.

(2) 2008. május 6-án elfogadott jelentés.

(3) 2008. június 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(4) HL L 139., 1998.5.11., 30. o.

(5) HL L 167., 2000.7.7., 19. o.

(6) HL L 195., 2006.7.15., 25. o.

(7) HL L 186., 2007.7.18., 29. o.

(8) HL L 186., 2007.7.18., 32. o.

(9) HL C 236., 1997.8.2., 5. o.

(10) HL C 73., 2006.3.25., 21. o. A 2007. december 14-i megállapodással (HL C 319., 2007.12.29., 7. o.) módosított megállapodás.

(11) HL L 257., 1995.10.27., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(12) HL L 332., 1993.12.31., 7. o. A legutóbb a 2103/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 1. o.) módosított rendelet.

(13) HL L 62., 2005.3.9., 16. o.

(14) HL L 181., 2008.7.10., 43. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0608 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0608&locale=hu