32016R0682[1]

A Tanács (EU) 2016/682 rendelete (2016. április 29.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS (EU) 2016/682 RENDELETE

(2016. április 29.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2010/800/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. április 22-i 2013/183/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A 329/2007/EK tanácsi rendelet (2) biztosítja a 2013/183/KKBP tanácsi határozatban rögzített intézkedések hatályba léptetését. Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2016. március 2-án elfogadta a 2270 (2016) sz. határozatot, mely új korlátozó intézkedésekről rendelkezett Észak-Koreával szemben. Az említett intézkedések közé tartoznak a pénzeszközök befagyasztása által érintett személyek és jogalanyok jegyzékbe vételére vonatkozó további feltételek, a ritkaföldfémeket tartalmazó ásványok, szén, vas és vasérc Észak-Koreából való beszerzésére vonatkozó ágazati tilalmak, a légijármű-tüzelőanyagok eladására vagy szolgáltatására vonatkozó tilalmak, az Észak-Koreával kapcsolatban álló bankokkal és jogalanyokkal való levelező banki kapcsolatok és közös vállalkozások fenntartására vonatkozó tilalmak, valamint a közlekedési ágazatra vonatkozó további korlátozó intézkedések. További tilalmak érvényesek olyan termékek átadására és beszerzésére, amelyek hozzájárulnak az észak-koreai fegyveres erők operatív képességeinek fejlesztéséhez, illetve olyan árukivitelhez, amely támogatja vagy fokozza egy Észak-Koreán kívüli másik ENSZ tagállam fegyveres erőinek operatív képességeit.

(2) A Tanács 2016. március 31-én elfogadta a (KKBP) 2016/476 (3) határozatot, mely biztosítja az említettz intézkedéseknek az érvényesülését.

(3) A 329/2007/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 329/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk 6. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"6. »gazdasági források«: bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan, tényleges vagy potenciális eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére, ideértve hajók, mint pl. a tengeri hajók megszerzését.".

2. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép: "2. cikk (1) Tilos: (2) Az I. melléklet tartalmazza az összes olyan terméket, anyagot, felszerelést, árut, technológiát és szoftvereket is, amelyeket a 428/2009/EK tanácsi rendelet (*) a kettős felhasználású termékként vagy technológiaként határoz meg. Az Ia. melléklet tartalmazza azokat az egyéb termékeket, anyagokat, felszereléseket, árukat és technológiákat, amelyek hozzájárulhatnak Észak-Korea nukleáris fegyverekkel, egyéb tömegpusztító fegyverekkel vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjaihoz. Az Ib. melléklet tartalmazza a ballisztikusrakéta-ágazatban használt egyes kulcsfontosságú alkotóelemeket. Az Ie. melléklet tartalmazza az (1) bekezdés b) pontjában említett légijármű-tüzelőanyagot. (3) Tilos az I., az Ia., és az 1b. mellékletben felsorolt áruk és technológia Észak-Koreából való megvásárlása, behozatala vagy szolgáltatása, függetlenül attól, hogy az érintett cikk Észak-Koreából származik-e vagy sem. (4) Tilos Az Ic. melléklet tartalmazza az a) pontban említett tilalom alá eső aranyat, titánércet, vanádiumércet és ritkaföldfémeket tartalmazó ásványokat. Az Id. melléklet tartalmazza a) pontjában említett szenet, vasat és vasércet. (5) A (4) bekezdés a) pontjától eltérve a tagállam, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága engedélyezheti: (6) Az (1) bekezdés b) pontjában említett tilalom nem alkalmazandó a légijármű-tüzelőanyag Észak-Korea területén kívül tartózkodó polgári légi járművek részére kizárólag abból a célból történő eladására vagy szolgáltatására, hogy pótolják az Észak-Koreába repülés és a származási repülőtérre való visszatérés során elfogyasztott tüzelőanyagot. (7) A (1) bekezdés b) pontjától eltérve a tagállam, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett tagállami illetékes hatóság engedélyezheti valamely áru eladását, szolgáltatását vagy átadását, feltéve, hogy a tagállam megszerezte a szankcióbizottság eseti mérlegelésen alapuló előzetes jóváhagyását az adott áru igazoltan alapvető humanitárius szükségletek kielégítése céljából Észak-Koreának történő szolgáltatására vonatkozóan, illetve átadásuk és felhasználásuk hatékony nyomon követése meghatározott rendelkezések szerint történik. (8) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (5) vagy a (7) bekezdés alapján megadott engedélyekről. (*) A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.)."."

a) az I., az Ia. és az Ib. mellékletben felsorolt áruk és technológia - beleértve a szoftvereket - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármilyen észak-koreai természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy az országban történő felhasználásra, függetlenül attól, hogy az említett áruk és technológia az Unióból származnak-e vagy sem;

b) az Ie. melléklet szerinti légijármű-tüzelőanyag Észak-Koreába irányuló eladása, szolgáltatása, kivitele és átadása, illetve e tüzelőanyagok valamely tagállam lobogója alatt hajózó hajó vagy valamely tagállamban lajstromozott légi jármű igénybevételével Észak-Koreába való szolgáltatása, függetlenül attól, hogy az adott tüzelőanyag valamely tagállam területéről származik-e vagy sem;

c) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az a) és b) pontban említett tilalom megkerülése.

a) az Ic. mellékletben felsorolt arany, titánérc, vanádiumérc és ritkaföldfémeket tartalmazó ásványok vagy az Id. melléklet szerinti szén, vas és vasérc Észak-Koreából való megvásárlása, behozatala vagy átadása, illetve valamely tagállam lobogója alatt hajózó hajó vagy valamely tagállamban lajstromozott légi jármű igénybevételével történő szolgáltatása;

b) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az a) pontban említett tilalom megkerülése;

a) szén megvásárlását, behozatalát vagy átadását, feltéve, hogy az adott tagállam, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága megbízható információk alapján megállapította, hogy a rakomány nem Észak-Koreából származik, és a rakományt Észak-Koreán keresztül kizárólag a radzsini (Raszon) kikötőből való export céljából szállították, hogy az érintett tagállam előzetesen értesítette a szankcióbizottságot a szóban forgó ügyletekről, továbbá hogy ezek az ügyletek nem termelnek bevételt Észak-Korea nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjai, vagy az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatokban vagy ebben a rendeletben tiltott egyéb tevékenységek számára; vagy

b) a kizárólag megélhetési célt szolgáló ügyleteket, melyek nem termelnek bevételt Észak-Korea nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjai, vagy az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatokban vagy ebben a rendeletben tiltott egyéb tevékenységek számára.

3. A következő cikkel egészül ki: "2a. cikk (1) Tilos az alábbiak Észak-Koreába történő, bármely áru - kivéve az élelmiszereket és gyógyszereket -, közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, átadása és kivitele amennyiben az exportőrnek tudomása van arról, vagy alapos okkal feltételezi, hogy: (2) Tilos továbbá az olyan (1) bekezdésben említett áruk Észak-Koreából történő megvásárlása, behozatala vagy szolgáltatása, ha exportőrnek vagy a szállítmányozónak tudomása van arról, vagy alapos okkal feltételezi, hogy e bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételek fennállnak. (3) Az (1) bekezdésétől eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága engedélyezheti valamely áru eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét Észak-Koreába vagy megvásárlását, behozatalát vagy szolgáltatását Észak-Koreából, amennyiben: (4) Az érintett tagállam az e cikk alapján megadni szándékozott minden engedélyről legkésőbb egy héttel az engedély megadása előtt tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.".

a) az árut közvetve vagy közvetlenül Észak-Korea fegyveres erőinek szánják; valamint

b) az áru kivitele támogatja vagy fokozza egy Észak-Koreán kívüli másik állam fegyveres erőinek operatív képességeihez.

a) az áru nincs összefüggésben katonai termékek előállításával, kifejlesztésével, karbantartásával vagy felhasználásával, illetve katonai személyzet továbbfejlesztésével vagy fenntartásával, és az illetékes hatóság megállapította, hogy az áru nem járulna hozzá közvetlenül az észak-koreai fegyveres erők operatív képességeinek fejlesztéséhez, illetve olyan árukivitelhez, amely támogatja vagy fokozza egy Észak-Koreán kívüli másik állam fegyveres erőinek operatív képességeit;

b) a Szankcióbizottság eseti mérlegelést követően megállapította, hogy egy adott szolgáltatás, eladás vagy átadás nem lenne ellentétes az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), illetve a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatok céljaival; vagy

c) az illetékes tagállami hatóság meggyőződött arról, hogy az adott tevékenység kizárólag humanitárius vagy megélhetési célokat szolgál, nem generál jövedelmet észak-koreai személyek, jogalanyok vagy szervek számára, és nem kapcsolódik az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) és a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatok szerinti tilalom alá eső tevékenységhez, feltéve, hogy a tagállam előzetesen értesíti a Szankcióbizottságot erről a megállapításáról, és tájékoztatja azt az áruk eltérő célú felhasználásának megakadályozása céljából hozott intézkedésekről.

4. A 3a. cikk (3)-(7) bekezdései helyébe a következő szöveg lép: "(3) Az Unió területén belül szállított vagy az Unió területén áthaladó rakományt, ideértve a repülőtereken, tengeri kikötőkben és a szabadkereskedelmi övezetekben található rakományt, az alábbi esetekben átvizsgálásnak kell alávetni annak biztosítása céljából, hogy a rakomány ne tartalmazzon az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) és a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatokban tiltott árukat: (4) Az Unió területén belül szállított vagy az Unió területén áthaladó, ideértve a repülőtereken és a tengeri kikötőkben található, valamint a (3) bekezdés hatályán kívül eső szállítmányokat is átvizsgálásnak kell alávetni, amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy olyan árukat tartalmaznak, amelyek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét ez a rendelet tiltja, mégpedig az alábbi esetekben: (5) A (3) és (4) bekezdés nem érinti a diplomáciai és konzuli küldeményeknek a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi egyezmény és a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi bécsi egyezmény szerinti sérthetetlenségét és védelmét. (6) Tilos az olyan hajók számára az Unió területén fekvő kikötőkbe való behajózást biztosítani, amelyek esetében: Az első albekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó: (7) Tilos bármilyen légi jármű számára az Unió területén történő felszállás, leszállás vagy az Unió területe feletti átrepülés, ha megalapozottan feltételezhető, hogy a légi jármű olyan cikkeket szállít, amelyek szolgáltatását, eladását, átadását vagy kivitelét az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatok tiltják. Az első albekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó: (8) A (6) bekezdés első albekezdésében meghatározott tilalomtól eltérve, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes tagállami hatóság engedélyezheti a tengeri hajó kikötőbe való behajózását, feltéve, hogy a szankcióbizottság előzetesen meghatározta, hogy erre humanitárius célokból vagy az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatok céljaival összeegyeztethető bármilyen más okokból szükséges.".

a) ha a szállítmány Észak-Koreából származik;

b) ha a szállítmányt Észak-Koreának szánták;

c) ha a szállítmányt Észak-Korea vagy annak állampolgárai, illetve Észak-Korea vagy állampolgárai nevében vagy irányítása szerint eljáró egyének vagy jogalanyok, vagy azok tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó jogalanyok közvetítették brókerszolgáltatás keretében, vagy más módon elősegítették;

d) ha a szállítmányt a IV. mellékletben felsorolt személyek, jogalanyok vagy szervezetek közvetítették brókerszolgáltatás keretében, vagy más módon elősegítették;

e) ha a szállítmányt észak-koreai lobogó alatt hajózó hajón, vagy Észak-Koreában lajstromozott légi járművön szállítják, vagy olyan a hajón vagy a légi járművön, amely honosság nélküli.

a) ha a szállítmány Észak-Koreából származik;

b) ha a szállítmányt Észak-Koreának szánták;

c) ha a szállítmányt Észak-Korea vagy annak állampolgárai, illetve Észak-Korea vagy állampolgárai nevében eljáró egyének vagy jogalanyok közvetítették brókerszolgáltatás keretében, vagy más módon elősegítették;

a) megalapozottan feltételezhető, hogy bármely hajó közvetlenül vagy közvetve egy, a IV. mellékletben felsorolt személy vagy szervezet tulajdonában áll, vagy ellenőrzése alá tartozik;

b) megalapozottan feltételezhető, hogy bármely hajó olyan árukat szállít, amelyek szolgáltatását, eladását, átadását és kivitelét az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatok tiltják;

c) a hajó nem hajlandó alávetni magát az átvizsgálásnak azt követően, hogy az átvizsgálást a lobogó szerinti állam vagy a lajstromozó állam engedélyezte; és

d) az észak-koreai lobogó alatt hajózó hajó vagy hontalan hajó nem veti alá magát az átvizsgálásnak.

a) vészhelyzet esetén;

b) ha a tengeri hajó kikötőbe való behajózása átvizsgálás céljából történik; vagy

c) ha a hajó visszatér a származási kikötőjébe.

a) ahol a légi jármű átvizsgálás céljából száll le;

b) kényszerleszállás esetén.

5. Az 5a. cikk (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(1a) A 16. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók számára tilos: (1b) Az (1a) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott tilalmaktól eltérve, a tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett, érintett illetékes hatósága ügyleteket engedélyezhet, feltéve, hogy a szankcióbizottság előzetesen jóváhagyta azokat. (1c) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot a (1b) bekezdés szerinti bármely engedélyről. (1d) A 16. cikk hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatók és hitelintézetek legkésőbb 2016. május 31-ig kötelesek: (1e) Az (1d) bekezdés a) és c) pontjában előírt kötelezettségeket akkor kell alkalmazni, ha a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett tagállami illetékes hatóság hiteles információk alapján megállapította, hogy az (1d) bekezdés a) és c) pontjában említett tevékenységek hozzájárulhatnak Észak-Korea nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjaihoz, vagy az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatokban vagy az ebben a rendeletben tiltott egyéb tevékenységekhez, és a hatóság ezt a megállapítását közölte az érintett hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval. Ha a 16. cikk hatálya alá tartozó hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató arra gyanakszik, hogy az (1d) bekezdés a) és c) pontjaiban említett bármilyen olyan tevékenységben részt vesznek, amelyek hozzájárulhatnak Észak-Korea nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjaihoz, vagy az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatokban vagy az ebben a rendeletben tiltott egyéb tevékenységekhez, haladéktalanul értesítik a tevékenység helye szerinti tagállam illetékes hatóságát és közlik azokat a gyanú alapjául szolgáló indokokat, amelyek hozzájárulhatnak az említett tevékenységekhez. (1f) Az (1d) bekezdés a) és e) pontjaiban meghatározott tilalomtól eltérve, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett tagállami illetékes hatóság engedélyezheti bizonyos képviseleti irodák, leányvállalatok vagy bankszámlák további működését, feltéve, hogy a szankcióbizottság előzetesen eseti alapon jóváhagyta a tevékenységeket vagy ügyleteket mint a humanitárius segítségnyújtáshoz, vagy az észak-koreai diplomáciai képviseleteknek a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi szerződés szerinti tevékenységeihez, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy annak szakosított intézményeinek tevékenységeihez, vagy az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatokkal összeegyeztethető bármilyen más célokhoz szükséges tevékenységeket vagy ügyleteket. (1 g) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1f) bekezdés szerinti bármely engedélyről.".

a) bankszámla nyitása észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézetnél vagy pénzügyi szolgáltatónál, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézetnél vagy pénzügyi szolgáltatónál;

b) levelező banki kapcsolat kialakítása észak-koreai székhelyű hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval;

c) képviseleti irodák nyitása, illetve új fiók vagy leányvállalat létrehozása Észak-Koreában;

d) közös vállalkozás létrehozása, vagy abban tulajdonosi érdekeltség szerzése észak-koreai székhelyű hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval.

a) lezárni az észak-koreai székhelyű hitelintézeteknél vagy pénzügyi szolgáltatóknál, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézetnél vagy pénzügyi szolgáltatónál vezetett bankszámláikat;

b) megszüntetni az észak-koreai székhelyű hitelintézetekkel vagy pénzügyi szolgáltatókkal, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval fennálló levelező banki kapcsolataikat;

c) bezárni az észak-koreai képviseleti irodáikat, fiókjaikat és leányvállalataikat;

d) megszüntetni az észak-koreai székhelyű hitelintézetekkel vagy pénzügyi szolgáltatókkal, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval létrehozott közös vállalkozásaikat;

e) felszámolni az észak-koreai székhelyű hitelintézetekben vagy pénzügyi szolgáltatókban, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézetben vagy pénzügyi szolgáltatókban meglévő tulajdonosi érdekeltségeiket.

6. Az 5a. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"e) észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató, vagy a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármilyen hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató képviseleti irodájának, fiókjának vagy leányvállalatának működtetése, vagy azok működésének elősegítése.".

7. A 6. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(6) Tilos pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat nyújtani az Észak-Korea kormányához tartozó személyeknek, jogalanyoknak vagy szerveknek, az Észak-Korea Munkáspártjának, az ezek nevében vagy irányítása szerint eljáró egyéneknek vagy jogalanyoknak, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó jogalanyoknak, amennyiben megállapították, hogy ezek az egyének, jogalanyok vagy szervek Észak-Korea nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjaihoz, vagy az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) vagy a 2270 (2016) sz. ENSZT BT-határozatokban tiltott egyéb tevékenységekhez kapcsolódnak.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem alkalmazandó, ha a pénzeszközök, az egyéb pénzügyi eszközök és gazdasági források Észak-Korea ENSZ képviseletének, továbbá az ENSZ szakosított intézményeinél és az ENSZ-hez kapcsolt szerveknél való képviseletének, vagy Észak-Korea egyéb diplomáciai és konzuli képviseletének a tevékenységeihez szükségesek, vagy ha a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett tagállami illetékes hatóság megszerezte a szankcióbizottság eseti alapú, előzetes jóváhagyását, mely szerint a pénzeszközök, a pénzügyi eszközök vagy a gazdasági források humanitárius segítségnyújtáshoz, nukleáris leszereléshez, vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozat céljaival összeegyeztethető bármilyen más okból szükségesek.".

8. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"6a. cikk

Tilos közvetlenül vagy közvetve részt venni közös vállalkozásokban vagy bármely más üzleti megállapodásokban a IV. mellékletben felsorolt jogalanyokkal, valamint az előbbiek nevében vagy irányítása szerint eljáró egyénekkel vagy jogalanyokkal.".

9. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"9c. cikk

Tilos pénzügyi támogatást nyújtani az Észak-Koreával folytatott kereskedelemhez, ideértve exporthitelek, garanciák és biztosítások nyújtását az említett kereskedelemben részt vevő személyek vagy jogalanyok számára, amennyiben az ilyen pénzügyi támogatás hozzájárulhat Észak-Korea nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjaihoz, vagy az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataiban tiltott egyéb tevékenységekhez.".

10. A 11b. cikk helyébe a következő szöveg lép: "11b. cikk (1) Tilos: (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tilalomtól eltérve, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett tagállami hatóság engedélyezheti a lízinget, bérbe adást vagy személyzeti szolgáltatások nyújtását, feltéve, hogy a tagállam előzetesen eseti alapon a szankcióbizottság számára olyan információt szolgáltatott, amely bizonyította, hogy az intézkedések kizárólag megélhetési célt szolgáltak, melyeket az észak-koreai egyének vagy jogalanyok nem fognak bevétel termeléséhez felhasználni, valamint rendelkezésre bocsátotta az olyan intézkedésekre vonatkozó információkat, amelyeket az 1718(2006), az 1874(2009), a 2087(2013), a 2094(2013) vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatokat sértő tevékenységek megelőzése érdekében hoztak. (3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott tilalomtól eltérve engedélyezhető észak-koreai lobogó alatt hajózó bármilyen hajó birtoklása, lízingje, üzemeltetése, vagy ilyen hajó számára hajóosztályozási vagy azzal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, vagy Észak-Korea vagy észak-koreai állampolgárok tulajdonában álló, vagy előbbiek által üzemeltetett vagy általuk legénységgel ellátott bármilyen hajó lajstromba vétele vagy lajstromban való nyilvántartása, feltéve, hogy a tagállam, II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága eseti alapon előzetesen a szankcióbizottság rendelkezésére bocsátotta a tevékenységekre vonatkozó részletes információkat, ideértve a tevékenységekben résztvevő egyének és jogalanyok nevét, valamint az azt bizonyító információkat, melyek szerint e tevékenységek kizárólag megélhetési célt szolgálnak és az észak-koreai egyének vagy jogalanyok nem fogják azokat bevétel termeléséhez felhasználni, valamint az azokra az intézkedésekre vonatkozó információkat, amelyeket az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatokat sértő tevékenységek megelőzése érdekében hoztak. (4) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot a (2) vagy (3) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.".

a) Észak-Koreának, a IV. mellékletben felsorolt személyeknek vagy jogalanyoknak, bármely más észak-koreai jogalanynak, az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatok rendelkezéseinek megsértésében részt vevő bármely más személynek vagy jogalanynak, vagy az ilyen személy és jogalany nevében vagy irányítása szerint eljáró személynek vagy jogalanynak, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó jogalanyoknak hajókat vagy légi járműveket lízingbe vagy bérbe adni, vagy személyzeti szolgáltatásokat nyújtani;

b) észak-koreai lobogó alatt közlekedő bármilyen hajót birtokolni, lízingbe adni, üzemeltetni, biztosítani, vagy ilyen hajó számára hajóosztályozási vagy azzal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtani;

c) bármilyen olyan hajót lajstromba venni vagy lajstromban nyilvántartani, mely Észak-Korea vagy észak-koreai állampolgárok tulajdona, melyet Észak-Korea vagy észak-koreai állampolgárok üzemeltetnek vagy látnak el legénységgel, vagy melyet a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozat (19) bekezdése szerint egy másik állam a lajstromból törölt.

11. A 13. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"f) az Ic., az Id. és az Ie. mellékleteknek a szankcióbizottság vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa által tett megállapítások alapján, vagy az ezen mellékleteket érintően a 2013/183/KKBP tanácsi határozat szerint hozott határozatok alapján történő módosítására.".

12. A rendelet a következő. cikkel egészül ki:

"13a. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az ebben a rendeletben meghatározott tilalmak megkerülése.".

13. A 329/2007/EK rendelet III. mellékletének helyébe e rendelet IV. melléklete lép.

14. A 329/2007/EK rendeletet Ic., Id. és Ie. mellékletként kiegészíti ezen rendelet I., II. és III. melléklete.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016.április 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS

(1) HL L 111., 2013.4.23., 52. o.

(2) A Tanács 329/2007/EK rendelete (2007. március 27.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 88., 2007.3.29., 1. o.).

(3) A Tanács (KKBP) 2016/476 határozata (2016. március 31.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/183/KKBP határozat módosításáról (HL L 85., 2016.4.1., 38. o.).

I. MELLÉKLET

"Ic. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezdésében említett arany, titánérc, vanádiumérc és ritkaföldfémeket tartalmazó ásványok

KódÁrumegnevezés
ex 2530 90 00Ritkaföldfémek ércei
ex 2612Kizárólag vagy elsősorban urán és tórium kivonásához használt monazitok és más ércek
ex 2614 00 00Titánérc
ex 2615 90 00Vanádiumérc
ex 2616 90 00Arany”

II. MELLÉKLET

"Id. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezésében említett szén, vas és vasérc

KódÁrumegnevezés
ex 2601Vasérc
2701Kőszén brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag
2702Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével
2703Tőzeg (tőzegalom), brikettezve is
2704Koksz és félkoksz kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből, brikettezve is; retortaszén
7201Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában
7202Ferroötvözet
7203Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában
7204 10 00Öntöttvas-törmelék és -hulladék
ex 7204 30 00Ónozott vas- vagy acéltörmelék és -hulladék
ex 7204 41Más törmelék és hulladék: Esztergaforgács, gyaluforgács, forgácsapríték, marási hulladék, fűrészpor, reszelék, kovácsolási és csákolási hulladék, összepréselve is
ex 7204 49Más törmelék és hulladék: Más
ex 7204 50 00Más törmelék és hulladék: Ingot újraolvasztott hulladékból
ex 7205 10 00Szemcse
ex 7205 29 00Por: nem ötvözött acélból
ex 7206 10 00Ingot
ex 7206 90 00Más
ex 7207Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból
ex 7208Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
ex 7209Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
ex 7210Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva
ex 7211Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
ex 7212Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva
ex 7214Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy -extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva
ex 7215Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból
ex 7216Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
ex 7217Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból:”

III. MELLÉKLET

"Ie. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett légijármű-tüzelőanyag

KódÁrumegnevezés
2710 12 31 -től 2710 12 59 -igBenzin
2710 12 70Nafta típusú sugárhajtómű üzemanyag
2710192100Kerozin típusú sugárhajtómű üzemanyag
2710192500Kerozin típusú rakéta-hajtóanyag”

IV. MELLÉKLET

"III. MELLÉKLET

A 4. cikkben említett luxuscikkek

1. Fajtatiszta ló

0101 21 00Fajtatiszta tenyészállat
ex0101 29 90Más

2. Kaviár és kaviárpótló

1604 31 00Kaviár
1604 32 00Kaviárpótló

3. Szarvasgomba és az abból készült termékek

0709 59 50Szarvasgomba
ex0710 80 69Más
ex0711 59 00Más
ex0712 39 00Más
ex2001 90 97Más
2003 90 10Szarvasgomba
ex2103 90 90Más
ex2104 10 00Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény
ex2104 20 00Homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény
ex2106 00 00Máshol nem említett élelmiszer-készítmény

4. Jó minőségű borok (beleértve a pezsgőborokat), szesz és szeszes italok

2204 10 11Pezsgő (champagne)
2204 10 91Asti spumante
ex2204 10 93Más
ex2204 10 94Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok
ex2204 10 96Más fajtaborok
ex2204 10 98Más
ex2204 21 00Legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)
ex2204 29 00Más
ex2205 00 00Vermut és friss szőlőből készült más bor, növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
ex2206 00 00Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei
ex2207 10 00Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal
ex2208 00 00Nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

5. Jó minőségű szivarok és kis alakú szivarok (cigarillos)

ex2402 10 00Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos) dohánytöltettel
ex2402 90 00Más

6. Luxusparfümök, toalettvizek és kozmetikai termékek, beleértve szépségápoló készítményeket és sminkeket

ex3303 00 00Parfümök és toalettvizek
ex3304 00 00Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító vagy napvédő készítményeket; manikűr- és pedikűrkészítmények
ex3305 00 00Hajápoló szerek
ex3307 00 00Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is
ex6704 00 00Paróka, álszakáll, szemöldök és szempilla, hamis copf és hasonló áru emberhajból vagy állati szőrből vagy textilanyagból; másutt nem említett áru emberhajból

7. Jó minőségű bőr, nyergesáruk és utazási cikkek, kézitáskák és hasonló cikkek

ex4201 00 00Nyerges- és szíjgyártóáru (beleértve az istrángot, hámot, pórázt, térdvédőt, szájkosarat, nyeregtakarót, nyeregtáskát, kutyakabátot és hasonlót is) bármilyen anyagból, bármilyen állat számára
ex4202 00 00Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüvegtok, látcsőtok, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag lapokból, textilből, vulkánfiberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is
ex4205 00 90Más
ex9605 00 00Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz

8. Jó minőségű ruházat, ruházati tartozékok és cipők (anyaguktól függetlenül)

ex4203 00 00Ruházati cikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből
ex4303 00 00Ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk
ex6101 00 00Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk kivételével
ex6102 00 00Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével
ex6103 00 00Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból
ex6104 00 00Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból
ex6105 00 00Férfi- vagy fiúing, kötött vagy hurkolt
ex6106 00 00Női és leánykablúz, -ing és -ingblúz, kötött, hurkolt
ex6107 00 00Férfi- és fiúalsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny -hálóköntös és hasonló cikkek, kötött, hurkolt
ex6108 00 00Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból
ex6109 00 00T-ing, atléta és más alsó trikóing kötött vagy hurkolt anyagból
ex6110 00 00Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött, hurkolt
ex6111 00 00Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból
ex6112 11 00Pamutból
ex6112 12 00Szintetikus szálból
ex6112 19 00Más textilanyagból
6112 20 00Síöltöny
6112 31 00Szintetikus szálból
6112 39 00Más textilanyagból
6112 41 00Szintetikus szálból
6112 49 00Más textilanyagból
ex6113 00 10Az 5906 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból
ex6113 00 90Más
ex6114 00 00Más ruha kötött vagy hurkolt anyagból
ex6115 00 00Harisnyanadrág, harisnya, zokni és más harisnyaáru, beleértve a kalibrált kompressziós harisnyaárut (pl. a visszeres lábra való harisnyát) és a talp nélküli harisnyát, kötött vagy hurkolt anyagból
ex6116 00 00Kötött vagy horgolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is
ex6117 00 00Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei
ex6201 00 00Férfi- vagy fiú felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk, a 6203 vtsz. alá tartozók kivételével
ex6202 00 00Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével
ex6203 00 00Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)
ex6204 00 00Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)
ex6205 00 00Férfi- vagy fiúing
ex6206 00 00Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz
ex6207 00 00Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru
ex6208 00 00Női vagy leányka-atlétaing és más -alsóing, -kombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru
ex6209 00 00Csecsemőruha és tartozékai
ex6210 10 00Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekből
6210 20 00A 6201 11 –6201 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
6210 30 00A 6202 11 –6202 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
ex6210 40 00Más férfi- és fiúruha
ex6210 50 00Más női és leánykaruha
6211 11 00Férfi vagy fiú
6211 12 00Női vagy leányka
6211 20 00Síöltöny
ex6211 32 00Pamutból
ex6211 33 00Műszálból
ex6211 39 00Más textilanyagból
ex6211 42 00Pamutból
ex6211 43 00Műszálból
ex6211 49 00Más textilanyagból
ex6212 00 00Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek részei, kötött vagy hurkolt anyagból is
ex6213 00 00Zsebkendők
ex6214 00 00Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló
ex6215 00 00Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli
ex6216 00 00Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű
ex6217 00 00Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
ex6401 00 00Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva
ex6402 20 00Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve
ex6402 91 00Bokát takaró
ex6402 99 00Más
ex6403 19 00Más
ex6403 20 00Lábbeli bőr külső talppal, a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból készült felsőrésszel
ex6403 40 00Más lábbeli beépített védő fém cipőorral
ex6403 51 00Bokát takaró
ex6403 59 00Más
ex6403 91 00Bokát takaró
ex6403 99 00Más
ex6404 19 10Papucs és más házicipő
ex6404 20 00Lábbeli bőr vagy mesterséges bőr külső talppal
ex6405 00 00Más lábbeli
ex6504 00 00Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalap és más fejfedő, bélelve vagy díszítve is
ex6505 00 10Szőrmenemezből vagy gyapjú- és szőrmenemezből a 6501 00 00 vámtarifaszám alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva
ex6505 00 30Ellenzős sapka
ex6505 00 90Más
ex6506 99 00Más anyagból
ex6601 91 00Teleszkópos nyéllel
ex6601 99 00Más
ex6602 00 00Sétapálca, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács és hasonló
ex9619 00 81Csecsemőpelenka és pelenkabetét

9. Kézicsomózású szőnyegek, kéziszövésű szőnyegek és faliszőnyegek

ex5701 00 00Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
ex5702 10 00»Kelim«, »Schumack«, »Karamanie« és hasonló kézi szövésű szőnyeg
ex5702 20 00Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)
ex5702 31 80Más
ex5702 32 90Más
ex5702 39 00Más textilanyagból
ex5702 41 90Más
ex5702 42 90Más
ex5702 50 00Más, nem bolyhos szerkezetű szőnyeg, nem konfekcionálva
ex5702 91 00Gyapjúból vagy finom állati szőrből
ex5702 92 00Szintetikus vagy mesterséges szálas textilanyagból
ex5702 99 00Más textilanyagból
ex5703 00 00Tűzött szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
ex5704 00 00Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, konfekcionálva is
ex5705 00 00Más szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
ex5805 00 00Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel, keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

10. Gyöngyök, drágakövek és féldrágakövek, gyöngyből készült cikkek, ékszer, arany- és ezüstművesáruk

7101 00 00Természetes vagy tenyésztett gyöngy, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; természetes vagy tenyésztett gyöngy, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve
7102 00 00Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül
7103 00 00Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve
7104 20 00Más, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított
7104 90 00Más
7105 00 00Természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor
7106 00 00Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7107 00 00Ezüsttel plattírozott nem nemesfém és ebből készült félgyártmány
7108 00 00Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7109 00 00Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
7110 11 00Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 19 00Más
7110 21 00Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 29 00Más
7110 31 00Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 39 00Más
7110 41 00Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 49 00Más
7111 00 00Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
7113 00 00Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
7114 00 00Arany- vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
7115 00 00Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
7116 00 00Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) drágakőből vagy féldrágakőből készült áru

11. Érme és bankjegy, ha nem törvényes fizetőeszköz

ex4907 00 30Bankjegy
7118 10 00Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz
ex7118 90 00Más

12. Evőeszközök nemesfémből vagy nemesfémmel bevonva vagy plattírozva

7114 00 00Arany- vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
7115 00 00Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
ex8214 00 00Máshol nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd vagy konyhai bárd, aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikűr- vagy pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is)
ex8215 00 00Kanalak, villák, merőkanalak, szűrőkanalak, tortalapátok, halkések, vajkések, cukorfogók és hasonló konyhai vagy asztali eszközök
ex9307 00 00Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, és ezek alkatrésze, és hüvelye és tartója is

13. Jó minőségű asztali áru porcelánból, kínai porcelánból, kőagyagáru, cserépáru vagy finomkerámia

ex6911 00 00Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek porcelánból
ex6912 00 23Kőagyag áru
ex6912 00 25Cserépáru vagy finomkerámia
ex6912 00 83Kőagyag áru
ex6912 00 85Cserépáru vagy finomkerámia
ex6914 10 00Porcelánból vagy kínai porcelánból
ex6914 90 00Más

14. Ólomkristályból készült cikkek

ex7009 91 00Keret nélkül
ex7009 92 00Keretezve
ex7010 00 00Üvegballonok (fonatos is), üvegpalackok, flaskák, lombikok, konzervüvegek, üvegedények, fiolák, ampullák és más hasonló üvegtartályok áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből
ex7013 22 00Ólomkristályból
ex7013 33 00Ólomkristályból
ex7013 41 00Ólomkristályból
ex7013 91 00Ólomkristályból
ex7018 10 00Üveggyöngy, gyöngyutánzat, drágakő- vagy féldrágakő-utánzat és hasonló apró üvegáru
ex7018 90 00Más
ex7020 00 80Más
ex9405 10 50Üvegből
ex9405 20 50Üvegből
ex9405 50 00Nem elektromos lámpa és világítófelszerelés
ex9405 91 00Üvegből

15. Nagy értékű elektronikai háztartási cikkek

ex8414 51 00Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel
ex8414 59 00Más
ex8414 60 00Kürtő (légelszívó), legfeljebb 120 cm nagyságú vízszintes nyílásmérettel
ex8415 10 00Ablakra vagy falra szerelhető kompakt készülék vagy szétválasztott rendszer
ex8418 10 00Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal
ex8418 21 00Kompresszoros típusú
ex8418 29 00Más
ex8418 30 00Fagyasztóláda, legfeljebb 800 liter űrtartalommal
ex8418 40 00Fagyasztószekrény, legfeljebb 900 liter űrtartalommal
ex8419 81 00Forró ital készítésére vagy étel főzésére vagy melegítésére
ex8422 11 00Háztartási
ex8423 10 00Személymérleg, csecsemőmérleg is; háztartási mérleg
ex8443 12 00Irodai típusú ofszetnyomó gép ívadagolóval (a lapok oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon legfeljebb 22 cm, és a másik oldalon legfeljebb 36 cm)
ex8443 31 00A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkciókból legalább kettővel rendelkező, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék
ex8443 32 00Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék
ex8443 39 00Más
ex8450 11 00Teljesen automata
ex8450 12 00Más gép, beépített centrifugális szárítóval
ex8450 19 00Más
ex8451 21 00Legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású gép
ex8452 10 00Háztartási varrógép
ex8469 00 00Írógépek a 8443 vtsz. alá tartozó nyomtatók kivételével; szövegszerkesztő gépek
ex8470 10 00Elektronikus számológép, külső elektromos áramforrás nélkül működő és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítőgép
ex8470 21 00Nyomtató szerkezettel
ex8470 29 00Más
ex8470 30 00Más számológép
ex8471 00 00Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához
ex8479 60 00Párologtató léghűtő
ex8508 11 00Legfeljebb 1 500 W teljesítményű és legfeljebb 20 literes porzsákkal vagy más tartálykapacitással rendelkező
ex8508 19 00Más
ex8508 60 00Más porszívók
ex8509 40 00Élelmiszerőrlő és -keverő; gyümölcs- vagy zöldséglékivonó
ex8509 80 00Más készülék
ex8516 31 00Hajszárító
ex8516 50 00Mikrohullámú sütő
ex8516 60 10Tűzhely (legalább egy sütővel és egy főzőlappal)
ex8516 71 00Kávé- vagy teafőző
ex8516 72 00Kenyérpirítók
ex8516 79 00Más
ex8517 11 00Zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezetékes távbeszélő-készülékek
ex8517 12 00Telefon cellás hálózathoz vagy egyéb vezeték nélküli hálózathoz
ex8517 18 00Más
ex8517 61 00Bázisállomások
ex8517 62 00Hang, kép vagy egyéb adat vételére, átalakítására és továbbítására vagy helyreállítására szolgáló berendezés, beleértve a kapcsoló- és útvonalválasztó berendezéseket
ex8517 69 00Más
ex8526 91 00Rádiónavigációs segédkészülék
ex8529 10 31Műholdas adás vételére
ex8529 10 39Más
ex8529 10 65Rádió- vagy televízióadás belső vevőantennája, a beépített típusokkal együtt
ex8529 10 69Más
ex8531 10 00Betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék és hasonló
ex8543 70 10Elektronikus fordítógép vagy szótár
ex8543 70 30Antennaerősítő
ex8543 70 50Szolárium (napágy), napozólámpák és hasonló, barnulást segítő elektromos berendezések
ex8543 70 90Más
9504 50 00Videojáték-konzol és -gép, a 9504 30 alszám alá tartozó kivételével
9504 90 80Más

16. Nagy értékű elektromos/elektronikus vagy optikai hang- és képfelvevő és -lejátszó berendezés

ex8519 00 00Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék
ex8521 00 00Videofelvevő és -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is
ex8525 80 30Digitális fényképezőgép
ex8525 80 91Kizárólag a televíziós kamera által továbbított hang és kép felvételére képes
ex8525 80 99Más
ex8527 00 00Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban
ex8528 71 00Videokijelzőt vagy képernyőt kialakítása miatt nem tartalmazó
ex8528 72 00Más, színes
ex9006 00 00Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével
ex9007 00 00Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy anélkül

17. Személyek szárazföldi, légi vagy vízi úton történő szállítására használt luxusjárművek, beleértve a sífelvonókabinokat is, valamint ezek tartozékai és pótalkatrészei

ex4011 10 00Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is)
ex4011 20 00Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz
ex4011 30 00Légi járműhöz
ex4011 40 00Motorkerékpárhoz
ex4011 69 00Más
ex4011 99 00Más
ex7009 10 00Visszapillantó tükör járműhöz
ex8407 00 00Szikragyújtású, belső égésű, vagy belső égésű dugattyús motorok
ex8408 00 00Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel)
ex8409 00 00Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze
ex8411 00 00Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina
8428 60 00Ellentömeges drótkötélpálya, székes felvonó, sífelvonó; hajtó mechanizmus drótkötélpályához
ex8431 39 00Az ellentömeges drótkötélpálya, székes felvonó, sífelvonó; hajtó mechanizmus drótkötélpálya alkatrészei és tartozékai
ex8483 00 00Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyústengely is) és a forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is)
ex8511 00 00Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású, belső égésű motorhoz (pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya és izzófej, indítómotor); generátor (pl. dinamó és alternátor) és az ilyen motorhoz használt árammegszakító
ex8512 20 00Más világító- vagy jelzőkészülék
ex8512 30 10Gépjárműhöz használt riasztóberendezés
ex8512 30 90Más
ex8512 40 00Ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő készülék
ex8544 30 00Gyújtóhuzalkészlet és más, járművön, repülőgépen vagy hajón használt huzalkészlet
ex8603 00 00Önjáró vasúti vagy villamos-motorkocsi, személy-, poggyász- és teherszállító motorkocsi, a 8604 vtsz. alá tartozó kivételével
ex8605 00 00Személyszállító vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi; csomagszállító (poggyász-) kocsi, postakocsi és más különleges célra szolgáló vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi (a 8604 vtsz. alá tartozó kivételével)
ex8607 00 00Vasúti mozdony vagy villamos-motorkocsi vagy sínhez kötött más jármű alkatrészei
ex8702 00 00Gépjármű, a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására
ex8703 00 00Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót, valamint a 2 000 USD-t meghaladó értékű motoros szánokat is
ex8706 00 00A 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve
ex8707 00 00A 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke is)
ex8708 00 00A 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka
ex8711 00 00Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is), és kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is;
ex8712 00 00Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül
ex8714 00 00A 8711 –8713 vtsz. alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka
ex8716 10 00Lakókocsi, pótkocsi és félpótkocsi, gördülő lakáshoz vagy kempingezéshez
ex8716 40 00Egyéb pótkocsi, félpótkocsi
ex8716 90 00Alkatrész
ex8801 00 00Léggömb és kormányozható léghajó, más nem motoros légi jármű
ex8802 11 00Legfeljebb 2 000 kg öntömegű
ex8802 12 002 000 kg-ot meghaladó öntömegű
ex8802 20 00Legfeljebb 2 000 kg öntömegű repülőgép és más légi jármű
ex8802 30 002 000 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 15 000 kg öntömegű repülőgép és más légi jármű
ex8802 40 0015 000 kg-ot meghaladó öntömegű repülőgép és más légi jármű
ex8803 10 00Légcsavar és rotor és ezek része
ex8803 20 00Futómű és részei
ex8803 30 00Más repülőgép- vagy helikopter-alkatrész
ex8803 90 10Sárkányrepülőhöz
ex8803 90 90Más
ex8805 10 00Légi jármű indítószerkezete és alkatrészei; fedélzeti leszállásfékező készülék vagy hasonló fékezőszerkezet és ezek alkatrészei
ex8901 10 00Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó és hasonló vízi jármű, elsősorban személyszállításra; mindenféle komphajó
ex8901 90 00Más vízi jármű, áruszállításra, valamint áru- és személyszállításra egyaránt használatos más vízi jármű
ex8903 00 00Jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; evezős csónak és kenu

18. Luxus órák és kisórák, és ezek alkatrészei

9101 00 00Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal
ex9102 00 00Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, a 9101 vtsz. alá tartozó kivételével
ex9103 00 00Óra kisóraszerkezettel, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével
ex9104 00 00Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz, légi-, űr- vagy vízi járműhöz
ex9105 00 00Egyéb órák
ex9108 00 00Óra (kivéve: falióra) összeszerelt komplett mozgatószerkezete és szerkezeti egysége
ex9109 00 00Teljes és összeszerelt óraszerkezetek
ex9110 00 00Komplett »kisóraszerkezet« vagy óraszerkezet nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészlet); nem teljes »kisóraszerkezet« vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers »kisóraszerkezet« vagy óraszerkezet
ex9111 00 00Kisóraszerkezet tokja és ennek részei
ex9112 00 00Tok órához és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz, és ezek alkatrészei
ex9113 00 00Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze
ex9114 00 00Más óraalkatrész

19. Jó minőségű hangszerek

ex9201 00 00Zongora, automata is; csemballó és más húros hangszer billentyűs szerkezettel:
ex9202 00 00Más húros hangszer (pl. gitár, hegedű, hárfa)
ex9205 00 00Fúvós hangszerek (pl. manuális orgona, tangóharmonika, klarinét, trombita, duda), a kintorna és a verkli kivételével
ex9206 00 00Ütőhangszer (pl. dob, xilofon, cintányér, kasztanyetta, maraka)
ex9207 00 00Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik (pl. orgona, gitár, tangóharmonika)

20. Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

9700 00 00Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

21. Sportokhoz, ideértve a síelést, golfozást, búvárkodást és a vízi sportokat is, használatos cikkek és felszerelések

ex4015 19 00Más
ex4015 90 00Más
ex6210 40 00Más férfi- és fiúruha
ex6210 50 00Más női és leánykaruha
6211 11 00Férfi vagy fiú
6211 12 00Női vagy leányka
6211 20 00Síöltöny
ex6216 00 00Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű
6402 12 00Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő
ex6402 19 00Más
6403 12 00Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő
6403 19 00Más
6404 11 00Sportcipő; teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló termékek
6404 19 90Más
ex9004 90 00Más
9020 00 00Más légzőkészülék és gázálarc, a sem mechanikus részekkel, sem cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével
9506 11 00Sítalp
9506 12 00Síkötés (sítalprögzítő)
9506 19 00Más
9506 21 00Széllovas
9506 29 00Más
9506 31 00Golfütő, komplett
9506 32 00Labda
9506 39 00Más
9506 40 00Asztalitenisz-felszerelés
9506 51 00Teniszütő, húrral ellátva is
9506 59 00Más
9506 61 00Teniszlabda
9506 69 10Krikett- és pólólabda
9506 69 90Más
9506 70Jégkorcsolya és görkorcsolya, beleértve a korcsolyával felszerelt cipőt is
9506 91Tornatermi, atlétikai, valamint általános fizikai gyakorlathoz használt felszerelés
9506 99 10Krikett- és pólófelszerelés, a labdák kivételével
9506 99 90Más
9507 00 00Horgászbot, halhorog és más horgászfelszerelés; merítőháló, lepkeháló és hasonló; csalimadár (a 9208 vagy a 9705 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló vadászati vagy lövészeti felszerelés

22. Billiárdhoz, automatikus bowlinghoz, kaszinójátékhoz és pénzérmével vagy bankjeggyel működő játékhoz használatos cikkek és felszerelések

9504 20 00Biliárd mindenféle felszerelése és tartozéka
9504 30 00Pénzérmével, bankjeggyel, bankkártyával, zsetonnal vagy bármely más fizetőeszközzel működő más játék, az automata tekepálya-felszerelés kivételével
9504 40 00Kártya
9504 50 00Videojáték-konzol és -gép, a 9504 30 alszám alá tartozó kivételével
9504 90 80Egyéb”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R0682 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R0682&locale=hu

Tartalomjegyzék