31981D0462[1]

A Tanács határozata (1981. június 11.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről szóló egyezmény megkötéséről

A Tanács határozata

(1981. június 11.)

a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről szóló egyezmény megkötéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 235. cikkére;

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére, [1]

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a Közösség környezetvédelmi politikájának célja, miként azt az Európai Közösségek Tanácsának és a tagállamok kormányainak Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott Európai Közösségek környezetvédelmi cselekvési programjáról szóló 1973. november 22-i nyilatkozat [3] megállapította, amelyet kiegészít az Európai Közösségek Tanácsának és a tagállamok kormányainak Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott az Európai Közösségek környezetvédelmi politikájának és cselekvési programjának folytatásáról és végrehajtásáról szóló 1977. május 17-i állásfoglalás [4], nevezetesen a Közösség népei életminőségének és életvitelének, környezeti feltételeinek és életkörülményeinek javítására vonatkozóan, különösen ami a szennyezés és károkozás megelőzését, csökkentését, lehetőség szerinti kiküszöbölését, úgyszintén a környezeti problémákra közös megoldások felkutatását illeti a Közösségen kívüli államokkal, különösen nemzetközi szervezetek keretében;

mivel a fent említett környezetpolitika egyik alapelve az, hogy az Egyesült Nemzeteknek az ember környezetének védelméről 1972-ben Stockholmban megtartott konferenciáján elfogadott nyilatkozattal összhangban gondoskodnia kell arról, hogy valamely államban folytatott tevékenység ne vezessen egy másik államban a környezet állapotának romlásához;

mivel a Közösség az Európai Gazdasági Bizottság keretében részt vett a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény és határozat tárgyalásain;

mivel a Közösség 1979. november 14-én aláírta a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezményt, és jóváhagyta a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló állásfoglalást, amelyben az egyezményt aláíró felek úgy döntöttek, hogy az Európai Gazdasági Bizottság keretében ideiglenes jelleggel kezdeményezik az egyezmény átmeneti végrehajtását, és az egyezmény hatálybalépésének függvényében az abban foglalt kötelezettségeiket a lehető legnagyobb mértékben teljesítik;

mivel a Közösség egyik céljának megvalósításához szükség van arra, hogy a Közösség ezen egyezmény végrehajtásában részt vegyen; mivel az ehhez szükséges hatásköröket csak a Szerződés 235. cikkében foglalt rendelkezések állapítják meg;

mivel a Közösség a fenti egyezmény végrehajtásában a meglévő, valamint a Tanács által a későbbiekben megalkotott jogszabályokból eredő illetékességénél fogva szándékozik részt venni, felhasználva a Közösség - érintett területeken tett - lépéseinek eredményét (kutatások, kölcsönös tájékoztatás);

mivel ezért szükséges, hogy a Közösség a fent említett egyezményt megkösse,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség jóváhagyja a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezményt.

Az egyezmény, valamint a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló határozat szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke az egyezmény 15. cikkével összhangban letétbe helyezi az okiratot . [5]

Kelt Luxembourgban, 1981. június 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. Ginjaar

[1] HL C 59., 1980.3.10, 71. o.

[2] HL C 72., 1980.3.24, 25. o.

[3] HL C 112., 1973.12.20., 1. o.

[4] HL C 139., 1977.6.13, 1. o.

[5] Az egyezmény hatályba lépésének időpontját a Tanács Főtitkársága az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában teszi közzé.

--------------------------------------------------

Egyezmény

a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről

AZ EGYEZMÉNY ALÁÍRÓ FELEK

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy elősegítik a környezetvédelem területén fennálló kapcsolatok és együttműködés fejlődését,

TUDATÁBAN azon tevékenység jelentőségének, amelyet az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága az ilyen kapcsolatok és együttműködés megszilárdítása érdekében, különösen a levegőszennyezés - ezen belül a levegőszennyező anyagok nagy távolságra való eljutása - elleni küzdelem terén fejt ki, elismerve az Európai Gazdasági Bizottság hozzájárulását az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmánya vonatkozó rendelkezéseinek sokoldalú végrehajtásához,

TUDATÁBAN az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmányának a környezetről szóló fejezete azon rendelkezéseinek, amelyek a levegőszennyezés - ezen belül a légkört szennyező agyagok nagy távolságokra való eljutása és következményeinek korlátozása - terén való együttműködésére, továbbá arra szólítanak fel, hogy nemzetközi együttműködés útján széles körű programot kell kidolgozni a levegőszennyező anyagok - elsőként a kén-dioxid, a továbbiakban pedig esetleg más szennyező anyagok - nagy távolságokra való továbbjutásának megfigyelésére és értékelésére,

FIGYELEMBE VÉVE az Egyesült Nemzeteknek az emberi környezettel foglalkozó Értekezletén elfogadott nyilatkozata vonatkozó rendelkezéseit, különösen annak 21. elvét, amely azt a közös meggyőződést fejezi ki, hogy az államoknak, az Egyesült Nemzetek Alapokmányával és a nemzetközi jog elveivel összhangban, szuverén joguk van erőforrásaik saját környezeti politikájuk szerinti kiaknázására és egyben felelősséggel tartoznak annak biztosítására, hogy a belső jogszabályaik vagy ellenőrzésük alá eső tevékenység ne okozzon kárt más államok környezetében vagy a nemzeti fennhatóság határain kívül eső területeken,

FELISMERVE, hogy a levegőszennyező anyagoknak, ezen belül az országhatárokon átterjedő levegőszennyező anyagoknak, rövid és hosszabb távon egyaránt káros következményei lehetnek,

AGGÓDVA afelett, hogy e káros következményeket a régión belül a levegőszennyező anyagok kibocsátási szintjének előre jelzett emelkedése növelheti,

FELISMERVE a levegőszennyező anyagok nagy távolságokra való továbbjutásával járó következmények tanulmányozásának és a felismert problémák megoldása keresésének szükségességét,

MEGERŐSÍTVE készségüket, hogy fokozzák az aktív nemzetközi együttműködést megfelelő nemzeti politikák kialakítására, továbbá arra, hogy információcsere, konzultáció, kutatás és megfigyelés révén összehangolják a levegőszennyezés - ezen belül a nagy távolságokra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezés elleni küzdelemmel kapcsolatos nemzeti tevékenységet,

a következőkben ÁLLAPODTAK MEG:

Fogalommeghatározás

1. cikk

Az egyezmény alkalmazásában:

a) "levegőszennyezés" olyan káros következményekkel járó anyagok vagy energiák ember által közvetlenül vagy közvetve történő levegőbe juttatása, amelyek veszélyeztetik az emberi egészséget, ártalmasak az élőlényekre és az ökoszisztémákra, továbbá az anyagi javakra, valamint csökkentik vagy akadályozzák a környezet által nyújtott kikapcsolódási és más jogszerűen megengedett lehetőségek kihasználását; a "levegőszennyező anyagok" kifejezés ennek megfelelően értelmezendő;

b) "nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezés" olyan levegőszennyezés, amelynek fizikai eredete teljes mértékben vagy részben egy állam joghatósága alá tartozó területen van és károsan hat egy másik állam joghatósága alá tartozó álló területre olyan távolságban, hogy az egyes kibocsátó források vagy forráscsoportok részesedését általában nem lehet elkülöníteni egymástól.

Alapelvek

2. cikk

A szerződő felek eltökélt szándéka, hogy a szóban forgó tények és problémák kellő figyelembevételével védjék az embert és környezetét a levegőszennyezés ellen, s arra törekszenek, hogy korlátozzák és lehetőség szerint fokozatosan csökkentsék és megakadályozzák a levegőszennyezést, ezen belül a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezést.

3. cikk

Ezen egyezmény keretében a szerződő felek, információcsere, konzultáció, kutatás és megfigyelés révén, indokolatlan késedelem nélkül - a nemzeti szinten már megtett erőfeszítések figyelembevételével - olyan politikát és stratégiát alakítanak ki, amely eszközül szolgál a levegőszennyező anyagok kibocsátása elleni küzdelemhez.

4. cikk

A szerződő felek kölcsönösen tájékoztatják egymást és beszámolnak az esetleg káros következményekkel járó levegőszennyező anyagok kibocsátásának lehetőség szerinti leküzdését célzó politikájukról, tudományos tevékenységükről és technikai jellegű intézkedéseikről, ily módon járulva hozzá a levegőszennyezés, ezen belül a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezés csökkentéséhez.

5. cikk

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezés által ténylegesen érintett, illetőleg az ilyen levegőszennyezés által jelentős kockázatnak kitett szerződő felek, valamint azon szerződő felek között, amelyek területén és amelyek joghatósága alá eső jelentős, nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezés keletkezik vagy keletkezhet, kérelemre idejekorán tanácskozásokat kell tartani a folyamatban lévő vagy tervezett intézkedésekről.

Levegőminőség-védelem

6. cikk

A szerződő felek mindegyike - a 2-5. cikknek, a folyamatban lévő kutatásoknak, az információcserének, a méréseknek és megfigyeléseknek, illetve ezek eredményének, továbbá a helyszíni és egyéb intézkedések költségeinek és hatékonyságának figyelembevételével, valamint a levegőszennyezés, ezen belül az új vagy újraépített berendezések által okozott levegőszennyezés elleni harc céljából - kötelezettséget vállal arra, hogy levegőminőség-védelmi rendszert is magában foglaló, ennek részeként pedig elsősorban a rendelkezésre álló és gazdaságosan alkalmazható elérhető legjobb technológiát, valamint a hulladékszegény vagy - mentes technológiák igénybevétele révén, a kiegyensúlyozott fejlődésével összhangba hozható szabályozó intézkedéseket tartalmazó megfelelő politikát és stratégiát alakít ki.

Kutatás és fejlesztés

7. cikk

A szerződő felek szükségleteik szerint a következő kutatások és/vagy fejlesztések terén kezdeményeznek és folytatnak együttműködést:

a) meglevő és javasolt technológiák a kéntartalmú vegyületek és más főbb levegőszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére, ideértve a technológiák műszaki és gazdasági alkalmazhatóságának és környezetre gyakorolt hatásának a vizsgálatát;

b) műszerek és más technikai berendezések a kibocsátott levegőszennyező anyagok mértékének, valamint a környező légrétegben való koncentrációjának megfigyelésére és mérésére;

c) továbbfejlesztett modellek a nagy távolságra jutó országhatárokon átterjedő levegőszennyező anyagok továbbjutásának jobb megismerésére;

d) kéntartalmú vegyületek és más főbb levegőszennyező anyagok hatása az emberi egészségre és a környezetre, ezen belül a mező- és erdőgazdaságra, az anyagokra, a vízi és más természeti ökoszisztémákra és látási viszonyokra, ezáltal a szennyezettség és annak hatása közötti kölcsönkapcsolatok tanulmányozása - a környezet védelme érdekében - tudományos alapokra kerüljön;

e) a környezetvédelmi célok - ideértve a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezés csökkentését - elérésére irányuló alternatív intézkedések gazdasági, társadalmi és ökológiai kihatásainak értékelése;

f) a kéntartalmú vegyületek és más főbb levegőszennyező anyagok által okozott szennyeződés környezeti vonatkozásaival kapcsolatos oktatási és továbbképzési programok.

Információcsere

8. cikk

A szerződő felek a 10. cikkben említett végrehajtó szerv keretében, valamint kétoldalúan - közös érdekeiknek megfelelően - a rendelkezésre álló információk alapján a következőkről tájékoztatják egymást:

a) adatok a felek megállapodása szerint kialakított méretű területegységekről származó és előzetes megállapodásuk szerinti levegőszennyező anyagok - elsőként a kén-dioxid - bizonyos, későbbi megállapodásuk tárgyát képező időszakok szerinti kibocsátására vonatkozóan, illetőleg adatok a felek előzetes megállapodása szerinti levegőszennyező anyagok - elsőként a kén-dioxid - nemzeti határokon átterjedő részére vonatkozóan azzal, hogy a terjedési távolság és a kibocsátási időszak tekintetében a felek a későbbiekben állapodnak meg;

b) főbb változások a nemzeti politikák és az általános iparfejlesztés terén, illetve ezek olyan lehetséges következményei, amelyek feltehetően jelentős változásokat okoznak a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésben;

c) ellenőrzési technológiák a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezés csökkentésére;

d) nemzeti keretekben előirányzott költségek a kénvegyületek és más főbb levegőszennyező anyagok kibocsátásának ellenőrzésére;

e) a terjedés során lejátszódó folyamatokra vonatkozó meteorológiai, fizikai és kémiai adatok;

f) [1] a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezés hatásaira, továbbá annak a károsodásnak a mértékére vonatkozó fizikai, kémiai, valamint biológiai adatok, amelyek ezen adatok szerint a nagy távolságról származó, határokon átterjedő légszennyezésnek tulajdoníthatók;

g) nemzeti, szubregionális és regionális politikák, illetve stratégiák a kénvegyületek és más főbb levegőszennyező anyagok ellenőrzésére.

A levegőszennyező anyagok nagy távolságra való eljutásának megfigyelésére és értékelésére szolgáló európai együttműködési program megvalósítása és továbbfejlesztése

9. cikk

A szerződő felek hangsúlyozzák a levegőszennyező anyagok nagy távolságra való eljutásának megfigyelésére és értékelésére szolgáló európai együttműködési program (a továbbiakban: "EMEP") végrehajtásának szükségességét, a program továbbfejlesztését illetően pedig a következők hangsúlyozásában egyeztek meg:

a) a szerződő felek kívánatosnak tartják első lépésként a kén-dioxidnak és származékainak megfigyelésére és mérésére épült EMEP-hez való csatlakozást és annak teljes végrehajtását;

b) szükségesnek tartják, hogy a megfigyelés lehetőség szerint - összehasonlítható vagy szabványosított eljárások alkalmazásával történjék;

c) kívánatosnak tartják, hogy a megfigyelési programot egyaránt nemzeti és nemzetközi programok keretébe illesszék. A megfigyelő állomások létesítése és az adatok begyűjtése annak az országnak a jogszabályai szerint történjék, ahol a megfigyelő állomások vannak;

d) kívánatosnak tartják, hogy a jelenlegi és jövőbeni nemzeti, szubregionális, regionális és egyéb nemzetközi programokat figyelembe véve és azokra alapozva közös keretprogram készüljön a környezeti változások megfigyelésére;

e) szükségesnek tartják, hogy adatokat szolgáltassanak egymásnak a felek megállapodása szerint kialakított méretű területegységekről származó és előzetes megállapodásuk szerinti levegőszennyező anyagok - elsőként a kén-dioxid - bizonyos, későbbi megállapodások tárgyát képező időszakok szerinti kibocsátásáról, illetőleg a felek előzetes megállapodása szerinti levegőszennyező anyagok - elsőként a kén-dioxid - nemzeti határokon átterjedő részéről, azzal, hogy a terjedési távolság és a kibocsátási időszak tekintetében a felek a későbbiekben állapodnak meg. A határokon átterjedő szennyezőanyagrész meghatározásához szükséges módszert, illetve ezen belül alkalmazott modellt, valamint a területegységekről származó levegőszennyező anyagok továbbterjedésének meghatározására alkalmazott modellt, illetve ezen belül alkalmazott módszert rendelkezésre kell bocsátani és időszakonként felül kell vizsgálni e módszerek és modellek továbbfejlesztése céljából;

f) a felek készek arra, hogy az előzetes megállapodásuk szerinti levegőszennyező anyagok - elsőként a kén-dioxid - teljes kibocsátott mennyiségére vonatkozó nemzeti adataikat továbbra is megadják egymásnak és ezeket az adatokat időszakonként naprakésszé tegyék;

g) szükségesnek tartják, hogy megadják egymásnak a terjedés során lejátszódó folyamatokkal kapcsolatos meteorológiai, fizikai és kémiai adatokat;

h) szükségesnek tartják a vegyi összetevők olyan más közegekben, mint a vízben, a talajban és a növényzetben való jelenlétének megfigyelését, és ezzel kapcsolatban olyan, fentiekhez hasonló megfigyelési program kialakítását, amely az egészségre és a környezetre való hatást rögzítené;

i) kívánatosnak tartják a nemzeti EMEP hálózatok bővítését, hogy azokat ellenőrzési és felügyeleti célokra alkalmassá tegyék.

Végrehajtó szerv

10. cikk

(1) Az egyezmény végrehajtó szerve az EGB Környezeti Kormánytanácsadók testületének keretén belül, a szerződő felek képviselőiből alakul, akik e minőségükben évente legalább egyszer üléseznek.

(2) A végrehajtó szerv:

a) figyelemmel kíséri az egyezmény végrehajtását;

b) szükség szerint munkacsoportokat hoz létre, hogy azok áttekinthessék az egyezmény végrehajtásával és továbbfejlesztésével kapcsolatos kérdéseket és, hogy e célból megfelelő tanulmányokat és más dokumentumokat készítsenek, valamint, hogy ajánlásokat terjesszenek a végrehajtó szerv elé;

c) minden olyan egyéb feladatot ellát, amely az egyezmény rendelkezéseiből következhet.

(3) A végrehajtó szervnek az EMEP irányító szervét olyan módon kell igénybe vennie, hogy az szervesen részt vegyen az egyezmény keretében folyó tevékenységben, különös tekintettel az adatgyűjtésre és a tudományos együttműködésre.

(4) Feladatainak ellátása során a végrehajtó szerv, amennyiben helyesnek véli, más illetékes nemzetközi szervezetektől származó információkat is felhasznál.

Titkárság

11. cikk

Az Európai Gazdasági Bizottság végrehajtó titkára a végrehajtó szerv tekintetében a következő feladatokat látja el:

a) összehívja és előkészíti a végrehajtó szerv üléseit;

b) eljuttatja a szerződő feleknek az egyezmény rendelkezéseinek megfelelően kapott jelentéseket és más információkat;

c) ellátja a végrehajtó szerv által rábízott feladatokat.

Az egyezmény módosítása

12. cikk

(1) Ezen egyezmény módosítását bármely szerződő fél javasolhatja.

(2) A javasolt módosítások szövegét az Európai Gazdasági Bizottság végrehajtó titkárához kell írásban eljuttatni, aki azokat közli valamennyi szerződő féllel. A javasolt módosításokat a végrehajtó szerv a soron következő éves ülésén csak akkor vitatja meg, ha az Európai Gazdasági Bizottság végrehajtó titkára e javaslatokat legalább 90 nappal az ülést megelőzően a szerződő felek számára továbbította.

(3) Az egyezmény módosításának elfogadásához a szerződő felek képviselőinek konszenzusa szükséges, és a módosítás az azt elfogadó szerződő felek tekintetében attól az időponttól számított kilencvenedik napon lép hatályba, amikor a szerződő felek kétharmada letétbe helyezte a módosításra vonatkozó elfogadási okiratát a letéteményesnél. Ezt követően a módosítás minden további szerződő fél tekintetében attól az időponttól számított kilencvenedik napon lép hatályba, amikor az adott szerződő fél a módosításra vonatkozó elfogadási okiratát letétbe helyezte.

Viták rendezése

13. cikk

Amennyiben az egyezmény értelmezése vagy alkalmazása kapcsán két vagy több szerződő fél között vita támad, a megoldást tárgyalás, vagy a vitában részes felek számára elfogadható bármely más vitarendező eljárás révén kell keresniük.

Aláírás

14. cikk

(1) Ezen egyezmény az Egyesült Nemzetek Genfi Hivatalában 1979. november 13-ától 16-áig az Európai Gazdasági Bizottság keretében rendezett Magasszintű Környezetvédelmi Tanácskozás alkalmából írható alá, az Európai Gazdasági Bizottság tagországai, továbbá a Gazdasági és Szociális Tanács 1947. március 28-i 36. (IV.) sz. határozatának 8. cikke alapján az Európai Gazdasági Bizottságban tanácskozási jogállással rendelkező államok, valamint az Európai Gazdasági Bizottság szuverén tagországaiból álló olyan regionális gazdasági integrációs szervezetek által, amelyek hatáskörrel bírnak az egyezményben foglalt kérdésekkel kapcsolatos nemzetközi megállapodásokról tárgyalásokat folytatni, ilyeneket kötni és alkalmazni.

(2) E regionális gazdasági integrációs szervezetek - a hatáskörükbe tartozó kérdésekben - saját nevükben gyakorolják azokat a jogokat és teljesítik azokat a kötelezettségeket, amelyek az egyezmény szerint e szervezetek tagországait megilletik. Ilyen esetekben e szervezetek tagországai külön-külön nem gyakorolhatják e jogokat.

Megerősítés, elfogadás, jóváhagyás és csatlakozás

15. cikk

(1) Az egyezményt meg kell erősíteni, el kell fogadni vagy jóvá kell hagyni.

(2) Az egyezményhez 1979. november 17-étől a 14. cikk (1) bekezdésében megjelölt bármely állam vagy szervezet csatlakozhat.

(3) A megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratokat az Egyesült Nemzetek főtitkáránál kell letétbe helyezni, aki ellátja a letéteményes feladatát.

Hatályba lépés

16. cikk

(1) Az egyezmény a huszonnegyedik megerősítő, elfogadási, jóváhagyási, vagy csatlakozási okirat letétbe helyezése időpontjától számított kilencvenedik napon lép hatályba.

(2) Minden olyan szerződő fél tekintetében, amely az egyezményt a huszonnegyedik megerősítő, elfogadási jóváhagyási vagy csatlakozási okirat letétbe helyezése után erősíti meg, fogadja el, hagyja jóvá, vagy csatlakozik ahhoz, az egyezmény az illető szerződő fél saját megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezése időpontját követő kilencvenedik napon lép hatályba.

Felmondás

17. cikk

Az attól az időponttól számított öt év elteltével, amikor az egyezmény valamely szerződő fél tekintetében hatályba lépett, e szerződő fél a letéteményeshez intézett írásos értesítéssel bármikor felmondhatja az egyezményt. Ez az egyezmény az ilyen értesítés napját követő kilencvenedik napon hatályát veszti.

Hiteles szövegek

18. cikk

Az egyezmény eredeti példányát, amelynek angol, francia és orosz nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Egyesült Nemzetek főtitkáránál kell letétbe helyezni.

[1] Ezen egyezmény nem tartalmaz állami felelősségre vonatkozó rendelkezést a károk tekintetében.

--------------------------------------------------

HATÁROZAT

a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, 1979. november 13-i egyezmény aláírói,

elhatározzák, hogy az Európai Gazdasági Bizottság és az Európai Gazdaság Bizottság tagállamai kormányainak környezetvédelmi problémákkal foglalkozói tanácsadói testületének keretében, amint lehetséges és ideiglenes jelleggel kezdeményezik a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről szóló egyezmény alkalmazását; kötelezettséget vállalnak, hogy annak hatálybalépéséig is a lehető legnagyobb mértékben végrehajtják az egyezményben vállalt kötelezettségeket;

megállapodnak, hogy az Európai Gazdasági Bizottságot és annak végrehajtó titkárát fel kell ruházni a szükséges jogosítványokkal egy megfelelő titkárság létrehozására és, a meglévő költségvetési szerkezeten belül, megfelelő pénzeszközökkel el kell látni;

elhatározzák továbbá, hogy haladéktalanul szorosabb együttműködést alakítanak ki az egyezmény keretébe tartozó kritikus területeken. Különösen pedig erőfeszítéseket tesznek a légszennyezés és azon belül is a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezés leküzdésére irányuló politikájuk és stratégiájuk közelítésére;

kijelentik, hogy a légszennyezésre vonatkozó politikák és stratégiák, benne a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezés korlátozására, és, amennyire lehetséges, fokozatos csökkentésére és megelőzésére irányulnak. Ezeket fokozatosan valósítják meg és a kijelölt illetékes szerv rendszeresen értékeli a nemzeti szinten elért előrelépést. Ennek érdekében az aláírók elsőbbséget biztosítanak egy olyan dokumentum kidolgozásának, amely az aláíróknak a kénvegyületek által okozott légszennyezés leküzdésére irányuló politikáját és stratégiáját tartalmazza.

--------------------------------------------------

CONVENTION

sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance

LES PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

RESOLUES à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l'environnement,

CONSCIENTES de l'importance des activités de la commission économique des Nations unies pour l'Europe en ce qui concerne le renforcement de ces relations et de cette coopération en particulier dans le domaine de la pollution atmosphérique, y compris le transport à longue distance des polluants atmosphériques,

RECONNAISSANT la contribution de la commission économique pour l'Europe à l'application multilatérale des dispositions pertinentes de l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,

TENANT COMPTE de l'appel contenu dans le chapitre de l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe relatif à l'environnement, à la coopération en vue de combattre la pollution de l'air et les effets de cette pollution, notamment le transport de polluants atmosphériques à longue distance, et à l'élaboration, par la voie de la coopération internationale, d'un vaste programme de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants de l'air, en commençant par le dioxyde de soufre, puis en passant éventuellement à d'autres polluants,

CONSIDERANT les dispositions appropriées de la déclaration de la conférence des Nations unies sur l'environnement de l'homme, et en particulier le principe 21, lequel exprime la conviction commune que, conformément à la charte des Nations unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques d'environnement et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction et sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale,

RECONNAISSANT la possibilité que la pollution de l'air, y compris la pollution atmosphérique transfrontière, provoque à court ou à long terme des effets dommageables,

CRAIGNANT que l'augmentation prévue du niveau des émissions de polluants atmosphériques dans la région ne puisse accroître ces effets demmageables,

RECONNAISSANT la nécessité d'étudier les incidences du transport des polluants atmosphériques à longue distance et de chercher des solutions aux problèms identifiés,

AFFIRMANT leur résolution de renforcer la coopération internationale active pour élaborer les politiques nationales nécessaires et, par des échanges d'informations, des consultations et des activités de recherche et de surveillance, de coordonner les mesures prises par les pays pour combattre la pollution de l'air, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

SONT CONVENUES de ce qui suit:

Définitions

Article premier

Aux fins de la présente convention:

a) l'expression "pollution atmosphérique" désigne l'introduction dans l'atmosphère par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l'homme, à endommager les ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels, et à porter atteinte ou nuire aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations légitimes de l'environnement, l'expression "polluants atmosphériques" étant entendue dans le même sens;

b) l'expression "pollution atmosphérique transfrontière à longue distance" désigne la pollution atmosphérique dont la source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone soumise à la juridiction nationale d'un Etat et qui exerce des effets dommageables dans une zone soumise à la juridiction d'un autre Etat à une distance telle qu'il n'est généralement pas possible de distinguer les apports des sources individuelles ou groupes de sources d'émission.

Principes fondamentaux

Article 2

Les parties contractantes, tenant dűment compte des faits et des problèmes en cause, sont déterminées à protéger l'homme et son environnement contre la pollution atmosphérique et s'efforceront de limiter et, autant que possible, de réduire graduellement et de prévenir la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

Article 3

Dans le cadre de la présente convention, les parties contractantes élaboreront sans trop tarder, au moyen d'échanges d'informations, de consultations et d'activités de recherche et de surveillance, des politiques et stratégies qui leur serviront à combattre les rejets de polluants atmosphériques, compte tenu des efforts déjà entrepris aux niveaux national et international.

Article 4

Les parties contractantes échangeront des informations et procéderont à des tours d'horizon sur leurs politiques, leurs activités scientifiques et les mesures techniques ayant pour objet de combattre dans toute la mesure du possible les rejets de polluants atmosphériques qui peuvent avoir des effets dommageables, et ainsi de réduire la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

Article 5

Des consultations seront tenues à bref délai, sur demande, entre, d'une part, la ou les parties contractantes effectivement affectées par la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ou qui sont exposées à un risque significatif d'une telle pollution et, d'autre part, la ou les parties contractantes sur le territoire et dans la juridiction desquels un apport substantiel à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance est créé ou pourrait être créé du fait d'activités qui y sont menées ou envisagées.

Gestion de la qualité de l'air

Article 6

Compte tenu des articles 2 à 5, des recherches en cours, des échanges d'informations et des activités de surveillance et de leurs résultats, du coűt et de l'efficacité des mesures correctives prises localement et d'autres mesures, et pour combattre la pollution atmosphérique, en particulier celle qui provient d'installations nouvelles ou transformées, chaque partie contractante s'engage à élaborer les meilleures politiques et stratégies, y compris des systèmes de gestion de la qualité de l'air et, dans le cadre de ces systèmes, des mesures de contrôle qui soient compatibles avec un développement équilibré, en recourant notamment à la meilleure technologie disponible et économiquement applicable et à des techniques produisant peu ou pas de déchets.

Recherche et développement

Article 7

Les parties contractantes suivant leurs besoins, entreprendront des activites concertées de recherche et/ou de développement dans les domaines suivants:

a) techniques existantes et proposées de réduction des émissions de composés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques, y compris la faisabilité technique et la rentabilité de ces techniques et leurs répercussions sur l'environnement;

b) techniques d'instrumentation et autres techniques permettant de surveiller et mesurer les taux d'emissions et les concentrations ambiantes de polluants atmosphériques;

c) modèles améliorés pour mieux comprendre le transport de polluants atmosphériques transfrontière à longue distance;

d) effets des composés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques sur la santé de l'homme et l'environnement, y compris l'agriculture, la sylviculture, les matériaux, les écosystèmes aquatiques et autres et la visibilité, en vue d'établir sur un fondement scientifique la détermination de relations dose/effet aux fins de la protection de l'environnement;

e) évaluation économique, sociale et écologique d'autres mesures permettant d'atteindre les objectifs relatifs à l'environnement, y compris la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;

f) élaboration de programmes d'enseignement et de formation concernant la pollution de l'environnement par les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques.

Echanges d'informations

Article 8

Les parties contractantes échangeront, dans le cadre de l'organe exécutif visé à l'article 10 ou bilatéralement, et dans leur intérêt commun, des informations:

a) sur les taux d'émissions, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre, à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre, qui traversent les frontières des Etats, à des distances et selon une périodicité à convenir;

b) sur les principaux changements survenus dans les politiques nationales et dans le développement industriel en général, et leurs effets possibles, qui seraient de nature à provoquer des modifications importantes de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;

c) sur les techniques de réduction de la pollution atmosphérique agissant sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;

d) sur le coűt prévu de la lutte à l'échelon des pays contre les émissions de composés sulfureux et des autres principaux polluants atmosphériques;

e) sur les données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phénomènes survenant pendant le transport des polluants;

f) sur les données physico-chimiques et biologiques relatives aux effets de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et sur l'étendue des dommages [1] qui, d'après ces données, sont imputables à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;

g) sur les politiques et stratégies nationales, sous-régionales et régionales de lutte contre les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques.

Mise en œuvre et élargissement du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe.

Article 9

Les parties contractantes soulignent la nécessité de mettre en œuvre le "Programme concerté de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe" (ci-après dénommé EMEP) existant et, s'agissant de l'élargissement de ce programme, conviennent de mettre l'accent sur:

a) l'intérêt pour elles de participer et de donner plein effet à l'EMEP qui, dans une première étape, est axé sur la surveillance continue du dioxyde de soufre et des substances apparentées;

b) la nécessité d'utiliser, chaque fois que c'est possible, des méthodes de surveillance comparables ou normalisées;

c) l'intérêt d'établir le programme de surveillance continue dans le cadre de programmes tant nationaux qu'internationaux. L'établissement de stations de surveillance continue et la collecte de données relèveront de la juridiction des pays où sont situées ces stations;

d) l'intérêt d'établir un cadre de programme concerté de surveillance continue de l'environnement qui soit fondé sur les programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et les autres programmes internationaux actuels et futurs et qui en tienne compte;

e) la nécessité d'échanger des données sur les émissions, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) qui traversent les frontières des Etats, à des distances et selon une périodicité à convenir. La méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer les flux, ainsi que la méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer l'existence du transport de polluants atmosphériques, d'après les émissions par grille territoriale, seront rendus disponibles et passés en revue périodiquement aux fins d'amélioration;

f) leur intention de poursuivre l'échange et la mise à jour périodique des données nationales sur les émissions totales de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre;

g) la nécessité de fournir des données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phénomènes survenant pendant le transport;

h) la nécessité d'assurer la surveillance continue des composés chimiques dans d'autres milieux tels que l'eau, le sol et la végétation, et de mettre en œuvre un programme de surveillance analogue pour enregistrer les effets sur la santé et l'environnement;

i) l'intérêt d'élargir les réseaux nationaux de l'EMEP pour les rendre opérationnels à des fins de lutte et de surveillance.

Organe exécutif

Article 10

(1) Les représentants des parties contractantes constitueront, dans le cadre des conseillers des gouvernements des pays de la commission économique pour l'Europe pour les problèmes de l'environnement, l'organe exécutif de la présente convention et se réuniront au moins une fois par an en cette qualité.

(2) L'organe exécutif:

a) passera en revue la mise en œuvre de la présente convention;

b) constituera, selon qu'il conviendra, des groupes de travail pour étudier des questions liées à la mise en œuvre et au développement de la présente convention, et à cette fin pour préparer les études et la documentation nécessaires et pour lui soumettre des recommandations;

c) exercera toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires en vertu des dispositions de la présente convention.

(3) L'organe exécutif utilisera les services de l'organe directeur de l'EMEP pour que ce dernier participe pleinement aux activités de la présente convention, en particulier en ce qui concerne la collecte de données et la coopération scientifique.

(4) Dans l'exercice de ses fonctions, l'organe exécutif utilisera aussi, quand il le jugera utile, les informations fournies par d'autres organisations internationales compétentes.

Secrétariat

Article 11

Le secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Europe assurera, pour le compte de l'organe exécutif, les fonctions suivantes:

a) convocation et préparation des réunions de l'organe exécutif;

b) transmission aux parties contractantes des rapports et autres informations reçus en application des dispositions de la présente convention;

c) toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par l'organe exécutif.

Amendements à la convention

Article 12

(1) Toute partie contractante est habilitée à proposer des amendements à la présente convention.

(2) Le texte des amendements proposés sera soumis par écrit au secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Europe qui le communiquera a toutes les parties contractantes. L'organe exécutif examinera les amendements proposés à sa réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux parties contractantes par le secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Europe au moins quatre-vingt-dix jours a l'avance.

(3) Un amendement à la présente convention devra être adopté par consensus des représentants des parties contractantes, et entrera en vigueur pour les parties contractantes qui l'auront accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle les deux tiers des parties contractantes auront déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur pour toute autre partie contractante le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite partie contractante aura déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.

Règlement des différends

Article 13

Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs parties contractantes à la présente convention quant à l'interprétation ou à l'application de la convention, lesdites parties rechercheront une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qui leur soit acceptable.

Signature

Article 14

(1) La présente convention sera ouverte à la signature des Etats membres de la commission économique pour l'Europe, des Etats jouissant du statut consultatif auprès de la commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du 28 mars 1947 du Conseil économique et social et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la commission économique pour l'Europe et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente convention, à l'office des Nations unies à Genève, du 13 au 16 novembre 1979, à l'occasion de la réunion à haut niveau, dans le cadre de la commission économique pour l'Europe, sur la protection de l'environnement.

(2) S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations d'intégration économique régionale pourront, en leur nom propre, exercer les droits et s'acquitter des responsabilités que la présente convention confere à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne seront pas habilités à exercer ces droits individuellement.

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

Article 15

(1) La présente convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.

(2) La présente convention sera ouverte à l'adhésion, à compter du 17 novembre 1979, des Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 14.

(3) Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui remplira les fonctions de dépositaire.

Entrée en vigueur

Article 16

(1) La présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de dépôt du vingt-quatrième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

(2) Pour chacune des parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente convention ou y adhère après le dépôt du vingt-quatrième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par ladite partie contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Retrait

Article 17

A tout moment après cinq années à compter de la date à laquelle la présente convention sera entrée en vigueur à l'égard d'une partie contractante, ladite partie contractante pourra se retirer de la convention par notification écrite adressée au dépositaire. Ce retrait prendra effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.

Textes authentiques

Article 18

L'original de la présente convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

[1] La présente convention ne contient pas de disposition concernant la responsabilite des Etats en matière de dommages.

--------------------------------------------------

HATÁROZAT

a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, 1979. november 13-i egyezmény aláírói,

elhatározzák, hogy az Európai Gazdasági Bizottság és az Európai Gazdaság Bizottság tagállamai kormányainak környezetvédelmi problémákkal foglalkozói tanácsadói testületének keretében, amint lehetséges és ideiglenes jelleggel kezdeményezik a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről szóló egyezmény alkalmazását; kötelezettséget vállalnak, hogy annak hatálybalépéséig is a lehető legnagyobb mértékben végrehajtják az egyezményben vállalt kötelezettségeket;

megállapodnak, hogy az Európai Gazdasági Bizottságot és annak végrehajtó titkárát fel kell ruházni a szükséges jogosítványokkal egy megfelelő titkárság létrehozására és, a meglévő költségvetési szerkezeten belül, megfelelő pénzeszközökkel el kell látni;

elhatározzák továbbá, hogy haladéktalanul szorosabb együttműködést alakítanak ki az egyezmény keretébe tartozó kritikus területeken. Különösen pedig erőfeszítéseket tesznek a légszennyezés és azon belül is a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezés leküzdésére irányuló politikájuk és stratégiájuk közelítésére;

kijelentik, hogy a légszennyezésre vonatkozó politikák és stratégiák, benne a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezés korlátozására, és, amennyire lehetséges, fokozatos csökkentésére és megelőzésére irányulnak. Ezeket fokozatosan valósítják meg és a kijelölt illetékes szerv rendszeresen értékeli a nemzeti szinten elért előrelépést. Ennek érdekében az aláírók elsőbbséget biztosítanak egy olyan dokumentum kidolgozásának, amely az aláíróknak a kénvegyületek által okozott légszennyezés leküzdésére irányuló politikáját és stratégiáját tartalmazza.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31981D0462 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31981D0462&locale=hu