32012R1263[1]

A Tanács 1263/2012/EU rendelete ( 2012. december 21. ) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet módosításáról

A TANÁCS 1263/2012/EU RENDELETE

(2012. december 21.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság által előterjesztett együttes javaslatokra,

mivel:

(1) A 267/2012/EU rendelet (2) hatályba lépteti a 2010/413/KKBP határozatban előírt intézkedéseket. 2012. október 15-én a Tanács elfogadta a 2012/635/KKBP határozatot (3), amely módosítja a 2010/413/KKBP határozatot és Iránnal szemben további korlátozó intézkedésekről rendelkezik.

(2) Ezen további korlátozó intézkedések közé tartoznak különösen a hajóépítéshez, -karbantartáshoz vagy -felújításhoz használt kulcsfontosságú tengerészeti berendezések és technológiák exporttilalma. Tilos továbbá a grafit, bizonyos nyers- vagy félig feldolgozott fémek, többek között az alumínium és az acél, valamint az ipari folyamatok integrálását szolgáló szoftverek kereskedelme.

(3) A további korlátozó intézkedések közé tartozik emellett az iráni földgáz behozatalának, vételének és szállításának tilalma. E tilalom hatékony végrehajtása érdekében intézkedéseket kell hozni azon földgázcserék megtiltására, amelyekről ismeretes vagy amelyek esetében ésszerű ok van arra gyanakodni, hogy a tilalmat megkerülve növelik az Iránból származó földgáz exportját. A földgázbehozatalra vonatkozó tilalom nem vonatkozik az azon vezetékek használatáról rendelkező szerződésekre, amelyek az Unió földgázátviteli hálózatához közvetlenül csatlakoznak, de nem rendelkeznek az Iránból származó földgáz vásárlásának vagy exportja növelésének megkönnyítését célzó bemeneti ponttal.

(4) A 2012/635/KKBP határozat szükségesnek vélte a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet (4) I. mellékletében szereplő kettős felhasználású termékekre és technológiára vonatkozó korlátozó intézkedések felülvizsgálatát, abból a célból, hogy az említett melléklet 2. részének 5. kategóriájába bizonyos olyan termékek is belekerüljenek, amelyek fontosak lehetnek a közvetlenül vagy közvetve az Iszlám Forradalmi Gárda által ellenőrzött iparágak számára vagy az iráni nukleáris, katonai és ballisztikusrakéta-program számára, figyelemmel ugyanakkor arra, hogy az iráni civil lakosság ne szenvedjen nem kívánt hátrányokat.

(5) Annak érdekében, hogy az olaj-, a földgáz- és a petrolkémiai ipar kulcsfontosságú ágazataiban felhasználható további kulcsfontosságú berendezések és technológiák Irán számára történő eladására, szállítására, átadására vagy kivitelére vonatkozó tilalom hatékony végrehajtása biztosított legyen, össze kell állítani e kulcsfontosságú berendezések és technológiák kiegészítő jegyzékét.

(6) Ugyanezen okokból össze kell állítani a grafitra, bizonyos nyers- vagy félig feldolgozott fémekre, többek között az alumíniumra és az acélra, valamint az ipari folyamatok integrálását szolgáló szoftverekre vonatkozó kereskedelmi korlátozások hatálya alá tartozó áruk listáját is.

(7) A 2012/635/KKBP határozat értelmében emellett tilos az uniós és az iráni bankok és pénzügyi intézmények között tranzakciókat végrehajtani, az érintett tagállam által előzetesen jóváhagyott tranzakciók kivételével.

(8) Ezen túlmenően a 2012/635/KKBP határozat szerint tilos iráni olajszállító tartályhajók és teherszállító hajók esetében a fellobogózás és a hajóosztályozás, valamint iráni olaj vagy petrolkémiai termékek szállítása vagy tárolása céljából tilos iráni személyeknek és szervezeteknek vagy más személyeknek és szervezeteknek olaj és petrolkémiai termékek szállítását vagy tárolását szolgáló hajókat szállítani.

(9) A környezet, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében rendelkezni kell arról, hogy a tagállamok illetékes hatóságai minden olyan intézkedést meghozhatnak, amelyet a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére és a környezetvédelemre vonatkozó jogi kötelezettségek betartásának biztosításához szükségesnek ítélnek. Sürgős esetekben meg kell engedni a tagállamok számára, hogy előzetes értesítés nélkül ilyen intézkedést hozzanak, feltéve hogy ezt követően a lehető leghamarabb értesítik a többi tagállamot és a Bizottságot.

(10) Amennyiben egy tagállam valamely jegyzékbe vett személy, szervezet vagy szerv számára az adott személy, szervezet vagy szerv jegyzékbe vételét megelőzően engedélyt adott szénhidrogének feltárásával kapcsolatos tevékenységek folytatására, az adott tagállam illetékes hatósága eltérést engedélyezhet a 267/2012/EU rendeletben előírt egyes tilalmak alól, amennyiben erre azért van szükség, hogy megelőzzék a környezeti kárt vagy az engedély végleges értékvesztését.

(11) Ezen intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva - különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából - a végrehajtásukhoz uniós szintű szabályozás szükséges.

(12) A 267/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 267/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk a következőképpen módosul

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az I. melléklet tartalmazza a 428/2009/EK rendeletben kettős felhasználású termékekként vagy technológiaként meghatározott árukat és technológiát, ideértve a szoftvereket is, kivéve bizonyos, az ezen rendelet I. mellékletének A. részében meghatározott árukat és technológiát.";

b) a következő bekezdés kerül beillsztésre:

"(2a) Az érintett tagállam a 428/2009/EK rendelettel összhangban megadott engedélyekről négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az ezen rendelet I. mellékletének A. részében meghatározott áruk és technológia tekintetében.".

2. a 6. cikk a következő pontokkal egészül ki: A d) pont tekintetében az érintett tagállamok a 428/2009/EK rendelettel összhangban megadott engedélyekről négy héten belül tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

"d) azon szerződések 2013. április 15-ig történő teljesítésére, amelyeket az e rendelet I. mellékletének C. részében vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges járulékos szerződésekben felsorolt áruk és technológiák eladására, szállítására, átadására vagy kivitelére vonatkozóan 2012. december 22-ig előtt kötöttek.

e) azon szerződések 2013. április 15-ig történő teljesítésére, amelyeket az e rendelet I. mellékletének C. részében felsorolt árukhoz és technológiákhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra, finanszírozásra vagy pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozóan 2012. december 22. előtt kötöttek."

3. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép: "8. cikk (1) Tilos a VI. és a VIA. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezés vagy technológia akár közvetlenül, akár közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljára. (2) A VI. és a VIA. melléklet tartalmazza az iráni kőolaj- és földgázipar alábbi kulcsfontosságú ágazatai számára nagy fontosságú berendezéseket és technológiát: (3) A VI. és a VIA. melléklet tartalmazza továbbá az iráni petrolkémiai ipar számára nagy fontosságú berendezéseket és technológiát. (4) A VI. és a VIA. melléklet nem tartalmazza a közös katonai listán vagy az I., a II. vagy a III. mellékletben szereplő termékeket.".

a) nyersolaj- és földgázfeltárás;

b) nyersolaj- és földgázkitermelés;

c) finomítás;

d) földgáz cseppfolyósítása.

4. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép: "9. cikk Tilos:

a) a VI. és VIA. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiával, vagy a VI. és VIA. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

b) a VI. és VIA. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljára. ".

5. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép: "10. cikk (1) A 8. és a 9. cikkben megállapított tilalmak nem alkalmazandók: feltéve, hogy az ilyen ügyletekben részt venni vagy ilyen ügyletekhez segítséget nyújtani kívánó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább 20 munkanappal korábban értesítette a letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát az ügyletről vagy a segítségnyújtásról. (2) A 8. és a 9. cikkben megállapított tilalmak nem érintik a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szerződésekből fakadó kötelezettségek teljesítését, feltéve, hogy e kötelezettségek a teljesítésükhöz szükséges, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésekből, vagy járulékos szerződésekből származnak, és feltéve, hogy e kötelezettségek teljesítését az illetékes hatóság előzetesen engedélyezte, és az érintett tagállam értesítette a többi érintett tagállamot és a Bizottságot arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt.".

a) azon ügyletek 2013. április 15-ig történő teljesítésére, amelyeket a VI. mellékletben felsorolt, a nyersolaj és földgáz feltárása vagy kitermelése, a finomítás vagy a földgáz cseppfolyósítása szempontjából kulcsfontosságú berendezésre és technológiára vonatkozóan 2010. október 27. előtt megkötött kereskedelmi szerződés, vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges járulékos szerződések vagy 2010. július 26. előtt megkötött, és 2010. július 26. előtt Iránban eszközölt befektetéshez kapcsolódó szerződés vagy megállapodás ír elő, továbbá nem érintik az ezekből eredő kötelezettségek teljesítését;

b) azon ügyletek 2013. április 15-ig történő teljesítésére, amelyeket a VI. mellékletben felsorolt, a petrolkémiai ipar szempontjából kulcsfontosságú berendezésre és technológiára vonatkozóan 2012. március 24. előtt megkötött kereskedelmi szerződés, vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges járulékos szerződések vagy 2012. január 23. előtt megkötött, és 2012. január 23. előtt Iránban eszközölt befektetéshez kapcsolódó szerződés vagy megállapodás ír elő, továbbá nem érintik az ezekből eredő kötelezettségek teljesítését;

c) azon ügyletek 2013. április 15-ig terjedő teljesítésére, amelyeket a VIA. mellékletben felsorolt, a nyersolaj és földgáz feltárása vagy kitermelése, a finomítás vagy a földgáz cseppfolyósítása és a petrolkémiai ipar szempontjából kulcsfontosságú berendezésre és technológiára vonatkozóan 2012. október 16-a előtt megkötött, és Iránban nyersolaj és földgáz feltárása vagy kitermelése, a finomítás vagy a földgáz cseppfolyósítása tekintetében 2010. július 26-a előtt eszközölt befektetéshez kapcsolódó kereskedelmi szerződés vagy Iránban a petrolkémiai iparban 2012. január 23. előtt eszközölt befektetéshez kapcsolódó szerződés vagy megállapodás ír elő, továbbá nem érintik az ezekből eredő kötelezettségek teljesítését; vagy

d) a kizárólag az a), b) és c) pontokkal összhangban leszállított berendezés vagy technológia telepítésére szánt technikai segítségnyújtásra,

6. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki: "10a. cikk (1) Tilos a VIB. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú haditengerészeti berendezés vagy technológia közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából. (2) A VIB. melléklet tartalmazza a hajóépítéshez, -karbantartáshoz vagy -felújításhoz használt kulcsfontosságú tengerészeti berendezéseket és technológiákat, többek között az olajszállító tartályhajók építéséhez használt berendezéseket és technológiákat. 10b. cikk (1) Tilos: 10c. cikk (1) A 10a. és 10b. cikk szerinti tilalom nem érinti a kulcsfontosságú tengerészeti berendezések és technológiák olyan nem iráni személy, szervezet vagy szerv tulajdonban vagy ellenőrzése alatt álló hajók számára történő átadását, amelyek vis maior miatt iráni kikötőbe, vagy Irán parti vizeibe kényszerültek. (2) A 10a. és 10b. cikk szerinti tilalmak nem érintik a 2012. december 22. előtt megkötött szerződések, vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges járulékos szerződések 2013. február 15-ig történő teljesítését. 10d. cikk (1) Tilos a VIIA. mellékletben felsorolt szoftverek közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából. (2) A VIA. melléklet tartalmazza az ipari folyamatok integrálását szolgáló olyan szoftvereket, amelyek fontosak a közvetlenül vagy közvetve az Iszlám Forradalmi Gárda által ellenőrzött iparágak számára vagy az iráni nukleáris, katonai és ballisztikusrakéta-program számára. 10e. cikk (1) Tilos: 10f. cikk (1) A 10d. és 10e. cikk szerinti tilalmak nem érintik a 2012. december 22. előtt megkötött szerződések, vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges járulékos szerződések 2013. január 15-ig történő teljesítését."

a) a VIB. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiával, vagy a VIB. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

b) a VIB. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljára.

a) a VIIA. mellékletben felsorolt szoftverekkel, vagy a VIIA. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

b) a VIIA. mellékletben felsorolt szoftverekkel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljára.

7. A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(1) A 11. cikkben foglalt tilalmak nem vonatkoznak a következőkre: feltéve, hogy az a), b) és c) pontban említett szerződést teljesíteni szándékozó személy, szervezet vagy szerv legalább 20 munkanappal korábban értesítette a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságát a tevékenységről vagy az ügyletről.".

a) a 2012. január 23. előtt megkötött kereskedelmi szerződések, vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2012. július 1-jéig;

b) a 2012. január 23. előtt megkötött szerződések, vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése, amennyiben a szóban forgó szerződés kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az iráni nyersolaj és kőolajtermékek szállítása vagy az azok szállításából származó jövedelem biztosítása a tagállamok joghatósága alá tartozó személyek, szervezetek vagy szervek követeléseinek visszatérítésére szolgál;

c) olyan nyersolaj vagy kőolajtermékek, amelyeket 2012. január 23-át megelőzően exportáltak Iránból, vagy amennyiben az export az a) pontnak megfelelően, 2012. július 1-jén vagy azt megelőzően történt; vagy amennyiben az export a b) pontnak megfelelően történt;

d) olyan, Irántól eltérő harmadik ország által előállított vagy szállított bunkerolaj vétele, amelyet hajómotorok meghajtására szántak;

e) olyan hajó motorjának meghajtására szánt bunkerolaj vétele, amely vis maior következtében Irán kikötőjébe vagy iráni felségvizekre kényszerült

8. A 14. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) olyan petrolkémiai termékek behozatala, vétele és fuvarozása, amelyeket 2012. január 23-át megelőzően exportáltak Iránból, vagy amennyiben az export az a) pontnak megfelelően, 2012. május 1-jén vagy azt megelőzően történt, vagy amennyiben az export a b) pontnak megfelelően történt,".

9. A rendelet a következő cikkel egészül ki: "14a. cikk (1) Tilos: (2) Az (1) bekezdésbe foglalt tilalom nem alkalmazandó: (3) A "földgáz" a IVA. mellékletben felsorolt termék. (4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a "csere" a különböző eredetű földgázfolyamok kicserélését jelenti."

a) olyan földgáz vétele, szállítása vagy behozatala az Unióba, amelyIránból származik, vagy Iránból került kivitelre;

b) Iránból származó vagy Iránból exportált földgáz cseréje;

c) az a) vagy b) pontba foglalt tevékenységgel kapcsolatos, közvetlen vagy közvetett brókerszolgáltatás, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása (ideértve a származékos pénzügyi eszközöket is), valamint biztosítás és viszontbiztosítás, illetve biztosítással és viszontbiztosítással kapcsolatos brókerszolgáltatás.

a) Iránon kívüli államból exportált földgázra amennyiben a földgázt Iránból egy Iránon kívüli állam infrastruktúráján keresztül származó gázzal keverték

b) földgáz tagállami állampolgárok által polgári célból történő vételére Iránon belül, ideértve a lakossági fűtést vagy energiaellátást, vagy diplomáciai képviseletek karbantartását; vagy

c) Iránon kívüli államból származó földgáznak az Unióba történő szállítására vonatkozó szerződések végrehajtására.

10. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki: "15a. cikk (1) Tilos a VIIB. mellékletben felsorolt, grafit, nyers- vagy félig feldolgozott fémek közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából. (2) A VIIB. melléklet tartalmazza a közvetlenül vagy közvetve az Iszlám Forradalmi Gárda által ellenőrzött iparágak számára vagy az iráni nukleáris, katonai és ballisztikusrakéta-program számára fontos grafitot és nyers- vagy félig feldolgozott fémeket - például alumíniumot és acélt. 3. Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az I., II. és III. mellékletben felsorolt árukra. 15b. cikk (1) Tilos: 2. Az (1) bekezdésben előírt tilalmak nem alkalmazandók az I., II. és III. mellékletben felsorolt árukra. 15c. cikk A 15a. cikk szerinti tilalmak nem érintik a 2012. december 22. előtt megkötött szerződések, vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges járulékos szerződések 2013. április 15-ig történő teljesítését."

a) a VIIB. mellékletben felsorolt árukkal, vagy a VIIB. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

b) a VIIB. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljára.

11. A 23. cikk az alábbiak szerint módosul:

a) a (2) bekezdésben a c) és a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) az Iszlám Forradalmi Gárda tagjai, vagy az Iszlám Forradalmi Gárda, illetve annak egy vagy több tagja, vagy a tag(ok) nevében eljáró vagy számukra biztosítást vagy egyéb alapvető szolgáltatásokat nyújtó természetes vagy jogi személyek tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

d) azok az egyéb személyek, szervezetek és szervek, akik támogatást, így például anyagi, logisztikai vagy pénzügyi támogatást nyújtanak az iráni kormánynak és az annak tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezeteknek, valamint az azokhoz kapcsolódó személyek és szervezetek;";

b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"4. A 24., 25., 26., 27., 28., 28a. és 29. cikkben előírt eltérések sérelme nélkül tilos a VIII. és a IX. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára olyan speciális pénzügyi üzenetszolgáltatásokat nyújtani, amelyeket pénzügyi adatcsere céljára alkalmaznak.".

12. A 25. cikk a) pont ii. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"ii. a kifizetés nem járul hozzá az e rendelet alapján tiltott tevékenységhez. Ha a kifizetés olyan kereskedelmi tevékenység ellentételezésére szolgál, amelyet már teljesítettek, és a másik tagállam illetékes hatósága előzetesen megerősítette, hogy a tevékenység annak végrehajtása idején nem volt tiltott, úgy kell tekinteni, prima facie, hogy a kifizetés nem járul hozzá tiltott tevékenységhez; valamint".

13. A 26. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források:

i. a VIII. vagy a IX. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek - beleértve az élelmiszereket, a lakásbérleti díjakat vagy jelzálogkölcsön-részleteket, a gyógyszereket és az orvosi ellátást, az adókat, a biztosítási díjakat és a közüzemi díjakat;

ii. kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

iv. kizárólag hajók fellobogózásának megszüntetésével kapcsolatban felmerülő költségek kifizetésére szántak; valamint".

14. A 28. cikk helyébe a következő szöveg lép: "28. cikk A 23. cikk (2) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik továbbá: feltéve, hogy az érintett tagállam legalább tíz munkanappal az engedélyezést megelőzően értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt.".

a) az Iráni Központi Bank egyes befagyasztott pénzeszközeinek vagy gazdasági forrásainak felszabadítását, amennyiben megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források ahhoz szükségesek, hogy a pénzügyi intézményeket vagy hitelintézeteket ellássák a kereskedelem finanszírozásához szükséges likviditással vagy kereskedelmi hitel szolgáltatásához szükségesek, vagy

b) az Iráni Központi Bank egyes befagyasztott pénzeszközeinek vagy gazdasági forrásainak felszabadítását, amennyiben megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források iráni személy, szervezet vagy szerv által 2012. október 16. előtt megkötött szerződés vagy megállapodás alapján fennálló követelés megtérítéséhez szükségesek, amennyiben az említett szerződések vagy megállapodások a tagállamok joghatósága alá tartozó személyek, szervezetek vagy szervek követeléseinek visszatérítésére szolgálnak;

15. A 30. cikk helyébe az alábbi cikk lép: "30. cikk (1) Tilos pénzeszközök folyósítása egyrészről az e rendelet hatálya alá tartozó, a 49. cikkben meghatározott pénzügyi intézmények és hitelintézetek, valamint másrészről az alábbiak között kivéve, ha az ilyen folyósítás a (2) bekezdés hatálya alá tartozik és a (3) bekezdéssel összhangban került végrehajtásra. (2) A következő folyósítások engedélyezhetők a (3) bekezdéssel összhangban: (3) A (2) bekezdés értelmében engedélyezhető pénzátutalásokat az alábbi módon kell végrehajtani: (4) Ha a pénzátutalás összege nem haladja meg a 10 000 EUR-t, vagy annak megfelelő összeget, nem kell előzetes engedélyt vagy bejelentést benyújtani. (5) A pénzeszközöknek az (1) bekezdés a)-d) hatálya alá tartozó, a hitel- vagy pénzügyi intézményekhez történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállamnak az illetékes hatóságaihoz. A pénzeszközöknek az (1) bekezdés a)-d) hatálya alá tartozó, a hitel- vagy pénzügyi intézményektől történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz Amennyiben a megbízó vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem tartozik e rendelet hatálya alá, az értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízó vagy a kedvezményezett lakóhelye, illetve székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz kell benyújtani, iráni személynek, szervezetnek vagy szervnek történő utalás esetén a megbízó által, iráni személytől, szervezettől vagy szervtől történő utalás esetén a kedvezményezett által. (6) Az e rendelet hatálya alá tartozó hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek az (1) bekezdés a)-d) pontjában említett szervezetekhez kapcsolódó tevékenységeik során, és e rendelet megsértésének megelőzése érdekében fokozott éberséget kell tanúsítaniuk az alábbiaknak megfelelően: 30a. cikk (1) A pénzeszközöknek az iráni személyek, szervezetek vagy szervek részéről, illetve részére történő, 30. cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó átutalásait az alábbi módon kell végrehajtani: Az illetékes hatóságok az elutasított engedélyekről háromhavonta értesítik egymást. (2) Ha a pénzátutalás összege nem haladja meg a 10 000 EUR-t, vagy annak megfelelő összeget nem kell előzetes engedélyt vagy bejelentést benyújtani. (3) A pénzeszközök átutalására vonatkozó értesítésekkel és engedélykérelmekkel kapcsolatban az alábbi módon kell eljárni: 30b. cikk (1) A 24., 25., 26., 27., 28. vagy 28a. cikk alapján adott engedélyekre a 30. és a 30a. cikk nem alkalmazandó. A 30. cikk (3) bekezdésének b) és c) pontja szerinti, a pénzeszközök átutalásának előzetes engedélyezésére vonatkozó követelményről - a pénzeszközök átutalása végrehajtásának sérelme nélkül -az illetékes hatóságot előzetesen tájékoztatni kell, vagy azt az illetékes hatóságnak előzetesen jóvá kell hagynia 2012. december 22. előtt. Ezeket az átutalásokat 2013. április 15-e előtt végre kell hajtani. A 30. és a 30a. cikk nem alkalmazandó a 29. cikkben előírt pénzeszköz utalások tekintetében. (2) A 30. cikk (3) bekezdése és a 30a. cikk (1) bekezdése attól függetlenül alkalmazandó, hogy az átutalásra egyetlen műveletben vagy több, összetartozónak tűnő műveletben kerül sor. E cikk alkalmazásában "a több, összetartozónak tűnő művelet" az alábbiakra terjed ki: (3) A 30. cikk (3) bekezdésének b) pontja és a 30. cikk (3) bekezdésének c) pontja, valamint a 30a. cikk (1) bekezdésének c) pontja alkalmazásában az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett adhatják meg az engedélyt, kivéve, ha megalapozott indokok alapján megállapítható, hogy a kérelmezett átutalás megsérthetné az e rendeletbe foglalt tilalmak vagy kötelezettségek bármelyikét. Az illetékes hatóság az engedélykérelmek elbírálásáért díjat számíthat fel. (4) A 30. cikk (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában az engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha az illetékes hatósághoz írásban engedélyezési kérelmet nyújtottak be, és az illetékes hatóság négy héten belül nem emelt írásban kifogást az átutalást illetően. Ha a kifogás emelésére egy folyamatban levő vizsgálat miatt került sor, az illetékes hatóságnak ezt jeleznie kell és határozatát haladéktalanul közölnie kell. Az illetékes hatóságnak kellő időben, közvetlenül vagy közvetve hozzá kell tudniuk férni a vizsgálat lefolytatásához szükséges pénzügyi, igazgatási és bűnüldözési információkhoz. (5) Az alábbi személyek, szervezetek és szervek nem tartoznak a 30. és a 30a. cikk hatálya alá:

a) Iránban székhellyel rendelkező pénzváltók, hitelintézetek és pénzügyi intézmények;

b) az Iránban székhellyel rendelkező pénzváltóknak, hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek az e rendelet hatálya alá tartozó fiókjai és leányvállalatai;

c) az Iránban székhellyel rendelkező pénzváltóknak, hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek az e rendelet hatálya alá nem tartozó fiókjai és leányvállalatai; valamint

d) azon hitelintézetek és pénzügyi intézmények és pénzváltók, amelyek székhelye nem Iránban található, de amelyek iráni lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező személyek és szervezetek ellenőrzése alatt állnak,

a) az élelmiszerekkel, egészségüggyel, orvosi felszerelésekkel kapcsolatos, valamint mezőgazdasági vagy humanitárius célokat szolgáló átutalások;

b) a személyes pénzküldeményekkel kapcsolatos tranzakciók;

c) egyedi kereskedelmi szerződéssel kapcsolatban végzett folyósítások, amennyiben azokat e rendelet nem tiltja;

d) diplomáciai vagy konzuli képviselettel vagy a nemzetközi jog szerint immunitást élvező nemzetközi szervezettel kapcsolatos folyósítások, amennyiben ezen átutalásokra a diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy a nemzetközi jog szerint immunitást élvező nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor;

e) eseti alapon az iráni személyek, szervezetek vagy szervek általi vagy elleni követelést teljesítő kifizetéshez kapcsolódó folyosítások, valamint hasonló természetű olyan tranzakciók, amelyek nem járulnak hozzá az e rendelet által elrendelt tilalom hatálya alá tartozó tevékenységek végzéséhez, amennyiben az érintett tagállam legalább tíz nappal korábban értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt;

f) a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szerződésekből eredő kötelezettségek végrehajtásához szükséges folyósítások.

a) az élelmiszerekkel, egészségüggyel, orvosi felszerelésekkel kapcsolatos, valamint mezőgazdasági vagy humanitárius célokat szolgáló tranzakciókhoz 100 000 EUR értékben vagy az alatt, továbbá a személyes pénzküldeményekkel kapcsolatos tranzakciókhoz kapcsolódó átutalásokhoz 40 000 EUR értékben vagy az alatt nincs szükség előzetes engedélyezésre.

Ha az összeg 10 000 EUR vagy annak megfelelő, illetve az meghaladó összeg, az átutalásról előzetesen írásban értesíteni kell az érintett tagállam illetékes hatóságát;

b) az élelmiszerekkel, egészségüggyel, orvosi felszerelésekkel kapcsolatos, valamint mezőgazdasági vagy humanitárius célokat szolgáló tranzakciókhoz kapcsolódó, 100 000 EUR értékű vagy azt meghaladó átutalásokat, továbbá a személyes pénzküldeményekkel kapcsolatos tranzakciókhoz kapcsolódó, a 40 000 EUR értékű vagy azt meghaladó átutalásokat a (2) bekezdés értelmében az érintett tagállam illetékes hatóságának előzetesen engedélyeznie kell.

A tagállamok a megadott engedélyekről háromhavonta értesítik egymást;

c) a 10 000 EUR vagy annak megfelelő értékű vagy azt meghaladó bármely egyéb átutaláshoz a (2) bekezdés értelmében az érintett tagállam illetékes hatóságának előzetes engedélye szükséges.

A tagállamok a megadott engedélyekről háromhavonta értesítik egymást.

a) többek között ügyfél-átvilágítási programjaik révén folyamatosan felügyelniük kell a számlaműveleteket;

b) elő kell írniuk a fizetési megbízások valamennyi olyan adatmezőjének kitöltését, amely az adott ügylet megbízójával és kedvezményezettjével kapcsolatos; amennyiben nem adják meg ezeket az adatokat, az ügylet végrehajtását el kell utasítaniuk;

c) öt éven keresztül meg kell őrizniük az ügyletekre vonatkozó minden nyilvántartást, és kérésre ezeket a nemzeti hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk;

d) ha alapos okuk van feltételezni, hogy hitelintézetekhez és pénzügyi intézményekhez kapcsolódó tevékenységeik megsérthetik e rendelet rendelkezéseit, az 5. és a 23. cikk sérelme nélkül haladéktalanul jelentést kell tenniük e gyanúról a pénzügyi hírszerző egységnek, vagy bármely egyéb, az érintett tagállam által kijelölt, illetékes hatóságnak. A pénzügyi hírszerző egység vagy az egyéb ilyen illetékes hatóság olyan nemzeti központként működik, amely fogadja és elemzi azokat a gyanús ügyletekről szóló jelentéseket, amelyek e rendelet esetleges megsértésére vonatkoznak. A pénzügyi hírszerző egységnek vagy az ilyen egyéb illetékes hatóságnak kellő időben, közvetlenül vagy közvetve hozzá kell férnie a feladatai megfelelő ellátásához szükséges pénzügyi, közigazgatási és bűnüldözési információkhoz, beleértve a gyanús ügyletekről szóló jelentések elemzését is.

a) az élelmiszerekkel, egészségüggyel, orvosi felszerelésekkel kapcsolatos ügyletekhez kötődő, valamint mezőgazdasági vagy humanitárius célokat szolgáló átutalásokhoz nincs szükség előzetes engedélyezésre.

Ha az összeg 10 000 EUR vagy annak megfelelő értékű, vagy meghaladja azt, az átutalásról előzetesen írásban értesíteni kell az érintett tagállam illetékes hatóságát;

b) a 40 000 EUR értékű vagy az alatti egyéb átutalásokhoz nincs szükség előzetes engedélyezésre.

Ha az összeg 10 000 EUR vagy annak megfelelő értékű vagy meghaladja azt, az átutalásról előzetesen írásban értesíteni kell az érintett tagállam illetékes hatóságát;

c) a 40 000 EUR vagy annak megfelelő értékű vagy azt meghaladó bármely egyéb átutaláshoz az érintett tagállam illetékes hatóságának előzetes engedélye szükséges.

a) a pénzeszközök elektronikus úton történő, hitel- vagy pénzügyi intézmények által végrehajtott átutalása esetében:

i. a pénzeszközöknek egy az Unión kívül található iráni személy, szervezet vagy szerv részére történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállamnak az illetékes hatóságaihoz;

ii. a pénzeszközöknek egy az Unión kívül található iráni személy, szervezet vagy szerv részéről történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz;

iii. ha, az i. és ii. esetekben, a megbízó vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem tartozik e rendelet hatály alá, egy iráni személy, szervezet vagy szerv részére történő átutalással kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízónak, illetve egy iráni személy, szervezet vagy szerv részéről történő átutalással kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a kedvezményezettnek kell benyújtania a megbízó, illetve a kedvezményezett lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz;

iv. a pénzeszközöknek egy az Unión belül található iráni személy, szervezet vagy szerv részére történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket az iráni személy, szervezet vagy szerv pénzforgalmi szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz;

v. a pénzeszközöknek egy az Unión belül található iráni személy, szervezet vagy szerv részéről történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani annak a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállamnak az illetékes hatóságaihoz;

vi. ha, az iv. és v. esetekben, a megbízó vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem tartozik e rendelet hatály alá, egy iráni személy, szervezet vagy szerv részére történő átutalással kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízónak, illetve egy iráni személy, szervezet vagy szerv részéről történő átutalással kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a kedvezményezettnek kell benyújtania a megbízó, illetve a kedvezményezett lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz;

vii. a pénzeszközöknek egy iráni személy, szervezet vagy szerv részére vagy részéről azon átutalása esetén, amikor sem a megbízó, sem a kedvezményezett, sem azok pénzforgalmi szolgáltatója nem tartozik e rendelet hatálya alá, azonban egy, az e rendelet hatálya alá tartozó pénzforgalmi szolgáltató közvetítőként jár el, az említett pénzforgalmi szolgáltatónak adott esetben eleget kell tennie az értesítési vagy engedélykérési kötelezettségnek, ha tudja azt, vagy alapos oka van arra gyanakodni, hogy az átutalás megbízója vagy kedvezményezettje egy iráni személy, szervezet vagy szerv. Amennyiben több pénzforgalmi szolgáltató jár el közvetítőként, csak az átutalást feldolgozó első pénzforgalmi szolgáltató köteles adott esetben eleget tenni az értesítési vagy engedélykérési kötelezettségnek. Bármely értesítést vagy engedélykérelmet a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz kell benyújtani;

viii. amennyiben több pénzforgalmi szolgáltató vesz részt egy sor összetartozó pénzátutalásban, az Unión belüli átutalások hivatkozást tartalmaznak az e cikk alapján megadott engedélyre;

(b) a pénzeszközök nem elektronikus úton történő átutalása esetében a pénzeszközök átutalására vonatkozó értesítésekkel és engedélykérelmekkel kapcsolatban az alábbi módon kell eljárni:

i. a pénzeszközöknek egy iráni személy, szervezet vagy szerv részére történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízónak kell benyújtani annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz, amelyben a megbízó lakóhelye vagy székhelye található;

ii. a pénzeszközöknek egy iráni személy, szervezet vagy szerv részéről történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a kedvezményezettnek kell benyújtani annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz, amelyben a kedvezményezett lakóhelye vagy székhelye található.

a) ugyanazon, a 30. cikk (1) bekezdésének a)-d) pontja hatálya alá tartozó hitel- vagy pénzügyi intézménytől induló vagy azok számára történő, vagy ugyanazon iráni személyektől, szervezetektől vagy szervektől induló vagy azok számára történő egymást követő átutalások sorozata, amelyek egyetlen pénzátutalási kötelezettséggel kapcsolatosan hajtanak végre, amennyiben az egyes átutalások nem érik el a 30. és 30a. cikkben megállapított vonatkozó küszöbértéket, azonban az összesített összegük megfelel a bejelentési vagy engedélyeztetési feltételeknek; vagy

b) különböző pénzforgalmi szolgáltatók vagy természetes vagy jogi személyek bevonásával végzett átutalások láncolata, amely egyetlen pénzátutalási kötelezettséget hajt végre.

a) azok a személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek/akik valamely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény számára szerződés alapján csupán papíralapú dokumentumok elektronikus adatokká való átalakítását végzik;

b) azok a személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek/akik a hitelintézetek vagy pénzügyi intézmények számára kizárólag a pénzeszközök továbbításával kapcsolatos üzenetküldő vagy egyéb háttérrendszert működtetnek; vagy

c) azok a személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek/akik a hitelintézetek vagy pénzügyi intézmények számára kizárólag elszámolási vagy fizetési rendszereket működtetnek."

16. A 31. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"31. cikk

(1) Az Iránban székhellyel rendelkező pénzügyi intézmények és hitelintézetek e rendelet hatálya alá tartozó - a 49. cikkben meghatározottak szerint - fiókjainak és leányvállalatainak egy adott pénzátutalás elvégzését vagy fogadását követő öt munkanapon belül értesíteniük kell a letelepedési helyük szerinti tagállam illetékes hatóságát minden általuk végzett vagy fogadott pénzátutalásról, a felek nevéről, valamint az ügylet összegéről és időpontjáról. Ha rendelkezésre áll erre vonatkozó információ, az értesítésben fel kell tüntetni az ügylet jellegét, továbbá adott esetben az ügylet tárgyát képező áruk jellegét, és mindenekelőtt közölni kell azt, hogy az e rendelet I., II., III., IV., VIA., V., VI., VIA., VIB., VII., VIIA. vagy VIIB. mellékletének hatálya alá tartozó árukról van-e szó, valamint - amennyiben az áruk kivitele engedélyköteles - fel kell tüntetni a vonatkozó engedély számát.

(2) Az információcserére vonatkozó megállapodásoktól függően és azokkal összhangban az értesítést kapó illetékes hatóságoknak - ha szükséges - haladéktalanul továbbítaniuk kell az (1) bekezdésben említett, értesítésről szóló információkat az ilyen ügyletekben érintett másik fél letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai részére, minden olyan ügylet megakadályozása érdekében, amely elősegítheti a proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeket vagy az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztését.".

17. A 32. cikket el kell hagyni.

18. A 33. és 34. cikkben a 32. cikk (2) bekezdésére való hivatkozás helyébe a 30. cikk (1) bekezdésére való hivatkozás lép.

19. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki: "37a. cikk (1) Az Iráni Iszlám Köztársaság lobogója alatt közlekedő, illetve iráni személy, szervezet vagy szerv közvetett vagy közvetlen tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló, illetve üzemeltetett olajszállító tartályhajók és teherszállító hajók számára tilos az alábbi szolgáltatásokat nyújtani: (2) Az (1) bekezdésében foglalt tilalom 2013. január 15-től alkalmazandó. 37b. cikk (1) Tilos iráni személyek, szervezetek vagy más szervek számára olaj és petrolkémiai termékek szállítását vagy tárolását szolgáló hajókat rendelkezésre bocsátani: (2) Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem érinti a 12. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a 14. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett szerződésekből és kisegítő szerződésekből fakadó kötelezettségek teljesítését, feltéve, hogy az iráni nyersolaj, petróleum és petrokémiai termékek behozataláról és szállításáról az illetékes hatóságot a 12. cikk (1) bekezdésének vagy 14. cikk (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatták.".

a) bármilyen jellegű hajóosztályozás, ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra:

i. hajók tervezésével, építésével, felszerelésével és karbantartásával, valamint fedélzeti irányítási rendszerekkel kapcsolatos osztályozási szabályok és műszaki előírások kidolgozása és alkalmazása;

ii. az osztályozási szabályok és eljárások szerinti vizsgálatok és ellenőrzések végzése;

iii. besorolási kategóriába rendelés, az osztályozási szabályoknak vagy előírásoknak megfelelő tanúsítvány kibocsátása, jóváhagyása vagy megújítása;

b) hajók és azok alkatrészei - többek között motorblokkok, motoralkatrészek, gépi berendezések, elektromos és vezérlőberendezések - tervezésének, építésének és javításának felügyelete és abban való részvétel, valamint az ehhez kapcsolódó technikai segítségnyújtás, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás;

c) tengerészeti berendezések, felszerelések és alkatrészek átvizsgálása, ellenőrzése és hitelesítése, valamint azok fedélzeten történő felszerelésének és rendszerintegrációjának felügyelete;

d) vizsgálatok, ellenőrzések, auditok és látogatások végzése, továbbá a vonatkozó megfelelőségi tanúsítványok és dokumentumok kibocsátása, jóváhagyása vagy megújítása a lobogó szerinti állam hatóságai nevében az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú, 1974. évi módosított nemzetközi egyezmény (SOLAS 1974) és annak 1988. évi jegyzőkönyve, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló, 1973. évi módosított nemzetközi egyezmény, amelyet a hozzá kapcsolódó 1978. évi jegyzőkönyv (MARPOL 73/78) módosított, a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályzatról szóló, 1972. évi módosított egyezmény (COLREG 1972), a merülésvonalakról szóló, 1966. évi nemzetközi egyezmény (LL 1966) és annak 1988. évi jegyzőkönyve, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló, 1978. évi módosított nemzetközi egyezmény (STCW), valamint a hajók köbözéséről szóló, 1969. évi módosított egyezmény (TONNAGE 1969) értelmében.

i. bármely iráni személy, szervezet vagy szerv részére; vagy

ii. bármely személy, szervezet vagy szerv számára, kivéve, ha a hajót rendelkezésre bocsátó megfelelő intézkedéseket tett annak érdekében, hogy megakadályozza azt, hogy a hajót Iránból származó vagy Iránból exportált olaj vagy petrolkémiai termékek szállítására vagy tárolására használják, vagy e célból rendelkezésre bocsássák.

21. A 41. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"41. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása a 2. cikkben, 5. cikk (1) bekezdésében, a 8., 9., 10a., 10b., 10d., 10e., 11., 13., 14a., 15a., 15b., 17., 22., 23., 30., 30a., 34., 35., 37a. vagy 37b. cikkben említett intézkedések megkerülése.".

22. A 43. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az érintett tagállam legalább tíz munkanappal az engedélyezést megelőzően értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdésben említett megállapításról, valamint arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt. Amennyiben az Unióban sürgős fellépést igénylő veszély fenyegeti a környezetet és/vagy a munkavállalók egészségét és biztonságát, az érintett tagállam előzetes értesítés nélkül megadhatja az engedélyt, és az engedélyezést követő három munkanapon belül értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.".

22. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki: "43a. cikk (1) A 17. cikk (2) bekezdésének b) pontjában, valamint a 23. cikk (2) és (3) bekezdésében - amennyiben ezek a IX. mellékletben, a 30. és a 35. cikkben felsorolt személyekre, szervezetekre vagy szervekre hivatkoznak - említett iráni személyek, szervezetek vagy szervek tekintetében a 8.és 9. cikktől és a 17. cikk (1) bekezdésétől eltérve, egy tagállam illetékes hatósága az általa megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhet szénhidrogének Unión belüli feltárásához vagy kitermeléséhez kapcsolódó, valamely tagállam által a IX. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy szerv számára ilyen feltárásra vagy kitermelésre vonatkozóan kibocsátott engedély alapján folytatott tevékenységeket a következő feltételek teljesülése esetén: (2) Az (1) bekezdésben előírt eltérést csak a szükséges időszakra kell engedélyezni, és érvényessége nem haladhatja meg a IX. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy szerv számára kibocsátott engedély érvényességi idejét. Abban az esetben, ha az illetékes hatóság úgy véli, hogy szerződéses jogok és kötelezettségek átszállására vagy kártalanításra van szükség, az eltérés érvényességének időtartama nem haladhatja meg az 5 évet. (3) Az érintett tagállam legalább tíz munkanappal az engedélyezést megelőzően értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt. Amennyiben olyan veszély fenyegeti a környezetet az Unióban, amely a környezeti kár megelőzése érdekében sürgős fellépést igényel, az érintett tagállam előzetes értesítés nélkül megadhatja az engedélyt, és az engedélyezést követő három munkanapon belül értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.".

a) a szénhidrogének Unión belüli feltárására vagy kitermelésére vonatkozó engedélyt azt az időpontot megelőzően bocsátották ki, amelyen a IX. mellékletben felsorolt személyt, szervezetet vagy szervet jegyzékbe vették;

b) az engedélyezés szükséges ahhoz, hogy az Unióban megelőzzék vagy helyreállításák a környezeti kárt, illetve az engedély végleges értékvesztését, ideértve az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban használt vezeték és infrastruktúra ideiglenes biztosítását. Az ilyen engedélyezés nemzeti jogszabályok hatálya alá tartozó intézkedéseket is tartalmazhat.

23. A X. melléklet címe kiegészül a 43a. cikkre való hivatkozással.

24. A 45. cikkben a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) módosítja a III., IV., IVA., V., VI., VIA., VIB., VII., VIIA., VIIB. és X. mellékleteket a tagállamok által szolgáltatott információk alapján.".

25. Az I. melléklet helyébe az e rendelet I. mellékletében szereplő szövege lép.

26. E rendelet II. mellékletének szövege IVA. mellékletként kerül beillesztésre.

27. E rendelet III. mellékletének szövege VIA. mellékletként kerül beillesztésre.

28. E rendelet IV. mellékletének szövege VIB. mellékletként kerül beillesztésre.

29. E rendelet V. mellékletének szövege VIIA. mellékletként kerül beillesztésre.

30. E rendelet VI. mellékletének szövege VIIB. mellékletként kerül beillesztésre.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS

(1) HL L 195., 2010.7.27., 39. o.

(2) HL L 88., 2012.3.24., 1. o.

(3) HL L 282., 2012.10.16., 58. o.

(4) HL L 134., 2009.5.29., 1. o.

I. MELLÉKLET

"I. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A 2. cikk (1), (2) és (4) bekezdésében, a 3. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében, a 6. cikkben, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 17. cikk (2) bekezdésében és a 31. cikk (1) bekezdésében említett áruk és technológiák

Ez a melléklet tartalmazza a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében felsorolt összes árut és technológiát, a rendeletben szereplő meghatározással, az A. részben meghatározottak és 2013. április 15-ig a C. részben meghatározottak kivételével.

SZÖVEG HIÁNYZIK

B. RÉSZ

A 6. cikk a következő árukra vonatkozik:

SZÖVEG HIÁNYZIK

C. RÉSZ

SZÖVEG HIÁNYZIK

II. MELLÉKLET

"IVA. MELLÉKLET

A 14a. cikkben és a 31. cikk (1) bekezdésében említett termékek

Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogének

HR-kódÁrumegnevezés
2709 00 10Földgáz-kondenzátumok
2711 11 00Cseppfolyós halmazállapotú természetes gáz
2711 21 00Gáz-halmazállapotú természetes gáz
2711 12Propán
2711 13Butánok
2711 29 00Más".

III. MELLÉKLET

"VIA. MELLÉKLET

A 8. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és a 31. cikk (1) bekezdésében említett kulcsfontosságú berendezések és technológiák

HR-kódÁrumegnevezés
– Béléscső, termelőcső és fúrócső, olaj- vagy gázfúráshoz:
7304 22– – Rozsdamentes acél fúrócső
7304 23 00– – Más fúrócső
7304 24 00– – Más, rozsdamentes acélból
7304 29– – Más
7304Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas cső kivételével)
ex ex 7305Más cső vasból vagy acélból (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel, ha a külső átmérője meghaladja a 406,4 mm-t, krómtartalma minimum 1% és –120°C alatt is ellenállóképes a hideggel szemben
– Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak:
7306 11– – Hegesztett, rozsdamentes acélból
7306 19– – Más
– Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz:
7306 21 00– – Hegesztett, rozsdamentes acélból
7306 29 00– – Más
Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy folyékony gáz tárolására:
7311 00 99– – Legalább 1 000 liter űrtartalommal
ex ex 7613Alumíniumtartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására 1 000 liter vagy több űrtartalommal".

IV. MELLÉKLET

"VIB. MELLÉKLET

A 10a., 10b. és 10c. cikkben és a 31. cikk (1) bekezdésében említett kulcsfontosságú berendezések és technológiák

HR-kódÁrumegnevezés
8406 10 00Gőzturbina hajózáshoz
ex ex 8406 90Hajózáshoz használt gőzturbina alkatrészei
8407 21Kívül felszerelhető motor hajózáshoz
ex ex 8407 29Más motor hajózáshoz
8408 10Motor hajózáshoz
ex ex 8409 91 00Kizárólag vagy elsősorban a 8407 21 vagy a 8407 29 alszám alá tartozó motor alkatrészei
ex ex 8409 99 00Kizárólag vagy elsősorban a 8408 10 alszám alá tartozó motor alkatrészei
ex ex 8411 81Más gázturbina legfeljebb 5 000 kW teljesítménnyel, hajózáshoz
ex ex 8411 82Más gázturbina 5 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel, hajózáshoz
ex ex 8468Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 8515 vtsz. alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre
ex ex 8483A hajó merülési vonalán 55 000 tonna vagy annál nagyobb hordképességű vízi járművek meghajtására tervezett közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyús tengely is) és a forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is)
8487 10Hajó- vagy csónakpropeller és ennek lapátjai
ex ex 8515Elektromos (az elektromosan hevített gázzal működő is), lézer- vagy más fény- vagy fotonsugaras, ultrahangos, elektronsugaras, mágnesimpulzusos vagy plazmaívforrasztó, keményforrasztó vagy hegesztőgép és -készülék, vágásra alkalmas kivitelben is; fém vagy cermet meleg porlasztására (szórására) szolgáló gép és készülék;
ex ex 9014 10 00Iránykereső műszer (tájoló), kizárólag tengerészeti iparban
ex ex 9014 80 00Más navigációs eszköz és készülék, kizárólag tengerészeti iparban
ex ex 9014 90 00A 9014 10 00 és a 9014 80 00 alszám alá tartozó alkatrész és tartozék, kizárólag tengerészeti iparban
ex ex 9015Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő, kizárólag tengerészeti iparban".

V. MELLÉKLET

"VIIA. MELLÉKLET

A 10d., 10e. és 10f. cikkben és a 31. cikk (1) bekezdésében említett, ipari folyamatok integrálását szolgáló szoftverek

1. Vállalati erőforrás-tervező szoftver, kifejezetten a nukleáris, a katonai, a gáz-, olaj-, tengerészti, repülő-, pénzügy és építőiparban történő felhasználásra kifejlesztve.

Magyarázat: A vállalati erőforrás-tervező szoftvert számvitelhez, vezetői számvitelhez, a humánerőforrással és a gyártással kapcsolatosan, az ellátási lánc igazgatásához, projektmenedzsmenthez, ügyfélkapcsolat-kezeléshez, adatszolgáltatásokhoz vagy hozzáférés-ellenőrzéshez használják.".

VI. MELLÉKLET

"VIIB. MELLÉKLET

A 15a., 15b. és 15d. cikkben és a 31. cikk (1) bekezdésében említett grafit és nyers- vagy félig feldolgozott fémek

Bevezető megjegyzés: A termékek e mellékletbe történő belefoglalása nem sérti az I., II. és III. mellékletbe foglalt termékekre alkalmazandó szabályokat

1. Grafit

HR-kódÁrumegnevezés
2504Természetes grafit
3801Mesterséges grafit; kolloid vagy szemikolloid grafit; grafitból vagy más szénből készült termékek massza, tömb, lemez alakban vagy mint más félgyártmány
6815 10Nem elektromos áru grafitból vagy más szénből, beleértve a szénszálat
6903 10Retorta, olvasztótégely, karmantyú, fúvóka, dugasz, állvány, választóedény, cső, csővezeték, tok, hüvely és rúd vagy más tűzálló kerámiatermék. Több mint 50 tömegszázalékban grafitot vagy más szenet vagy ezek keverékét tartalmazó termék a kovasavas, fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével
8545Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, grafitból vagy más szénből készült cikk, fémmel vagy anélkül

2. Vas és acél

HR-kódÁrumegnevezés
7201Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában
7202Ferroötvözet
7203Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában
7204Vas- és acéltörmelék és hulladék; ingot újraolvasztott hulladék vasból vagy acélból
7205Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból
7206Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában
7207Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból
7218Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában; félkész termék rozsdamentes acélból
7224Más ötvözött acél ingot vagy más elsődleges formában; félkész termék más ötvözött acélból

3. Réz és ebből készült áruk

HR-kódÁrumegnevezés
7401 00 00Nyers réz (szulfid-fémkeverék); cementréz (kicsapott réz)
7402 00 00Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz
7403Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan
7404 00Rézhulladék és -törmelék
7405 00 00Segédötvözet (mesterötvözet)
7406Rézpor és -pehely
7407Rézrúd és -profil
7410Rézfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten, nyomtatva is) ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,15 mm
7413 00 00Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézből, az elektromos szigetelésű kivételével

4. Nikkel és ebből készült áruk

HR-kódÁrumegnevezés
7501Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső terméke
7502Megmunkálatlan nikkel
7503 00Nikkelhulladék és -törmelék
7504 00 00Nikkelpor és -pehely
7505Nikkelrúd, -profil és -huzal
7506Nikkellap, -lemez, -szalag és -fólia
7507Nikkelcső és csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat)

5. Alumínium

HR-kódÁrumegnevezés
7601Megmunkálatlan alumínium
7602Alumíniumhulladék és -törmelék
7603Alumíniumpor és -pehely
7605Alumíniumhuzal
7606Alumíniumlap, -lemez, vagy -szalag, vastagsága több, mint 0,2 mm
7609 00 00Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat)
7614Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével

6. Ólom

HR-kódÁrumegnevezés
7801Megmunkálatlan ólom
7802 00 00Ólomhulladék és -törmelék
7804Ólomlap, -lemez, -szalag és -fólia; ólompor és -pehely

7. Cink

HR-kódÁrumegnevezés
7901Megmunkálatlan cink
7902 00 00Cinkhulladék és -törmelék
7903Cinkpor, -szemcse és -pehely
7904 00 00Cinkrúd, -profil és -huzal
7905 00 00Cinklap, -lemez, -szalag és -fólia

8. Ón

HR-kódÁrumegnevezés
8001Megmunkálatlan ón
8002 00 00Ónhulladék és -törmelék
8003 00 00Ónrúd, -profil és -huzal

9. Más nem nemesfém; cermet; ezekből készült áruk

HR-kódÁrumegnevezés
ex ex 8101Volfrám (tungsten) és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is, más, mint a röntgencsövekhez használt antikatódok
ex ex 8102Molibdén és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is, más, mint a kifejezetten fogászati használatra kifejlesztett termékek
ex ex 8103Tantál és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is, más, mint a kifejezetten ortopédiai és sebészeti célra kifejlesztett fogászati eszközök és sebészeti eszközök és termékek
8104Magnézium és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
8105Kobaltszulfid-fémkeverék és a kobalt-előállítás más közbeeső terméke; kobalt és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
ex ex 8106 00Bizmut és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is, más mint a kifejezetten gyógyszeripari felhasználásra szánt kémiai vegyületek előállításához elkészítettek
8107Kadmium és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
8108Titán és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
8109Cirkónium és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
8110Antimon és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
8111 00Mangán és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
ex ex 8112Berillium, króm, germánium, vanádium, gallium, hafnium, indium, nióbium (kolumbium), rénium és tallium, valamint ezekből készült áru, beleértve ezek hulladékát és törmelékét is, más, mint a röntgencsövekhez használt ablakok
8113 00Cermet és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R1263 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R1263&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék