32011L0011[1]

A Bizottság 2011/11/EU irányelve ( 2011. február 8. ) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és IA. mellékletének a (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetát hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2011/11/EU IRÁNYELVE

(2011. február 8.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és IA. mellékletének a (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetát hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., IA., illetőleg IB. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetát.

(2) Az 1451/2007/EK rendelet alapján és a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetát értékelése az említett irányelv V. melléklete szerinti 19. terméktípusban, azaz a riasztó- és csalogatószerekben történő felhasználás vonatkozásában.

(3) A tárgyban Ausztriát jelölték ki referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2009. február 23-án benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(4) A tagállamok és a Bizottság megvizsgálták az illetékes hatóság jelentését. Az 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2010. szeptember 24-én értékelő jelentésben foglalta össze a vizsgálat eredményeit.

(5) Az elvégzett értékelésekből úgy tűnik, hogy a csalógatószerként felhasznált, (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetátot tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében megfogalmazott követelményeknek. Ennek megfelelően indokolt a (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetátot felvenni az említett irányelv I. mellékletébe.

(6) Az elvégzett értékelésekből az is kitűnik, hogy a csalógatószerként felhasznált, (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetátot tartalmazó biocid termékek - különösen az értékelő jelentésben megvizsgált és részletesen elemzett felhasználás, nevezetesen a beltéri használatra szánt, legfeljebb 2 mg hatóanyagot tartalmazó csapdákban való felhasználás tekintetében - várhatóan csupán alacsony kockázatot jelentenek emberre, állatra és a környezetre, és megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek. Ennek megfelelően indokolt a (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetátot felvenni a 98/8/EK irányelv IA. mellékletébe.

(7) Uniós szinten nem értékeltek minden lehetséges felhasználási módot. Ezért helyénvaló, hogy a tagállamok a termékengedély megadásakor értékeljék azokat a felhasználási vagy expozíciós körülményeket, valamint a környezeti elemeket és a népességcsoportokat érintő azon kockázatokat, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon az uniós szintű kockázatértékelésben, továbbá biztosítsák, hogy a megállapított kockázatok elfogadható szintre való csökkentése érdekében megfelelő intézkedéseket hoznak, illetve meghatározott feltételeket szabnak.

(8) Az értékelés során tett feltételezések fényében indokolt előírni, hogy a (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetát ne legyen alkalmazható élelmiszer vagy takarmány tárolására szolgáló helyszíneken, kivéve, ha az élelmiszerek vagy a takarmány csomagolását lezárják vagy visszazárják. Ezért célszerű címkékkel jelölni, hogy a (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetátot tartalmazó biocid termékek nem használhatók olyan terekben, ahol kicsomagolt élelmiszer vagy takarmány található.

(9) Fontos, hogy ezen irányelv előírásai valamennyi tagállamban egyidejűleg kerüljenek alkalmazásra, mivel így biztosítható a forgalomban lévő, (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetát hatóanyagot tartalmazó biocid termékekkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, és általában véve így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő működése is.

(10) Egy adott hatóanyagnak a 98/8/EK irányelv I. mellékletébe való felvételét megelőzően indokolt elegendő időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dossziét benyújtó kérelmezők teljes mértékben kihasználhassák a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(11) A felvételt követően célszerű elegendő időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

(12) A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. és IA. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok legkésőbb 2012. január 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

Ezeket a rendelkezéseket 2013. február 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2) HL L 325., 2007.12.11., 3. o.

MELLÉKLET

1. A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő bejegyzéssel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. A 98/8/EK irányelv IA. melléklete a következő bejegyzéssel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(2) A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011L0011 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011L0011&locale=hu

Tartalomjegyzék