32014L0037[1]

A Bizottság 2014/37/EU végrehajtási irányelve ( 2014. február 27. ) a járművekben a biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek kötelező használatáról szóló 91/671/EGK tanácsi irányelv módosításáról

A BIZOTTSÁG 2014/37/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2014. február 27.)

a járművekben a biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek kötelező használatáról szóló 91/671/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a járművekben a biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek kötelező használatára vonatkozó 91/671/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7a. cikkére

mivel:

(1) Az Európai Közösség 1998. március 24-én a 97/836/EK tanácsi határozat (2) értelmében csatlakozott az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához (a továbbiakban: az 1958. évi felülvizsgált megállapodás).

(2) A 97/836/EK határozat II. mellékletének 1. bekezdése értelmében az 1958. évi felülvizsgált megállapodás szerinti ENSZ-EGB előírások műszaki követelményei a vonatkozó egyedi EK-irányelvek műszaki mellékleteinek alternatíváit képezik, ha ez utóbbiak alkalmazási köre ugyanaz, és ha a felsorolt ENSZ-EGB előírások tekintetében léteznek egyedi EK-irányelvek. Az irányelvek kiegészítő rendelkezései azonban, úgymint a szerelési követelményekre vagy a jóváhagyási eljárásra vonatkozó követelmények, hatályban maradnak.

(3) Az ENSZ-EGB égisze alatt a járművekben használt megerősített gyermekbiztonsági rendszerek jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-EGB előírást (a továbbiakban: 129. előírás) dolgoztak ki és fogadtak el.

(4) A 129. előírás 2013. július 9-én lépett hatályba az 1958. évi felülvizsgált megállapodás mellékleteként.

(5) A 129. előírás szabványosított követelményei alternatív megerősített követelményeket jelentenek a motoros járművekben utazó gyermek utasok rögzítőeszközeinek jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 44. előírás (gyermekbiztonsági rendszerek) (3) értelmében megállapított követelményekhez viszonyítva, és a gyermekbiztonsági rendszerek többféle szempontjából (oldalirányú ütésvizsgálatok, a legfeljebb 15 hónapos korú gyermekek menetiránynak háttal történő elhelyezése, a különböző járművekkel való kompatibilitás, próbabábuk, próbapados vizsgálatok, a különböző gyermekméretekhez való igazíthatóság) is tükrözik a műszaki fejlődést.

(6) Mivel a 91/671/EGK irányelv megállapítja az Unió területén a járművekben használt gyermekbiztonsági rendszerek jóváhagyására és kötelező használatára vonatkozó követelményeket, módosítani kell annak érdekében, hogy tartalmazza a 129. előírás műszaki követelményeinek megfelelően jóváhagyott gyermekbiztonsági rendszerek használatát.

(7) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 91/671/EGK irányelv 7b. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/671/EGK irányelv 2. cikke a következőképpen módosul:

1. az (1) bekezdés a) pontja i. alpontjának a helyébe a következő szöveg lép:

"i. az M1, N1, N2 és N3 kategóriájú járművek esetében a tagállamok előírják, hogy a közúti forgalomban részt vevő járművek valamennyi utasa használja a felszerelt biztonsági rendszereket. A biztonsági rendszerekkel felszerelt, M1, N1, N2 és N3 kategóriájú járművekben szállított, 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermekeket az 1. cikk (4) bekezdésének a) és b) pontja szerinti, integrált vagy nem integrált gyermekbiztonsági rendszerrel kötik be, amely a következők értelmében megfelelő a gyermek fizikai jellemzői tekintetében: a biztonsági rendszerekkel fel nem szerelt M1, N1, N2 és N3 kategóriájú járművek esetében:

- az e bekezdés c) pontjának i. alpontja szerint jóváhagyott gyermekbiztonsági rendszerek esetében az 1. cikk (3) bekezdésében előírt osztályozás;

- az e bekezdés c) pontjának ii. alpontjának megfelelően jóváhagyott gyermekbiztonsági rendszerek esetében a gyermekbiztonsági rendszer mérettartománya és a tervezett maximális testtömeg, a gyártó által jelzetteknek megfelelően;

- három évnél fiatalabb gyermekek nem szállíthatók,

- az ii. pont sérelme nélkül, a hároméves és ennél idősebb, 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermekek az első ülésen nem utazhatnak;"

2. az 1. pont c) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"c) gyermekbiztonsági rendszer használata esetén a rendszernek a következő szabványok szerinti jóváhagyással kell rendelkeznie: vagy annak bármilyen későbbi módosítása. A gyermekbiztonsági rendszert a gyártója által megadott szerelési információk (például használati utasítás, tájékoztató füzet vagy elektronikus útmutató) alapján kell beszerelni, amely azt is feltünteti, hogy a rendszer hogyan és mely járműtípusokban használható biztonságos módon."

i. 44/03. ENSZ-EGB előírás vagy 77/541/EGK irányelv vagy

ii. 129. ENSZ-EGB előírás;

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb annak hatálybalépését követő hat hónappal megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 27-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Siim KALLAS

alelnök

(1) HL L 373., 1991.12.31., 26. o.

(2) A Tanács 1997. november 27-i 97/836/EK határozata az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához (1958. évi felülvizsgált megállapodás) való csatlakozásáról (HL L 346., 1997.12.17., 78. o.).

(3) HL L 306., 2007.11.23., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014L0037 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014L0037&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére