32002R0345[1]

A Bizottság 345/2002/EK rendelete (2002. február 25.) az 1251/1999/EK tanácsi rendeletnek a pihentetett földek nem elsősorban emberi vagy állati fogyasztásra szánt termékek közösségbeli gyártásához szükséges alapanyag-termelés céljából való hasznosítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2461/1999/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 345/2002/EK rendelete

(2002. február 25.)

az 1251/1999/EK tanácsi rendeletnek a pihentetett földek nem elsősorban emberi vagy állati fogyasztásra szánt termékek közösségbeli gyártásához szükséges alapanyag-termelés céljából való hasznosítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2461/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1038/2001/EK rendelettel [1] módosított, az egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási rendszer létrehozásáról szóló, 1999. május 17-i 1251/1999/EK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1) A legutóbb az 587/2001/EK rendelettel [3] módosított 2461/1999/EK bizottsági rendelet [4] 3. cikkének (4) bekezdése alapján a tagállamok engedélyezhetik, hogy a mezőgazdasági termelők a birtokukon feldolgozzák a pihentetett földterületeken betakarított nyersanyagokat. Amennyiben a mezőgazdasági termelő egyben a nyersanyag termelője és feldolgozója is, a csalás kockázata nagyobb. Ezért különleges kiegészítő intézkedések szükségesek a nyersanyag-felhasználás szigorúbb nyomon követése érdekében.

(2) A 2461/1999/EK rendelet 3. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése előírja az egyes pihentetett földterületeken betakarított gabonafélék, illetve olajos magvak denaturálását is, ha a termékeket ugyanabban a gazdaságban tüzelőanyagként, illetve energia vagy bio-hajtóanyag előállítására akarják felhasználni. A denaturálás e termékek emberi fogyasztásra vagy állati takarmányozásra történő felhasználásának megakadályozása érdekében kötelező, amely lehetővé teszi a további ellenőrzések mellőzését. Különösen az olajos magvak esetében a denaturálást követően a nem étkezési célú termékek előállításának melléktermékei többé nem használhatók fel emberi vagy állati fogyasztásra, így a pihentetett földterületeken termesztett olajos magvak jövedelmezősége ennek megfelelően csökken.

(3) E probléma orvoslására a tagállamokat fel kell hatalmazni az olajos magvakból nyert olaj denaturálásának engedélyezésére, amennyiben a tagállamok különleges ellenőrzési intézkedéseket vezetnek be, különösen arra vonatkozólag, hogy a teljes betakarított mennyiséget feldolgozták-e, hogy a feldolgozási biztosítékot letétbe helyezték-e, és hogy a denaturálás elvégzése megtörtént-e.

(4) A 2461/1999/EK rendelet 9. cikke azt is előírja, hogy a tagállamok egyes nyersanyagokra évente reprezentatív hozamokat állapítsanak meg, és a kérelmezőket július 31. előtt - a napraforgó esetében augusztus 31. előtt - értesítsék e hozamokról. Tekintettel a kukorica kései vetési időpontjára és egyes tagállamok kedvezőtlen időjárási körülményeire, július 31. előtt nehéz megállapítani a kukorica reprezentatív hozamát. Ezért a kukorica esetében ugyanazt az időpontot kell alkalmazni, mint a napraforgónál.

(5) Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2461/1999/EK rendelet szövege a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A (2) és (3) bekezdés ellenére a tagállamok engedélyezhetik a kérelmezőknek:

a) az egyes pihentetett földterületeken betakarított, az 12010090, a korábbi 12050090 és 12060091 KN-kód alá tartozó gabonafélék összességének, valamint olajos magvak összességének:

i. saját mezőgazdasági üzemükben tüzelőanyagként való felhasználását;

ii. a saját gazdaságukban energia vagy bio-hajtóanyag előállítására való felhasználását;

b) a gazdaságban az egyes pihentetett földterületeken betakarított nyersanyagok összességének a 27112900 KN-kód alá tartozó biogázzá való feldolgozását.

Az első albekezdésben felsorolt esetekben a kérelmezők egy, a 4. cikkben említett szerződés helyébe lépő nyilatkozattal vállalják a nyilatkozatban szereplő nyersanyagok közvetlen felhasználását vagy feldolgozását.

Ezenkívül a kérelmezőknek az összes betakarított nyersanyagot le kell méretniük valamely, a tagállam által kijelölt hatósággal vagy vállalkozással, valamint a felhasznált nyersanyagokra, és a feldolgozásukból származó termékekre és melléktermékekre vonatkozóan külön elszámolást kell vezetniük. Amennyiben azonban az összes növényt felhasználják, akkor a tömeg mérése a nyersanyag köbözésével is helyettesíthető.

Az első albekezdést alkalmazó tagállamok megfelelő ellenőrző intézkedéseket vezetnek be annak biztosítása érdekében, hogy a nyersanyagot közvetlenül a gazdaságban használják fel, illetve azt a 27112900 KN-kód alá tartozó biogázzá dolgozzák fel.

Továbbá az a) pontnak megfelelően felhasznált gabonaféléket és olajos magvakat a tagállam által meghatározott módszer szerint denaturálni kell. A tagállamok azonban magának az olajos magnak a denaturálása helyett engedélyezhetik az olajos magvak a) pont ii. alpontja szerinti feldolgozásából készült olaj denaturálását is, amennyiben ez a denaturálás közvetlenül a magvak olajjá való feldolgozása után történik, a magvak felhasználását pedig ellenőrizték. Az első, második, harmadik és negyedik albekezdésben előírt intézkedésekről és azok bármilyen módosításáról értesíteni kell a Bizottságot a betakarítási évet megelőző év november 30-áig, amelyre az intézkedéseket alkalmazzák. A 2001/2002-es és a 2002/2003-as gazdasági év esetében az intézkedésekről szóló értesítést 2001. május 31-e, illetve 2002. március 31-e előtt kell megküldeni.

A 4-21. cikket megfelelően alkalmazni kell."

2. A 9. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az 1. cikk b) pontjában foglalt esetben a tagállamok kiválasztják a reprezentatív hozam kiszámítására alkalmazandó területeket, amelyek - ugyan nem szükségszerűen, de - megegyezhetnek az 1251/1999/EK rendeletnek megfelelően kidolgozott regionalizálási tervekben kijelölt régiókkal. A betakarítás előtt a tagállamok minden évben értesítik az érintett kérelmezőket erről a reprezentatív hozamról, a következőképpen:

a) legkésőbb július 31-ig azoknak a nyersanyagoknak az esetében, amelyek e rendszeren kívüli intervenciós felvásárlás alá eshetnek az (1) bekezdésben említett kukorica, repcemag vagy káposztarepcemag kivételével; és

b) legkésőbb augusztus 31-ig az (1) bekezdésben említett kukorica és napraforgómag esetében."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. február 25-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 145., 2001.5.31., 16. o.

[2] HL L 160., 1999.6.26., 1. o.

[3] HL L 86., 2001.3.27., 15. o.

[4] HL L 299., 1999.11.20., 16. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R0345 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R0345&locale=hu