32004L0097[1]

A Bizottság 2004/97/EK irányelve (2004. szeptember 27.) a 2004/60/EK bizottsági irányelvnek a határidők tekintetében történő módosításáról(EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2004/97/EK IRÁNYELVE

(2004. szeptember 27.)

a 2004/60/EK bizottsági irányelvnek a határidők tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A quinoxyfen hatóanyagként történő felvételéről szóló, a 91/414/EGK tanácsi irányelvet módosító 2004. április 23-i 2004/60/EK bizottsági irányelv (2) a hatóanyagot az irányelv I. mellékletébe felvette.

(2) Az új hatóanyag felvétele után a tagállamok számára elegendő határidőt kell biztosítani arra, hogy a 91/414/EGK irányelv ilyen hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekkel kapcsolatos rendelkezéseit végrehajtsák, különösen pedig a folyamatban lévő ideiglenes engedélyeket áttekintsék, a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően az engedélyeket végleges engedéllyé átalakítsák, azokat módosítsák vagy visszavonják.

(3) A 2004/60/EGK irányelvben a végrehajtásra megadott határidők nincsenek összhangban az új hatóanyagokéval. A most folyó felülvizsgálati szakaszban az összes új hatóanyagra vonatkozó eljárást harmonizálni kell.

(4) Ezért a 2004/60/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/60/EK irányelv a következőképpen módosul:

a 2. bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:

"2. Minden quinoxyfent kizárólagos hatóanyagként vagy több hatóanyag - melyek mindegyike a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében 2004. augusztus 31-ig fel van sorolva - egyikeként tartalmazó növényvédő szer esetében, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében foglalt egységes elveknek megfelelően az irányelv III. mellékletének követelményeit kielégítő dosszié alapján a terméket újraértékelik. Az értékelés alapján eldöntik, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK 4. cikk (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában meghatározott feltételeknek.

A döntést követően a tagállamok:

a) a quinoxyfent kizárólagos hatóanyagként tartalmazó szer esetében, szükség esetén legkésőbb 2006. február 28-ig az engedélyt módosítják vagy visszavonják; vagy

b) a quinoxyfent több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében, szükség szerint, az engedélyt módosítják vagy visszavonják legkésőbb 2006. február 28-ig vagy a módosításra vagy visszavonásra abban az érintett irányelvben vagy irányelvekben megállapított határidő közül a későbbi határidőig, amely(ek) az érintett anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvette/felvették."

2. cikk

Ez az irányelv 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 27-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2004/71/EK bizottsági irányelvvel (HL L 127., 2004.4.29., 104. o.).

(2) HL L 120., 2004.4.24., 39. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0097 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0097&locale=hu