32005L0024[1]

A Tanács 2005/24/EK irányelve (2005. március 14.) a 87/328/EGK irányelvnek a fajtatiszta tenyészmarháktól származó petesejtek és embriók felhasználása, valamint spermatároló központok tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A TANÁCS 2005/24/EK IRÁNYELVE

(2005. március 14.)

a 87/328/EGK irányelvnek a fajtatiszta tenyészmarháktól származó petesejtek és embriók felhasználása, valamint spermatároló központok tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1) A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak tenyésztés céljára történő engedélyezéséről szóló, 1987. június 18-i 87/328/EGK tanácsi irányelv (3) 4. cikke úgy rendelkezik, hogy a Közösségen belüli kereskedelem céljára szánt spermát hivatalosan elismert mesterséges megtermékenyítési központban kell gyűjteni, kezelni és tárolni.

(2) A szarvasmarhafajba tartozó háziállatok spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14-i 88/407/EGK tanácsi irányelv (4) megengedi a spermának nemcsak spermagyűjtő, hanem spermatároló központokban történő tárolását is.

(3) A közösségi jogszabályok összhangja biztosításának érdekében a 87/328/EGK irányelv 4. cikkét a 88/407/EGK irányelv kiterjesztett alkalmazási köréhez és új fogalommeghatározásaihoz kell igazítani. Ennek keretében a petesejtek és embriók tekintetében is célszerű összehangolni a 87/328/EGK irányelvet a fajtatiszta tenyészállatokról szóló többi jogszabállyal,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 87/328/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 1. cikk helyébe a következő szöveg lép: "1. cikk A tagállamok biztosítják, hogy - az állat-egészségügyi szabályok sérelme nélkül - az alábbi tevékenységek semmilyen tilalom, korlátozás alá nem esnek vagy akadályba nem ütköznek:

- a nőivarú fajtatiszta tenyészmarhák tenyésztés céljára történő engedélyezése,

- a fajtatiszta tenyészbikák természetes fedeztetés céljára történő engedélyezése,

- a nőivarú fajtatiszta tenyészmarháktól származó petesejtek és embriók felhasználása".

2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a Közösségen belüli kereskedelem céljára szánt, a 2. cikkben említett sperma gyűjtésére, kezelésére és tárolására spermagyűjtő központokban kerüljön sor, illetve, adott esetben a tárolásra a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14-i 88/407/EGK tanácsi irányelvnek (5) megfelelően engedélyezett spermatároló központokban kerüljön sor.".

(5) HL L 194., 1988.7.22., 10. o. A legutóbb a 2004/101/EK bizottsági határozattal módosított (HL L 30., 2004.2.4., 15. o.) irányelv"

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2007. március 24-ig megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot ezekről a rendelkezésekről, valamint a Bizottság számára megküldenek egy táblázatot e rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. E hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN

(1) Az Európai Parlament 2004. december 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2004. december 15-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) HL L 167., 1987.6.26., 54. o.

(4) HL L 194., 1988.7.22., 10. o. A legutóbb a 2004/101/EK bizottsági határozattal (HL L 30., 2004.2.4., 15. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0024 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0024&locale=hu