31986R3530[1]

A Tanács 3530/86/EGK rendelete (1986. november 17.) a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról szóló 3220/84/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 3530/86/EGK rendelete

(1986. november 17.)

a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról szóló 3220/84/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 1475/86/EGK [1] rendelettel módosított, a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 2. cikkére és 4. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 3220/84/EGK [3] rendelet a hasított sertések Közösségen belüli új osztályozási rendszerét határozta meg annak a rendszernek a felváltására, amely a legkésőbb 1988. december 31-én véget érő átmeneti időszakban a 2760/75/EGK [4] rendelet szerint hatályos volt;

mivel a 3220/84/EGK rendelet 4. cikke szabályokat állapított meg a hasított sertések megjelölésére és azonosítására vonatkozóan; mivel szükség mutatkozott annak tisztázására, hogy a becsült színhústartalomra vonatkozó hivatalos feljegyzés készítésekor a tagállamoknak az azonosításon túlmenően módjukban álljon a hasított sertésen további kötelező vagy választható megjelöléseket alkalmazását előírni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3220/84/EGK rendelet 4. cikke (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdéstől való eltérés alapján a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a hasított sertések megjelölése nem szükséges, ha minden egyes hasított sertésről hivatalos feljegyzést állítanak ki, amely legalább a következőket tartalmazza:

- az állat azonosítása,

- meleg súlya, és

- becsült színhús tartalma."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1986. november 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Jopling

[1] HL L 133., 1986.5.21., 19. o.

[2] HL L 282., 1975.11.1., 1. o.

[3] HL L 301., 1984.11.20., 1. o.

[4] HL L 282., 1975.11.1., 10. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31986R3530 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31986R3530&locale=hu