31976L0756[1]

A Tanács irányelve (1976. július 27.) a gépjárművek és pótkocsijuk világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. július 27.)

a gépjárművek és pótkocsijuk világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(76/756/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel azon műszaki előírások, amelyeknek az egyes államok jogszabályai szerint a gépjárműveknek eleget kell tenniük, többek között a világító és fényjelző berendezések felszerelésére is vonatkoznak;

mivel ezen előírások tagállamonként eltérőek, mivel szükséges, hogy valamennyi tagállam vagy kiegészítő jelleggel vagy jelenlegi szabályozása helyett azonos előírásokat fogadjon el különösen annak érdekében, hogy valamennyi járműtípus esetében be lehessen vezetni a gépjárművek és pótkocsijuk típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) tárgyát képező EGK- típusjóváhagyási eljárást;

mivel a világító és fényjelző berendezések gyártására vonatkozó közös követelményeket további külön irányelvek tárgyalják;

mivel az egyes tagállamok gépjárművekre vonatkozó jogszabályainak közelítése kiterjed arra is, hogy a tagállamok mindegyike kölcsönösen elismerje a közös követelmények alapján elvégzett vizsgálatokat, és egy ilyen rendszer kifogástalan működése érdekében elengedhetetlen, hogy ezen előírásokat az összes tagállam azonos időponttól kezdődően alkalmazza,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában "jármű" minden olyan jármű, amelyre a 70/156/EGK tanácsi irányelv vonatkozik.

2. cikk

(1) 1993. január 1-jei hatállyal a tagállamok:

- nem tagadhatják meg valamely járműtípus tekintetében az EK-típusjóváhagyás megadását, a 70/156/EGK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének utolsó francia bekezdésében említett okirat kibocsátását vagy nemzeti típusjóváhagyás megadását, vagy

- nem tilthatják meg a járművek forgalomba helyezését

e járműtípusokon vagy e járműveken a világító- és fényjelző berendezések felszerelésére történő hivatkozással, amennyiben e berendezéseket ezen irányelv követelményeivel összhangban szerelték fel.

(2) 1993. október 1-jei hatállyal a tagállamok:

- nem bocsáthatnak ki a 70/156/EGK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének utolsó francia bekezdésében említett okiratot, és

- visszautasíthatják a nemzeti típusjóváhagyás megadását

olyan járműtípus tekintetében, amelyen a világító- és fényjelző berendezések felszerelése nincs összhangban ezen irányelv követelményeivel.

(3) 1994. október 1-jei hatállyal, a tagállamok megtilthatják azon járművek első forgalomba helyezését, amelyen e berendezések felszerelése nincs összhangban ezen irányelv követelményeivel.

3. cikk

Az a tagállam, amelyik az EK-típusjóváhagyást megadta, meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy minden olyan módosításról tájékoztatást kapjon, amely a járműtípus meghatározásában a világító és fényjelző berendezések felszerelésére tekintettel valamely alkatrészt vagy jellemző tulajdonságot érint. E tagállam illetékes hatóságai határozzák meg, hogy szükséges-e további vizsgálatok végrehajtása, valamint újabb vizsgálati jelentés kiállítása a módosított járműtípus tekintetében. A módosítást nem lehet jóváhagyni, amennyiben az ilyen vizsgálatok kimutatják, hogy ezen irányelv előírásait nem tartották be.

4. cikk

Ezen irányelv mellékletei tartalmának a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében szükséges bármely módosítását a 70/156/EGK irányelv 13. cikkében megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek 1993. január 1-je előtt megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják e rendelkezéseket, azokban a hivatalos kihirdetésük alkalmával ezen irányelvre hivatkozni kell. A hivatkozás formáját a tagállamok határozzák meg.

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET:Igazgatási rendelkezések a típusjóváhagyásról
1. függelék: Adatközlő lap
2. függelék: Típus-jóváhagyási bizonyítvány
II. MELLÉKLET:Műszaki követelmények

I. MELLÉKLET

IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRÓL

1. EGY JÁRMŰTÍPUS EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA IRÁNTI KÉRELEM

1.1.

A 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése értelmében egy járműtípus EK-típusjóváhagyási kérelmét a világító- és fényjelző berendezések elhelyezésére vonatkozóan a gyártó cég nyújtja be.

1.2.

Az adatközlő lap mintáját az 1. függelék tartalmazza.

1.3. A típus-jóváhagyási vizsgálatokért felelős műszaki szolgálatnak át kell adni az alábbiakat:

1.3.1.

egy, a jóváhagyási kérelem tárgyát képező típust megtestesítő járművet.

2. EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS MEGADÁSA EGY JÁRMŰTÍPUSRA

2.1.

A vonatkozó követelmények betartása esetén az EK-típusjóváhagyást a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése értelmében meg kell adni.

2.2.

Az EK-típusbizonyítvány mintája a 2. függelékben található.

2.3.

A 70/156/EGK irányelv VII. mellékletének megfelelően valamennyi jóváhagyott járműtípus jóváhagyási számot kap. Ugyanaz a tagállam nem adhat több járműtípusnak azonos jóváhagyási számot.

3. TÍPUSMÓDOSÍTÁSOK ÉS A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSA

3.1.

A jóváhagyott típus ezen irányelv értelmében történő módosításai esetén a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

4.1.

Általános szabályként a gyártásmegfelelőséget biztosító intézkedéseket a 70/156/EGK irányelv 10. cikkében rögzített rendelkezéseknek megfelelően kell meghozni.

4.2.

Az elvégzendő ellenőrzésekkel kapcsolatos külön követelményeket ezen irányelv II. melléklete 1. pontjában említett dokumentumok 9. melléklete részletezi.

1. függelék

2. függelék

Kiegészítés

II. MELLÉKLET

1. A műszaki követelmények megfelelnek az ENSZ/EGB 48. sz. előírása ( 4 ) 2., 5. és 6. bekezdésében, valamint annak 3-9. mellékletében megállapított követelményeknek.

2. Az 1. pontban említett rendelkezések alkalmazásában a következők alkalmazandók:

a) "terheletlen jármű": olyan jármű, amelynek tömegét az ezen irányelv I. melléklete 1. függelékének 2.6. pontja írja le, vezető nélkül;

b) a "közlemény-formanyomtatványt" ezen irányelv I. mellékletének 2. függelékében megállapított típusbizonyítványnak kell érteni;

c) "a vonatkozó rendeletek szerződő feleit" tagállamoknak kell érteni;

d) a 3. sz. rendeletre való hivatkozást a 76/757/EGK irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni;

e) a 2.7.25. bekezdés 2. lábjegyzete nem alkalmazható;

f) a 6.19. bekezdés 8. lábjegyzete nem alkalmazható;

g) az 5. melléklet 1. lábjegyzete a következőképpen értendő: "a kategóriák meghatározásához lásd a 70/156/EGK irányelv II. A. mellékletét".

3. A 70/156/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdése a) és c) pontjának és (3) bekezdése követelményeinek, e mellékletnek, és bármely külön irányelv bármely követelményének sérelme nélkül az ENSZ/EGB 48. sz. előírása 2.7. bekezdésében meghatározottaktól eltérő minden egyéb világító és fényjelző berendezés felszerelése tilos.

( 1 ) HL C 55., 1974.5.13., 14. o.

( 2 ) HL C 109., 1974.9.19., 22. o.

( 3 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

( 4 ) HL L 137., 2007.5.30., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0756 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0756&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01976L0756-20070709 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01976L0756-20070709&locale=hu

Tartalomjegyzék