31976L0757[1]

A Tanács irányelve (1976. július 27.) a gépjárművek és pótkocsijaik fényvisszaverőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. július 27.)

a gépjárművek és pótkocsijaik fényvisszaverőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(76/757/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel azon műszaki előírások, amelyeknek a gépjárműveknek a nemzeti jogok alapján meg kell felelniük, többek között a fényvisszaverőikre vonatkoznak;

mivel e követelmények tagállamonként eltérnek; mivel ezért különösen a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) alapján, minden gépjárműtípus tekintetében bevezetendő EGK-típusjóváhagyási eljárás lehetővé tétele céljából szükséges, hogy - meglévő jogszabályai kiegészítéseként, vagy azokat felváltva - minden tagállam ugyanazon követelményeket fogadja el;

mivel a 76/756/EGK irányelvben ( 4 ) a Tanács meghatározta a gépjárművek és pótkocsijaik világító- és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó közös előírásokat;

mivel a fényvisszaverők harmonizált típusjóváhagyási eljárása lehetővé teszi az egyes tagállamok számára, hogy ellenőrizzék a közös kivitelezési és vizsgálati követelményeknek való megfelelést és hogy az egyes fényvisszaverőkről kiállított alkatrésztípus-bizonyítvány másolatának elküldésével értesítsék a többi tagállamot a megállapításaikról; mivel az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel minden, a jóváhagyott típussal egyezően gyártott fényvisszaverőre történő elhelyezésével elkerülhető e fényvisszaverők műszaki ellenőrzése a tagállamokban;

mivel kívánatos az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának 3. előírásában ("Egységes rendelkezések a gépjárművek fényvisszaverőinek jóváhagyása terén") ( 5 ) elfogadott műszaki követelmények figyelembevétele, amely előírás az 1958. március 20-án elfogadott, a gépjárművek berendezései és alkatrészei jóváhagyása egységes feltételeinek, valamint a jóváhagyások kölcsönös elismerésének elfogadására vonatkozó megállapodáshoz van mellékelve;

mivel a gépjárművekre vonatkozó nemzeti jogok közelítése a közös követelmények alapján a tagállamok által elvégzett ellenőrzéseknek a tagállamok által történő kölcsönös elismerésével jár együtt,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok megadják az EK-alkatrésztípus-jóváhagyást azon fényvisszaverő-típusokra, amelyek kielégítik a megfelelő mellékletekben megállapított kialakítási és vizsgálati követelményeket.

(2) Az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyást megadó tagállam - amennyiben szükséges a többi tagállam illetékes hatóságaival együttműködve - megtesz minden szükséges intézkedést annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártási modell megegyezik-e a jóváhagyott típussal. Az ilyen ellenőrzések szúrópróbaszerű ellenőrzésekre korlátozódnak.

2. cikk

A tagállamok az általuk az 1. cikk szerint jóváhagyott fényvisszaverők valamennyi típusához olyan EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet állítanak ki a gyártó részére, amely megfelel az I. melléklet 3. függelékében feltüntetett mintának.

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést az 1. cikknek megfelelően jóváhagyott típusú és az egyéb fényvisszaverő eszközök esetleges összetévesztését okozó jelölések alkalmazásának elkerülésére.

3. cikk

(1) A tagállamok nem tilthatják meg a fényvisszaverők forgalomba hozatalát kivitelezésükre vagy működési módjukra történő hivatkozással, ha azokat ellátták az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel.

(2) Azonban a tagállamok megtilthatják azon, EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel rendelkező fényvisszaverők forgalomba hozatalát, amelyek módszeresen nem felelnek meg a jóváhagyott típusnak.

A tilalmat bevezető tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot a meghozott intézkedésekről és döntésének okairól.

4. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdésében meghatározott eljárás keretében tájékoztatják egymást minden, az ezen irányelv alapján általuk megadott, elutasított vagy visszavont jóváhagyásról.

5. cikk

(1) Amennyiben az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyást megadó tagállam úgy találja, hogy több, azonos EGK-típusjóváhagyási jellel ellátott fényvisszaverő nem egyezik meg az általa jóváhagyott típussal, úgy megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a gyártási modellek megfeleljenek a jóváhagyott típusnak. E tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják a többi tagállam illetékes hatóságait a meghozott intézkedésekről, amelyek - rendszeres eltérés esetén - akár az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyás visszavonását is jelenthetik. Az említett hatóságok ugyanilyen intézkedéseket hoznak, amennyiben egy másik tagállam illetékes hatóságai a megfelelőség hiányáról tájékoztatják őket.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai egy hónapon belül tájékoztatják egymást bármely EGK-alkatrésztípus-jóváhagyás visszavonásáról és annak okairól.

6. cikk

Az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott rendelkezések alapján hozott bármilyen, a fényvisszaverők típusjóváhagyásának elutasítására vagy visszavonására, illetve forgalomba hozatalának vagy használatának tilalmára vonatkozó határozatot részletesen meg kell indokolni. Az ilyen határozatról értesíteni kell az érintett felet, akivel ugyanekkor közölni kell a tagállamokban hatályos jogszabályok alapján rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket, valamint az ezek igénybevételére rendelkezésére álló határidőket is.

7. cikk

A tagállamok nem utasíthatják el valamely jármű tekintetében az EGK- vagy nemzeti típusjóváhagyás megadását a fényvisszaverőire történő hivatkozással, amennyiben azokon megtalálható az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel, és a 76/756/EGK irányelvben meghatározott követelményekkel összhangban kerültek felszerelésre.

8. cikk

A tagállamok nem utasíthatják el vagy tilthatják meg valamely jármű értékesítését, bejegyzését, üzembe helyezését vagy használatát a fényvisszaverőire történő hivatkozással, amennyiben azokon megtalálható az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel, és a 76/756/EGK irányelvben meghatározott követelményekkel összhangban kerültek felszerelésre.

9. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában "jármű": minden olyan gépjármű, amelyet közúti használatra szántak, karosszériával rendelkezik vagy karosszéria nélküli, legalább négy kereke van, legnagyobb szerkezeti sebessége meghaladja a 25 km/h értéket, valamint ezek pótkocsijai, kivéve a sínen futó járműveket, mezőgazdasági és erdészeti traktorokat és valamennyi mozgó gépet.

10. cikk

A mellékletek követelményeinek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából szükséges minden módosítása a 70/156/EGK irányelv 13. cikkében meghatározott eljárással összhangban történik.

11. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1977. július 1-je előtt megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1977. október 1-jétől alkalmazzák.

(2) Az irányelvről történő értesítést követően a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Bizottság az észrevételei megtételéhez szükséges időben tájékoztatást kapjon az irányelv által szabályozott területen általuk tervezett törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET:A típusjóváhagyásra vonatkozó igazgatási előírások
1. függelék:Adatközlő lap
2. függelék:Típusbizonyítvány
3. függelék:Minták az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelre
II. MELLÉKLET:Hatály és műszaki követelmények

I. MELLÉKLET

A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ IGAZGATÁSI ELŐÍRÁSOK

1. EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁS IRÁNTI KÉRELEM

1.1.

A 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerinti EK-alkatrésztípus-jóváhagyási kérelmet valamely fényvisszaverő-típusra a gyártó nyújtja be.

1.2.

A adatközlő lap mintája az 1. függelékben található.

1.3. A típus-jóváhagyási vizsgálatokat végző műszaki szolgálathoz a következőket kell benyújtani:

1.3.1. akár az I. A., akár a III. A. osztályba sorolt fényvisszaverők esetében:

1.3.1.1.

a gyártó által meghatározott tíz (10) színminta;

1.3.1.2.

szükség esetén két egyéb színű minta a jóváhagyásnak más színű fényvisszaverőkre történő egyidejű vagy utólagos kiterjesztése céljából;

1.3.2.

a IV. A. osztályba sorolt fényvisszaverők esetében tíz (10) minta és szükség esetén a rögzítőelemek.

2. JELÖLÉSEK

2.1. Az EK-alkatrésztípus-jóváhagyásra benyújtott eszközökön az alábbiakat kell feltüntetni:

2.1.1.

a gyártó kereskedelmi neve vagy védjegye;

2.1.2.

a világító felület felső részén vízszintesen feltüntetett "TOP" felirat, ha egyértelműen meg kell határozni a gyártó által előírt elfordulási szöget vagy szögeket.

2.2.

E jeleket az eszköz világító felületén vagy világító felületeinek egyikén tisztán olvashatóan és letörölhetetlen módon kell feltüntetni. A fényvisszaverő járműre szerelt állapotában a jelzések kívülről láthatóak.

2.3.

Minden eszközön elegendő helyet kell biztosítani az alkatrésztípus-jóváhagyási jel feltüntetéséhez. E helyet meg kell jelölni az I. függelékben említett rajzokon.

3. AZ EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁS MEGADÁSA

3.1.

A megfelelő követelmények kielégítése esetén a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése, illetve adott esetben (4) bekezdése szerinti EK-típusjóváhagyást meg kell adni.

3.2.

Az EK-típusbizonyítvány mintája a 2. függelékben található.

3.3.

A 70/156/EGK irányelv VII. mellékletével összhangban a fényvisszaverők valamennyi jóváhagyott típusa jóváhagyási számot kap. Ugyanazon tagállam nem adhat a fényvisszaverők több típusára azonos jóváhagyási számot.

3.4.

Fényvisszaverőt és egyéb lámpákat tartalmazó valamely világító- és fényjelzőeszköz-típus EK-alkatrésztípus-jóváhagyásának kérelmezése esetén, egyetlen EK-alkatrésztípus-jóváhagyási szám adható, feltéve hogy a fényvisszaverő megfelel ezen irányelv követelményeinek, és hogy az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási kérelem tárgyát képező világító- és fényjelző eszköz részét képező egyéb lámpák mindegyike megfelel a rá vonatkozó egyedi irányelvben foglalt előírásoknak.

4. EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI JEL

4.1.

Minden olyan fényvisszaverőn, amely megfelel az ezen irányelv alapján jóváhagyott típusnak, a 2.1. pontban említett jelzések mellett az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet is fel kell tüntetni.

4.2. E jel a következőkből áll:

4.2.1. egy téglalapba foglalt "e" betű, melyet az alkatrésztípus-jóváhagyást megadó tagállam megkülönböztető betű(i) vagy száma követ(nek):

1

- Németország esetében

2

- Franciaország esetében

3

- Olaszország esetében

4

- Hollandia esetében

5

- Svédország esetében

6

- Belgium esetében

7

- Magyarország esetében

8

- a Cseh Köztársaság esetében

9

- Spanyolország esetében

11

- Egyesült Királyság esetében

12

- Ausztria esetében

13

- Luxemburg esetében

17

- Finnország esetében

18

- Dánia esetében

19

- Románia esetében

20

- Lengyelország esetében

21

- Portugália esetében

23

- Görögország esetében

25

- Horvátország esetében

26

- Szlovénia esetében

27

- Szlovákia esetében

29

- Észtország esetében

32

- Lettország esetében

34

- Bulgária esetében

36

- Litvánia esetében

CY

- Ciprus esetében

IRL

- Írország esetében;

MT

- Málta esetében;

4.2.2.

a téglalap alakú keret közelében a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletében említett típus-jóváhagyási szám 4. szakasza szerinti "alap-jóváhagyási szám", amely előtt két számjegy áll, a 76/757/EGK irányelvnek az EK-típusjóváhagyás megadásának időpontja szerinti legutóbbi főbb műszaki módosításához rendelt folyószámot jelölve. Ezen irányelvben a folyószám 02;

4.2.3. kiegészítő jelzés az alábbiak szerint:

4.2.3.1.

"I. A.", "III. A." vagy "IV. A." azon osztályok jelzésére, amelyekbe a fényvisszaverőket jóváhagyásuk során besorolják.

4.3.

Az EK-alkatrésztípus-jóváhagyás jelét úgy kell a fényvisszaverő fénykibocsátó felületére rögzíteni, hogy az még a fényvisszaverő járműre történő szerelése után is jól olvasható és letörölhetetlen legyen.

4.4.

Az EK-alkatrésztípus-jóváhagyás jelére a 3. függelék 1. ábrája mutat példákat.

4.5. Ha a fenti 3.4. pontban foglaltak szerint, fényvisszaverőt és egyéb lámpákat tartalmazó világító- és fényjelző eszköz valamely típusára egyetlen EK-alkatrésztípus-jóváhagyási számot adnak ki, úgy lehetőség van egyetlen EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel feltüntetésére, amely a következőkből áll:

4.5.1.

egy téglalapba foglalt "e" betű, melyet az alkatrésztípus-jóváhagyást megadó tagállam megkülönböztető betű(i) vagy száma követ(nek) (ld. 4.2.1. pont);

4.5.2.

az alap-jóváhagyási szám (ld. 4.2.2. pont első mondatának első része);

4.5.3.

szükség esetén az előírt nyíljelzés, amennyiben az a lámpaegység egészére vonatkozik.

4.6. E jel bárhol feltüntethető a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpákon feltéve, hogy:

4.6.1.

e jel a lámpák beépítését követően is látható;

4.6.2.

a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyetlen fényáteresztő alkatrésze sem távolítható el úgy, hogy egyidejűleg a jóváhagyási jel ne mozdulna el a helyéről.

4.7. Minden olyan lámpa azonosító jelzését, amely megfelel azon mindenkori irányelvnek, amely alapján az EK-alkatrésztípus-jóváhagyás történt, a folyószámmal (ld. a 4.2.2. pont első mondatának második része), valamint szükség esetén a "D" betűvel és az előírt nyíljelzéssel kell feltüntetni:

4.7.1.

vagy a megfelelő fénykibocsátó felületen;

4.7.2.

vagy oly módon csoportosítva, hogy a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák mindegyike egyértelműen azonosítható legyen.

4.8.

E jel alkotórészei nem lehetnek kisebbek azon legkisebb méreteknél, amelyeket az egyedi jelek vonatkozásában azon különféle irányelvek határoznak meg, amelyek alapján az EK-alkatrésztípus-jóváhagyást megadták.

4.9.

Más lámpákkal csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpa EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelének példáit a 3. függelék 2. ábrája mutatja be.

5. TÍPUSMÓDOSÍTÁSOK ÉS A JÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSA

5.1.

Az ezen irányelv alapján jóváhagyott típus módosításai esetén a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.2.

Amennyiben a típusjóváhagyást a csak színében eltérő fényvisszaverőre terjesztik ki, úgy az ilyen - a fenti 1.3.1.2. ponttal összhangban benyújtott - egyéb színmintáknak csak a kolorimetriás előírásoknak kell megfelelniük. A többi vizsgálatot nem kell megismételni.

E pont a IV. A. osztályba sorolt fényvisszaverőkre nem vonatkozik.

6. GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

6.1.

Az általános szabály az, hogy a gyártásmegfelelőséget biztosító intézkedéseket a 70/156/EGK irányelv 10. cikkében megállapított rendelkezésekkel összhangban kell meghozni.

6.2.

Mechanikai és mértani értelemben a megfelelőség akkor tekinthető kielégítőnek, ha az eltérések nem haladják meg a gyártással elkerülhetetlenül együtt járó eltérések mértékét.

6.3.

A gyártásmegfelelőség nem kérdőjelezhető meg, ha a szúrópróbaszerűen kiválasztott mintadarabokon végrehajtott összes fénymérés az előírt értékek legalább 80 %-ának megfelel.

6.4.

Amennyiben a 6.3. pontban megállapított feltétel nem teljesül, úgy öt gyártási egységből további egy-egy mintát kell véletlenszerűen kiválasztani. A fénymérések minden típusa átlagának meg kell felelnie az előírt értékeknek, és egyetlen mért érték sem lehet az előírt érték 50 %-ánál kisebb.

1. függelék

... számú adatközlő lap

a fényvisszaverők EK-alkatrésztípus-jóváhagyásáról

(a legutóbb a(z).../.../EK irányelvvel módosított 76/757/EGK irányelv)

A következő információkat - adott esetben - három példányban kell benyújtani, a csatolt dokumentumok tartalomjegyzékével együtt. A rajzokat megfelelő méretarányban és kellő részletességgel A4-es méretű lapon vagy A4-es méretűre összehajtva kell ábrázolni. Az esetleg mellékelt fényképeknek megfelelően részleteseknek kell lenniük.

Ha a rendszerek, az alkatrészek vagy az önálló műszaki egységek elektronikus vezérléssel vannak ellátva, úgy azok teljesítményadatait közölni kell.

0. ÁLTALÁNOS ADATOK

0.1.

Márka (a gyártó kereskedelmi neve):...

0.2.

Típus és kereskedelmi megnevezés(ek):...

0.5.

A gyártó neve és címe:...

0.7.

Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-jóváhagyási jel helye és feltüntetésének módja:...

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) címe(i):...

1. A SZERKEZET LEÍRÁSA:

1.1. A szerkezet típusa:...

1.1.1.

A szerkezet funkciója (funkciói);...

1.1.2.

A szerkezet besorolási kategóriája vagy osztálya;...

1.1.3.

A kibocsátott vagy visszavert fény színe....

1.2. Kellően részletes rajz(ok) a szerkezettípus azonosításához, amely(ek) feltünteti(k):...

1.2.1.

hogy a szerkezetet milyen mértani helyzetben kell felszerelni a járműre (ez nem vonatkozik a hátsó rendszámtábla-megvilágító lámpákra);...

1.2.2.

a vizsgálatok során referenciatengelynek tekintett megfigyelési tengelyt (vízszintes szög H = 0°, függőlegesen mért magassági szög V = 0°), valamint azon pontot, amelyet az említett vizsgálatoknál referencia-középpontnak kell tekinteni (ez nem vonatkozik a fényvisszaverőkre és a hátsó rendszámtábla-megvilágító lámpákra);...

1.2.3.

az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel tervezett helyét;...

1.2.4.

a hátsó rendszámtábla-megvilágító lámpák esetében azon mértani helyzetet, amely szerint a lámpát a rendszámtábla tervezett helyéhez képest fel kell szerelni, valamint a megfelelően megvilágított terület körvonalait;...

1.2.5.

a fényszórók és az első ködlámpák esetében a lámpák elölnézetét a lencsék bordázatának részletes feltüntetésével - adott esetben - és a keresztmetszetet....

1.3.

Rövid műszaki leírás, amely a nem-cserélhető fényforrással ellátott lámpák kivételével elsősorban az előírt fényforrások azon kategóriáját vagy kategóriáit ismerteti, amely(ek)nek meg kell felelni(ük) a 76/761/EGK irányelvben felsorolt kategóriák legalább egyikének (ez nem vonatkozik a fényvisszaverőkre)....

1.4. Különleges információk:...

1.4.1.

A hátsó rendszámtábla-megvilágító lámpák esetében nyilatkozat arról, hogy a szerkezet rendeltetése szerint széles, magas vagy egyszerre széles és magas rendszámtábla megvilágítására szolgál;...

1.4.2. A fényszórókkal kapcsolatban:...

1.4.2.1.

tájékoztatás arról, hogy a fényszóró tompított és távolsági fénynyaláb előállítására egyaránt szolgál, vagy a kétféle fény közül csak az egyiket képes előállítani;...

1.4.2.2.

tompított fényszóró esetén tájékoztatás arról, hogy bal és jobb oldali közlekedésre egyaránt alkalmas, vagy a kettő közül csak az egyikre;...

1.4.2.3.

ha a fényszóró állítható tükörrel van felszerelve, úgy a fényszóró szerelési helyzetének (helyzeteinek) feltüntetése a talajhoz és a jármű hosszirányú szimmetriasíkjához képest, amennyiben a fényszóró csak e pozíció(k)ban történő használatra szolgál....

1.4.3. A helyzetjelző lámpákkal, a féklámpákkal és az irányjelzőkkel kapcsolatban:...

1.4.3.1.

a szerkezet használható-e két azonos kategóriájú lámpából álló szerelvényben;...

1.4.3.2.

a két fényerőfokozattal működő szerkezetek esetében (féklámpák és 2b kategóriájú irányjelzők) elrendezési ábra és a két fényerőszintet biztosító rendszer jellemzőinek leírása....

1.4.4.

A fényvisszaverők vonatkozásában a fényvisszaverő optikai egység anyagának műszaki leírását tartalmazó rövid ismertető....

1.4.5.

A tolatólámpák vonatkozásában nyilatkozat arról, hogy az alkatrészt kizárólag párban kívánják-e a járművön elhelyezni....

2. függelék

MINTA

[Legnagyobb méret: A4-es (210 x 297 mm)]

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁN

Tájékoztatás - a legutóbb a(z).../.../EK irányelvvel módosított.../.../EGK irányelvre való tekintettel - jármű/alkatrész/önálló műszaki egység ( 6 )

- típusjóváhagyásáról (6) ,

- típusjóváhagyásának meghosszabbításáról (6) ,

- típusjóváhagyása kiadásának megtagadásáról (6) ,

- típusjóváhagyásának visszavonásáról (6) .

A típusjóváhagyás száma:...

A meghosszabbítás indoka:...

I. RÉSZ

0.1.

Márka (a gyártó kereskedelmi neve):...

0.2.

Típus és kereskedelmi megnevezés(ek):...

0.3. A típus azonosító jelei, ha fel vannak tüntetve a járművön/alkatrészen/önálló műszaki egységen... (6) , ( 7 ):

0.3.1.

E jelek elhelyezése:...

0.4.

Járműkategória... (7) , ( 8 ):

0.5.

A gyártó neve és címe:...

0.7.

Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-jóváhagyási jel helye és feltüntetésének módja:...

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) címe(i):...

II. RÉSZ

1.

Kiegészítő információk (adott esetben): lásd a Függeléket...

2.

A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:...

3.

A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:...

4.

A vizsgálati jegyzőkönyv száma:...

5.

Megjegyzések (adott esetben): lásd a Függeléket...

6.

Hely:...

7.

Dátum:...

8.

Aláírás:...

9.

A jóváhagyó hatóságnál elhelyezett információs csomag tartalomjegyzéke - amely kérésre hozzáférhető - mellékelve....

Függelék a(z)... számú EK-típusbizonyítványhoz

valamely világító- és/vagy fényjelző készülék alkatrésztípus-jóváhagyása tekintetében, a legutóbb a... irányelvvel (irányelvekkel) módosított 76/757/EGK; 76/758/EGK; 76/759/EGK; 76/760/EGK; 76/761/EGK; 76/762/EGK; 77/538/EGK; 77/539/EGK és 77/540/EGK irányelv(ek) ( 9 ) figyelembevételével

1. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

1.1. Az egyes lámpák vonatkozásában (adott esetben) fel kell tüntetni:

1.1.1.

A készülék(ek) kategóriája (kategóriái):...

1.1.2.

A fényforrások száma és kategóriái (ez a fényvisszaverőkre nem vonatkozik) ( 10 )...

1.1.3.

A kibocsátott vagy visszavert fény színe:...

1.1.4.

A jóváhagyás kizárólag tartalék-alkatrészként való felhasználásra szól már üzembe helyezett járműveken: igen/nem (10) ...

1.2. A világító- vagy fényjelző készülékek bizonyos típusaira vonatkozó különleges információk...

1.2.1.

Fényvisszaverők esetén: önálló alkatrész/szerelvény részét képező alkatrész (10) ...

1.2.2.

A hátsó rendszámtábla-megvilágító lámpa esetén: magas/széles rendszámtábla megvilágítására szolgáló lámpa (10) ...

1.2.3.

Fényszóró esetén: ha állítható lencsével van felszerelve, úgy a fényszóró szerelési helyzete(i) a talajhoz és a jármű hosszirányú szimmetriasíkjához képest, amennyiben a fényszóró csak e pozíció(k)ban való használatra szolgál:...

1.2.4.

Tolatólámpák esetén: párban kerül felszerelésre a járművön: igen/nem (10) ...

5. MEGJEGYZÉSEK

5.1. Rajzok

5.1.1.

A hátsó rendszámtábla-megvilágító lámpák esetén: a csatolt... sz. ábrán látható a rendszámtábla tervezett helyéhez viszonyított felszerelési helyzet, valamint a megfelelően megvilágított terület körvonala;

5.1.2.

Fényvisszaverők esetén: a csatolt... sz. ábrán látható a készülék járműhöz viszonyított felszerelési helyzete;

5.1.3.

Minden egyéb világító- és fényjelző berendezés esetén: a csatolt... sz. ábrán látható a készülék járműhöz viszonyított felszerelési helyzete, valamint referenciatengelye és referencia-középpontja.

5.2.

Fényszórók esetén: a vizsgálat során alkalmazott üzemmód (a 76/761/EGK irányelv I. mellékletének 5.2.3.9. pontja):...

3. függelék

PÉLDÁK AZ EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI JELRE

1. ábra

A fent látható EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott készülék az I. A. osztályba sorolt fényvisszaverő, amelynek típusjóváhagyása Németországban (e1) történt, ezen irányelv szerint (02) és az 1471-es alap-jóváhagyási szám alatt.

2. ábra

A csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyszerűsített jelzése, amennyiben két vagy több lámpa ugyanazon egység részét képezi

(A függőleges és vízszintes vonalak a fényjelző készülék alakját sematikus formában jelenítik meg. Ezek a típusjóváhagyás jelének nem részei.)

"A" MINTA

"B" MINTA

"C" MINTA

Megjegyzés:

A típusjóváhagyás jelének három példája - az "A", "B" és "C" minta - a világító- és fényjelző készülékek jelölésének három lehetséges változatát mutatja be, amelyeken két vagy több lámpa a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák azonos egységének részét képezi. E jóváhagyási jel azt mutatja, hogy a készüléket Németországban (e1) hagyták jóvá az 1712-es alap-jóváhagyási szám alatt, és a következőket foglalja magába:

A 76/757/EGK irányelvvel összhangban jóváhagyott, az I. A. osztályba sorolt fényvisszaverő, 02-es sorszám;

A 76/759/EGK tanácsi irányelvvel összhangban (HL L 262., 1976.9.27., 71. o.) jóváhagyott, a 2a kategóriába sorolt hátsó irányjelző, 01-es sorszám;

A 76/758/EGK tanácsi irányelv (HL L 262., 1976.9.27., 54. o.) II. mellékletével összhangban jóváhagyott piros hátsó helyzetjelző lámpa (R), 02-es sorszám;

A 77/538/EGK tanácsi irányelvvel összhangban jóváhagyott hátsó ködlámpa (F), 00-ás sorszám;

A 77/539/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 220., 1977.8.29., 60. o.) összhangban jóváhagyott hátrameneti lámpa (AR), 00-ás sorszám;

A 76/758/EGK irányelv II. mellékletével összhangban jóváhagyott, két fényerőfokozattal működő féklámpa (S2), 02-es sorszám;

A 76/760/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 262., 1976.9.27., 85. o.) összhangban jóváhagyott hátsó rendszámtábla-megvilágító lámpa (L), 00-ás sorszám.

II. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1. HATÁLY

Ezen irányelv a gépjárművek és pótkocsijaik fényvisszaverőire vonatkozik.

2. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

2.1. A műszaki követelményeket a 2., 6. és 7. bekezdés, valamint az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága(UN-ECE) által kiadott 3. sz. előíráshoz - amely az alább felsorolt dokumentumok konszolidált változatáttartalmazza - tartozó 1. és 4-15. mellékletek részletezik: - a módosítások 01-es és 02-es sorozata ( 11 ); - 1. sz. Kiegészítés a módosítások 02-es sorozatához ( 12 ); - 2. sz. Kiegészítés a módosítások 02-es sorozatához ( 13 ); - 3. sz. Kiegészítés a módosítások 02-es sorozatához ( 14 ); az alábbi kivételekkel:

2.1.1.

Amennyiben az utalásokban "48. számú előírás" szerepel, ezt "76/756/EGK irányelvként"kell értelmezeni.

( 1 ) HL C 55., 1974.5.13., 14. o.

( 2 ) HL C 109., 1974.9.19., 26. o.

( 3 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

( 4 ) HL L 262., 1976.9.27., 1. o.

( 5 ) Európai Gazdasági Bizottság, Dokumentum

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 6 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 7 ) Ha a típusazonosító jelek az e típusbizonyítvány szerinti jármű-, alkatrész-, vagy önálló műszaki egységtípus leírása szempontjából nem releváns karaktereket tartalmaznak, úgy az ilyen karakterek helyett a "?" szimbólumot kell a dokumentációban szerepeltetni (pl. ABC??123??).

( 8 ) A 70/156/EGK irányelv II. mellékletében meghatározott módon.

( 9 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 10 ) A nem-cserélhető fényforrással ellátott lámpák vonatkozásában: kérjük közölni a fényforrások számát és együttes watt-teljesítményét.

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 14 ) TRANS/WP29/446.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0757 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0757&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01976L0757-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01976L0757-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék