Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31991L0383[1]

A Tanács irányelve (1991. június 25.) a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1991. június 25.)

a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről

(91/383/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 118a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

az Európai Parlamenttel együttműködve ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Szerződés 118a. cikke előírja, hogy, a Tanács irányelvek útján minimumkövetelményeket fogadjon el abból a célból, hogy, különösen a munkakörnyezet tekintetében, a munkavállalók biztonsága és egészsége magasabb szintű védelmének kialakítását ösztönözze;

mivel az említett cikk alapján az irányelvek nem vezethetnek be olyan közigazgatási, pénzügyi és jogi megszorításokat, amelyek hátráltatnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését;

mivel jelentősen megnövekedett a foglalkoztatás olyan formáinak igénybevétele, mint például a határozott idejű és munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony;

mivel a kutatások kimutatták, hogy általában a határozott idejű vagy a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók bizonyos ágazatokban a többi munkavállalónál nagyobb mértékben vannak kitéve az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések kockázatának;

mivel ezek a bizonyos ágazatokban mutatkozó kockázatok részben az új munkavállalók vállalkozásba történő beilleszkedésének sajátosságából erednek; mivel ezeket a kockázatokat csökkenteni lehet, ha a munkavállalót a munkavállalás kezdetétől fogva megfelelő tájékoztatásban és képzésben részesítik;

mivel a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló irányelvek, nevezetesen a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek célja a munkavállalók biztonságának és egészségének általános javítása;

mivel a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók különleges helyzete és a bizonyos ágazatokban mutatkozó kockázatok sajátos jellege miatt különleges kiegészítő szabályokra van szükség, különösen az érintett munkavállalók tájékoztatását, képzését és egészségügyi ellenőrzését illetően;

mivel ez az irányelv hozzájárul a belső piac szociális dimenziójának megvalósításához,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. SZAKASZ

HATÁLY ÉS CÉL

1. cikk

Az irányelv hatálya

Ezt az irányelvet kell alkalmazni:

1. a munkaadó és a munkavállaló által közvetlenül létesített határozott idejű szerződéses munkaviszony esetében, ahol a szerződés olyan objektív feltételek teljesülése esetén szűnik meg, mint például meghatározott időpont elérése, meghatározott feladat elvégzése vagy meghatározott esemény bekövetkezése;

2. a munkaerő-kölcsönző vállalkozás mint a munkaadó és a munkavállaló közötti munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony esetében, amikor a munkavállaló a kölcsönvevő vállalkozás és/vagy kölcsönvevő szervezet ellenőrzése alatt végez munkát.

2. cikk

Az irányelv célja

(1) Ezen irányelv célja, hogy az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalókat a munkahelyi biztonságot és egészséget illetően ugyanolyan szintű védelemben részesítsék, mint a vállalkozás és/vagy szervezet más munkavállalóit.

(2) Az 1. cikkben említett munkaviszony nem indokol eltérő bánásmódot a munkafeltételek tekintetében a munkahelyi biztonság- és egészségvédelmet, különösen az egyéni védőeszközökhöz való hozzájutást illetően.

(3) A 89/391/EGK irányelvet és a 16. cikke (1) bekezdésének értelmében vett irányelveket teljes mértékben alkalmazni kell az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalókra, az ezen irányelv szigorúbb és/vagy az e jogviszony sajátosságait jobban kiemelő rendelkezések sérelme nélkül.

II. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3. cikk

A munkavállalók tájékoztatása

A 89/391/EGK irányelv 10. cikkének sérelme nélkül, a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a következők biztosítása érdekében:

1. az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő vállalkozás és/vagy szervezet a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatja a munkavégzés során esetlegesen felmerülő kockázatokról;

2. ez a tájékoztatás:

- különösen az előírt különleges szakmai képesítéseket, ismereteket vagy különleges egészségügyi ellenőrzéseket tartalmazza a nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerint, és

- megállapítja a nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerint a különleges, a munkavégzés során esetlegesen felmerülő jelentősebb kockázatokat.

4. cikk

A munkavállalók képzése

A 89/391/EGK irányelv 12. cikkének sérelme nélkül a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. cikkben említett esetekben minden munkavállaló a munka sajátosságainak megfelelő képzésben részesüljön, figyelembe véve a munkavállalók képzettségét és gyakorlatát.

5. cikk

A munkavégzés és a munkavállalók egészségügyi ellenőrzése

(1) A tagállamok úgy határozhatnak, hogy az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalók számára megtiltják a nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerint az olyan munkavégzést, amelyek a munkavállalók biztonságára vagy egészségére különösen veszélyesek, és különösen olyan tevékenységek esetében, amelyek a nemzeti jogszabályok szerint különleges egészségügyi ellenőrzést igényelnek.

(2) Ha a tagállamok nem élnek az (1) bekezdésben említett lehetőséggel, akkor a 89/391/EGK irányelv 14. cikkének sérelme nélkül meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy azokat az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalókat, akik különleges orvosi ellenőrzést igénylő munkát végeznek, megfelelő egészségügyi ellenőrzésben részesítsék.

(3) A tagállamok döntése alapján a (2) bekezdésben említett különleges egészségügyi ellenőrzés kiterjeszthető az érintett munkavállaló munkaviszonyának megszűnését követő időszakra is.

6. cikk

A védelmi és a megelőzési feladatokat ellátó szolgálatok

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 89/391/EGK irányelv 7. cikkének megfelelően a munkahelyi kockázatokkal szembeni védelemmel és az azok megelőzésével kapcsolatos tevékenységek végzésével megbízott munkavállalókat, szolgálatokat vagy személyeket tájékoztassák az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalók megbízásáról, azért, hogy a feladatot végző munkavállalók, szolgálatok vagy személyek megfelelő módon elláthassák védelmi és megelőzési feladataikat a vállalkozásban és/vagy létesítményben dolgozó valamennyi munkavállaló érdekében.

III. SZAKASZ

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

7. cikk

Munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony: tájékoztatás

A 3. cikk sérelme nélkül, a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a következők biztosítása érdekében:

1. az 1. cikk (2) bekezdésében említett munkaviszonyban álló munkavállalók alkalmazása előtt a vállalkozás és/vagy szervezet a munkaerő-kölcsönző vállalkozást tájékoztatja a szükséges szakmai képzettségről és a betöltendő állás sajátosságairól;

2. a munkaerő-kölcsönző vállalkozás ezeket a tényeket az érintett munkavállalók tudomására hozza.

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a kölcsönvevő vállalkozás és/vagy szervezet által az első bekezdés 1. pontjának megfelelően megadott részletes adatok a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti szerződésben legyenek rögzítve.

8. cikk

Munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony: felelősség

A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a következők biztosítása érdekében:

1. a munkaerő-kölcsönző vállalkozás nemzeti jogszabályokban megállapított felelősségének sérelme nélkül, a kölcsönvevő vállalkozás és/vagy szervezet felelős a szerződés ideje alatt a munkavégzésre irányadó feltételekért;

2. az 1. pont alkalmazásában a munkavégzésre irányadó feltételek a munkahelyi biztonsággal, higiéniával és egészséggel kapcsolatos feltételekre korlátozódnak.

IV. SZAKASZ

VEGYES RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Előnyösebb rendelkezések

Ez az irányelv nem sérti azokat a már hatályban lévő vagy jövőbeni nemzeti vagy közösségi rendelkezéseket, amelyek az 1. cikkben említett munkaviszonyban álló munkavállalók biztonságának és egészségének védelme szempontjából előnyösebbek.

10. cikk

Záró rendelkezések

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1992. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen már elfogadtak, vagy elfogadnak.

10a. cikk

Végrehajtási jelentés

A tagállamok ötévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv gyakorlati végrehajtásáról a 89/391/EGK irányelv 17a. cikke (1), (2) és (3) bekezdésében említett, és ugyanezen irányelv 17a. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság által elvégzendő értékelés alapját képező egységes jelentés önálló fejezeteként.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 224., 1990.9.8., 4. o.

( 2 ) 1990. november 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és HL C 158., 1991.6.17.

( 3 ) HL C 332., 1990.12.31., 167. o.

( 4 ) HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991L0383 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0383&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01991L0383-20070628 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01991L0383-20070628&locale=hu