31997D0836[1]

A Tanács határozata (1997. november 27.) az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához (1958. évi felülvizsgált megállapodás) való csatlakozásáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(1997. november 27.)

az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához ("1958. évi felülvizsgált megállapodás") való csatlakozásáról

(97/836/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 100a. és 113. cikkére, összefüggésben a 228. cikk (2) bekezdésének első mondatával, a 228. cikk (3) bekezdésének második albekezdésével és a 228. cikk (4) bekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására ( 2 ),

(1)

mivel az 1999. október 23-i határozatában a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy részt vegyen az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (EGB) 1958. március 20-án Genfben létrejött, a gépjármű berendezések és alkatrészek jóváhagyásáról és a jóváhagyás kölcsönös elismerése egységes feltételeinek elfogadásáról szóló megállapodása felülvizsgálatával foglalkozó tárgyalásokon;

(2)

mivel az 1958. évi megállapodást felülvizsgálták;

(3)

mivel az említett tárgyalások eredményeként a Közösség számára lehetővé vált, hogy a felülvizsgált megállapodás részese legyen regionális gazdasági integrációs szervezeti minőségében, amelyhez tagállamai jogköröket ruháztak át a megállapodás által érintett területen;

(4)

mivel a felülvizsgált megállapodáshoz történő csatlakozás a közös kereskedelempolitika egyik célját alkotja a Szerződés 113. cikkének megfelelően, hogy megszüntessék a Szerződő Felek között a gépjármű-kereskedelem technikai korlátait; mivel a Közösség szerepvállalása súlyt ad a megállapodás szerint lefolytatott harmonizációs tevékenységeknek, és így lehetővé teszi a harmadik országok piacaira történő könnyebb bejutást; mivel e szerepvállalás célja összhang kialakítása az "előírások" néven ismert jogi eszközök között, amelyeket a felülvizsgált megállapodásban és irányuló közösségi jogalkotásban fogadtak el e téren;

(5)

mivel a gépjárművek jóváhagyását és műszaki harmonizációját a Szerződés 100a. cikke alapján a járműrendszerekre, alkatrészekre és különálló műszaki egységekre vonatkozó irányelvek alapján folytatják, amelyek érintik a belső piac létrehozását és működését; mivel 1996. január 1-jétől az M1 kategóriájú járműveknél a harmonizáció teljes körű és kötelező a tagállamok gépjárművek és pótkocsijaik ( 3 ) típusjóváhagyásával kapcsolatos jogszabályainak közelítéséről szóló 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv és az erre a járműkategóriára vonatkozó különálló irányelvek értelmezése szerint;

(6)

mivel a Közösség részéről a felülvizsgált megállapodáshoz történő csatlakozás megköveteli a Szerződés 189b. cikkében előírt eljárásnak megfelelően elfogadott jogi eszközök módosítását; mivel ezért szükséges az Európai Parlament hozzájárulása;

(7)

mivel a felülvizsgált megállapodás alapján a testületek által "előírások" néven elfogadott jogi eszközök a kihirdetésüket követő hat hónapos időszak lejártától számítva kötelezőek a Közösség számára, ha a Közösség nem jelezte azokkal szemben tiltakozását; mivel ezért elő kell írni, hogy az ilyen jogi eszközökkel kapcsolatos közösségi szavazást meg kell hogy előzze a felülvizsgált megállapodáshoz történő csatlakozás iránti kérelemnél alkalmazottal megegyező eljárás szerint elfogadott határozat, ha ezek a jogi eszközök nem jelentik a műszaki haladáshoz való igazodást;

(8)

mivel azonban, ha az ilyen jellegű előírások elfogadása önmagában a műszaki fejlődéshez történő igazodást jelenti, a Közösség szavazatát a járművek típusjóváhagyásra vonatkozó irányelvek esetében a műszaki igazodáshoz alkalmazott eljárás szerint döntik el;

(9)

mivel gyakorlati rendelkezések bevezetése célszerű a Közösség és a tagállamok felülvizsgált megállapodásban történő szerepvállalására;

(10)

mivel a felülvizsgált megállapodás a módosítása esetére egy egyszerűsített eljárásról rendelkezik; mivel közösségi szinten olyan döntéshozatali eljárásformát kell kialakítani, amely figyelembe veszi az adott eljárás korlátait;

(11)

mivel a felülvizsgált megállapodás szerint bármely új szerződő fél csatlakozási okiratai letétbe helyezésekor választhatja következésképpen annak bejelentését, hogy szándékai szerint nem vállal magára bizonyos ENSZ/EGB-előírásokban foglalt kötelezettségeket, amelyekre vonatkozóan részleteket köteles közölni; mivel a Közösség szándékában áll ennek a rendelkezésnek a felhasználása annak érdekében, hogy azonnal csatlakozhasson az előírások jegyzékéhez, ami a jármű-jóváhagyási rendszer megfelelő működése szempontjából alapvető jelentőséggel bír, amint azt korábban a 70/156/EGK, 74/150/EGK ( 4 ) és 92/61/EK ( 5 ) irányelvekben meghatározták, és tekintettel fontosságukra a járművek közösségi és hasonló módon, nemzetközi szintű jóváhagyását illetően, és megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a későbbiekben esetenként más előírásokhoz csatlakozzanak;

(12)

mivel az említett csatlakozás nem érinti a Közösség által elfogadott jegyzékben felsorolt ENSZ/EGB-előírások alkalmazása felfüggesztésének lehetőségét, amint arról a felülvizsgált megállapodás 1. cikkének (6) bekezdésében rendelkeznek; mivel az alkalmazás ilyen szüneteltetése különösen olyan esetekre vonatkozik, amelyekben a Közösség szigorúbb határértékeket szab meg a szennyezésre és a zaj-kibocsátásra vonatkozóan, és a megfelelő ENSZ/EGB-előírásokat nem módosították ennek megfelelően;

(13)

mivel a Közösség nem csatlakozik az összes ENSZ/EGB-előíráshoz, hanem csak a jármű-jóváhagyási eljárás megfelelő működtetéséhez alapvető előírások meghatározott jegyzékéhez, azoknak a tagállamoknak, amelyek olyan előírásokhoz csatlakoznak, amelyekhez a Közösség nem csatlakozott, meg kell engedni az ilyen előírások további alkalmazását és fejlesztését;

(14)

mivel a Szerződés 234. cikke szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ne legyen egyidejűleg összeegyeztethetetlenség a korábban aláírt ENSZ/EGB-előírások, amelyekhez azonban a Közösség nem csatlakozik, és a megfelelő hatályos közösségi jogszabályok között;

(15)

mivel a tagállamok részéről az ENSZ/EGB-előírásokhoz történő csatlakozás nem lehet összeegyeztethetetlen a 70/156/EGK, a 74/150/EGK és a 92/61/EGK irányelvek rendelkezéseivel, egyben figyelembe kell venni az 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv eljárásait, amelyek egy eljárást állapítanak meg az információ biztosítására a műszaki szabványok és előírások terén ( 6 );

(16)

mivel a közösségi szabályok szerint a tagállamoktól függ, hogy megvalósítsák a felülvizsgált megállapodás 2., 4. és 5. cikkeiből származó kötelezettségeket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Közösség csatlakozik az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága megállapodásához, amely kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szól (a továbbiakban: felülvizsgált megállapodás).

A felülvizsgált megállapodás szövegét e határozat az I. melléklete tartalmazza.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje azt a személyt, aki jogosult a csatlakozási okirat letétbe helyezésére a felülvizsgált megállapodás 6. cikkének (3) bekezdésében előírtak szerint, és az e határozat IV. mellékletében foglalt értesítés közzétételére.

3. cikk

(1) A felülvizsgált megállapodás 1. cikkének (5) bekezdése alapján a Közösség kijelenti, hogy csatlakozása az e határozat a II. mellékletében felsorolt ENSZ/EGB-előírások megvalósítására korlátozódik.

(2) A felülvizsgált megállapodás 1. cikkének (6) bekezdése alapján az Unió az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 218. cikkének (9) bekezdésében megállapított eljárás szerint úgy határozhat, hogy a továbbiakban nem alkalmaz egy általa korábban elfogadott ENSZ-EGB-előírást.

(3) A felülvizsgált megállapodás 1. cikkének (7) bekezdése alapján az Unió az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdésében megállapított eljárás szerint úgy határozhat, hogy a felülvizsgált megállapodáshoz történő csatlakozása idején a csatlakozásból kizárt ENSZ-EGB-előírások közül egyet vagy többet alkalmaz, vagy mindet alkalmazza.

4. cikk

(1) A Közösség és a tagállamok szerepvállalására vonatkozó gyakorlati megoldások az ENSZ/EGB munkájára tekintettel a III. mellékletben találhatók.

A Közösség közreműködését, tekintettel az ENSZ/EGB munkaprogramjának prioritásaira, a III. melléklet 1. pontjában szabályozott eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

(2) Az Unió az ENSZ-EGB-előírástervezet vagy az előírás módosítástervezete elfogadása mellett szavaz, amennyiben a tervezet jóváhagyása az EUMSZ 218. cikke (9) bekezdésében megállapított eljárás szerint történt.

(3) Amennyiben egy ENSZ/EGB-előírást vagy egy ENSZ/EGB-előírás módosítását úgy fogadták el, hogy a Közösség nem szavazott ezek mellett, a Közösség a felülvizsgált megállapodás 1. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerint tiltakozását fejezi ki.

(5) A Közösségre nézve kötelező ENSZ/EGB-előírásokat és az ENSZ/EGB-előírások módosításait hatálybaléptetés előtt a Közösségek hivatalos nyelvein az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

5. cikk

(1) Az Unió nevében a szerződő felekhez beterjesztett, a felülvizsgált megállapodáshoz javasolt módosítások elfogadása az EUMSZ 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjában megállapított eljárás szerint történik.

(2) A valamely más szerződő fél által a felülvizsgált megállapodáshoz tett egyes javasolt módosításokkal szembeni kifogás emelésére vonatkozó határozatot az EUMSZ 218. cikkének (6) bekezdése a) pontjában megállapított eljárás szerint kell meghozni.

Amennyiben ez az eljárás a felülvizsgált megállapodás 13. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidő lejárta előtt egy héttel nem fejeződik be, az Unió, mielőtt az említett határidő lejárna, tiltakozik az adott módosítással szemben.

6. cikk

Azok a tagállamok, amelyek csatlakoznak vagy csatlakoztak azokhoz az ENSZ/EGB-előírásokhoz, amelyekre nézve a Közösség nem kötelezte el magát, folytathatják azoknak az előírásoknak az alkalmazását és fejlesztését a műszaki haladást tükröző módosítások elfogadásával, miközben biztosítják, hogy:

- az ezen előírásokhoz történő csatlakozás nem összeegyeztethetetlen a 70/156/EGK, 74/150/EGK és 92/61/EGK irányelvek rendelkezéseivel, és

- betartják a 83/189/EGK irányelv eljárásait.

MEGÁLLAPODÁS

a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről ( 7 )

2. javított változat

(Az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokkal együtt)

MEGÁLLAPODÁS

a kerekes járművekre, és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről

PREAMBULUM

A SZERZŐDŐ FELEK,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy módosítsák a motoros járművek berendezései és tartozékai jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló, Genfben, 1958. március 20-án kelt megállapodást, és

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy bizonyos kerekes járművekre, berendezésekre és alkatrészekre vonatkozóan egységes műszaki előírásokat határozzanak meg, amely előírásoknak a járműveknek, a berendezéseknek és az alkatrészeknek meg kell felelniük ahhoz, hogy azokat országaikban felhasználhassák,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy amennyiben lehetséges, ezen előírásokat országaikban elfogadják és,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megkönnyítsék országaikban a járművek, a berendezések és az alkatrészek felhasználását, ha azokat egy másik Szerződő Fél illetékes hatóságai ezen előírásoknak megfelelően jóváhagyták,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

(1) A Szerződő Felek az I. függelékben meghatározott eljárási szabályzat szerint és az alábbi cikkek és bekezdések alapján az összes Szerződő Fél részvételével létrehozott igazgatási bizottság segítségével előírásokat alkotnak kerekes járművekre és az azokra szerelhető és/vagy azokon használható berendezésekre és alkatrészekre vonatkozóan. Ha szükséges, a műszaki követelmények alternatívákat is tartalmaznak, lehetőleg teljesítményközpontúak és tesztelési módszereket is magukban foglalnak. Azon Szerződő Felek számára, akik az előírások végrehajtási módjaként a típusjóváhagyást választják, az előírások a típusjóváhagyások megadásának és kölcsönös elfogadásának feltételeit is meghatározzák.

E megállapodás alkalmazásában:

- "kerekes járművek, berendezések és alkatrészek": minden olyan kerekes jármű, berendezés és alkatrész, amelynek jellemzői hatással vannak a közúti biztonságra, a környezet védelmére és az energiatakarékosságra;

- "előírás szerinti típusjóváhagyás": olyan közigazgatási eljárás, amellyel a Szerződő Fél illetékes hatóságai, a szükséges ellenőrzések elvégzése után kinyilvánítják, hogy a gyártó által bemutatott jármű, berendezés vagy alkatrészek megfelelnek az adott előírás követelményeinek. Végül a gyártó tanúsítja, hogy a piaci forgalomba hozott valamennyi jármű, berendezés vagy alkatrész a gyártás eredményeként jóváhagyott terméknek megfelel.

Az előírások alkalmazásánál különböző alternatív közigazgatási eljárások létezhetnek a típusjóváhagyáson kívül. Az Európai Gazdasági Bizottság bizonyos tagállamaiban általánosan ismert és alkalmazott egyetlen alternatív eljárás az öntanúsítás, amelynek során a gyártó minden előzetes közigazgatási ellenőrzés nélkül tanúsítja, hogy a piacon forgalomba hozott minden egyes termék megfelel az adott előírásnak; az illetékes közigazgatási hatóságok a piacon végzett véletlenszerű mintavétellel ellenőrizhetik, hogy az öntanúsított termék megfelel-e az adott előírás követelményeinek.

(2) Az igazgatási bizottságot az 1. függelékben meghatározott eljárási szabályzattal összhangban az összes Szerződő Fél alkotja. Bármely előírásról, miután azt az 1. függelékben megadott eljárás szerint megalkották, az igazgatási bizottság tájékoztatja az Egyesült Nemzetek főtitkárát, a továbbiakban: főtitkár. Ezután a lehető leghamarabb a főtitkár értesíti ezen előírásról a Szerződő Feleket.

Az előírást elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a főtitkár értesítésétől számított hat hónapon belül az értesítés időpontjában meglevő Szerződő Felek több mind egyharmada tájékoztatja a főtitkárt, hogy nem ért egyet az előírással.

Az előírás az alábbiakat szabályozza:

a) az érintett kerekes járművek, berendezések vagy alkatrészek;

b) műszaki követelmények, amelyek szükség esetén alternatívákat is tartalmazhatnak;

c) tesztelési módszerek, amelyekkel a teljesítményre vonatkozó követelményeket kell igazolni;

d) a típusjóváhagyás megadásának feltételei és azok kölcsönös elismerése, beleértve minden jóváhagyási jelölést és a gyártás megfelelőségének biztosítását szolgáló feltételeket;

e) az előírás hatálybalépésének dátuma/dátumai.

Az előírás szükség szerint tartalmazhat hivatkozásokat azon illetékes hatóságok által akkreditált laboratóriumokra, ahol a jóváhagyásra beküldött kerekes járművek, berendezések és alkatrészek típusainak elfogadási tesztelését el kell végeztetni.

(3) Egy előírás elfogadását követően a főtitkár erről a lehető leghamarabb értesíti az összes Szerződő Felet, jelezve, melyik Szerződő Fél ellenezte az előírást és melyik Szerződő Fél tekintetében nem lép hatályba az előírás.

(4) Az elfogadott előírás az abban meghatározott napon/napokon lép hatályba e megállapodáshoz csatolt előírásként valamennyi Szerződő Fél tekintetében, amely nem jelezte egyet nem értését.

(5) A csatlakozási okirat letétbe helyezésekor bármely új Szerződő Fél nyilatkozhat úgy, hogy nem tekint magára nézve kötelezőnek a megállapodáshoz ekkor csatolt bizonyos előírásokat vagy egyik előírást sem. Ha csatlakozási okiratának letétbe helyezése idején e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott eljárás van folyamatban egy tervezett vagy elfogadott előírás tekintetében, a főtitkár tájékoztatja e tervezetről vagy elfogadott előírásról az új Szerződő Felet, és az említett előírás az e cikk (4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint lép hatályba az új Szerződő Fél tekintetében. A főtitkár a hatálybalépés napjáról tájékoztatja az összes Szerződő Felet. A főtitkár tájékoztatja a Szerződő Feleket minden e bekezdés alapján tett, bizonyos előírások nem alkalmazására vonatkozó nyilatkozatról is.

(6) Bármely, egy előírást alkalmazó Szerződő Fél egyéves felmondási idővel értesítheti a főtitkárt, hogy közigazgatása az adott előírást a továbbiakban nem kívánja alkalmazni. Az ilyen értesítésről a főtitkár tájékoztatja a többi Szerződő Felet.

A megadott jóváhagyások a visszavonásukig érvényesek.

Ha egy Szerződő Fél egy előírás alapján történő jóváhagyások kibocsátását megszünteti, akkor

- megfelelő felügyeletet kell fenntartania, hogy ellenőrizze azon termékek megfelelőségét, amelyekre korábban megadta a típusjóváhagyást;

- meg kell tennie a 4. cikkben meghatározott szükséges intézkedéseket, ha egy Szerződő Fél, amely továbbra is alkalmazza az előírást, gyártásbeli eltérésekről tájékoztatja;

- továbbra is értesítenie kell a többi Szerződő Fél illetékes hatóságait a jóváhagyások visszavonásáról az 5. cikkben meghatározottak szerint;

- továbbra is engedélyeznie kell a meglevő jóváhagyások kiterjesztését.

(7) Bármely, egy előírást nem alkalmazó Szerződő Fél bármikor értesítheti a főtitkárt, hogy a továbbiakban alkalmazni kívánja azt, és az előírás ezt követően az említett Fél tekintetében hatályba lép az ezen értesítést követő 60. napon. A főtitkár értesíti az összes Szerződő Felet egy előírás minden olyan hatálybalépéséről, amelyre új szerződő tag esetében e bekezdés feltételei szerint kerül sor.

(8) Azon Szerződő Felek, amelyek tekintetében egy előírás hatályban van, a továbbiakban "egy előírást alkalmazó Szerződő Felek".

2. cikk

Minden, az előírásokat nagy részben típusjóváhagyás útján alkalmazó Szerződő Fél megadja azon típusjóváhagyásokat és jóváhagyási jelöléseket, amelyeket bármely előírás a benne szabályozott kerekes járműtípusok, berendezések és alkatrészek esetében leír, feltéve, hogy műszakilag illetékes és elegendőnek tartja azon intézkedéseket, amelyek a termék megfelelőségét biztosítják a jóváhagyott típus szerint, a 2. függelékben rögzítettek alapján. Minden olyan Szerződő Fél, amely egy előírást típusjóváhagyás útján alkalmaz, elutasítja az előírás által szabályozott típusjóváhagyásokat és jóváhagyott jelöléseket, ha a fent említett feltételeket nem tartják be.

3. cikk

Azon kerekes járművek, berendezések és alkatrészek esetében, amelyekre egy Szerződő Fél ezen megállapodás 2. cikkével összhangban típusjóváhagyást adott ki, és amelyeket egy, a kérdéses előírást alkalmazó Szerződő Fél felségterületén gyártanak, vagy egy olyan másik országban, amelyet az a Szerződő Fél jelölt meg, amely az érintett kerekes járművek típusait jóváhagyta, valamint berendezéseket és alkatrészeket megfelelő módon jóváhagyott, gondoskodni kell valamennyi olyan Szerződő Fél jogszabályainak összhangjáról, amely az említett előírást típusjóváhagyás útján alkalmazza.

4. cikk

Amennyiben egy előírást típusjóváhagyás útján alkalmazó Szerződő Fél illetékes hatóságai megállapítják, hogy bizonyos kerekes járművek, berendezések vagy alkatrészek, amelyeket az említett előírás alapján egy Szerződő Fél által kibocsátott jóváhagyási jelölésekkel láttak el, nem felelnek meg a jóváhagyott típusoknak, tájékoztatják azon Szerződő Fél illetékes hatóságait, amely a jóváhagyást megadta. E Szerződő Fél meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az illető gyártó termékei megfeleljenek a jóváhagyott típusoknak, és tájékoztatja az előírást típusjóváhagyás útján alkalmazó többi Szerződő Felet az általa foganatosított lépésekről, amelyek között szerepelhet szükség esetén a jóváhagyás visszavonása is. Ha a közúti biztonságot vagy a környezetet veszély fenyegeti, az a Szerződő Fél, amely kibocsátotta a jóváhagyást, miután információt kapott a jóváhagyott típus(ok) szerinti meg nem felelésről, tájékoztatja az összes többi Szerződő Felet a helyzetről. A Szerződő Felek megtilthatják a felségterületükön az ilyen kerekes járművek, berendezések vagy alkatrészek eladását és felhasználását.

5. cikk

Az előírásokat típusjóváhagyás útján alkalmazó minden egyes Szerződő Fél illetékes hatóságai havonta megküldik a többi Szerződő Fél illetékes hatóságainak azon kerekes járművek, berendezések és alkatrészek jegyzékét, amelyek jóváhagyását abban a hónapban megtagadták vagy visszavonták; ezen kívül az előírást típusjóváhagyás útján alkalmazó másik Szerződő Fél illetékes hatósága kérésére ezen illetékes hatóságnak azonnal küld egy példányt mindazokból a fontos információs dokumentumokból, amelyekre a kérdéses előírás szerinti, a kerekes jármű, berendezés vagy alkatrészek jóváhagyásának megadásáról, megadásának elutasításáról vagy visszavonásáról szóló döntését alapozta.

6. cikk

(1) Az Európai Gazdasági Bizottság tagországai, a Bizottságba a Bizottság eljárási szabályzatának (8) bekezdésével összhangban, konzultatív minőségben felvett országok és az Európai Gazdasági Bizottság tagországai által létrehozott olyan regionális gazdasági integrációs szervezetek, amelyekre tagállamaik az e megállapodásban szabályozott területeken átruházták hatásköreiket, beleértve a tagállamaikra kötelező határozatok meghozatalának jogát is, e megállapodásnak szerződő feleivé válhatnak.

Az 1. cikk (2) bekezdésében és a 12. cikk (2) bekezdésében említett szavazatok számának meghatározása érdekében a regionális gazdasági integrációs szervezetek azon tagállamaiknak a szavazatszámával szavaznak, amelyek tagjai az Európai Gazdasági Bizottságnak.

(2) Az Egyesült Nemzetek azon tagországai, amelyek részt vehetnek az Európai Gazdasági Bizottság bizonyos tevékenységeiben a Bizottság eljárási szabályzatának (11) bekezdésével összhangban, és azok a regionális gazdasági integrációs szervezetek, amelyekre tagállamaik az e megállapodásban szabályozott területeken átruházták hatásköreiket, beleértve a tagállamaikra nézve kötelező határozatok meghozatalának jogát is, e megállapodásnak a szerződő feleivé válhatnak.

Az 1. cikk (2) bekezdésében és a 12. cikk (2) bekezdésében említett szavazatok számának meghatározása érdekében a regionális gazdasági integrációs szervezetek azon tagállamaiknak a szavazatszámával szavaznak, amelyek tagjai az Egyesült Nemzeteknek.

(3) A módosított megállapodáshoz azok az új Szerződő Felek, akik nem aláíró felei az 1958-as megállapodásnak, úgy csatlakozhatnak, hogy a módosított Egyezmény hatálybalépése után okiratot helyeznek letétbe a főtitkárnál.

7. cikk

(1) E módosított megállapodás kilenc hónappal az után a nap után lép hatályba, amelyen e megállapodást a főtitkár továbbítja az 1958-as megállapodást aláíró összes Szerződő Félnek.

(2) A módosított megállapodást nem lehet hatályosnak tekinteni, ha az 1958-as megállapodást aláíró Szerződő Felek azt a napot követően, amelyen a megállapodást a főtitkár továbbította számukra, hat hónapon belül bármilyen ellenvetést tettek.

(3) Bármely új Szerződő Fél esetében, aki e módosított megállapodáshoz csatlakozik, e módosított megállapodás a csatlakozási okirat letétbe helyezését követő 60. napon lép hatályba.

8. cikk

(1) Bármely Szerződő Fél felmondhatja e megállapodást a főtitkárnak küldött értesítéssel.

(2) A felmondás 12 hónappal azt követően lép hatályba, hogy a főtitkár az erről szóló értesítést megkapta.

9. cikk

(1) Bármely, e megállapodás 6. cikkében meghatározott új Szerződő Fél a csatlakozáskor vagy azt követően bármikor a főtitkárnak címzett értesítéssel kinyilváníthatja, hogy e megállapodás hatálya kiterjed minden vagy bármely olyan területre, amelynek nemzetközi kapcsolataiért a Szerződő Fél felel. A megállapodás az értesítésben megnevezett területre vagy területekre az értesítés főtitkár általi kézhezvétele napjától számított 60. naptól terjed ki.

(2) Bármely, e megállapodás 6. cikkében meghatározott új Szerződő Fél, amely e cikk (1) bekezdésével összhangban nyilatkozatot tett, hogy kiterjeszti e megállapodás hatályát bármely olyan területre, amelynek nemzetközi kapcsolataiért felel, felmondhatja a megállapodást külön a kérdéses területre nézve, a 8. cikk rendelkezéseivel összhangban.

10. cikk

(1) Két vagy több Szerződő Fél közötti, e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos bármilyen jogvitát, amennyire ez lehetséges, egymás közötti tárgyalások útján kell rendezni.

(2) Az olyan jogvitákat, amelyek tárgyalásos rendezése eredménytelen, választottbíróság rendezi, ha a jogvitában érdekelt Szerződő Felek bármelyike ezt kéri, és e kérésnek megfelelően a jogvitát az érintett Felek közötti megegyezéssel kiválasztott egy vagy több választottbíró elé kell terjeszteni. Ha a választottbírósági eljárás iránti kérelem dátumától számított három hónapon belül a jogvitában érdekelt Felek nem tudnak megegyezni a választottbíró vagy választottbírák kiválasztásáról, akkor a Felek bármelyike felkérheti a főtitkárt, hogy jelöljön ki egyetlen választottbírót, aki elé a jogvitát határozathozatalra kell terjeszteni.

(3) Az e cikk (2) bekezdésével összhangban kijelölt választottbíró vagy választottbírák döntése a jogvitában érdekelt Szerződő Felekre kötelező.

11. cikk

(1) Minden új Szerződő Fél az e megállapodáshoz való csatlakozás időpontjában kinyilváníthatja, hogy magára nézve nem tekinti kötelezőnek a megállapodás 10. cikkét. Bármely olyan új Szerződő Féllel szemben, amely e fenntartással élt, a 10. cikk a többi Szerződő Fél tekintetében sem kötelező.

(2) Bármely Szerződő Fél, amely az e cikk (1) bekezdésében meghatározott fenntartással élt, a főtitkárnak küldött értesítéssel bármikor elállhat e fenntartástól.

(3) E megállapodásra vagy a hozzá csatolt előírásokra vonatkozóan semmilyen más fenntartás nem megengedett; de bármelyik Szerződő Fél az 1. cikk rendelkezéseivel összhangban kinyilváníthatja, hogy az előírások közül bizonyos előírásokat vagy egyiket sem kívánja alkalmazni.

12. cikk

Az e megállapodáshoz mellékelt előírások az alábbi eljárással összhangban módosíthatóak:

1. Az előírás módosításait az igazgatási bizottság dolgozza ki az 1. cikk (2) bekezdésében leírtak szerint és az 1. függelékben megadott eljárással összhangban. Ha szükséges, a módosításban a meglevő követelmények alternatívaként szerepelhetnek. A Szerződő Felek meghatározzák, hogy az előírásokban szereplő melyik alternatívákat fogják alkalmazni. Azon Szerződő Felek, amelyek egy előírásban szereplő alternatívát/alternatívákat alkalmaznak, nem kötelesek elfogadni az ugyanazon előírásban szereplő korábbi alternatíva/alternatívák szerinti jóváhagyásokat. A csak a legújabb módosításokat alkalmazó Szerződő Felek nem kötelesek elfogadni a korábbi módosítások vagy módosítatlan rendeletek szerinti jóváhagyásokat. A korábbi módosításokat vagy a módosítatlan előírást alkalmazó Szerződő Felek kötelesek elfogadni a legújabb módosítások szerint megadott jóváhagyásokat. Az előírás módosításáról, annak elfogadása után az igazgatási bizottság tájékoztatja a főtitkárt. Ezt követően a főtitkár a lehető leghamarabb értesíti e módosításról az előírást alkalmazó Szerződő Feleket.

2. Egy előírás módosítását elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a főtitkár által küldött értesítést követő hat hónapon belül az értesítés küldésének időpontjában az előírást alkalmazó Szerződő Felek több mint egyharmada a módosítással való egyet nem értéséről értesíti a főtitkárt. Ha e határidő lejártát követően a főtitkár az előírást alkalmazó Szerződő Felek kevesebb mint egyharmadától kapott értesítést a módosítással való egyet nem értésről, akkor a főtitkár a lehető leghamarabb elfogadottnak és az előírást alkalmazó azon Szerződő Felekre nézve kötelezőnek hirdeti ki a módosítást, amelyek nem nyilatkoztak az előírás ellenzéséről. Ha egy módosított előírás nem tartalmaz választási lehetőséget, és a nem módosított előírást alkalmazó Szerződő Felek legalább egyötöde ezt követően úgy nyilatkozik, hogy továbbra is a módosítatlan előírást kívánja alkalmazni, akkor a módosítatlan előírást a módosított előírás alternatívájának kell tekinteni, és mint ilyen, formálisan beépül az előírásba a módosítás elfogadásának napjától vagy annak hatálybalépése napjától kezdődő hatállyal. Ez esetben az előírást alkalmazó Szerződő Felek kötelezettségei megegyeznek az (1) bekezdésben meghatározottakkal.

3. Amennyiben új Szerződő Fél csatlakozik e megállapodáshoz a főtitkár által egy előírás módosításáról küldött értesítés és annak hatálybalépése közötti időben, akkor az érintett előírás az új Szerződő Félre nézve csak két hónappal az előírás alakszerű elfogadását követően vagy a tervezett módosításról a főtitkár által az új Félnek küldött tájékoztatás óta eltelt hathónapos határidő lejártát követő két hónappal lép hatályba.

13. cikk

Maga a megállapodás és függelékei az alábbi eljárással összhangban módosíthatók:

1. Bármely Szerződő Fél javaslatot tehet e megállapodás és függelékei egy vagy több vonatkozásban történő módosítására. A megállapodás és függelékei bármely javasolt módosításának a szövegét a főtitkárhoz kell továbbítani, aki azt megküldi az összes Szerződő Félnek és erről tájékoztatja a 6. cikk (1) bekezdésében említett összes többi országot.

2. Minden, e cikk (1) bekezdésével összhangban megküldött módosító javaslatot elfogadottnak kell tekinteni, ha egyik Szerződő Fél sem nyilvánítja ki ellenvetését hat hónapon belül azt a napot követően, amelyen a módosító javaslatot a főtitkár továbbította.

3. A főtitkár a lehető leghamarabb értesíti az összes Szerződő Felet arról, hogy érkezett-e ellenvetés a módosító javaslattal szemben. Ha a módosító javaslattal szemben ellenvetést tettek, a módosítás nem tekinthető elfogadottnak, és semmilyen hatállyal nem bír. Ha nem tettek ilyen ellenvetést, a módosítás az összes Szerződő Fél számára az e cikk (2) bekezdésében említett hathónapos határidő eltelte után három hónnappal lép hatályba.

14. cikk

E megállapodás 1., 12. és 13. cikkének rendelkezéseiben szereplő értesítéseken kívül a főtitkár a Szerződő Feleket értesíti az alábbiakról:

a) a 6. cikk szerinti csatlakozások;

b) e megállapodás hatálybalépésének dátumai a 7. cikk szerint;

c) felmondások a 8. cikk szerint;

d) a 9. cikk szerint kézhez vett értesítések;

e) a 11. cikk (1) és (2) bekezdése szerint kézhez vett nyilatkozatok és értesítések;

f) bármely módosítás 12. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti hatálybalépése;

g) bármely módosítás 13. cikk (3) bekezdése szerinti hatálybalépése.

15. cikk

(1) Ha a fenti rendelkezések hatálybalépésének napján a módosítatlan megállapodás 1. cikkének (3) és (4) bekezdésében meghatározott, új előírás elfogadására irányuló eljárás folyamatban van, akkor az említett új előírás az említett cikk (5) bekezdésének rendelkezései szerint lép hatályba.

(2) Ha a fenti rendelkezések hatálybalépésének napján a módosítatlan megállapodás 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott előírás módosításának elfogadására irányuló eljárás folyamatban van, akkor az említett módosítás az említett cikk rendelkezései szerint lép hatályba.

(3) A megállapodást aláíró összes Szerződő Fél egyetértése esetén a módosítatlan megállapodás előírásai szerint elfogadott bármely előírást úgy kell tekinteni, mintha a fenti rendelkezéseknek megfelelően elfogadott előírás lenne.

1. FÜGGELÉK

AZ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG FELÉPÍTÉSE ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

1. cikk

Az igazgatási bizottság tagja a módosított megállapodást aláíró összes Szerződő Fél.

2. cikk

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának ügyvivő titkára biztosítja a Bizottság számára a titkársági szolgáltatásokat.

3. cikk

A Bizottság minden évben az első ülésén egy elnököt és alelnököt választ.

4. cikk

Az Egyesült Nemzetek főtitkára hívja össze a Bizottságot az Európai Gazdasági Bizottság védnöksége alatt, valahányszor egy új előírást vagy egy előírás módosítását kell elfogadni.

5. cikk

A javasolt új előírásokat szavazásra kell bocsátani. Minden ország mint a megállapodást aláíró Szerződő Fél, egy szavazattal rendelkezik. A bizottság határozatképes, ha a Szerződő Felek legalább fele jelen van. A regionális gazdasági integrációs szervezetek, amelyek a megállapodás Szerződő Felei, tagállamaik szavazatszámával szavaznak. Egy regionális gazdasági integrációs szervezet képviselője leadhatja a szervezetet alkotó szuverén országok szavazatait. Az előírásjavaslatok elfogadásához a jelen levő tagok szavazatának kétharmada szükséges.

6. cikk

A módosító javaslatokat szavazásra kell bocsátani. Minden ország mint a megállapodást aláíró Szerződő Fél, egy szavazattal rendelkezik. A bizottság határozatképes, ha a Szerződő Felek legalább fele jelen van. A regionális gazdasági integrációs szervezetek, amelyek a megállapodás Szerződő Felei, tagállamaik szavazatszámával szavaznak. Egy regionális gazdasági integrációs szervezet képviselője leadhatja a szervezetet alkotó szuverén országok szavazatait. A módosító javaslatok elfogadásához a jelen levő tagok szavazatának kétharmada szükséges.

2. FÜGGELÉK

GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK MEGFELELŐSÉGE

1. KEZDETI ÉRTÉKELÉS

1.1 A Szerződő Fél jóváhagyó hatóságának a típusjóváhagyás megadása előtt ellenőriznie kell a hatékony ellenőrzést biztosító megfelelő intézkedések és eljárások meglétét, hogy a járművek, a berendezések és az alkatrészek a gyártás során megfeleljenek a jóváhagyott típusnak.

1.2 Az 1.1 pont előírásainak betartását a jóváhagyást megadó hatóság utasításai szerint ellenőrizni kell, az előírások betartását a típusjóváhagyást megadó hatóság nevében és kérésére egy másik Szerződő Fél jóváhagyó hatósága is ellenőrizheti. Ez esetben az utóbbi jóváhagyó hatóság egy megfelelőségi nyilatkozatot készít, amely vázolja a típusjóváhagyás tárgyát képező termék(ek) szempontjából lényeges területeket és termelőüzemeket.

1.3 A jóváhagyó hatóságnak el kell fogadnia a gyártó harmonizált ISO 9002 szabvány szerinti bejegyzését [amelynek alkalmazási köre kiterjed a jóváhagyandó termék(ek)re] vagy más egyenértékű akkreditációs szabvány szerinti bejegyzését is, mint az 1.1 pont követelményeinek megfelelőt. A gyártónak rendelkezésre kell bocsátania a bejegyzés részletes adatait és vállalnia kell a jóváhagyó hatóság tájékoztatását minden olyan felülvizsgálatról, amely annak érvényességét vagy alkalmazási körét érinti.

1.4 Egy másik Szerződő Fél hatóságától érkező kérelem kézhezvételekor a jóváhagyó hatóság azonnal megküldi az 1.2 pont utolsó mondatában említett megfelelőségi nyilatkozatot, vagy tájékoztatást ad arról, hogy nem áll módjában ilyen nyilatkozatot biztosítani.

2. A GYÁRTÁS MEGFELELŐSÉGE

2.1 Minden, e megállapodáshoz csatolt előírás szerint jóváhagyott járművet, berendezést vagy alkatrészt úgy kell gyártani, hogy az e függelék és az említett előírás előírásait betartva megfeleljen a jóváhagyott típusnak.

2.2 Valamely Szerződő Fél illetékes jóváhagyó hatóságának, amely egy e megállapodáshoz csatolt előírás szerint ad meg típusjóváhagyást, ellenőriznie kell azon elégséges intézkedéseknek és dokumentált ellenőrzési terveknek a meglétét, amelyeket az egyes jóváhagyásokhoz a gyártóval kell egyeztetni, és amelyek alapján meghatározott időközönként el kell végezni a jóváhagyott típusnak való folyamatos megfelelőség ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatokat vagy kapcsolódó ellenőrzéseket, beleértve különösen, a körülményektől függően, az említett rendeletben meghatározott vizsgálatokat is.

2.3 A jóváhagyás birtokosának különösen:

2.3.1 gondoskodnia kell a termékek (járművek, berendezések vagy alkatrészek) típusjóváhagyás szerinti megfelelőségének hatékony ellenőrzését szolgáló eljárások meglétéről;

2.3.2 hozzá kell férnie azokhoz a vizsgálati berendezésekhez, amelyek az egyes jóváhagyott típusok megfelelőségének ellenőrzéséhez szükségesek;

2.3.3 biztosítania kell a vizsgálati eredmények adatainak rögzítését és azt, hogy a csatolt dokumentumok a jóváhagyó hatóság által meghatározott időtartamon keresztül rendelkezésre álljanak. Ez az időtartam nem haladhatja meg a 10 évet;

2.3.4 elemeznie kell az egyes vizsgálattípusok eredményeit, hogy ellenőrizze és biztosítsa a termék jellemzőinek stabilitását, figyelembe véve az ipari termelés során előforduló megengedhető eltéréseket;

2.3.5 gondoskodnia kell arról, hogy minden egyes terméktípus esetében legalább az e függelékben előírt ellenőrzéseket, valamint a vonatkozó előírásban meghatározott vizsgálatokat elvégezzék;

2.3.6 további mintavételről és vizsgálatról kell gondoskodnia, ha a mintasorozat vagy a vizsgálati darab egy adott vizsgálattípuson nem felel meg. Minden szükséges intézkedést meg kell hozni a kapcsolódó termelés megfelelőségének helyreállítása érdekében.

2.4 A típusjóváhagyást megadó hatóság bármikor ellenőrizheti az egyes termelőüzemekben alkalmazott megfelelőségellenőrzési módszereket. Ezen ellenőrzések szokásos gyakoriságának összhangban kell lennie az e függelék 1.2 vagy 1.3 pontja szerint elfogadott intézkedésekkel (ha vannak ilyenek), és alkalmasnak kell lennie annak biztosítására, hogy a vonatkozó ellenőrzéseket a jóváhagyó hatóság által kialakított bizalmi légkörnek megfelelő időszakonként felülvizsgálják.

2.4.1 A vizsgálatok jegyzőkönyveit és a gyártási nyilvántartásokat minden ellenőrzésnél a vizsgálatot végző ellenőr rendelkezésére kell bocsátani.

2.4.2 Ha a vizsgálat jellege ezt szükségessé teszi, az ellenőr véletlenszerűen mintákat választhat, hogy azokat a gyártó laboratóriumában megvizsgálják (vagy annál a műszaki szolgálatnál, amelyet az e megállapodáshoz csatolt előírás meghatároz). A minták minimális száma meghatározható a gyártó saját ellenőrzésének eredményei alapján.

2.4.3 Ha az ellenőrzés szintje elégtelennek látszik, vagy ha szükségesnek tűnik ellenőrizni a 2.4.2 bekezdés alkalmazásában elvégzett vizsgálatok érvényességét, akkor az ellenőrnek mintákat kell vennie, amelyeket a típus-jóváhagyási vizsgálatokat végző műszaki szolgálathoz kell beküldeni.

2.4.4 A jóváhagyó hatóság bármilyen, e függelékben vagy az e megállapodáshoz csatolt, alkalmazandó előírásokban meghatározott ellenőrzést vagy vizsgálatot elvégezhet.

2.4.5 Ha az ellenőrzés eredménye nem megfelelő, a jóváhagyó hatóságnak biztosítania kell, hogy minden szükséges intézkedést meghozzanak a termelés megfelelőségének lehető leggyorsabb helyreállítása érdekében.

II. MELLÉKLET

1. A kerekes járművek, a berendezések és az alkatrészek tekintetében a felülvizsgált megállapodáshoz való csatlakozása időpontjában az Európai Közösség csatlakozását az alábbi jegyzékben felsorolt ENSZ/EGB előírásoknak a megjelölt módosítás-sorozattal együtt történő, a csatlakozás időpontjában hatályos állapotuk szerinti elismerésére és jóváhagyásaira kívánja korlátozni.

ENSZ/EGB
előírás száma
Módosítások sorozataTárgy
101Fényszórók (beleértve az R2 és/vagy HS1 lámpákat)
302Fényvisszaverő eszközök
4Hátsó rendszámtábla-világítás
502Fényszórók (sajtolt burás)
601Irányjelző lámpák
702Hátsó méretjelző/elülső-oldalsó/hátsó-oldalsó/féklámpák
804Fényszórók (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8 és/vagy HIR1)
1002Rádiózavarszűrő
1102Ajtózárak és csuklópántok
1203Kormányberendezés viselkedése ütközésnél
1309Fékezés
1404Biztonsági övek bekötési pontjai
1604Biztonsági övek
1706Ülés szilárdsága
1802Lopás elleni védelem
1902Elülső ködlámpák
2002Fényszórók (H4)
2101Belső szerelvények
2204Bukósisakok
23Tolatólámpák
2403Dízel füst
2504Fejtámaszok
2602Külső kiálló részek
2703Elakadásjelző háromszögek
28Hangjelzést adó figyelmeztető eszközök
3002Gumiabroncsok (motoros járművek és utánfutóik)
3102Fényszórók (halogén sajtolt burás)
3401Tűzveszély
3703Izzólámpák jóváhagyott lámpaegységekben történő használatra
38Hátsó ködlámpák
39Sebességmérő
43Biztonsági üvegek
4403Biztonsági gyermekülés rendszer
4501Fényszórótisztító
4601Visszapillantó tükrök
4801Világító és fényjelző eszközök beszerelése
4902Dízel kibocsátás
50Elülső/hátsó helyzetjelző/féklámpák, irányjelző, hátsó rendszámtábla lámpa (segédmotoros/motorkerékpár)
5102Zajszint
53Világító és fényjelző eszközök beszerelése (motorkerékpár)
54Gumiabroncsok (kereskedelmi járművek és utánfutóik)
56Fényszórók (segédmotoros kerékpár)
5701Fényszórók (motorkerékpár)
5801Hátsó aláfutásgátlók
59Helyettesítő hangtompító rendszerek
60Kezelőszervek (segédmotoros/motorkerékpár)
62Lopás elleni védelem (segédmotoros/motorkerékpár)
64Gumiabroncsok (alkalmi pótkerekek/abroncsok)
66Tetőszilárdság (buszok)
6901Hátsó jelzőtáblák lassú járművekhez
7001Hátsó jelzőtáblák nehéz és hosszú járművekhez
71Mezőgazdasági vontatók látómezeje
72Fényszórók (HS1 lámpák) (motorkerékpár)
73Oldalvédelem
74Világító és fényjelző eszközök beszerelése (segédmotoros kerékpár)
75Gumiabroncsok (motorkerékpárok/segédmotoros kerékpárok)
77Várakozást jelző lámpák
7802Fékezés (L kategória)
7901Kormányberendezés
8001Ülések szilárdsága (buszok)
81Visszapillantó tükrök (motorkerékpárok/segédmotoros kerékpárok)
82Fényszórók (HS2) (segédmotoros kerékpár)
8303Kibocsátások
85Motorteljesítmény
86Világító és fényjelző eszközök beszerelése, mezőgazdasági vontatók
87Nappali menetjelző lámpák
89Sebességkorlátozó eszközök
9001Helyettesítő fékbetét szerelvények
91Oldalsó helyzetjelző lámpák
93Elülső aláfutás elleni védőeszközök
96Dízel kibocsátás (mezőgazdasági vontatók)
97Riasztórendszerek
98Gázkisülésű izzólámpás fényszórók
99Gázkisülésű izzólámpa
100Elektromos járműbiztonság
101CO2-kibocsátás/üzemanyagfogyasztás
102Rövid vonószerkezet
103Helyettesítő katalizátor

A fentiekben felsorolt ENSZ/EGB előírások műszaki követelményei a vonatkozó egyedi EK irányelvek műszaki mellékleteinek alternatíváit képezik, ha ez utóbbiak alkalmazási köre ugyanaz, és ha a felsorolt előírások tekintetében léteznek egyedi EK irányelvek.

Az irányelvek kiegészítő rendelkezései azonban, úgymint a szerelési követelményekre vagy a jóváhagyási eljárásra vonatkozó követelmények, hatályban maradnak.

Ha egyértelmű, hogy az ENSZ/EGB előírások eltérnek a vonatkozó irányelvektől, a Közösség határozhat úgy, hogy e területen mentesíti magát a kölcsönös elismerés kötelezettsége alól azáltal, hogy az érintett ENSZ/EGB előírásokat a felülvizsgált megállapodás 1. cikkének (6) bekezdése és e határozat 3. cikke szerint felmondja.

2. Azon felsorolt ENSZ/EGB előírások, amelyek tekintetében a csatlakozás időpontjában nem létezik megfelelő egyedi EK irányelv, az (1) bekezdéssel összhangban attól az időponttól alternatívákká válnak, amint a felsorolt előírások tekintetében egyedi EK irányelvek válnak alkalmazhatóvá.

3. A 22. ENSZ/EGB előírást a Szerződés rendelkezései szerint 2000. július 1. előtt az Egyesült Királyság tekintetében nem kell alkalmazni, vagy, ha ez korábban következik be, addig az időpontig, amíg a Közösség nem csatlakozik egy bukósisakokra vonatkozó módosított ENSZ/EGB előíráshoz, amely ugyanolyan vagy szigorúbb szabványokat ír elő a bukósisakok vonatkozásában, mint amelyeket az Egyesült Királyságban alkalmaznak e határozat elfogadásának napján.

III. MELLÉKLET

GYAKORLATI INTÉZKEDÉSEK A KÖZÖSSÉGNEK ÉS A TAGÁLLAMOKNAK A FELÜLVIZSGÁLT MEGÁLLAPODÁSBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁSA TEKINTETÉBEN

Az Európai Közösség és a tagállamok a felülvizsgált megállapodásban aláíró Szerződő Félként való részvételére az alábbi szabályok vonatkoznak:

1. Az ENSZ/EGB munkaprogrammal és olyan előírások elfogadását megelőző vagy olyan, már létező előírások módosításainak elfogadását megelőző munkával kapcsolatos tárgyalások és előkészítő munka, amely előírásokhoz a Közösség csatlakozik:

Az Unió hozzájárulását a munkaprogram prioritásaihoz az EUMSZ 207. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 218. cikkének (3) és (4) bekezdésében meghatározott eljárás szerint állapítják meg.

A Bizottság és a tagállamok képviselői azzal a céllal vesznek részt a szakértői csoportok előkészítő munkájában, hogy megkönnyítsék egy új ENSZ/EGB előírásra vagy egy meglevő ENSZ/EGB előírás módosítására vonatkozó javaslat elfogadását. Ezen előkészítő munka során a tagállamok szakértői műszaki kérdésekben állást foglalhatnak, és teljes mértékben részt vehetnek a műszaki kérdésekről folyó tárgyalásokban, de kizárólag műszaki szakértelmük alapján, nemzeti hatóságaikra vagy a Közösségre nézve e részvétel semmilyen kötelező erővel nem bír.

Az előkészítő szakaszt követően a Bizottság az EUMSZ 207. cikkének megfelelően az Unió szóvivőjeként képviseli az Uniót a felülvizsgált megállapodás 1. cikke értelmében létrehozott igazgatási bizottságban. A Közösség végső álláspontját egy új ENSZ/EGB előírás vagy egy meglevő ENSZ/EGB előírás módosítása elfogadásával kapcsolatban e határozat 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban kell meghatározni.

A Bizottság ezen eljárás valamennyi szakaszában tájékoztatja az Európai Parlamentet, különösen a munkaprogram kidolgozása, illetve az előkészítő munka menete és eredményei tekintetében. A Bizottság ezen kívül kellő időben továbbítja az ENSZ/EGB előírás és módosítás tervezeteket a Parlamentnek.

2. Az ENSZ/EGB előírások és már létező előírások módosításainak elfogadása

A Bizottság gyakorolja a szavazati jogot a Közösség nevében a felülvizsgált megállapodás alapján létrehozott szervekben. A tagállamok nem vesznek részt a szavazáson, kivéve azon esetekben, amikor arról határoznak, hogy a Közösségre nézve egy ENSZ/EGB előírás nem kötelező vagy nem lesz kötelező.

A Közösség intézményei vállalják, hogy eljárásaikat, amennyire lehetséges felgyorsítják annak érdekében, hogy a szavazást az EGB-ben szükségtelenül ne késleltessék. E célból a Bizottság, amint az ENSZ-EGB-előírástervezet minden lényeges alkotóeleme a rendelkezésére áll, benyújtja javaslatát.

3. A felülvizsgált megállapodás módosítása

Csak a Közösség javasolhat módosításokat a felülvizsgált megállapodáshoz.

A más Szerződő Felek által a felülvizsgált megállapodás 13. cikkével összhangban előterjesztett módosítások tekintetében a tagállamok álláspontjaikat a Közösség által képviselt állásponthoz igazítják.

4. Amennyiben egy tagállam jogvitát rendező eljárásban vesz részt a felülvizsgált megállapodás 10. cikke értelmében, akkor ezen eljárásban a tagállamnak a megállapodás értelmezési szempontjaival kapcsolatos álláspontját a többi tagállammal folytatott konzultáció után a Bizottsággal egyeztetnie kell.

IV. MELLÉKLET

A HATÁROZAT 2. CIKKE SZERINTI ÉRTESÍTÉS

Az Európai Közösség kijelenti, hogy a felülvizsgált megállapodás 10. cikkét önmagára nézve nem tekinti kötelezőnek, és hogy annak 2., 4. és 5. cikkét minden esetben az egyes tagállamai hajtják végre. Az Európai Közösség kinyilvánítja, hogy a 22. számú ENSZ/EGB előírást az Egyesült Királyságra vonatkozóan nem kell alkalmazni.

( 1 ) HL C 69., 1996.3.7, 4. o.

( 2 ) Az 1997. november 21-én létrejött hozzájárulás (még nem került kihirdetésre a Hivatalos Lapban).

( 3 ) HL L 42., 1970.2.23, 1. o., A legutóbb a 96/27/EK irányelvvel módosított irányelv (HL L 169., 1996.7.8, 1. o.)

( 4 ) HL L 84., 1974.3.24, 10. o., A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

( 5 ) HL L 225., 1992.8.10, 72. o., A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

( 6 ) HL L 109., 1983.4.26, 8. o. A legutóbb a 96/139/EK bizottsági határozat által módosított irányelv (HL L 32., 1996.2.10, 31. o.).

( 7 ) A megállapodás korábbi címe:

Megállapodás a motoros járművek berendezéseinek és tartozékaink jóváhagyására vonatkozó egységes szabályok elfogadásáról és a jóváhagyás kölcsönös elismeréséről, kelt Genfben, 1958. március 20-án.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997D0836 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997D0836&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01997D0836-20130917 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01997D0836-20130917&locale=hu

Tartalomjegyzék