32012R0267[1]

A Tanács 267/2012/EU rendelete ( 2012. március 23. ) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE

(2012. március 23.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2012. január 23-i 2012/35/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1) 2010. október 25-én a Tanács elfogadta az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 423/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 961/2010/EU rendeletet (2), hogy érvényre juttassa a 2010/413/KKBP tanácsi határozatot (3).

(2) 2012. január 23-án a Tanács jóváhagyta a 2012/35/KKBP tanácsi határozatot, amely az Európai Tanács 2011. december 9-én kifejezett kérésének megfelelően az Iráni Iszlám Köztársasággal (a továbbiakban: Irán) szembeni további korlátozó intézkedésekről rendelkezik.

(3) Ezen korlátozó intézkedések közé tartoznak különösen a kettős felhasználású termékek és technológia kereskedelmére, valamint az olyan kulcsfontosságú berendezésekre és technológiákra vonatkozó további korlátozások, amelyek a petrolkémiai iparban kerülhetnének felhasználásra, továbbá az iráni nyersolaj, valamint kőolajipari és petrolkémiai termékek behozatalának tilalma és a petrolkémiai iparban eszközölt beruházások tilalma. Ezenkívül meg kell tiltani az iráni kormánnyal folytatott arany, nemesfém- és gyémántkereskedelmet, valamint az újonnan nyomtatott vagy vert bankjegyeknek és pénzérméknek az Iráni Központi Bank részére vagy annak javára történő szállítását.

(4) A jelenlegi intézkedéseket érintő néhány technikai módosítás is szükségessé vált. Így különösen, pontosítani kell a "brókerszolgáltatások" fogalmának meghatározását. Azokban az esetekben, ha áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vételét, eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét egy illetékes hatóság engedélyezheti, az ezekhez kapcsolódó brókerszolgáltatásokat nem kell külön engedélyeztetni.

(5) A "pénzeszközök átutalása" fogalom meghatározását ki kell terjeszteni a nem elektronikus átutalásokra, a korlátozó intézkedések megkerülésére irányuló kísérletekkel szemben.

(6) A kettős felhasználású termékekre vonatkozó felülvizsgált korlátozó intézkedéseknek le kell fedniük a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet (4) I. mellékletében foglalt valamennyi árut és technológiát, kivéve a melléklet 5. kategóriájának 2. részében meghatározott bizonyos termékeket azok Iránban, nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások során történő használata tekintetében. Az e rendelet 2. cikkében írt korlátozások ugyanakkor nem alkalmazandók olyan áruk és technológia eladására, szállítására, átadására vagy kivitelére, amelyeket e rendelet I és II. melléklete újonnan tartalmaz és amelyeket a tagállamok illetékes hatóságai a 961/2010/EU rendelet 3. cikkének megfelelően már engedélyeztek e rendelet hatályba lépése előtt.

(7) Annak érdekében, hogy az olaj-, a földgáz- és a petrolkémiai ipar kulcsfontosságú ágazataiban felhasználható egyes kulcsfontosságú berendezések és technológiák Irán számára történő eladására, szállítására, átadására vagy kivitelére vonatkozó tilalom hatékony végrehajtása biztosított legyen, össze kell állítani e kulcsfontosságú berendezések és technológiák jegyzékeit.

(8) Ugyanezen okokból össze kell állítani a nyersolajra és a kőolajtermékekre, a petrolkémiai termékekre, az aranyra, a nemesfémekre és a gyémántokra vonatkozó kereskedelmi korlátozások hatálya alá tartozó áruk listáját is.

(9) Az iráni olaj- és gázágazatot célzó beruházásokra vonatkozó korlátozásoknak a hatékonyság érdekében ki kell terjedniük továbbá bizonyos kulcsfontosságú tevékenységekre - például a tranzitcélú vagy a közvetlen összeköttetésben lévő vezetékhálózatokba való eljuttatás céljából történő nagybani földgázszállítási szolgáltatásokra -, és ugyanebből a célból vonatkozniuk kell az Iránnal a földgázszállítási ágazatban létrehozott közös vállalkozásokra, valamint a társulások és az együttműködés egyéb formáira is.

(10) Az Unióba irányuló iráni befektetés hatékony korlátozásához olyan intézkedések szükségesek, amelyek megtiltják a tagállamok joghatósága alá tartozó természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek számára az ilyen befektetés lehetővé tételét vagy engedélyezését.

(11) A 2012/35/KKBP határozat kiterjeszti az eszközök befagyasztását az iráni kormányt támogató (ideértve a pénzügyi, logisztikai vagy anyagi támogatást) vagy ahhoz kapcsolódó további személyekre, szervezetekre vagy szervekre is. A határozat a befagyasztási intézkedéseket kiterjeszti az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) egyéb tagjaira is.

(12) A 2012/35/KKBP határozat rendelkezik az Iráni Központi Bank eszközeinek befagyasztásáról is. Tekintettel azonban az Iráni Központi Bank külkereskedelem finanszírozásában való esetleges részvételére, szükségesnek mutatkozik azeltérések lehetőségének biztosítása, mivel ez a célzott pénzügyi intézkedés nem akadályozhatja a kereskedelmi ügyletek folytatását, ideértve az élelmiszerekkel, egészségüggyel, orvosi eszközökkel kapcsolatos vagy a humanitárius célú szerződéseket, e rendelet előírásaival összhangban. E rendelet 12. és 14. cikkeiben írt, az iráni nyersolaj, kőolaj- és petrokémiai termékek behozatalával, vételével vagy fuvarozásával kapcsolatban 2012. január 23. előtt megkötött szerződésekre vonatkozó kivételeket alkalmazni kell a járulékos szerződésekre is, ideértve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges fuvarozási, biztosítási és ellenőrzésre vonatkozó szerződéseket. Továbbá az olyan iráni nyersolajat, kőolaj- és petrokémiai termékeket, amelyeket e rendelet 12. és 14. cikkében írt kivételeknek megfelelően jogszerűen hoztak be egy tagállamba, az Unióban szabad forgalomban levőnek kell tekinteni.

(13) Az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL) és a tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek eszközeinek befagyasztására vonatkozó kötelezettségnek megfelelően a tagállamok kikötőiben tilos az IRISL vagy az említett szervezetek tulajdonában lévő vagy általuk bérelt hajók rakományának ki- és berakodása. Továbbá tilos az IRISL vállalkozásainak tulajdonában lévő, ellenőrzése alatt álló vagy általa bérelt hajók tulajdonjogának más szervezetekre történő átruházása isaz IRISL eszközeinek befagyasztása alapján. Az IRISL és a tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztására irányuló kötelezettségbe azonban nem tartozik bele az ezen szervezetek tulajdonában lévő hajók, illetve az általuk szállított rakomány feltartóztatása vagy lefoglalása, amennyiben a rakomány harmadik fél tulajdona, továbbá az általuk szerződtetett személyzet őrizetbe vétele.

(14) Tekintettel Iránnak a szankciók megkerülésére irányuló kísérleteire, egyértelművé kell tenni, hogy a 2010/413/KKBP határozat I. vagy II. mellékletében felsorolt személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, azok tulajdonában vagy birtokában lévő, illetve az általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást haladéktalanul be kell fagyasztani, ideértve azon jogutód szervezeteket is, amelyeket az e rendeletben meghatározott intézkedések megkerülése céljából alapítottak.

(15) Fontos tisztázni azt is, hogy nem minősül a pénzeszközök e rendelet értelmében vett rendelkezésére bocsátásának a szükséges dokumentumok benyújtása és továbbítása egy bank részére azzal a céllal, hogy az azokat megküldje egy jegyzékbe nem vett végső címzett személy, szervezet vagy szerv számára az e rendelet alapján engedélyezett kifizetések előmozdítása érdekében.

(16) Tisztázni kell, hogy a pénzeszközöknek és gazdasági forrásoknak felszabadíthatóknak kell lenniük a nemzetközi jog szerint immunitást élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaira, e rendelet előírásaival összhangban.

(17) A célzott pénzügyi intézkedések speciális pénzügyi üzenetszolgáltatásokat nyújtók általi alkalmazását tovább kell feljeszteni, e rendelet rendelkezéseivel összhangban.

Egyértelművé kell tenni, hogy a jegyzékbe nem vett személyek, szervezetek vagy szervek jegyzékbe vett hitelintézeteknél és pénzügyi intézményeknél tartott eszközeinek befagyasztása nem maradhat fenn a célzott pénzügyi intézkedések alkalmazása alapján, és azok az e rendeletben foglalt feltételekkel felszabadíthatóknak kell lenniük.

Tekintettel Irán arra irányuló kísérleteire, hogy pénzügyi rendszerét a szankciók megkerülésének céljára használja fel, meg kell követelni a fokozott éberséget Irán hitelntézeteinek és pénzügyi intézményinek tevékenységeivel kapcsolatban, beleértve az Iráni Központi Bank eszközeinek befagyasztását is, annak megakadályozása érdekében, hogy megkerüljék e rendeletet. Ezen hitelintézetekre és pénzügyi intézményekre vonatkozó fokozott éberséget biztosító követelményeknek ki kell egészíteniük a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletből (5), valamint a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) végrehajtásából eredő, fennálló kötelezettségeket.

(18) A pénzeszközök átutalásainak ellenőrzésére vonatkozó bizonyos rendelkezéseket felül kell vizsgálni - beleértve az Iráni Központi Bank eszközeinek befagyasztását is - az illetékes hatóságok és gazdasági szereplők általi alkalmazásuk megkönnyítése érdekében, valamint annak megakadályozása céljából, hogy megkerüljék e rendelet előírásait.

(19) Ezenfelül ki kell igazítani a biztosításra vonatkozó korlátozásokat, különösen annak tisztázása céljából, hogy megengedett az uniós diplomáciai és konzuli képviseletek biztosítása, valamint a felelősségbiztosítás vagy a környezeti felelősségbiztosítás megkötésének engedélyezése céljából.

(20) Ezen túlmenően frissíteni kell az érkezés, illetve az indulás előtti információnyújtásra vonatkozó előírást, mivel ez a kötelezettség az Unió vámterületére belépő és azt elhagyó valamennyi árura általánosan alkalmazandóvá vált azt követően, hogy 2012. január 1-jétől teljes mértékben végrehajtják a 2913/92/EGK rendelet (7) és a 2454/93/EGK rendelet (8) belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokra vonatkozó előírásaiban megállapított vámbiztonsági intézkedéseket.

(21) Kiigazításokra van továbbá szükség a hajók üzemanyaggal való ellátására és ellátmányozására irányuló szolgáltatásokra, a gazdasági szereplők felelősségére, valamint az adott korlátozó intézkedések megkerülésének tilalmára vonatkozó rendelkezések terén.

(22) E rendelet hatékony végrehajtásának és egységes értelmezésének biztosítása érdekében felül kell vizsgálni a tagállamok és a Bizottság közötti információcsere mechanizmusait.

(23) Tekintettel annak célkitűzéseire, a belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések tilalmát nem e rendelet, hanem az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet (9) alapján kell szabályozni.

(24) Az egyértelmű szabályozás érdekében a 961/2010/EU rendeletet hatályon kívül kell helyezni, azzal, hogy a helyébe e rendelet lép.

(25) Az e rendeletben előírt korlátozó intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak és a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges, különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából.

(26) E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, különösen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, a tulajdonhoz való jogot és a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(27) E rendelet továbbá tiszteletben tartja a tagállamoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmánya szerinti kötelezettségeit és az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa határozatainak jogilag kötelező erejét.

(28) Az e rendelet szerinti befagyasztási intézkedésekkel kapcsolatos, személyek jegyzékbe vételére vonatkozó eljárás során a megjelölt természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel közölni kell a jegyzékbe vételük okait, ezzel lehetőséget biztosítva számukra, hogy észrevételeket tegyenek. Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak az észrevételek alapján felül kell vizsgálnia határozatát, és erről megfelelően értesítenie kell az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(29) E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági forrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A természetes személyek személyes adatainak e rendelet szerint történő feldolgozása meg kell feleljen a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (10), valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (11).

(30) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetése napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) pénzügyi intézmény vagy hitelintézet "fiókja": olyan üzletviteli hely, amely jogilag nem önálló részét képezi egy pénzügyi intézménynek vagy hitelintézetnek, és amely közvetlenül bonyolítja a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek tevékenységének szerves részét képező ügyleteket vagy az ügyletek egy részét;

b) "brókerszolgáltatás":

i. olyan ügyletek vagy pénzügyi szolgáltatások tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy szállítása többek között egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy

ii. áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, ideértve azt az esetet, amikor ezek egy más harmadik országba történő transzfer céljából harmadik országokban találhatók.

c) "követelés": bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

d) "szerződés vagy ügylet": bármely ügylet bármilyen formában, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; ebből a szempontból a "szerződés" magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát - különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát, továbbá minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó rendelkezést, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

e) "illetékes hatóságok": a tagállamoknak a X. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságai;

f) "hitelintézet": a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (12) 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hitelintézet, ideértve annak az Unió területén vagy azon kívül működő fiókjait;

g) "az Unió vámterülete": a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (13) 3. cikkében és a 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletben (14) meghatározott terület;

h) "gazdasági források": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszközök, amelyek nem minősülnek pénzeszköznek, de felhasználhatóak pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

i) "pénzügyi intézmény":

i. a hitelintézettől eltérő vállalkozás, amelynek tevékenységi körébe a 2006/48/EK irányelv I. mellékletének 2-12., 14. és 15. pontjában felsorolt egy vagy több művelet elvégzése tartozik; ez magában foglalja a pénzváltási tevékenységeket is ("bureaux de change");

ii. a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (15) szerint engedélyezett biztosítótársaság, amennyiben az az említett irányelvben meghatározott tevékenységet folytat;

iii. a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (16) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott befektetési vállalkozás;

iv. a részvényeit vagy befektetési jegyeit forgalmazó kollektív befektetési vállalkozás; vagy

v. a biztosítási közvetítésről szóló, 2002. december 9-i 2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (17) 2. cikkének 5. pontjában meghatározott biztosítási közvetítő, kivéve az irányelv 2. cikkének 7. pontjában említett közvetítőket életbiztosítások és más befektetési célú biztosítások közvetítése esetén;

ideértve az Unió területén vagy azon kívül működő fiókjait;

j) "gazdasági források befagyasztása": a gazdasági források pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon történő megakadályozása, beleértve - nem kizárólagosan - azok eladását, bérbeadását, vagy jelzáloggal való megterhelését;

k) "pénzeszközök befagyasztása": a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, vagy az azokhoz való hozzáférésnek, illetve velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfoliókezelést is beleértve;

l) "pénzeszközök": mindenfajta pénzügyi eszköz és előny, beleértve, de nem kizárólag a következőket:

m) "áruk": termékek, anyagok és felszerelések;

n) "biztosítás": olyan vállalkozás vagy kötelezettségvállalás, amelynek alapján egy vagy több természetes vagy jogi személy fizetés ellenében, valamely biztosítási esemény bekövetkezése esetén - a vállalkozás által vagy a kötelezettségvállalásban meghatározott - kártérítést vagy vagyoni előnyt nyújt egy vagy több személy részére;

o) "iráni személy, szervezet vagy szerv":

i. az iráni állam vagy annak bármely hatósága;

ii. bármely, iráni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;

iii. bármely jogi személy, szervezet vagy szerv, amelynek székhelye Iránban található;

iv. bármely, Irán területén vagy azon kívül lévő jogi személy, szervezet vagy szerv, amely közvetlenül vagy közvetve a fent említett személyek vagy szervek közül egy vagy több ellenőrzése alatt áll;

p) "viszontbiztosítás": az a tevékenység, amely egy biztosítási vállalkozás vagy egy másik viszontbiztosítási vállalkozás által engedményezett kockázatok elfogadásából áll, vagy a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesülete esetében az a tevékenység, amely a Lloyd's bármely tagja által engedményezett kockázatoknak a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesületétől különböző biztosítási vagy viszontbiztosítási vállalkozás általi elfogadásából áll;

q) "szankcióbizottság": az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat 18. pontja értelmében létrehozott bizottsága;

r) "technikai segítségnyújtás": javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely például oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai ismeretek és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósulhat meg, és a szóbeli segítségnyújtást is magában foglalja;

s) "az Unió területe": a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is;

t) "pénzeszközök átutalása":

i. a megbízó nevében fizetési szolgáltatón keresztül elektronikusan végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeg egy fizetési szolgáltatónál hozzáférhetővé váljon a kedvezményezett számára, függetlenül attól, hogy a megbízó és a kedvezményezett személye azonos-e vagy sem. A "megbízó", a "kedvezményezett" és a "fizetési szolgáltató" kifejezések jelentése megegyezik a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanács irányelvben (18) szereplő jelentéssel;

ii. nem elektronikus úton, így például készpénzben, csekkel vagy készpénzátutalási megbízással végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeg hozzáférhetővé váljon, függetlenül attól, hogy a megbízó és a kedvezményezett személye azonos-e vagy sem.

II. FEJEZET

EXPORT- ÉS IMPORTKORLÁTOZÁSOK

2. cikk

(1) Tilos az I. vagy a II. mellékletben felsorolt áruk és technológia közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából.

(2) Az I. melléklet tartalmazza a 2009. május 5-i 428/2009/EK rendeletben kettős felhasználású termékekként vagy technológiaként meghatározott árukat és technológiát, ideértve a szoftvereket is, kivéve bizonyos, az említett rendelet I. mellékletének A. részében meghatározott árukat és technológiát.

(3) A II. melléklet tartalmazza azokat az egyéb árukat és technológiákat, amelyek elősegíthetik Irán dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeit, az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztését, vagy olyan más kérdésekkel kapcsolatban folytatott tevékenységeket, amelyeket illetően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) aggodalmát fejezte ki vagy amelyeket megoldatlan kérdésnek minősített, ideértve az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által meghatározottakat is.

(4) Az I. és a II. melléklet nem tartalmazza az Európai Unió közös katonai listáján (19) (a továbbiakban: közös katonai lista) szereplő árukat és technológiát.

3. cikk

(1) Előzetesen engedélyeztetni kell a III. mellékletben felsorolt áruk és technológia bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából közvetlenül vagy közvetve történő eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét, függetlenül attól, hogy ezen áruk és technológia az Unióból származnak-e.

(2) Minden, az e cikk alapján engedélyköteles kivitelre vonatkozó engedélyt az exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai adnak ki, összhangban a 428/2009/EK rendelet 11. cikkében meghatározott részletes szabályokkal. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(3) A III. melléklet tartalmazza az I. és a II. mellékletben nem szereplő olyan árukat és technológiát, amelyek elősegíthetik a dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeket, az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztését vagy olyan más kérdésekkel kapcsolatban folytatott tevékenységeket, amelyeket illetően a NAÜ aggodalmát fejezte ki, vagy amelyeket megoldatlan kérdésnek minősített.

(4) Az exportőrök a kiviteliengedély-kérelemhez szükséges minden vonatkozó információt kötelesek megadni az illetékes hatóságok részére.

(5) Az illetékes hatóságok nem engedélyezik a III. mellékletben szereplő áruk vagy technológia eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét, ha megalapozott indokok alapján megállapítható, hogy az áruk és a technológia az eladása, szállítása, átadása vagy kivitele az alábbi tevékenységek egyikével kapcsolatos használatra irányul vagy irányulhat:

a) Irán dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységei;

b) atomfegyverek hordozórendszereinek Irán által történő fejlesztése; vagy

c) egyéb, a NAÜ által aggodalmat keltőnek vagy megoldatlannak minősített kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek Irán általi folytatása.

(6) Az illetékes hatóságok az (5) bekezdésben meghatározott feltételek mellett érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az általuk megadott kiviteli engedélyt.

(7) Amennyiben egy illetékes hatóság az engedély iránti kérelmet elutasítja, vagy az (5) vagy (6) bekezdésnek megfelelően érvénytelenít, felfüggeszt, lényegesen korlátoz vagy visszavon egy engedélyt, az érintett tagállam értesíti erről a többi tagállamot és a Bizottságot, és megosztja velük a releváns információkat, betartva egyúttal a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendeletnek (20) az ilyen információk bizalmasságára vonatkozó rendelkezéseit.

(8) Mielőtt egy tagállam az (5) bekezdéssel összhangban megadna egy olyan ügyletre vonatkozó engedélyt, amely lényegében ugyanolyan, mint amelyre vonatkozóan más tagállam vagy tagállamok az engedélyt a (6) és a (7) bekezdésben előírtaknak megfelelően megtagadták, és a megtagadás még mindig érvényes, a szóban forgó tagállam először azon tagállammal vagy tagállamokkal konzultál, amelyek az engedély megadását megtagadták. Ha e konzultációkat követően az érintett tagállam mégis úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, úgy erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, rendelkezésre bocsátva a döntését indokoló valamennyi információt.

4. cikk

Tilos az I. vagy a II. mellékletben felsorolt áruk és technológia közvetlenül vagy közvetve Iránból történő vétele, behozatala vagy fuvarozása, függetlenül attól, hogy az érintett cikk Iránból származik-e vagy sem.

5. cikk

(1) Tilos:

a) a közös katonai listán felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

b) az I. vagy a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával, vagy az I. vagy a II. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra; valamint

c) a közös katonai listán vagy az I. vagy a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása - beleértve különösen az említett termékek eladásával, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást - bármely iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra.

(2) Az alábbiak biztosításához az érintett illetékes hatóság engedélye szükséges:

a) a III. mellékletben meghatározott árukkal és technológiával, valamint az ezen áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármely iráni személy, szervezet vagy szerv részére, illetve Iránban történő felhasználás céljából;

b) a III. mellékletben említett árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás - beleértve különösen az említett termékek eladásával, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosításokat - bármely iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából.

(3) Az illetékes hatóságok a (2) bekezdésben említett ügyleteket nem engedélyezik, amennyiben megalapozott indokok alapján megállapítható, hogy azok elősegítenék az alábbi tevékenységek egyikét:

a) Irán dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységei;

b) atomfegyverek hordozórendszereinek Irán által történő fejlesztése; vagy

c) egyéb, a NAÜ által aggodalmat keltőnek vagy megoldatlannak minősített kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek Irán általi folytatása.

6. cikk

A 2. cikk (1) bekezdése és az 5. cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó:

a) az I. melléklet B. részének hatálya alá eső áruk közvetlen vagy közvetett, a tagállamok területén keresztül történő átadására, amennyiben azokat Irán részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából adják el, szállítják, adják át vagy exportálják olyan iráni könnyűvizes reaktor számára, melynek építése 2006 decembere előtt kezdődött;

b) a NAÜ technikai együttműködési programja által előírt ügyletekre;

c) a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, 1993. január 13-i párizsi egyezmény részes államainak kötelezettségeiből eredően az Irán részére vagy Iránban történő felhasználás céljára szállított vagy átadott árukra.

7. cikk

(1) A 359/2011/EU rendelet 1. cikke b) pontját nem érintve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyt adhatnak az e rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett árukkal és technológiával kapcsolatos ügyletre vagy az 5. cikk (1) bekezdésében említett segítségnyújtásra vagy brókertevékenységekre, feltéve hogy:

a) az áruk és technológia, segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célokat szolgálnak, valamint

b) azokban az esetekben, ahol az ügylet a Nukleáris Szállítók Csoportja és a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer jegyzékeiben szereplő árukra vagy technológiára vonatkozik, a szankcióbizottság eseti alapon előzetesen megállapította, hogy az ügylet egyértelműen nem járul hozzá az Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit támogató technológiák fejlesztéséhez, vagy az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztéséhez.

(2) Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott engedélyekről négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot

8. cikk

(1) Tilos a VI. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezés vagy technológia akár közvetlenül, akár közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljára.

(2) A VI. melléklet tartalmazza az iráni kőolaj- és földgázipar alábbi kulcsfontosságú ágazatai számára nagy fontosságú berendezéseket és technológiát:

a) nyersolaj- és földgázfeltárás;

b) nyersolaj- és földgázkitermelés;

c) finomítás;

d) földgáz cseppfolyósítása.

(3) A VI. melléklet tartalmazza továbbá az iráni petrolkémiai ipar számára nagy fontosságú berendezéseket és technológiát.

(4) A VI. melléklet nem tartalmazza a közös katonai listán vagy az I., a II. vagy a III. mellékletben szereplő termékeket.

9. cikk

Tilos:

a) a VI. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiával, vagy a VI. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

b) a VI. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljára.

10. cikk

A 8. és a 9. cikkben megállapított tilalmak nem alkalmazandók:

a) azon ügyletekre, amelyeket a nyersolaj és földgáz feltárása vagy kitermelése, a finomítás vagy a földgáz cseppfolyósítása szempontjából kulcsfontosságú berendezésre és technológiára vonatkozóan 2010. október 27. előtt megkötött kereskedelmi szerződés, vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges járulékos szerződések vagy 2010. július 26. előtt megkötött, és 2010. július 26. előtt Iránban eszközölt befektetéshez kapcsolódó szerződés vagy megállapodás ír elő, továbbá nem érintik az ezekből eredő kötelezettségek teljesítését; illetve

b) azon ügyletekre, amelyeket a petrolkémiai ipar szempontjából kulcsfontosságú berendezésre és technológiára vonatkozóan 2012. március 24. előtt megkötött kereskedelmi szerződés, vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges járulékos szerződések vagy 2012. január 23. előtt megkötött, és 2012. január 23. előtt Iránban eszközölt befektetéshez kapcsolódó szerződés vagy megállapodás ír elő, továbbá nem érintik az ezekből eredő kötelezettségek teljesítését.

feltéve, hogy az ilyen ügyletekben részt venni vagy ilyen ügyletekhez segítséget nyújtani kívánó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább 20 munkanappal korábban értesítette a letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát az ügyletről vagy a segítségnyújtásról.

11. cikk

(1) Tilos:

a) nyersolaj és kőolajtermékek behozatala az Unióba, amennyiben azok:

i. Iránból származnak; vagy

ii. Iránból kerültek kivitelre;

b) Iránban található vagy Iránból származó nyersolaj vagy kőolajtermékek vétele;

c) Iránból származó vagy Iránból bármely más országba exportált nyersolaj vagy kőolajtermékek fuvarozása; valamint

d) az Iránból származó vagy Iránból importált nyersolaj és kőolajtermékek behozatalával, vételével vagy fuvarozásával kapcsolatos, közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás (ideértve a származékos pénzügyi eszközöket is), valamint biztosítás és viszontbiztosítás.

(2) A "nyersolaj és kőolajtermékek" a IV. mellékletben felsorolt termékek.

12. cikk

(1) A 11. cikkben foglalt tilalmak nem vonatkoznak a következőkre:

a) a 2012. január 23. előtt megkötött kereskedelmi szerződések, vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2012. július 1-jéig;

b) a 2012. január 23. előtt megkötött szerződések, vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése, amennyiben a szóban forgó szerződés kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az iráni nyersolaj és kőolajtermékek szállítása vagy az azok szállításából származó jövedelem biztosítása a tagállamok joghatósága alá tartozó személyek, szervezetek vagy szervek követeléseinek visszatérítésére szolgál;

c) olyan nyersolaj vagy kőolajtermékek behozatala, vétele és fuvarozása, amelyeket 2012. január 23-át megelőzően exportáltak Iránból, vagy amennyiben az export az a) pontnak megfelelően, 2012. július 1-jén vagy azt megelőzően történt; vagy amennyiben az export a b) pontnak megfelelően történt;

feltéve, hogy az adott szerződést teljesíteni szándékozó személy, szervezet vagy szerv legalább 20 munkanappal korábban értesítette a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságát a tevékenységről vagy az ügyletről.

(2) A 11. cikk (1) bekezdésének d) pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik felelősségbiztosítás, környezeti felelősségbiztosítás és viszontbiztosítás közvetett vagy közvetlen módon, 2012. július 1-jéig történő nyújtására.

13. cikk

(1) Tilos:

a) petrolkémiai termékek behozatala az Unióba, ha:

i. azok Iránból származnak; vagy

ii. azokat Iránból exportálták;

b) olyan petrolkémiai termékek vétele, amelyek Iránban találhatók vagy amelyek Iránból származnak;

c) olyan petrolkémiai termékek fuvarozása, amelyek Iránból származnak, vagy amelyeket bármely más országba Iránból exportálnak; és

d) Iránból származó vagy Iránból importált petrolkémiai termékek behozatalával, vételével vagy fuvarozásával kapcsolatos, közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás (ideértve a származékos pénzügyi eszközöket is), valamint biztosítás és viszontbiztosítás.

(2) A "petrolkémiai termékek" az V. mellékletben felsorolt termékek.

14. cikk

(1) A 13. cikkben foglalt tilalmak nem vonatkoznak a következőkre:

a) a 2012. január 23. előtt megkötött kereskedelmi szerződések, vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2012. május 1-jéig;

b) a 2012. január 23. előtt megkötött szerződések, vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések - ideértve a fuvarozási vagy biztosítási szerződéseket - teljesítése, amennyiben a szerződés kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az iráni petrolkémiai termékek szállítása vagy az azok szállításából származó jövedelem biztosítása a tagállamok joghatósága alá tartozó személyek, szervezetek vagy szervek követeléseinek visszatérítésére szolgál;

c) olyan petrolkémiai termékek behozatala, vétele és fuvarozása, amelyeket 2012. január 23-át megelőzően exportáltak Iránból, vagy amennyiben az export a b) pontnak megfelelően, 2012. május 1-jén vagy azt megelőzően történt,

feltéve, hogy az adott szerződést teljesíteni szándékozó személy, szervezet vagy szerv legalább 20 munkanappal korábban értesítette a letelepedési helye szerint tagállam illetékes hatóságát a tevékenységről vagy az ügyletről.

(2) A 13. cikk (1) bekezdésének d) pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik felelősségbiztosítás, környezeti felelősségbiztosítás és viszontbiztosítás közvetett vagy közvetlen módon, 2012. július 1-jéig történő nyújtására.

15. cikk

(1) Tilos:

a) a VII. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémánt közvetett vagy közvetlen eladása, szállítása, átadása vagy kivitele (függetlenül attól, hogy az Unióból származnak-e vagy sem) az iráni kormány, annak állami szervei, vállalkozásai és ügynökségei, továbbá bármely olyan személy, szervezet vagy szerv részére, amely az előbbiek nevében vagy irányítása szerint jár el, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó bármely szervezet vagy szerv részére;

b) a VII. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémánt vétele, behozatala vagy fuvarozása (függetlenül attól, hogy az adott cikk Iránból származik-e vagy sem) közvetlenül vagy közvetve az iráni kormánytól, annak állami szerveitől, vállalkozásaitól és ügynökségeitől, továbbá bármely olyan személytől, szervezettől vagy szervtől, amely az előbbiek nevében vagy irányítása szerint jár el, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó bármely szervezettől vagy szervtől;

c) az a) és b) pontban említett árukhoz kapcsolódó - közvetett vagy közvetlen - technikai segítségnyújtás, brókerszolgáltatások, illetve finanszírozás vagy pénzügyi támogatás az iráni kormány, annak állami szervei, vállalkozásai és ügynökségei, továbbá bármely olyan személy, szervezet vagy szerv részére, amely az előbbiek nevében vagy irányítása szerint jár el, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó bármely szervezet vagy szerv részére;

(2) A VII. melléklet tartalmazza az (1) bekezdésben említett tilalmak hatálya alá tartozó arany, nemesfémek és gyémánt felsorolását.

16. cikk

Tilos újonnan nyomtatott vagy kibocsátatlan iráni bankjegyek és vert pénzérmék akár közvetlenül, akár közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele az Iráni Központi Bank számára vagy javára.

III. FEJEZET

BIZONYOS VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

17. cikk

(1) Tilos:

a) bármilyen pénzügyi kölcsön vagy hitel nyújtása a (2) bekezdésben említett bármely iráni személy, szervezet vagy szerv részére;

b) részesedés szerzése vagy kiterjesztése a (2) bekezdésben említett bármely iráni személyben, szervezetben vagy szervben;

c) közös vállalkozás létrehozása a (2) bekezdésben említett bármely iráni személlyel, szervezettel vagy szervvel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak minden olyan iráni személyre, szervezetre vagy szervre alkalmazandók, amely részt vesz az alábbiak bármelyikében:

a) a közös katonai listán vagy az I. vagy a II. mellékletben felsorolt áruk vagy technológia előállítása;

b) nyersolaj és földgáz feltárása vagy kitermelése, üzemanyag finomítása vagy földgáz cseppfolyósítása; vagy

c) petrolkémiai ipar.

(3) Kizárólag a (2) bekezdés b) és c) pontjának alkalmazásában:

a) a "nyersolaj és földgáz feltárása" magában foglalja a nyersolaj- és a földgázkészletek kutatását, feltárását és kezelését is, továbbá az e készletekkel kapcsolatos geológiai szolgáltatásokat;

b) a "nyersolaj és földgáz kitermelése" magában foglalja a tranzitcélú vagy a közvetlen összeköttetésben lévő vezetékhálózatokba való eljuttatás céljából történő nagybani földgázszállítási szolgáltatásokat is;

c) "finomítás": az üzemanyagok végső értékesítése céljából történő feldolgozás, kondicionálás vagy előkészítés;

d) "petrolkémiai ipar": az V. mellékletben felsorolt termékek gyártására szolgáló termelőüzemek.

(4) Tilos együttműködés kialakítása a (3) bekezdés b) pontjában említett földgázszállításban részt vevő iráni személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában az "együttműködés" a következőket jelenti:

a) a közvetlenül Irán területére vagy területéről történő földgázszállításra szolgáló integrált vagy irányított ellátási láncok beruházási költségeinek megosztása; és

b) közvetlen együttműködés az Irán területén lévő vagy az ezekkel közvetlen összeköttetésben álló cseppfolyósítottföldgáz-üzemekbe történő beruházás céljából.

18. cikk

(1) A III. mellékletben felsorolt áruk vagy technológia előállításában részt vevő iráni személybe, szervezetbe vagy szervbe történő, a 17. cikk (1) bekezdésében említett ügyleteken keresztüli befektetés az illetékes hatóság általi engedélyezés tárgyát képezi.

(2) Az illetékes hatóságok az (1) bekezdésben említett ügyleteket nem engedélyezik, amennyiben megalapozott indokok alapján megállapítható, hogy azok elősegítenék az alábbi tevékenységek egyikét:

a) Irán dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységei;

b) atomfegyverek hordozórendszereinek Irán által történő fejlesztése; illetve

c) egyéb, a NAÜ által aggodalmat keltőnek vagy megoldatlannak minősített kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek Irán általi folytatása.

19. cikk

(1) A 17. cikk (2) bekezdésének a) pontjától eltérve az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek egy, a 17. cikk (1) bekezdésében említett ügyleteken keresztüli befektetést, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a befektetés élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célú; és

b) azokban az esetekben, ahol a befektetés a Nukleáris Szállítók Csoportja és a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer jegyzékeiben szereplő áru vagy technológia előállításában részt vevő iráni személybe, szervezetbe vagy szervbe irányul, a szankcióbizottság eseti alapon előzetesen megállapította, hogy az ügylet egyértelműen nem járul hozzá az Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit támogató technológia fejlesztéséhez, vagy az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztéséhez.

(2) Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott engedélyekről négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

20. cikk

A 17. cikk (2) bekezdésének b) pontja nem alkalmazandó a pénzügyi kölcsönök és hitelek nyújtására vagy részesedés szerzésére vagy kiterjesztésére, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) az ügyletet egy 2010. július 26-át megelőzően megkötött megállapodás vagy szerződés írja elő; valamint

b) az illetékes hatóságot legalább 20 munkanappal korábban tájékoztatták az adott megállapodásról vagy szerződésről.

21. cikk

A 17. cikk (2) bekezdésének c) pontja nem alkalmazandó a pénzügyi kölcsönök és hitelek nyújtására vagy részesedés szerzésére vagy kiterjesztésére, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) az ügyletet egy 2012. január 23-át megelőzően megkötött megállapodás vagy szerződés írja elő; valamint

b) az illetékes hatóságot legalább 20 munkanappal korábban tájékoztatták az adott megállapodásról vagy szerződésről.

22. cikk

Tilos a megállapodás megkötésével vagy bármilyen más módon elfogadni vagy jóváhagyni azt, hogy egy vagy több iráni személy, szervezet vagy szerv az alábbi tevékenységek bármelyikével foglalkozó vállalkozásnak pénzügyi kölcsönt vagy hitelt nyújtson, vagy abban részesedést szerezzen vagy azt kiterjessze, illetve azzal közös vállalkozást hozzon létre:

a) uránbányászat;

b) urándúsítás és urán reprocesszálása;

c) a Nukleáris Szállítók Csoportja vagy a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer jegyzékeiben szereplő áruk vagy technológia előállítása.

IV. FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖK ÉS GAZDASÁGI FORRÁSOK BEFAGYASZTÁSA

23. cikk

(1) A VIII. mellékletben felsorolt személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, azok tulajdonában vagy birtokában lévő, illetve az általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani. A VIII. melléklet azon személyeket, szervezeteket és szerveket tartalmazza, amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat 12. pontjával, az 1803 (2008) ENSZ BT-határozat 7. pontjával, vagy az 1929 (2010) ENSZ BT-határozat 11., 12. vagy 19. pontjával összhangban jegyzékbe vett.

(2) A IX. mellékletében felsorolt személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, azok tulajdonában vagy birtokában lévő, illetve az általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani. A IX. melléklete azon természetes és jogi személyeket, szervezeteket és szerveket tartalmazza, amelyek a 2010/413/KKBP tanácsi határozat 20. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megfelelően úgy minősülnek, mint amelyek:

a) Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeiben vagy az atomfegyverek hordozóeszközeinek Irán általi fejlesztésében - többek között a tiltott áruk és technológiák beszerzésében való részvétel által - közreműködnek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy ahhoz támogatást biztosítanak, illetve ilyen személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek - akár törvénytelen módon is - a tulajdonában vagy az ellenőrzése alatt állnak, vagy ezek nevében vagy utasítására járnak el;

b) olyan természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek segítséget nyújtanak egy jegyzékbe vett személynek, szervezetnek vagy szervnek az e rendeletben, a 2010/413/KKBP tanácsi határozatban vagy az ENSZ BT 1737 (2006), az ENSZ BT 1747 (2007), az ENSZ BT 1803 (2008) és az ENSZ BT 1929 (2010) sz. határozatban foglalt rendelkezések megkerüléséhez vagy megsértéséhez;

c) az Iszlám Forradalmi Gárda tagjai, vagy az Iszlám Forradalmi Gárda, illetve annak egy vagy több tagja, vagy a tag(ok) nevében eljáró természetes vagy jogi személyek tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

d) azok az egyéb személyek, szervezetek és szervek, akik támogatást, így például anyagi, logisztikai vagy pénzügyi támogatást nyújtanak az iráni kormánynak, valamint az azokhoz kapcsolódó személyek és szervezetek;

e) az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL) tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy nevében eljáró jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

Az IRISL és az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, jegyzékbe vett szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztására vonatkozó kötelezettségnek megfelelően a tagállamok kikötőiben tilos az IRISL vagy az említett szervezetek tulajdonában lévő vagy az általuk bérelt hajók rakományának ki- és berakodása.

Az IRISL és az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, jegyzékbe vett szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztására irányuló kötelezettségbe nem tartozik bele az ezen szervezetek tulajdonában lévő hajók, illetve az általuk szállított rakomány feltartóztatása vagy lefoglalása, amennyiben a rakomány harmadik fél tulajdona, továbbá az általuk szerződtetett személyzet őrizetbe vétele.

(3) A VIII. vagy a IX. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy javára, közvetlenül vagy közvetetten, semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági forrás nem bocsátható rendelkezésre.

(4) A (24), (25), (26), (27), (28) vagy (29) cikkben meghatározott eltérések sérelme nélkül tilos a VIII. és a IX. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára olyan speciális pénzügyi üzenetszolgáltatásokat nyújtani, amelyeket pénzügyi adatcsere céljára alkalmaznak.

(5) A VIII. és a IX. melléklet tartalmazza az adott személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait, amelyeket a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság határoz meg.

(6) A VIII. és a IX. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak); az I. melléklet vonatkozásában ezeket az adatokat a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság közli. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - beleértve az álneveket is -, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek vagy szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Légitársaságok és hajózási társaságok esetében a VIII. és a IX. melléklet tartalmazza továbbá a jegyzékben szereplő vállalat tulajdonában álló hajók vagy repülőgépek azonosításához szükséges adatokat (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak), így például az eredeti lajstromozási számot vagy nevet. A VIII. és a IX. melléklet tartalmazza továbbá a jegyzékbe vétel időpontját.

24. cikk

(1) A 23. cikktől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági források bíróság, hatóság vagy választottbíróság által elrendelt zálogjog vagy meghozott határozat hatálya alá tartoznak, amely zálogjog vagy határozat keletkezésének ideje megelőzi azt az időpontot, amelyen a 23. cikkben említett személyeket, szervezeteket vagy szerveket a szankcióbizottság, a Biztonsági Tanács vagy a Tanács jegyzékbe vette;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira vonatkozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy a határozat nem a VIII. vagy a IX. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja;

d) a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; valamint

e) amennyiben a 23. cikk (1) bekezdése alkalmazandó, a zálogjogról vagy a határozatról a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

25. cikk

A 23. cikktől eltérve és feltéve, hogy egy kifizetés a VIII. vagy a IX. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a szankcióbizottság, a Biztonsági Tanács vagy a Tanács általi jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

i. a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat a VIII. vagy a IX. mellékletben szereplő valamely személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetésre kell felhasználni;

ii. a kifizetés nem járul hozzá az e rendelet alapján tiltott tevékenységhez; valamint

iii. a kifizetés nem sérti a 23. cikk (3) bekezdését; és

b) amennyiben a 23. cikk (1) bekezdése alkalmazandó, az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot amegállapításról, továbbá arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt, és a szankcióbizottság ezen intézkedés ellen az értesítést követő tíz munkanapon belül nem emelt kifogást.

26. cikk

(1) A 23. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, feltéve hogy teljesülnek az alábbi feltételek:

a) az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források:

i. a VIII. vagy a IX. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek - beleértve az élelmiszereket, a lakásbérleti díjakat vagy jelzálogkölcsön-részleteket, a gyógyszereket és az orvosi ellátást, az adókat, a biztosítási díjakat és a közüzemi díjakat;

ii. kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják; vagy

iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; valamint

b) amennyiben az engedély a VIII. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot az a) pontban említett megállapításról és az engedélyezésre irányuló szándékáról, és a szankcióbizottság ezen intézkedés ellen az értesítést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2) A 23. cikktől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, illetve rendelkezésre bocsátását, amennyiben megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források olyan iráni könnyűvizes reaktorba szánt áruk kifizetéséhez vagy átadásához, illetve kapcsolódó rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, melynek építése 2006 decembere előtt kezdődött, vagy a 6. cikk b) és c) pontjában említett célokat szolgáló árukkal kapcsolatban szükségesek, feltéve hogy amennyiben az engedély a VIII. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a tagállam értesítette a szankcióbizottságot a fentiek megállapításáról, és azt a bizottság jóváhagyta.

27. cikk

A 23. cikk (2) vagy (3) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, illetve rendelkezésre bocsátását, amennyiben megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források a nemzetközi jog szerint immunitást élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek.

28. cikk

A 23. cikk (2) és (3) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik továbbá:

a) az Iráni Központi Bank egyes pénzeszközeinek rendelkezésre bocsátását, amennyiben megállapították, hogy az érintett pénzeszközök a 12. cikkben említett szerződés 2012. július 1-jéig történő végrehajtásához szükségesek;

b) az Iráni Központi Bank egyes befagyasztott pénzeszközeinek vagy gazdasági forrásainak felszabadítását vagy az Iráni Központi Bank egyes pénzeszközeinek vagy gazdasági forrásainak rendelkezésre bocsátását, amennyiben megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források ahhoz szükségesek, hogy a pénzügyi intézményeket vagy hitelintézeteket ellássák a kereskedelem finanszírozásához szükséges likviditással vagy kereskedelmi hitel szolgáltatásához szükségesek, vagy,

c) az Iráni Központi Bank egyes befagyasztott pénzeszközeinek vagy gazdasági forrásainak felszabadítását vagy az Iráni Központi Bank egyes pénzeszközeinek vagy gazdasági forrásainak rendelkezésre bocsátását, amennyiben eseti alapon megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források egy egyedi, az a) pontban említettektől eltérő kereskedelmi szerződéssel kapcsolatban szükségesek, amely szerződés teljesítése az Iráni Központi Bankot érintheti, feltéve, hogy a kifizetés nem járul hozzá az e rendelet alapján tiltott tevékenységekhez.

feltéve, hogy az érintett tagállam legalább tíz munkanappal az engedélyezést megelőzően értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

29. cikk

(1) A 23. cikk (3) bekezdése nem akadályozza a pénzügyi intézményeket vagy hitelintézeteket abban, hogy átutalt pénzösszegeket írjanak jóvá a jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek befagyasztott számláira, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(2) A 23. cikk (3) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) ezen számlák kamatai vagy egyéb hozama; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azon időpont előtt kötöttek, vagy amelyek azon időpont előtt keletkeztek, amelyen a szankcióbizottság, a Biztonsági Tanács vagy a Tanács a 23. cikkben említett személyeket, szervezeteket vagy szerveket jegyzékbe vette;

feltéve, hogy a 23. cikk (1) vagy (2) bekezdésével összhangban valamennyi ilyen kamatot vagy egyéb hozamot és kifizetést befagyasztottak.

(3) Ez a cikk nem értelmezhető úgy, mint amely lehetőséget adna a 30. cikkben említett pénzeszközök átutalásának engedélyezésére.

V. FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖK ÁTUTALÁSÁRA ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

30. cikk

(1) A pénzeszközöknek az iráni személyek, szervezetek vagy szervek részéről, illetve részére történő átutalásait az alábbi módon kell végrehajtani:

a) az élelmiszerekkel, egészségüggyel, orvosi felszerelésekkel kapcsolatos ügyletekhez kötődő, valamint humanitárius célokat szolgáló átutalásokhoz nincs szükség előzetes engedélyezésre. Ha az összeg meghaladja a 10 000 EUR-t vagy annak megfelelő összeget, az átutalásról előzetesen írásban értesíteni kell az illetékes hatóságokat;

b) a 40 000 EUR összeghatár alatti egyéb átutalásokhoz nincs szükség előzetes engedélyezésre. Ha az összeg meghaladja a 10 000 EUR-t vagy annak megfelelő összeget, az átutalásról előzetesen írásban értesíteni kell az illetékes hatóságokat;

c) a 40 000 EUR vagy annak megfelelő összeghatárt meghaladó vagy azzal egyenértékű bármely egyéb átutaláshoz az illetékes hatóságok előzetes engedélye szükséges.

(2) Az (1) bekezdés attól függetlenül alkalmazandó, hogy az átutalásra egyetlen műveletben vagy több, összetartozónak tűnő műveletben kerül sor. E cikk alkalmazásában "a több, összetartozónak tűnő művelet" az alábbiakra terjed ki:

i. ugyanazon iráni személyektől, szervezetektől vagy szervektől induló vagy azok számára történő egymást követő átutalások sorozata, amelyek egyetlen pénzátutalási kötelezettséggel kapcsolatosan hajtanak végre, amennyiben az egyes átutalások nem érik el az (1) bekezdésben megállapított küszöbértéket, azonban az összesített összegük megfelel a bejelentési vagy engedélyeztetési feltételeknek; vagy

ii. különböző pénzforgalmi szolgáltatók vagy természetes vagy jogi személyek bevonásával végzett átutalások láncolata, amely egyetlen pénzátutalási kötelezettséget hajt végre.

(3) A pénzeszközök átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a következőképpen kell feldolgozni:

a) A pénzeszközök elektronikus úton történő, hitel- vagy pénzügyi intézmények által végrehajtott átutalása esetében a pénzeszközök átutalására vonatkozó értesítésekkel és engedélykérelmekkel kapcsolatban az alábbi módon kell eljárni:

i. A pénzeszközöknek egy az Unión kívül található iráni személy, szervezet vagy szerv részére történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz, ahol az átutalás végrehajtására irányuló eredeti megbízást megtették.

ii. A pénzeszközöknek egy az Unión kívül található iráni személy, szervezet vagy szerv részéről történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani a kedvezményezett lakóhelye, illetve székhelye vagy a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz.

iii. Ha a megbízó vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem tartozik a 49. cikk hatály alá, egy iráni személy, szervezet vagy szerv részére történő átutalással kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízónak, illetve egy iráni személy, szervezet vagy szerv részéről történő átutalással kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a kedvezményezettnek kell benyújtania a megbízó, illetve a kedvezményezett lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz.

iv. A pénzeszközöknek egy az Unión belül található iráni személy, szervezet vagy szerv részére történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket az iráni személy, szervezet vagy szerv pénzforgalmi szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani a kedvezményezett lakóhelye, illetve székhelye vagy a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz..

v. A pénzeszközöknek egy az Unión belül található iráni személy, szervezet vagy szerv részéről történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz, ahol az átutalás végrehajtására irányuló eredeti megbízást megtették.

vi. A pénzeszközöknek egy iráni személy, szervezet vagy szerv részére vagy részéről azon átutalása esetén, amikor sem a megbízó, sem a kedvezményezett, sem azok pénzforgalmi szolgáltatója nem tartozik a 49. cikk hatály alá, azonban egy, az említett cikk hatálya alá tartozó pénzforgalmi szolgáltató közvetítőként jár el, az említett pénzforgalmi szolgáltatónak adott esetben eleget kell tennie az értesítési vagy engedélykérési kötelezettségnek, ha tudja azt, vagy alapos oka van arra gyanakodni, hogy az átutalás megbízója vagy kedvezményezettje egy iráni személy, szervezet vagy szerv. Amennyiben több pénzforgalmi szolgáltató jár el közvetítőként, csak az átutalást feldolgozó első pénzforgalmi szolgáltató köteles adott esetben eleget tenni az értesítési vagy engedélykérési kötelezettségnek. Bármely értesítést vagy engedélykérelmet a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz kell benyújtani.

vii. Amennyiben több pénzforgalmi szolgáltató vesz részt egy sor összetartozó pénzátutalásban, az EU-n belüli átutalások hivatkozást tartalmaznak az e cikk alapján megadott engedélyre.

(b) A pénzeszközök nem elektronikus úton történő átutalása esetében a pénzeszközök átutalására vonatkozó értesítésekkel és engedélykérelmekkel kapcsolatban az alábbi módon kell eljárni:

i. A pénzeszközöknek egy iráni személy, szervezet vagy szerv részére történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízónak kell benyújtani annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz, amelyben a megbízó lakóhelye vagy székhelye található.

ii. A pénzeszközöknek egy iráni személy, szervezet vagy szerv részéről történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a kedvezményezettnek kell benyújtani annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz, amelyben a kedvezményezett lakóhelye vagy székhelye található.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezik a 40 000 EUR vagy annál magasabb összegű átutalást, kivéve ha megalapozott indokok alapján megállapítható, hogy a kérelmezett átutalás megsérthetné az e rendeletbe foglalt tilalmak vagy kötelezettségek bármelyikét.

Az illetékes hatóság az engedélykérelmek elbírálásáért díjat számíthat fel.

Az engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha az illetékes hatósághoz írásban engedélyezési kérelmet nyújtottak be, és az illetékes hatóság négy héten belül nem emelt írásban kifogást az átutalást illetően. Ha a kifogás emelésére egy folyamatban levő vizsgálat miatt került sor, az illetékes hatóságnak ezt jeleznie kell és határozatát haladéktalanul közölnie kell. Az illetékes hatóságnak kellő időben, közvetlenül vagy közvetve hozzá kell tudniuk férni a vizsgálat lefolytatásához szükséges pénzügyi, igazgatási és bűnüldözési információkhoz.

Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az elutasított engedélyekről.

(5) Ez a cikk nem alkalmazandó a 24., a 25., a 26., a 27. vagy a 28. cikk alapján adott engedélyekre.

(6) Azok a személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek/akik valamely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény számára szerződés alapján csupán papíralapú dokumentumok elektronikus adatokká való átalakítását végzik, nem tartoznak e cikk hatálya alá, ugyanígy azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek sem, akik vagy amelyek a hitelintézetek vagy pénzügyi intézmények számára a pénzeszközök továbbításával kapcsolatos üzenetküldő vagy egyéb háttérrendszert, illetve elszámolási vagy fizetési rendszereket működtetnek.

31. cikk

(1) Az Iránban székhellyel rendelkező pénzügyi intézmények és hitelintézetek 49. cikk hatálya alá tartozó fiókjainak és leányvállalatainak egy adott pénzátutalás elvégzését vagy fogadását követő öt munkanapon belül értesíteniük kell a letelepedési helyük szerinti tagállam illetékes hatóságát minden általuk végzett vagy fogadott pénzátutalásról, a felek nevéről, valamint az ügylet összegéről és időpontjáról. Ha rendelkezésre áll erre vonatkozó információ, az értesítésben fel kell tüntetni az ügylet jellegét, továbbá adott esetben az ügylet tárgyát képező áruk jellegét, és mindenekelőtt közölni kell azt, hogy az e rendelet I., II., III., IV., V., VI. vagy VII. mellékletének hatálya alá tartozó árukról van-e szó, valamint - amennyiben az áruk kivitele engedélyköteles - fel kell tüntetni a vonatkozó engedély számát.

(2) Az információcserére vonatkozó megállapodásoktól függően és azokkal összhangban az értesítést kapó többi illetékes hatóságnak - ha szükséges - haladéktalanul továbbítaniuk kell ezeket az adatokat az ilyen ügyletekben érintett másik fél letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai részére, minden olyan ügylet megakadályozása érdekében, amely elősegítheti a proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeket vagy az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztését.

32. cikk

(1) A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek a (2) bekezdésben említett szervezetekhez kapcsolódó tevékenységeik során, és e rendelet megsértésének megelőzése érdekében fokozott éberséget kell tanúsítaniuk az alábbiaknak megfelelően:

a) többek között ügyfél-átvilágítási programjaik révén folyamatosan felügyelniük kell a számlaműveleteket;

b) elő kell írniuk a fizetési megbízások valamennyi olyan adatmezőjének kitöltését, amely az adott ügylet megbízójával és kedvezményezettjével kapcsolatos; amennyiben nem adják meg ezeket az adatokat, az ügylet végrehajtását el kell utasítaniuk;

c) öt éven keresztül meg kell őrizniük az ügyletekre vonatkozó minden nyilvántartást, és kérésre ezeket a nemzeti hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk;

d) ha alapos okuk van feltételezni, hogy hitelintézetekhez és pénzügyi intézményekhez kapcsolódó tevékenységeik megsérthetik e rendelet rendelkezéseit, az 5. és a 23. cikk sérelme nélkül haladéktalanul jelentést kell tenniük e gyanúról a pénzügyi hírszerző egységnek, vagy bármely egyéb, az érintett tagállam által kijelölt, illetékes hatóságnak. A pénzügyi hírszerző egység vagy az egyéb ilyen illetékes hatóság olyan nemzeti központként működik, amely fogadja és elemzi azokat a gyanús ügyletekről szóló jelentéseket, amelyek e rendelet esetleges megsértésére vonatkoznak. A pénzügyi hírszerző egységnek vagy az ilyen egyéb illetékes hatóságnak kellő időben, közvetlenül vagy közvetve hozzá kell férnie a feladatai megfelelő ellátásához szükséges pénzügyi, közigazgatási és bűnüldözési információkhoz, beleértve a gyanús ügyletekről szóló jelentések elemzését is.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések a hitelintézetek és pénzügyi intézmények azon tevékenységeire vonatkoznak, amelyeket az alábbiakkal folytatnak:

a) Iránban székhellyel rendelkező pénzváltók, hitelintézetek és pénzügyi intézmények;

b) az Iránban székhellyel rendelkező pénzváltók, hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek az 50. cikk hatálya alá tartozó fiókjai és leányvállalatai;

c) az Iránban székhellyel rendelkező pénzváltók, hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek az 50. cikk hatálya alá nem tartozó fiókjai és leányvállalatai; és

d) azon pénzváltók, hitelintézetek és pénzügyi intézmények, amelyek székhelye nem Iránban található, de amelyek iráni lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező személyek és szervezetek ellenőrzése alatt állnak.

33. cikk

(1) Az 50. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetek és pénzügyi intézmények számára tilos a következő tevékenységek bármelyike:

a) új bankszámla nyitása iráni székhellyel rendelkező hitelintézetnél vagy pénzügyi intézménynél, illetve a 32. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézetnél vagy pénzügyi intézménynél;

b) új levelezőbanki kapcsolat kialakítása iráni székhellyel rendelkező hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel, illetve a 32. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel;

c) új képviseleti iroda nyitása, illetve új fiók vagy leányvállalat létrehozása Iránban;

d) új közös vállalkozás létrehozása iráni székhellyel rendelkező hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel, illetve a 32. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel.

(2) Tilos:

a) engedélyt adni arra, hogy iráni székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, illetve a 32. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény az Unió területén képviseleti irodát nyisson, illetve fiókot vagy leányvállalatot hozzon létre;

b) iráni székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, illetve a 32. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény számára vagy nevében olyan megállapodások megkötése, amelyek célja az Unió területén képviseleti iroda nyitása, illetve fiók vagy leányvállalat alapítása;

c) engedélyt adni iráni székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, illetve a 32. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény képviseleti irodája, fiókja vagy leányvállalata számára hitelintézeti tevékenység megkezdésére és folytatására, vagy bármely más, előzetes engedélyhez kötött tevékenységre, amennyiben a képviseleti iroda, fiók vagy leányvállalat nem működött 2010. július 26-át megelőzően;

d) részesedés szerzése vagy kiterjesztése, vagy bármilyen más tulajdoni érdekeltség szerzése a 49. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetben vagy pénzügyi intézményban a 32. cikk (2) bekezdésében említett hitelintézetek vagy pénzügyi intézmények által.

34. cikk

Tilos:

a) 2010. július 26-a után kibocsátott állami vagy államilag garantált kötvényeket közvetlenül vagy közvetve eladni vagy venni a következő szereplők bármelyikének vagy bármelyikétől:

i. Irán vagy annak kormánya, iráni állami szervek, vállalkozások és ügynökségek;

ii. iráni székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, illetve a 32. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény;

iii. az i. vagy ii. pontban említett jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

iv. az i., ii. vagy iii. pontban említett személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő vagy általa ellenőrzött jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) az a) pontban említett személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek 2010. július 26-a után kibocsátott állami vagy államilag garantált kötvényekkel kapcsolatos brókerszolgáltatást nyújtani;

c) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek segítése állami vagy államilag garantált kötvények kibocsátásában brókerszolgáltatások nyújtásával, reklámtevékenységgel vagy az ilyen kötvényekhez kapcsolódó bármely egyéb szolgáltatással.

35. cikk

(1) Tilos biztosítást vagy viszontbiztosítást vagy biztosítást vagy viszontbiztosítást közvetíteni - az alábbiak számára:

a) Irán vagy annak kormánya, iráni állami szervek, vállalkozások és ügynökségek;

b) iráni személyek, szervezetek vagy szervek, kivéve a természetes személyeket; vagy

c) az a) vagy b) pontban említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja nem vonatkozik a kötelező vagy felelősségbiztosításra vagy viszontbiztosításra vagy azok közvetítésére az Unióban lakóhellyel vagy székehellyel rendelkező iráni személyek, szervezetek vagy szervek részére, sem az Irán Unión belüli diplomáciai vagy konzuli képviseletei számára nyújtott biztosításra.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja nem vonatkozik - a a VIII. és IX. mellékletben felsorolt személyek kivételével - magánszemélyek számára nyújtott biztosításra vagy biztosítás közvetítésére, ideértve a beteg- és utasbiztosítást vagy a kapcsolódó viszontbiztosítást.

Az (1) bekezdés c) pontja nem akadályozza biztosítás vagy viszontbiztosítás nyújtását vagy biztosítás közvetítését olyan hajó, légi jármű vagy jármű tulajdonosa számára, amelyet az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában említett személy, szervezet vagy szerv bérel.

Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában egy személy, szervezet vagy szerv nem tekintendő úgy, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett személyek, szervezetek vagy szervek utasítására jár el, amennyiben ez az utasítás az iráni felségvizek vagy légtér területén hajók ideiglenes jellegű kikötésére, ki- és berakodására vagy biztonságos áthaladására, vagy légi járművek ideiglenes jellegű leszállására, ki- és berakodására vagy biztonságos áthaladására irányul.

(4) E cikk megtiltja a 2010. október 27-ét megelőzően megkötött biztosítási vagy viszontbiztosítási megállapodások meghosszabbítását vagy megújítását, de - a 23. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül - nem tiltja a hatálybalépés dátuma előtt megkötött megállapodások teljesítését.

VI. FEJEZET

A KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

36. cikk

(1) Az olyan áruk és technológiák átadásának megakadályozása érdekében, amelyek a közös katonai listán szerepelnek, illetve amelyek szállítását, eladását, átadását, kivitelét vagy behozatalát e rendelet tiltja, valamint azon túlmenően, hogy a 2913/92/EGK rendeletben (21) és a 2454/93/EGK rendeletben (22) a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat és a vámáru-nyilatkozatokat érintő vonatkozó rendelkezésekben meghatározottak szerint az érkezést és az indulást megelőzően az illetékes vámhatóságok számára tájékoztatást kell adni, annak a személynek, aki az e cikk (2) bekezdésben említett információt szolgáltat, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy az áruk szerepelnek-e a közös katonai listán vagy e rendelet hatálya alá tartoznak-e, illetve amennyiben az áruk kivitele engedélyhez kötött, részletesen be kell mutatniuk a megadott kiviteli engedélyt.

(2) Az e cikkben említett, előírt kiegészítő információkat az adott esetnek megfelelően írásos formában, illetve vámáru-nyilatkozaton kell benyújtani.

37. cikk

(1) Tilos iráni személy, szervezet vagy szerv közvetett vagy közvetlen tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló hajók üzemanyaggal való ellátása, ellátmányozása vagy bármely más módon történő kiszolgálása, amennyiben a szolgáltatók olyan - többek között az illetékes vámhatóságoktól a 36. cikkben említett érkezés és indulás előtti tájékoztatás alapján kapott - információk birtokában vannak, amelyek alapján megalapozottan megállapítható, hogy a hajók olyan árukat szállítanak, amelyek szerepelnek a közös katonai listán, vagy amelyek szállítása, eladása, átadása vagy kivitele e rendelet értelmében tilos, kivéve, ha a szolgáltatás nyújtása humanitárius és biztonsági okokból szükséges.

(2) Tilos iráni személy, szervezet vagy szerv közvetett vagy közvetlen tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló teherszállító légi járművek számára műszaki és karbantartási szolgáltatások nyújtása, amennyiben a szolgáltatók olyan - többek között az illetékes vámhatóságoktól a 36. cikkben említett érkezés és indulás előtti tájékoztatás alapján kapott - információk birtokában vannak, amelyek alapján megalapozottan megállapítható, hogy a teherszállító légi jármű olyan árukat szállít, amelyek szerepelnek a közös katonai listán, vagy amelyek szállítása, eladása, átadása vagy kivitele e rendelet értelmében tilos, kivéve, ha a szolgáltatás nyújtása humanitárius és biztonsági okokból szükséges.

(3) Az e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott tilalmak addig alkalmazandók, amíg a rakományt nem ellenőrizték és szükség esetén le nem foglalták vagy el nem távolították.

Az ilyen lefoglalás és eltávolítás költségei - a nemzeti jogszabályokkal vagy az illetékes hatóság döntésével összhangban - az importőrt terhelik, avagy behajthatók a jogellenes szállítás, eladás, átadás vagy kivitel megkísérléséért felelős bármely más személytől vagy szervezettől is.

VII. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. cikk

(1) Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolták, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, nevezetesen kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelés, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) a VIII. és IX. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett személyek, szervezetek vagy szervek;

b) egyéb iráni személyek, szervezetek vagy szervek, ideértve az iráni kormányt is;

c) az a) és b) pontban említett személyeken, szervezeteken vagy szerveken keresztül, illetve a nevükben eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Valamely szerződés vagy ügylet teljesítését az ezen rendelet alapján megállapított intézkedések által érintettnek kell tekinteni, ha a követelés keletkezése vagy tartalma ezekre az intézkedésekre közvetlenül vagy közvetve visszavezethető.

(3) Egy követelés érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során a követelést érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy a követelés teljesítését nem tiltja az (1) bekezdés.

(4) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel összhangban.

39. cikk

A 8. és a 9. cikk, a 17. cikk (2) bekezdésének b) pontja, valamint a 30. és a 35. cikk alkalmazásában azok a szervek, szervezetek vagy jogtulajdonosok, amelyekkel egy nem iráni szuverén kormány eredetileg 2010. október 27-ét megelőzően termelésmegosztási egyezményt kötött, nem tekintendők iráni személynek, szervezetnek vagy szervnek. Ilyen esetekben és a 8. cikkel összefüggésben a VI. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezések vagy technológiák eladásával, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatban a tagállam illetékes hatósága a végfelhasználót illetően megfelelő biztosítékokat kérhet bármely szervtől vagy szervezettől.

40. cikk

(1) A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamok illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását,, például a 23. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és összegekre vonatkozó információt, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamok útján továbbítani a Bizottságnak;

b) együttműködni az illetékes hatóságokkal az említett információk ellenőrzése során.

(2) A Bizottságnak minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt az érintett tagállam rendelkezésére kell bocsátania.

(3) Minden, az e cikkel összhangban adott vagy kapott információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

41. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása a 2., 5., 8., 9., 11., 13., 17.,, 22., 23., 30, 34. vagy 35. cikkben említett intézkedések megkerülése.

42. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek igazgatói vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2) Az e rendeletben megállapított intézkedések semmilyen felelősséget nem rónak az érintett természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt alapos okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel ezen tilalmakat megszegik.

(3) A 30., 31. és 32. cikkben említett információnak az e rendelet hatálya alá tartozó személy, szervezet vagy szerv általi, illetve egy ilyen személy, szervezet vagy szerv alkalmazottja vagy igazgatója általi, a 30., 31. és32. cikknek megfelelő, jóhiszemű közlése a személy vagy az intézmény, illetve annak igazgatói vagy alkalmazottai részéről semmiféle felelősséget nem hoz létre.

43. cikk

(1) A tagállamok minden olyan intézkedést meghozhatnak, amelyet a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére és a környezetvédelemre vonatkozó nemzetközi, uniós vagy nemzeti jogi kötelezettségek betartásának biztosításához szükségesnek ítélnek, abban az esetben, ha e rendelet végrehajtása iráni személlyel, szervezettel vagy szervvel folytatott együttműködést érinthet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések alkalmazásában a 8. cikk, a 9. cikk, a 17. cikk (2) bekezdésének b) pontja, a 23. cikk (2) bekezdése, a 30. cikk és a 35. cikk szerinti tilalmak nem alkalmazandók.

(3) Az érintett tagállam legalább tíz munkanappal az engedélyezést megelőzően értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdésben említett megállapításról, valamint arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

44. cikk

(1) A Bizottság és a tagállamok háromhavonta értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a) a 23. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 24., 25., 26. és 27. cikk alapján nyújtott engedélyek;

b) a jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2) A tagállamok azonnal értesítik egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló, vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

45. cikk

A Bizottság:

a) módosítja a II. mellékletet az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által tett megállapítások, illetve a tagállamok által szolgáltatott információk alapján;

b) módosítja a III., IV., V., VI., VII. és IX. mellékleteket a tagállamok által szolgáltatott információk alapján.

46. cikk

(1) Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság jegyzékbe vesz egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet, a Tanács ezt a természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felveszi a VIII. mellékletbe.

(2) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 23. cikk (2) és (3) bekezdésének a hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a IX. mellékletet.

(3) A Tanács döntését és a jegyzékbe vétel okait közli - amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján - az (1) vagy (2) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, lehetővé téve számukra, hogy észrevételeket tegyenek.

(4) Amennyiben észrevételt tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(5) Amennyiben az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy dönt, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet töröl a jegyzékből, illetve módosítja a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv azonosító adatait, a Tanács a VIII. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

(6) A IX. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

47. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok foganatosítása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról, valamint azok bármely későbbi módosításáról.

48. cikk

(1) A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megadják a X. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a X. mellékletben felsorolt honlapok címeinek megváltozásáról.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról - ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét is -, valamint bármely későbbi változásról.

(3) Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségeket ír elő, az ilyen kommunikáció során a X. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell használni.

49. cikk

E rendelet alkalmazandó:

a) az Unió területén, beleértve annak légterét;

b) a tagállami joghatóság alá tartozó légi járművek vagy hajók fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) egy tagállam joga szerint alakult vagy létesült, az Unió területén belüli vagy azon kívüli jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre;

e) a részben vagy egészben az Unió területén végzett bármely üzleti tevékenység tekintetében a jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre.

50. cikk

A 961/2010/EU rendelet hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendeletre való minden hivatkozást erre a rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni.

51. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON

(1) HL L 19., 2012.1.24., 22. o.

(2) HL L 281., 2010.10.27., 1. o.

(3) HL L 195., 2010.7.27., 39. o.

(4) HL L 134., 2009.5.29., 1. o.

(5) HL L 345., 2006.12.8., 1. o.

(6) HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

(7) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(8) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(9) HL L 100., 2011.4.14., 1. o.

(10) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(11) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(12) HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

(13) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(14) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(15) HL L 335., 2009.12.17., 1. o.

(16) HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

(17) HL L 9., 2003.1.15., 3. o.

(18) HL L 319., 2007.12.5., 1.o.

(19) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

(20) HL L 82., 1997.3.22., 1. o.

(21) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(22) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

I. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A 2. cikk (1), (2) és (4) bekezdésében, a 3. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében, a 6. cikkben, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 17. cikk (2) bekezdésében és a 31. cikk (1) bekezdésében említett áruk és technológiák

Ez a melléklet tartalmazza a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében felsorolt összes árut és technológiát, a rendeletben szereplő meghatározással, a következők kivételével:

SZÖVEG HIÁNYZIK

B. RÉSZ

A 6. cikk a következő árukra vonatkozik:

SZÖVEG HIÁNYZIK

II. MELLÉKLET

A 2. cikk (1), (2) és (4) bekezdésében, a 3. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 17. cikk (2) bekezdésében, a 31. cikk (1) bekezdésében és a 45. cikkben említett áruk és technológiák

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

1. Eltérő rendelkezés hiányában az alábbi "Leírás" oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek és technológiák azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket a 428/2009/EK rendelet I. melléklete határozott meg.

2. A "Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből" elnevezésű oszlopban szereplő hivatkozási szám azt jelenti, hogy a "Leírás" oszlopban jellemzett termék tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék leírásában meghatározott paramétereken.

3. A ,félidézőjelbe' tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. A "normál idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása megtalálható a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében található.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. Az e mellékletben szereplő tilalmak tárgya nem kerülhető meg olyan, tilalom alá nem tartozó áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több tilalom alá tartozó alkatrészt tartalmaznak, ha a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek az áruk lényeges elemei, és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

NB.: Annak eldöntése során, hogy a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek a tilalom alá tartozó alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett áruk lehetnek újak és használtak is.

ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI MEGJEGYZÉS (ÁTM)

(A II.B. szakasszal együtt értelmezendő.)

1. A II.B. szakasz rendelkezéseinek megfelelően tiltott az olyan "technológia" eladása, szállítása, átadása vagy kivitele, amely "szükséges" azon áruk "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához", amelyek eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét az alábbi A. rész (Áruk) tiltja.

2. A II.B. szakasz rendelkezéseinek megfelelően tiltott az olyan "technológia" eladása, szállítása, átadása vagy kivitele, amely "szükséges" azon áruk "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához", amelyek eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét a IV. melléklet A. része (Áruk) értelmében ellenőrzik.

3. A tilalom alá eső termékek "fejlesztéséhez", "előállításához" és "felhasználásához" szükséges "technológia" akkor is a tilalom hatálya alatt marad, ha az nem tiltott termékekhez is alkalmazható.

4. A tilalmak nem vonatkoznak a nem tiltott vagy a 423/2007/EK rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgálás) és javításához minimálisan szükséges "technológiára".

5. A "technológia" átadására vonatkozó tilalom nem vonatkozik a "nyilvánosan hozzáférhető" információkra, valamint a "tudományos alapkutatásra", illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

II.A. ÁRUK

A0. Nukleáris anyagok, létesítmények és berendezések

SZÖVEG HIÁNYZIK

A1. Anyagok, vegyszerek, ‚mikroorganizmusok' és ‚toxinok'

SZÖVEG HIÁNYZIK

A2. Anyagfeldolgozás

SZÖVEG HIÁNYZIK

A3. Elektronika

SZÖVEG HIÁNYZIK

A6. Szenzorok és lézerek

SZÖVEG HIÁNYZIK

A7. Navigációs és repülési elektronika

SZÖVEG HIÁNYZIK

A9. Légtér és hajtórendszerek

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.A9.001Robbanócsavarok.

II.B. TECHNOLÓGIA

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.B.001A fenti II.A. részben (Áruk) felsoroltak fejlesztéséhez, előállításához vagy felhasználásához szükséges technológia.
II.B.002A IV. melléklet IV.A. részében (Áruk) felsoroltak fejlesztéséhez vagy előállításához szükséges technológia.
Műszaki megjegyzés:
A ‚technológia’ kifejezés a szoftvert is jelenti.

III. MELLÉKLET

A 3. cikk (1), (3) és (5) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 18. cikk (1) bekezdésében, a 31. cikk (1) bekezdésében és a 45. cikkben említett áruk és technológiák

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

1. Eltérő rendelkezés hiányában az alábbi "Leírás" oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek és technológiák azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket az 428/2009/EK rendelet I. melléklete határozott meg.

2. Az alábbi "Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből" oszlopban szereplő hivatkozási szám azt jelenti, hogy a "Leírás" oszlopban jellemzett termék tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék paraméterein.

3. A ‘félidézőjelbe' tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. A "normál idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása megtalálható a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. Az e mellékletben említett ellenőrzések célja nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek az áru lényeges eleme/i és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

NB.: Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő termék lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett áruk lehetnek újak és használtak is.

ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI MEGJEGYZÉS (ÁTM)

(A III.B. szakasszal együtt értelmezendő.)

1. A III.B. szakasz rendelkezéseivel összhangban történik az olyan "technológia" eladásának, szállításának, átadásának vagy kivitelének ellenőrzése, amely "szükséges" azon áruk "felhasználásához", amelyek eladásának, szállításának, átadásának vagy kivitelének ellenőrzése az alábbi A. rész (Áruk) szerint történik.

2. A II.B. szakasz II. mellékletének rendelkezéseinek megfelelően tiltott olyan az "technológia" eladása, szállítása, átadása vagy kivitele, amely "szükséges" azon áruk "fejlesztéséhez" vagy "gyártásához", amelyek eladásának, szállításának, átadásának vagy kivitelének ellenőrzése az alábbi A. rész (Áruk) szerint történik.

3. Az ellenőrzés alá eső áruk "felhasználásához""szükséges""technológiát" akkor is ellenőrizni kell, amikor az nem ellenőrzött árukra alkalmazható.

4. Az ellenőrzések nem terjednek ki a nem ellenőrzött vagy a 423/2007/EK rendelet vagy az e rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező áruk üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgáláshoz) és javításához minimálisan szükséges "technológiára".

5. A "technológia" átadásának ellenőrzése nem vonatkozik a "nyilvánosság számára hozzáférhető" információkra, valamint a "tudományos alapkutatásra" vagy a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

III.A. ÁRUK

A0. Nukleáris anyagok, létesítmények és berendezések

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
III.A0.015Kifejezetten radioaktív izotópok, radioaktív források vagy radionuklidok kezelésére kifejlesztett ‘kesztyűboxok’.
Műszaki megjegyzés:
A ‘kesztyűboxok’ a berendezés belsejében lévő, a berendezésen kívül elhelyezkedő személy által a berendezésbe beépített manipulátorok vagy kesztyűk segítségével kezelt vagy feldolgozott anyagokból származó veszélyes gőzök, részecskék vagy sugárzás ellen védik a felhasználót.
0B006
III.A0.016Folyamatos üzemre és hidrogén-szulfid észlelésére kifejlesztett toxikusgáz-megfigyelőrendszerek, valamint a kifejezetten ezek céljára kifejlesztett detektorok.0A001
0B001.c
III.A0.017Héliumszivárgás-detektorok.0A001
0B001.c

A1. Anyagok, vegyszerek, 'mikroorganizmusok' és 'toxinok'

SZÖVEG HIÁNYZIK

A2. Anyagfeldolgozás

SZÖVEG HIÁNYZIK

A3. Elektronika

SZÖVEG HIÁNYZIK

A6. Szenzorok és lézerek

SZÖVEG HIÁNYZIK

A7. Navigációs és repülési elektronika

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
III.A7.002Piezoelektromos kerámia jelátalakítót tartalmazó gyorsulásmérők, melyek érzékenysége 1 000 mV/g vagy jobb (magasabb).7A001

A9. Légtér és hajtórendszerek

SZÖVEG HIÁNYZIK

III.B. TECHNOLÓGIA

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
III.B.001A fenti III.A. részben (Áruk) felsorolt cikkek felhasználásához szükséges ‧technológia‧.
Műszaki megjegyzés:
A ‧technológia‧ körébe a szoftverek is beleértendők.

IV. MELLÉKLET

A 11. cikkben és a 31. cikk (1) bekezdésében említett "nyersolaj és kőolajtermékek" jegyzéke

HR-kódLeírás
2709 00Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj
2710Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével, máshol nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék (nem tiltott ugyanakkor a 2710 19 21 KN-kóddal jelzett kerozin üzemanyag-petróleum vásárlása Iránban, feltéve, hogy a vásárlás szándéka és célja kizárólag azon légi eszköz útja folytatásának lehetővé tétele, amelybe az üzemanyag-petróleumot betöltötték).
2712Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is.
2713Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka.
2714Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő.
2715 00 00Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány).

V. MELLÉKLET

A 13. cikkben és a 31. cikk (1) bekezdésében említett "petrolkémiai termékek" jegyzéke

HR-kódLeírás
2812 10 94Foszgén (karbonil klorid)
2814Ammónia
3102 30Ammónium-nitrát
2901 21 00Etilén
2901 22 00Propilén (propén)
2902 20 00Benzol
2902 30 00Toluol
2902 41 00Orto-xilol
2902 42 00Meta-xilol
2902 43 00Para-xilol
2902 44 00Xilolizomerek keveréke
2902 50 00Sztirol
2902 60 00Etil-benzol
2902 70 00Kumol
2903 11 00Klórmetán
2903 29 00Aciklikus szénhidrogének telítetlen klórozott származékai
2903 81 00Hexaklór-ciklohexán (HCH (ISO)), beleértve a lindánt (ISO, INN)
2903 82 00Aldrin (ISO), klórdán (ISO) és heptaklór (ISO)
2903 89 90Szénhidrogének egyéb halogénszármazékai
2903 91 00Klór-benzol, orto-diklór-benzol és para-diklór-benzol
2903 92 00Hexaklór-benzol (ISO) és DDT (ISO) (klofenotán (INN), 1,1,1-triklór-2,2-bisz (para-klórfenil)-etán)
2903 99 90Aromás szénhidrogének egyéb halogénszármazékai
2909Éter-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
2909 41Oxidietanol (dietilénglikol, digol)
2909 43Etilénglikol vagy dietilénglikol monobutil étere
2909 44Etilénglikol vagy dietilénglikol más monoalkil étere
2909 49Egyéb éter-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
2905 11 00Metanol (metil-alkohol)
2905 12 00Propanol (propil-alkohol) és izopropanol (izopropil-alkohol)
2905 13 00Butanol (n-butil-alkohol)
2905 31 00Etilénglikol (etándiol)
2907 11 – 2907 19Fenolok
2910 10 00Etilén-oxid (oxirán)
2910 20 00Propilén-oxid (metiloxirán)
2914 11 00Aceton
2917 14 00Maleinsav-anhidrid
2917 35 00Ftálsav anhidrid
2917 36 00Tereftálsav és sói
2917 37 00Dimetil-tereftalát
2926 10 00Akrilnitril
Ex 2929 10 00Metilén-difenil-diizocianát (MDI)
Ex 2929 10 00Hexametilén-diizocianát (HDI)
Ex 2929 10 00Toluol-diizocianát (TDI)
3901Etilén polimerjei, alapanyag formájában

HR-kódLeírás
2707 10BenzolValamennyi kód
2707 20ToluolValamennyi kód
2707 30XilolokValamennyi kód
2707 40NaftalinValamennyi kód
2707 99 80Fenolok
2711 14 00Etilén, propilén, butilén és butadién

VI. MELLÉKLET

A 8. Cikkben és a 31. cikk (1) bekezdésében említett kulcsfontosságú berendezések és technológiák jegyzéke

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. Az e mellékletben szereplő tilalmak tárgya nem kerülhető meg olyan tilalom alá nem tartozó áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több tilalom alá tartozó alkatrészt tartalmaznak, ha a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek az áruk lényeges elemei és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

NB.: Annak eldöntése során, hogy a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek a tilalom alá tartozó alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett áruk lehetnek újak és használtak is.

3. A ‧félidézőjelbe‧ tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. A "normál idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása megtalálható a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében.

ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI MEGJEGYZÉS (ÁTM)

1. A tilalom alá eső termékek "fejlesztéséhez", "gyártásához" és "felhasználásához""szükséges""technológia" akkor is tilalom hatálya alatt marad, ha az nem tiltott termékekhez is alkalmazható.

2. A tilalmak nem vonatkoznak a nem tiltott vagy a 423/2007/EK rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgálás) és javításához minimálisan szükséges "technológiára".

3. A "technológiaátadás" tilalma nem vonatkozik a "nyilvánosan hozzáférhető" információkra, valamint a "tudományos alapkutatásra", illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

NYERSOLAJ- ÉS FÖLDGÁZFELTÁRÁS ÉS -KITERMELÉS

1.A Berendezések

1. Kifejezetten az olaj- és gázfeltárás terén történő adatgyűjtés céljára kifejlesztett vagy átalakított geofizikai mérőműszerek, járművek, hajók és repülőgépek, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

2. Kifejezetten fúrt kutak üzemeltetése céljára kifejlesztett érzékelők olaj- és gázkutakban - ideértve a fúrás közbeni méréshez használt érzékelőket -, valamint kifejezetten az ilyen érzékelőkből történő adatgyűjtés és -tárolás céljára kifejlesztett kapcsolódó berendezések.

3. Kifejezetten olaj, gáz és más természetesen előforduló szénhidrogének feltárása, illetve kitermelése céljából kőzetképződmények fúrására kifejlesztett fúróberendezések.

4. Kifejezetten olaj- és gázkútfúró-berendezésekben, illetve e berendezésekkel történő használatra kifejlesztett fúrófejek, fúrócsövek, súlyosbítók, központosítók és egyéb berendezések.

5. Az ‧API- és ISO-szabványoknak‧ megfelelő, az olaj- és gázkutakban használt fúrási kútfejek, ‧kitörésgátlók‧, továbbá ‧karácsonyfa kútfejelzárók vagy kútfejelzáró szerelvények‧, valamint kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek. Műszaki megjegyzések:

a. A "kitörésgátlót" jellemzően a földfelszínen (vagy víz alatti fúrás esetén a tengerfenéken) alkalmazzák fúrás során annak megakadályozására, hogy az olaj és/vagy gáz a kútból ellenőrizetlenül kitörhessen.

b. A "karácsonyfa kútfejelzárót vagy kútfejelzáró szerelvényt" jellemzően a kútból származó folyékony anyagok áramlásának szabályozására alkalmazzák akkor, amikor a kút kész, és az olaj- és/vagy gázkitermelés megkezdődött.

c. E pont alkalmazásában az ‧API- és ISO-szabványok‧ az American Petroleum Institute 6A, 16A, 17D és 11IW szabványait és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 10423 és 13533 szabványait jelentik, amelyek az olaj- és/vagy gázkutakban alkalmazott kitörésgátlókra, kútfejekre és karácsonyfa kútfejelzárókra vonatkoznak.

6. Fúró és kitermelő platformok nyersolajhoz és földgázhoz.

7. Olaj, gáz és más, természetben előforduló gyúlékony anyagok feltárása során alkalmazott fúró- és/vagy kőolajfeldolgozó berendezéssel felszerelt hajók és uszályok.

8. Az API 12J szabványának megfelelő, kifejezetten olaj- vagy gázkutakból történő kitermelés feldolgozására kifejlesztett, a kőolajfolyadékok víztől, valamint bármely gáz folyadékoktól való elválasztására használt folyadék-gáz szeparátorok.

9. A földgáz kezdeti feldolgozása és szállítása során használt, legalább 40 bar (PN 40, és/vagy ANSI 300) névleges nyomású és legalább 300 000 Nm3/h szívóteljesítményű gázkompresszorok - kivéve a CNG- (sűrített földgáz) töltőállomásokon használható gázkompresszorokat -, valamint a kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

10. Az olaj- és gázkutakban használt, az ‧API- és ISO-szabványoknak‧ megfelelő tenger alatti termelésirányítási berendezések és alkatrészeik.

Műszaki megjegyzés:

E pont alkalmazásában az ‧API- és ISO-szabványok‧ az American Petroleum Institute 17 F szabványát és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 13628 szabványát jelentik, amelyek a tenger alatti kitermelés irányítására szolgáló berendezésekre vonatkoznak.

11. Általában nagyteljesítményű és/vagy nagynyomású (0,3 m3/percnél nagyobb teljesítményű és/vagy 40 barnál nagyobb nyomású) szivattyúk, amelyeket kifejezetten fúróiszap és/vagy cement olaj- és gázkutakba történő szivattyúzása céljára fejlesztettek ki.

1.B Tesztelési és vizsgálati berendezések

1. Kifejezetten fúróiszap, olajkút-cementek, valamint egyéb, kifejezetten olaj- és gázkutakban történő használatra kifejlesztett és/vagy kidolgozott anyagok mintavételezéséhez, teszteléséhez és tulajdonságainak elemzése céljára kifejlesztett berendezések.

2. Kifejezetten a fúrás során vagy azt követően az olaj- és/vagy gázkútból, illetve a hozzá kapcsolódó kezdeti feldolgozó-berendezésekből vett kőzetminták, folyékony és gázhalmazállapotú minták, valamint más anyagok mintavételezése, tesztelése és elemzése céljára kifejlesztett berendezések.

3. Kifejezetten az olaj- és/vagy gázkutak fizikai és műszaki állapotával kapcsolatos információk gyűjtése és feldolgozása, valamint a tárolórétegek helyszíni tulajdonságainak meghatározása céljára kifejlesztett berendezések.

1.C Anyagok

1. Kifejezetten az olaj- és gázkutak fúrás során történő megerősítésére, a fúrási törmelék felszínre juttatására, valamint a kútban lévő fúróberendezés kenésére és hűtésére kidolgozott fúróiszapok, fúróiszap-adalékok, valamint ezek összetevői.

2. Az olaj- és gázkutakban használt, az ‧API- és ISO-szabványoknak‧ megfelelő cementek és egyéb anyagok.

Műszaki megjegyzés:

Az ‧API- és ISO-szabványok‧ az American Petroleum Institute 10A szabványát és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 10426 szabványát jelentik, amelyek kifejezetten olaj- és gázkutakban való felhasználásra kidolgozott olajkút-cementekre és más anyagokra vonatkoznak.

3. Kifejezetten olaj- és/vagy gázkutakból kitermelt kőolaj fúrása és kezdeti feldolgozása során való használatára kidolgozott korróziógátló, emulziós és habzásgátló anyagok és más vegyipari termékek.

1.D Szoftverek

1. Az olaj vagy gáz jövőbeli rendelkezésre állása megállapításának céljából kifejezetten szeizmikus, elektromágneses, mágneses vagy gravitációs felmérésekből származó adatok gyűjtése és feldolgozása céljára kifejlesztett "szoftverek".

2. Kifejezetten a fúrás és a kitermelés során szerzett információknak az olaj- és gáztelepek fizikai jellemzőinek és viselkedésének vizsgálatához szükséges információk tárolására, elemzésére és értelmezésére kifejlesztett "szoftverek".

3. Kifejezetten a kőolajtermelő és -feldolgozó üzemek, valamint ezek egyedi alegységeinek "felhasználásához" kifejlesztett "szoftverek".

1.E Technológiák

1. Az 1.A.01-1.A.11. pontokban meghatározott berendezések "fejlesztéséhez", "gyártásához" és "felhasználásához""szükséges""technológiák".

NYERSOLAJ FINOMÍTÁSA ÉS FÖLDGÁZ CSEPPFOLYÓSÍTÁSA

2.A Berendezések

1. Hőcserélők és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. kifejezetten a földgáz előhűtéséhez kifejlesztett, 500 m2/m3-t meghaladó felszín/térfogataránnyal rendelkező lemezbordás hőcserélők;

b. kifejezetten földgáz cseppfolyósításához, illetve előhűtéséhez kifejlesztett tekercselt hőcserélők.

2. Anyagok - 120 °C alatti hőmérsékleten történő szállításához használt, 500 m3/h-t meghaladó szállítási kapacitású kriogén szivattyúk és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

3. A 2.A.1. pont által nem meghatározott ‧coldbox‧ és ‧coldbox‧-berendezés.

Műszaki megjegyzés:

A ‧coldbox‧-berendezés speciálisan kialakított, kifejezetten földgáz-cseppfolyósító létesítményekben a cseppfolyósítás során használt berendezés. A ‧coldbox‧ hőcserélőket, csővezetékeket, egyéb műszereket és hőszigetelőket tartalmaz. A ‧coldbox‧-on belüli hőmérséklet - 120 °C alatt van (a földgáz cseppfolyósításához szükséges körülmény). A ‧coldbox‧ funkciója a fent bemutatott berendezés hőszigetelése.

4. - 120 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű cseppfolyósított gázok szállítási termináljaiban használt berendezések és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

5. 50 mm-t meghaladó átmérőjű, rugalmas és nem rugalmas átvezető csövek anyagok - 120 °C alatti szállításához.

6. Kifejezetten cseppfolyósított földgáz szállítására kifejlesztett tengeri járművek.

7. Kifejezetten szennyező anyagok, így sók, szilárd halmazállapotú anyagok és víz nyersolajból történő eltávolítására kifejlesztett elektrosztatikus sótalanító berendezések, valamint kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

8. Valamennyi, kifejezetten vákuumgázolajok vagy vákuummaradékok átalakítására kifejlesztett krakkolóegység - a hidrokrakkolókat is ideértve - és kokszoló, valamint kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

9. Kifejezetten benzin, gázolajpárlatok és kerozin kéntelenítése céljára kifejlesztett hidrogénező egységek, valamint a kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

10. Kifejezetten a kéntelenített benzin magas oktánszámú benzinné való átalakítása céljára kifejlesztett katalitikus reformálók, valamint a kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

11. A szénhidrogén részpárlatok oktánindexének javítását szolgáló finomítóegységek C5-C6 párlatok izomerizálásához, valamint finomítóegységek könnyű olefinek alkilezéséhez.

12. Kifejezetten nyersolaj és üzemanyagok szállítása céljára kifejlesztett, legalább 50 m3/h kapacitású szivattyúk, valamint a kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

13. Legalább 0,2 m külső átmérőjű csövek, amelyek a következő anyagok valamelyikéből készültek: Műszaki megjegyzés: A ‧lyukkorróziós ellenállás egyenérték‧ (PRE) a rozsdamentes acélok és nikkelötvözetek lyukkorózióval vagy hajszálrepedéses korrózióval szembeni korróziós ellenállását mutatja. A rozsdamentes acélok és nikkelötvözetek lyukkoróziós ellenállását elsősorban összetételük révén lehet meghatározni, amely elsősorban: króm, molibdén és nitrogén. A PRE-szám kiszámításához használt képlet: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

a. legalább 23 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél;

b. 33-nál nagyobb ‧lyukkorróziós ellenállás egyenértékkel‧ rendelkező rozsdamentes acélok és nikkelalapú ötvözetek.

14. ‧Csőgörények‧ (csővezeték vizsgálatára alkalmas eszköz(ök)) és a kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

15. Csőgörényindítók és -fogadók csőgörények behelyezésére vagy kivételére.

Műszaki megjegyzés:

A ‧csőgörény‧ jellemzően csővezetékek belülről történő tisztításához, illetve ellenőrzéséhez (korróziós állapot és krakkosodás) használt eszköz, amely a csővezetékben a termék nyomása által halad előre.

16. 1 000 m3-t (1 000 000 litert) meghaladó térfogatú, nyersolaj és üzemanyagok tárolására használt tartályok a következők szerint, valamint a kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek:

a. fixtetős tartályok;

b. úszótetős tartályok.

17. Kifejezetten szénhidrogének, valamint injektáló folyadékok, víz, illetve gáz szállítására kifejlesztett, 50 mm-t meghaladó átmérőjű, rugalmas tenger alatti csövek.

18. Víz fölötti és tenger alatti alkalmazásra és magas nyomásra tervezett rugalmas csövek.

19. Kifejezetten magas oktánszámú benzin könnyű szénhidrátokból történő előállítására kifejlesztett izomerizáló berendezések, valamint a kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

2.B Tesztelési és vizsgálati berendezések

1. Kifejezetten a nyersolaj és üzemanyagok minőségének (tulajdonságainak) tesztelése és elemzése céljára kifejlesztett berendezések.

2. Kifejezetten a sótalanító folyamat ellenőrzése és optimalizálása céljára kifejlesztett határfelület-ellenőrző rendszerek.

2.C Anyagok

1. Dietilén-glikol (CAS 111-46-6), trietilén-glikol (CAS 112-27-6).

2. N-Metil-pirrolidon (CAS 872-50-4), szulfolán (CAS 126-33-0).

3. Kifejezetten fluid katalitikus krakkolásra vagy gázok - ideértve a földgázt is - tisztítására és/vagy szárítására kifejlesztett, természetes vagy mesterséges eredetű zeolitok.

4. Szénhidrogének krakkolásához és átalakításához használt katalizátorok a következők szerint:

a. kifejezetten katalitikus reformáláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt monofém (platina csoport) katalizátorok;

b. kifejezetten katalitikus reformáláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt vegyes fém katalizátorok (platina és más nemesfémek kombinációja);

c. kifejezetten katalitikus kéntelenítési folyamat céljára kifejlesztett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt, molibdénnel bevont kobalt és nikkel katalizátorok;

d. kifejezetten katalitikus hidrokrakkolás céljára kifejlesztett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt palládium, nikkel, króm és volfrám katalizátorok.

5. Kifejezetten a benzin oktámszámának növelése céljára kidolgozott benzinadalékok.

Megjegyzés:

Ez a pont az etil-tercier-butil-éterre (ETBE) (CAS 637-92-3) és a metil-tercier-butil-éterre (MTBE) (CAS 1634-04-4) is vonatkozik.

2.D Szoftverek

1. Kifejezetten a földgáz-cseppfolyósító üzemek, illetve ezek egyedi alegységeinek "felhasználásához" kifejlesztett "szoftverek".

2. Kifejezetten olajfinomító üzemek (az alegységeiket is ideértve) "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához" tervezett "szoftverek".

2.E Technológiák

1. A nyers földgáz kondicionálására és tisztítására szolgáló berendezések "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához""szükséges""technológiák" (szárítás, kéntelenítés, a szennyező anyagok eltávolítása).

2. Földgáz cseppfolyósításához használt "technológiák", a földgáz-cseppfolyósító üzemek "fejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "felhasználásához" szükséges "technológiákat" is ideértve.

3. Cseppfolyósított földgáz szállítására szolgáló berendezések "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához""szükséges""technológiák".

4. Kifejezetten cseppfolyósított földgáz szállítására kifejlesztett tengeri járművek "fejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "felhasználásához""szükséges""technológiák".

5. Nyersolaj és üzemanyagok tárolásához szolgáló tartályok "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához""szükséges""technológiák".

6. Finomítóüzem "fejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "felhasználásához""szükséges""technológiák", például:

6.1. Könnyű olefin benzinné történő átalakításához használt "technológiák".

6.2. A katalitikus reformálás és az izomerizálás technológiái.

6.3. A katalitikus és a termikus krakkolás technológiái.

PETROLKÉMIAI IPAR

3.A Berendezések

1. Reaktorok

a. kifejezetten foszgén (CAS 506-77-4) előállítása céljára kifejlesztett reaktorok és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek;

b. HDI, TDI és MDI előállítása céljára kifejlesztett foszgénezéses reaktorok és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek, másodlagos reaktorok kivételével,;

c. kifejezetten etilén és propilén alacsony (legfeljebb 40 bar) nyomású polimerizációja céljára kifejlesztett reaktorok és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek;

d. kifejezetten EDC (etilén-diklorid) termikus krakkolása céljára kifejlesztett reaktorok és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek, másodlagos reaktorok kivételével;

e. kifejezetten vinilklorid előállítása során történő klórozás és oxiklórozás céljára kifejlesztett reaktorok és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek, másodlagos reaktorok kivételével;

2. Forró, tömény ecetsavnak ellenálló anyagokból álló vékonyfilmes bepárlók és esőfilmes bepárlók és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek, illetve az ezek számára kifejlesztett szoftverek.

3. Sósav elektrolízises bontására szolgáló üzemek és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek, illetve az ezek számára kifejlesztett szoftverek.

4. 5 000 mm-t meghaladó átmérőjű oszlopok és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

5. Kerámiagolyókat vagy -csészéket tartalmazó, legalább 10 mm névleges átmérőjű golyós és csészés szelepek és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

6. 2 MW-nál nagyobb beépített teljesítményű és az API 610 szabványnak megfelelő radiális és/vagy dugattyús kompresszorok.

3.B Tesztelési és vizsgálati berendezések

3.C Anyagok

1. Trinitro-toluol, ammónium-nitrát gyártása és robbanóanyagok gyártása során használt egyéb kémiai és petrolkémiai folyamatok során alkalmazott katalizátorok, illetve az ezek számára kifejlesztett szoftverek.

2. Monomerek, pl. etilén és propilén gyártása során alkalmazott katalizátorok (gőzkrakkoló egységek és/vagy.gas-to-petrochemicals (GTP) egységek), illetve az ezek számára kifejlesztett szoftverek.

3.D Szoftverek

1. Kifejezetten a 3.A pontban meghatározott berendezések "fejlesztésére", "gyártására" vagy "felhasználására" kifejlesztett szoftver.

2. Kifejezetten metanol üzemekben történő használatra kifejlesztett "szoftverek".

3.E Technológiák

1. Gas-to-liquid (GTL) vagy gas-to-petrochemicals (GTP) folyamatok vagy üzemek "fejlesztésére", "gyártására" vagy "felhasználására" szolgáló "technológiák".

2. Ammónia és metanol üzemek gyártására kifejlesztett berendezések "fejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "felhasználásához""szükséges""technológiák".

3. MEG (Monoetilén-glikol), EO (Etilénoxid) / EG (Etilén-glikol) "gyártására" szolgáló "technológiák".

Megjegyzés:

"Technológia" az áruk "fejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "felhasználásához" szükséges egyedi információ. Ez az információ lehet "műszaki adat" vagy "műszaki támogatás".

VII. MELLÉKLET

A 15. cikkben és a 31. cikk (1) bekezdésében említett arany, nemesfémek és gyémánt jegyzéke

HR-kódLeírás
7102Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül
7106Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7108Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban
7109Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
7110Platina megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7111Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
7112Nemesfém vagy nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez

VIII. MELLÉKLET

A 23. cikk (1) bekezdésében említett személyek és szervezetek jegyzéke

A. A nukleáris vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó tevékenységekben részt vevő személyek és szervezetek jegyzéke

Természetes személyek

(1) Fereidoun Abbasi-Davani. Egyéb információ: a védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium (MODAFL) vezető tudományos munkatársa, kapcsolatban áll az alkalmazott fizikai intézettel (Institute of Applied Physics). Közvetlenül együttműködik Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadival.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(2) Dawood Agha-Jani. Tisztsége: a PFEP vezetője (Natanz). Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(3) Ali Akbar Ahmadian. Rangja: altengernagy. Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) vegyes állományának főnöke.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(4) Amir Moayyed Alai. Egyéb információ: részt vesz a centrifugák összeszerelésének és tervezésének irányításában.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(5) Behman Asgarpour. Tisztsége: üzemeltetési igazgató (Arak). Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(6) Mohammad Fedai Ashiani. Egyéb információ: részt vesz az ammónium-uranil-karbonát előállításában és a natanzi urándúsító üzem irányításában.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(7) Abbas Rezaee Ashtiani. Egyéb információ: az AEOI feltárási és bányászati hivatalának vezető tisztviselője.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Tisztsége: az Aerospace Industries Organisation (repülőgép-ipari szervezet, AIO) pénzügyi és költségvetési osztályának vezetője. Egyéb információ: részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(9) Haleh Bakhtiar. Egyéb információ: részt vesz 99,9 %-os tisztaságú magnézium előállításában.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(10) Morteza Behzad. Egyéb információ: részt vesz centrifuga-alkatrészek előállításában.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Tisztsége: az Aerospace Industries Organisation (repülőgép-ipari szervezet, AIO) vezetője. Egyéb információ: részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(12) Ahmad Derakhshandeh. Tisztsége: a Bank Sepah elnöke és ügyvezető igazgatója.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(13) Mohammad Eslami. Titulusa: dr. Egyéb információk: a Defence Industries Training and Research Institute (védelmi ipari képzési és kutatóintézet) vezetője.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(14) Reza-Gholi Esmaeli. Tisztsége: az Aerospace Industries Organisation (repülőgép-ipari szervezet, AIO) kereskedelmi és nemzetközi osztályának vezetője. Egyéb információ: részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Egyéb információ: a MODAFL vezető tudományos munkatársa és a fizikai kutatóközpont (Physics Research Centre, PHRC) korábbi vezetője.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(16) Mohammad Hejazi. Rangja: dandártábornok. Tisztsége: a Baszidzs ellenállási haderő parancsnoka.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(17) Mohsen Hojati. Tisztsége: a Fajr Industrial Group vezetője.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(18) Seyyed Hussein Hosseini. Egyéb információ: az AEOI tisztviselője, részt vesz az araki nehézvizes reaktorral kapcsolatos projektben.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(19) M. Javad Karimi Sabet. Egyéb információ: az ENSZ BT 1747 (2007) sz. határozatával jegyzékbe vett Novin Energy Company vezetője.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Tisztsége: a Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) vezetője.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(21) Ali Hajinia Leilabadi. Tisztsége: a Mesbah Energy Company vezérigazgatója. Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(22) Naser Maleki. Tisztsége: a Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) vezetője. Egyéb információ: Naser Maleki a MODAFL tisztviselőjeként a Shahab-3 ballisztikusrakéta-programot is felügyeli. A Shahab-3 Irán jelenleg használt nagy hatótávolságú ballisztikus rakétája.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(23) Hamid-Reza Mohajerani. Egyéb információ: részt vesz az iszfaháni uránkonverziós létesítmény (UCF) termelésirányításában.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(24) Jafar Mohammadi. Tisztsége: az iráni atomenergia-szervezet (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI) műszaki tanácsadója (az ő feladata a centrifugaszelepek gyártásának irányítása). Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(25) Ehsan Monajemi. Tisztsége: építési projektigazgató, Natanz. Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(26) Mohammad Reza Naqdi. Rangja: dandártábornok. Egyéb információ: a fegyveres erők logisztikai és ipari kutatási személyzetének parancsnokhelyettese, valamint az állami csempészetellenes központ vezetője, részt vesz az 1737 (2006) és 1747 (2007) ENSZ BT-határozatokban kiszabott szankciók megkerülésére tett erőfeszítésekben.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(27) Houshang Nobari. Egyéb információ: részt vesz a natanzi dúsító létesítmény irányításában.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Rangja: altábornagy. Tisztsége: a Malek Ashtar Védelmi Technológiai Egyetem rektora. Egyéb információ: a Malek Ashtar Védelmi Technológiai Egyetem kémia tanszéke a MODALF irányítása alatt áll, és berilliummal végez kísérleteket. Részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(29) Mohammad Qannadi. Tisztsége: az AEOI kutatás-fejlesztésért felelős elnökhelyettese Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(30) Amir Rahimi. Tisztsége: az iszfaháni nukleárisüzemanyag-kutató és -előállító központ (Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center) vezetője. Egyéb információ: az iszfaháni nukleárisüzemanyag-kutató és -előállító központ az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalatának része, amely részt vesz a dúsítással kapcsolatos tevékenységekben.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(31) Javad Rahiqi: Tisztsége: Az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) iszfaháni nukleáris technológiai központjának vezetője (további információ: születési idő: 1954. április 24., születési hely: Marshad).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.6.9. (EU: 2007.4.24.).

(32) Abbas Rashidi. Egyéb információ: részt vesz az urándúsító tevékenységben Natanzban.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(33) Morteza Rezaie. Rangja: dandártábornok. Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda helyettes parancsnoka.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(34) Morteza Safari. Rangja: ellentengernagy. Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészetének parancsnoka.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(35) Yahya Rahim Safavi. Rangja: vezérőrnagy. Tisztsége: parancsnok, Iszlám Forradalmi Gárda (Pasdaran). Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris és ballisztikusrakéta-programjaiban.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(36) Seyed Jaber Safdari. Egyéb információ: a natanzi urándúsító üzem igazgatója.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(37) Hosein Salimi. Rangja: tábornok. Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda légierejének parancsnoka (Pasdaran). Egyéb információ: részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(38) Qasem Soleimani. Rangja: dandártábornok. Tisztsége: a Qods erők parancsnoka.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(39) Ghasem Soleymani. Egyéb információ: a saghandi uránbánya uránbányászati műveleti igazgatója.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(40) Mohammad Reza Zahedi. Rangja: dandártábornok. Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda szárazföldi erőinek parancsnoka.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(41) General Zolqadr. Tisztsége: a biztonsági ügyekért felelős belügyminiszter-helyettes, az Iszlám Forradalmi Gárda tisztje.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

Szervezetek

(1) Abzar Boresh Kaveh Co. (más néven BK Co.). Egyéb információ: a szervezet részt vesz a centrifuga-alkatrészek gyártásában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(2) Amin Industrial Complex: Az Amin Industrial Complex olyan hőmérséklet-szabályozókat keresett, amelyek felhasználhatók a nukleáris kutatásban és az operatív/előállítási létesítményekben. Az Amin Industrial Complex az 1737 (2006) ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett védelmi iparágak szervezetének (Defense Industries Organization, DIO) tulajdonában van, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el.

Cím: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

A következő neveken is ismert: Amin Industrial Compound és Amin Industrial Company.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.6.9.

(3) Ammunition and Metallurgy Industries Group (más néven a) AMIG, b) Ammunition Industries Group). Egyéb információ: a) az AMIG ellenőrzése alá tartozik a "7th of Tir" szervezet; b) az AMIG a védelmi iparágak szervezetének (Defence Industries Organisation, DIO) tulajdonában van és annak ellenőrzése alatt áll.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(4) Armament Industries Group: Az Armament Industries Group (AIG) különböző kézi- és könnyűfegyvereket - többek között nagy- és közepes kaliberű fegyvereket is -, illetve kapcsolódó technológiákat gyárt és szolgáltat. Az AIG beszerzési tevékenységének nagy részét a Hadid Industries Complexen keresztül bonyolítja.

Cím: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2010.6.9.).

(5) Atomic Energy Organisation of Iran (az iráni atomenergia-szervezet, AEOI). Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(6) Bank Sepah és Bank Sepah International. Egyéb információ: a Bank Sepah támogatást nyújt a repülőgép-ipari szervezet (AIO) és az annak ellenőrzése alatt álló szervezetek - köztük a Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) és a Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) - részére.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(7) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Egyéb információ: a) a Saccal System companies leányvállalata, b) e vállalat érzékeny áruk vásárlására tett kísérletet az 1737 (2006) ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett egyik szervezet számára.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(8) Cruise Missile Industry Group (más néven Naval Defence Missile Industry Group).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(9) Defence Industries Organisation (védelmi iparágak szervezete, DIO). Egyéb információ: a) a MODAFL irányítása alatt álló, több szervezetet összefogó szervezet, néhány alárendelt szervezete alkatrészeket gyárt a centrifugaprogramhoz és a rakétaprogramhoz, b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(10) Defense Technology and Science Research Center (védelemipari technológiai és tudományos kutatóközpont, DTSCR): a DTSRC az iráni védelmi kutatás-fejlesztést, termelést, karbantartást, kivitelt és beszerzést felügyelő MODAFL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Cím: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2010.6.9.).

(11) Doostan International Company: A Doostan International Company (DICO) Irán ballisztikusrakéta-programjához szállít alkatrészeket.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.6.9.

(12) Electro Sanam Company (más néven: a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Egyéb információ: az AIO fedőcége, részt vesz a ballisztikusrakéta-programban.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(13) Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (az iszfaháni nukleárisüzemanyag-kutató és -előállító központ, NFRPC) és Esfahan Nuclear Technology Centre (az iszfaháni nukleáris technológiai központ, ENTC). Egyéb információ: az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalatának részét képezik.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(14) Ettehad Technical Group. Egyéb információ: az AIO fedőcége, részt vesz a ballisztikusrakéta-programban.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(15) Fajr Industrial Group. Egyéb információ: a) korábban Instrumentation Factory Plant; b) az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet; c) részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(16) Farasakht Industries: A Farasakht Industries az iráni repülőgépgyártó vállalat (Iran Aircraft Manufacturing Company) tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el, amely viszont a MODAFL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

Cím: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(17) Farayand Technique. Egyéb információ: a) részt vesz Irán nukleáris programjában (centrifugaprogram); b) szerepel a NAÜ jelentéseiben.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(18) First East Export Bank, P.L.C.: A First East Export Bank, PLC a Bank Mellat tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el. Az elmúlt hét évben a Bank Mellat több száz millió dollár értékben tett lehetővé tranzakciókat az iráni nukleáris, rakétaügyi és védelmi szervezetek számára.

Cím: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; cégjegyzékszám: LL06889 (Malajzia).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(19) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (más néven Instrumentation Factories Plant). Egyéb információ: az AIO e szervezeten keresztül próbál felvásárlásokat megvalósítani.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(20) Jabber Ibn Hayan. Egyéb információ: az üzemanyag-ciklussal kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozó AEOI-laboratórium.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3. (EU: 2007.4.24.).

(21) Joza Industrial Co. Egyéb információ: az AIO fedőcége, részt vesz a ballisztikusrakéta-programban.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(22) Kala-Electric (más néven: Kalaye Electric). Egyéb információ: a) a PFEP (Natanz) beszállítója; b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(23) Karaj Nuclear Research Centre (karadzsi nukleáris kutatóközpont). Egyéb információ: az AEOI kutatórészlegének része.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(24) Kaveh Cutting Tools Company: A Kaveh Cutting Tools Company a DIO tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Cím: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(25) Kavoshyar Company. Egyéb információ: az AEOI leányvállalata.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(26) Khorasan Metallurgy Industries. Egyéb információ: a) a DIO-tól függő Ammunition Industries Group (AMIG) leányvállalata, b) részt vesz a centrifuga-alkatrészek gyártásában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(27) M. Babaie Industries: Az M. Babaie Industries az iráni repülőgép-ipari szervezethez (Aerospace Industries Organization, AIO) tartozó Shahid Ahmad Kazemi Industries Grouphoz (korábban Air Defense Missile Industries Group) tartozik. Az AIO ellenőrzi a Shahid Hemmat Industrial Groupot (SHIG) és a Shahid Bagheri Industrial Groupot (SBIG), amelyek tevékenysége a rakétaprogramhoz kapcsolódik, és amelyeket az ENSZ az 1737 (2006) ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett.

Cím: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(28) Malek Ashtar University (Malek Ashtar Egyetem): A MODAFL-en belül a DTRSC alá tartozik. Egyes kutatócsoportjai korábban a fizikai kutatóközponthoz (PHRC) tartoztak. Az iráni atomprogram esetleges katonai dimenziójának tisztázásával foglalkozó NAÜ-ellenőrök nem beszélhettek az egyetem irányítása alatt álló személyzettel, és nem tekinthettek bele az egyetem dokumentumaiba.

Cím: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.6.24. (ENSZ: 2010.6.9.).

(29) Mesbah Energy Company. Egyéb információ: a) az A40 kutatóreaktor (Arak) beszállítója; b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(30) Ministry of Defence Logistics Export (a védelmi logisztikai exporttal foglalkozó minisztérium, MODLEX): A MODLEX Iránban előállított fegyvereket értékesít a világ minden pontjára, ami sérti a fegyverek vagy kapcsolódó termékek értékesítését Irán számára megtiltó 1747 (2007) ENSZ BT-határozat rendelkezéseit.

Cím: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.6.24. (ENSZ: 2010.6.9.).

(31) Mizan Machinery Manufacturing: A Mizan Machinery Manufacturing (3M) a SHIG tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Cím: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran

A következő néven is ismert: 3MG

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.6.24. (ENSZ: 2010.6.9.).

(32) Modern Industries Technique Company: A Modern Industries Technique Company (MITEC) felelős az araki IR-40 nehézvizes reaktor tervezéséért és megépítéséért. A MITEC vezette az IR-40 nehézvizes reaktor megépítéséhez kapcsolódó beszerzéseket.

Cím: Arak, Iran

A következő neveken is ismert: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(33) Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (mezőgazdasági és gyógyászati nukleáris kutatóközpont, NFRPC): Az NFRPC az 1737 (2006) ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett iráni atomenergia-szervezet (AEOI) nagyszabású kutatórészlege. Az NFRPC az AEOI nukleárisüzemanyag-fejlesztési központja, és urándúsítási tevékenységekben is részt vesz.

Cím: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

A következő neveken is ismert: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(34) Niru Battery Manufacturing Company. Egyéb információ: a) a DIO leányvállalata, b) az iráni katonaság számára gyárt hajtóműveket, többek között rakétarendszerekhez.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(35) Novin Energy Company (más néven Pars Novin). Egyéb információ: az AEOI-n belül működik.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(36) Parchin Chemical Industries. Egyéb információ: a védelmi iparágak szervezetének (DIO) tagja.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(37) Pars Aviation Services Company. Egyéb információ: légi járművek karbantartásával foglalkozik.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(38) Pars Trash Company. Egyéb információ: a) részt vesz Irán nukleáris programjában (centrifugaprogram); b) szerepel a NAÜ jelentéseiben.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(39) Pejman Industrial Services Corporation: A Pejman Industrial Services Corporation a SBIG tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Cím: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(40) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Egyéb információ: részt vett az iszfaháni uránkonverziós létesítmény megépítésében.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(41) Qods Aeronautics Industries. Egyéb információ: pilóta nélküli légi járműveket, ejtőernyőket, siklóernyőket, motoros ernyőket stb. gyárt.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(42) Sabalan Company: A Sabalan a SHIG egyik fedőneve.

Cím: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(43) Sanam Industrial Group. Egyéb információ: az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(44) Safety Equipment Procurement (SEP). Egyéb információ: az AIO fedőcége, részt vesz a ballisztikusrakéta-programban.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(45) 7th of Tir. Egyéb információ: a) Irán nukleáris programjában köztudottan közvetlenül részt vevő DIO ellenőrzése alatt álló szervezet; b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): A SAPICO a SHIG egyik fedőneve.

Cím: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Egyéb információ: a) az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet; b) részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Egyéb információ: a) az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet; b) részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(49) Shahid Karrazi Industries: A Shahid Karrazi Industries a SBIG tulajdonában vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Cím: Tehran, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(50) Shahid Satarri Industries: A Shahid Sattari Industries a SBIG tulajdonában vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Cím: Southeast Tehran, Iran

A következő néven is ismert: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(51) Shahid Sayyade Shirazi Industries: A Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) a DIO tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Cím: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(52) Sho'a' Aviation. Egyéb információ: ultrakönnyű repülőgépeket gyárt.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(53) Special Industries Group: A Special Industries Group (SIG) a DIO ellenőrzése alatt áll.

Cím: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.7.24. (ENSZ: 2010.6.9.).

(54) TAMAS Company. Egyéb információ: a) részt vesz a dúsítással kapcsolatos tevékenységekben; b) a TAMAS egy ernyőszervezet, amelyen belül négy leányvállalatot hoztak létre; ezek közül az egyiknek a tevékenységei az urán kitermelésétől kezdve a koncentrálásig terjednek, egy másik pedig uránfeldolgozással, -dúsítással és -hulladékkal foglalkozik.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(55) Tiz Pars: A Tiz Pars a SHIG egyik fedőneve. 2007 áprilisa és júliusa között a Tiz Pars a SHIG nevében megkísérelt beszerezni egy az iráni rakétaprogramban felhasználható öttengelyes lézeres vágó-hegesztőgépet.

Cím: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(56) Ya Mahdi Industries Group. Egyéb információ: az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(57) Yazd Metallurgy Industries: A Yazd Metallurgy Industries (YMI) a DIO ellenőrzése alatt áll.

Cím: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

A következő néven is ismert: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

B. Az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonában lévő, annak ellenőrzése alatt álló, illetve annak nevében eljáró szervezetek

(1) Fater (vagy Faater) Institute: A Khatam al-Anbiya (KAA) leányvállalata. A Fater külföldi beszállítókkal működik együtt iráni IRGC-projektekben, valószínűleg más KAA-vállalatok nevében.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(2) Gharagahe Sazandegi Ghaem: A Gharagahe Sazandegi Ghaem a KAA tulajdonában van, vagy annak ellenőrzése alatt áll.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(3) Ghorb Karbala: A Ghorb Karbala a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(4) Ghorb Nooh: A Ghorb Nooh a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(5) Hara Company: A Ghorb Nooh tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(6) Imensazan Consultant Engineers Institute: A KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: A Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) az IRGC tulajdonában lévő vállalat, amely nagyszabású polgári és katonai építkezési beruházásokkal és egyéb mérnöki tevékenységekkel foglalkozik. Jelentős mértékben részt vesz a passzív védelmi szervezet (Passive Defense Organization) projektjeiben. A KAA leányvállalatai különösen fontos szerepet játszottak a qomi/fordowi urándúsító üzem megépítésében.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(8) Makin: A Makin a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el, továbbá a KAA leányvállalata.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(9) Omran Sahel: A Ghorb Nooh tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(10) Oriental Oil Kish: Az Oriental Oil Kish a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(11) Rah Sahel: A Rah Sahel a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(12) Rahab Engineering Institute: A Rahab a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el, továbbá a KAA leányvállalata.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(13) Sahel Consultant Engineers: A Ghorb Nooh tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(14) Sepanir: A Sepanir a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(15) Sepasad Engineering Company: A Sepasad Engineering Company a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

C. Az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társaságának (IRISL) tulajdonában lévő vagy annak ellenőrzése alatt álló, illetve annak nevében eljáró szervezetek

(1) Irano Hind Shipping Company:

Cím: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(2) IRISL Benelux NV:

Cím: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; héa-azonosítószám: BE480224531 (Belgium).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(3) South Shipping Line Iran (SSL):

Cím: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

IX. MELLÉKLET

A 23. cikk (2) bekezdésében említett személyek és szervezetek jegyzéke

I. A nukleáris vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó tevékenységekben részt vevő személyek és szervezetek jegyzéke A. Személyek B. Szervezetek

NévAzonosító adatokIndokolásA jegyzékbe vétel időpontja
1.Reza AGHAZADEHSzül. idő: 1949.3.15.;
útlevélszám: S4409483; érvényes: 2000.4.26.–2010.4.27., kiállítás helye: Teherán;
diplomata-útlevél száma: D9001950; kiállítva: 2008.1.22., érvényes: 2013.1.21-ig; születési hely: Khoy
Az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) korábbi vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.2007.4.23.
2.Ali DIVANDARI (más néven DAVANDARI)A Bank Mellat (lásd B. rész, 4. pont) igazgatója2010.7.26.
3.Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIANAz NFPC címe: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/IranAz AEOI helyettes vezetője, és az AEOI részét képező Nuclear Fuel Production and Procurement Company (nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalat, NFPC) (lásd B. rész, 30. pont) vezérigazgatója. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel. Az NFPC olyan dúsítással kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik, amelyeket Iránnak a NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács kérésére fel kell függesztenie.2007.4.23.
4.Mojtaba HAERI mérnökA MODAFL iparért felelős helyettes minisztere. Az AIO-t és a DIO-t felügyeli.2008.6.23.
5.Mahmood JANNATIANSzületési idő: 1946.4.21.;
útlevélszám: T12838903
Az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) vezetőhelyettese.2008.6.23.
6.Said Esmail KHALILIPOUR (más néven LANGROUDI)Szül. idő: 1945.11.24.;
szül. hely: Langroud
Az AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.2007.4.23.
7.Ali Reza KHANCHIA nukleáris kutatóközpont címe: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran;
Fax: (+9821) 8021412
Az AEOI teheráni nukleáris kutatóközpontjának (Tehran Nuclear Research Centre, TNRC) vezetője. A NAÜ továbbra is pontosabb tájékoztatást vár Irántól a TNRC-ben végzett plutóniumszétválasztási kísérletekről, többek között arról, hogy a karadzsi hulladéktároló létesítményből (ahol az ezekben a kísérletekben használt szegényített urán tárolására használt konténerek találhatók) származó környezeti mintákban kimutatható a magas dúsítású urán. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.2007.4.23.
8.Ebrahim MAHMUDZADEHAz Iran Electronic Industries ügyvezető igazgatója (lásd B. rész, 20. pont)2008.6.23.
9.Fereydoun MAHMOUDIANSzületett 1943.11.7-én Iránban.
Útlevélszám: 05HK31387, kiállítva: 2002.1.1, Irán, érvényes: 2010.8.7.
2008.5.7-én megszerezte a francia állampolgárságot.
A Fulmen (lásd B. rész, 13. pont) igazgatója2010.7.26.
10.Beik MOHAMMADLU dandártábornokA MODAFL (lásd B. rész, 29. pont) ellátásért és logisztikáért felelős miniszterhelyettese.2008.6.23.
11.Mohammad MOKHBER4th Floor, No 39 Ghandi street Tehran Iran 1517883115Az Ali Hameneï legfőbb vezetőhöz kapcsolódó befektetési alap, a Setad Ejraie alapítvány elnöke. A Sina Bank igazgatótanácsának tagja.2010.7.26.
12.Mohammad Reza MOVASAGHNIAA Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), más néven Cruise Missile Industry Group igazgatója. A szervezetet az ENSZ az 1747 sz. ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vette, az EU pedig felvette a 2007/140/KKBP közös álláspont I. mellékletébe.2010.7.26.
13.Anis NACCACHEA Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal vállalatcsoport ügyvezetője; vállalata megpróbált érzékeny termékeket beszerezni az 1737 (2006) ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett szervezetek számára.2008.6.23.
14.Mohammad NADERI dandártábornokA repülőgép-ipari szervezet (AIO) (lásd B. rész, 1. pont) vezetője. Az AIO érzékeny iráni programokban vesz részt.2008.6.23.
15.Ali Akbar SALEHIKülügyminiszter. Az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) korábbi vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és szerepel az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében.2009.11.17.
16.Mohammad SHAFI'I RUDSARI ellentengernagyA MODAFL (lásd B. rész, 29. pont) koordinációért felelős korábbi miniszterhelyettese.2008.6.23.
17.Abdollah SOLAT SANAAz iszfaháni uránkonverziós létesítmény ügyvezető igazgatója. Ez a létesítmény állítja elő a natanzi dúsító létesítményekben használt alapanyagot (UF6). Ahmadinedzsád elnök Solat Sanát ezen szerepéért 2006. augusztus 27-én különleges kitüntetésben részesítette.2007.4.23.
18.Mohammad AHMADIANKorábban az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) vezetője, jelenleg az AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.2011.5.23.
19.Naser RASTKHAH, mérnökAz AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.2011.5.23.
20.Behzad SOLTANIAz AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.2011.5.23.
21.Massoud AKHAVAN-FARDAz AEOI tervezésért, valamint a nemzetközi és parlamenti ügyekért felelős vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.2011.5.23.
22.Dr. Ahmad AZIZIAz EU által jegyzékbe vett Melli Bank PLC elnökhelyettese és ügyvezető igazgatója.2011.12.1.
23.Davoud BABAEIA védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium alá tartozó, és az ENSZ által jegyzékbe vett Mohsen Fakhrizadeh vezette kutatóintézetnek, a védelmi célú innováció és kutatás szervezetének (SPND) jelenlegi biztonsági vezetője. A NAÜ aggályosnak ítélte az SPND tevékenységét, mivel továbbra is aggályai vannak Irán atomprogramjának esetleges katonai vetületével kapcsolatosan, és Irán elutasítja az e területet érintő együttműködést. Biztonsági vezetőként Babei is felelős azért, hogy nem bocsátottak rendelkezésre információkat, pl. a NAÜ számára.2011.12.1.
24.Hassan BAHADORIAz EU által jegyzékbe vett Arian Bank vezérigazgatója.2011.12.1.
25.Sayed Shamsuddin BORBORUDIAz ENSZ által jegyzékbe vett iráni atomenergia-szervezet vezetőhelyettese, ahol is az ENSZ által jegyzékbe vett Feridun Abbasi Davani beosztottja. Legalább 2002 óta részt vesz Irán nukleáris programjában, korábban többek között az AMAD beszerzési és logisztikai vezetője volt, és ő felelt azért, hogy fedőcégeken, például a Kimia Madanon keresztül berendezéseket és alapanyagokat szerezzenek be Irán nukleárisfegyver-programjához.2011.12.1.
26.Dr. Peyman Noori BROJERDIAz EU által jegyzékbe vett Bank Refah igazgatótanácsának elnöke és ügyvezető igazgatója.2011.12.1.
27.Kamran DANESHJOO (más néven: DANESHJOU)A 2009-es választások óta tudományügyi, kutatási és technológiaügyi miniszter. Irán nem nyújtott tájékoztatást a NAÜ számára arról, hogy milyen szerepet játszik a nukleáris töltetű fejek kifejlesztésére irányuló kutatásokban. Ez része annak, hogy Irán elutasítja a nukleáris programja katonai vetületére következtetni engedő „állítólagos kutatásokkal” kapcsolatos NAÜ-vizsgálatokban való együttműködést, ami magában foglalja az érintett személyekre vonatkozó dokumentumokba való betekintés megtagadását is.
Miniszteri tisztsége mellett Daneshjoo Ahmedinezsád elnök nevében a „passzív védelmi” tevékenységből is kiveszi a részét. A passzív védelmi szervezetet (Passive Defense Organisation) az EU már jegyzékbe vette.
2011.12.1.
28.Dr. Abdolnaser HEMMATIAz EU által jegyzékbe vett Banque Sina vezérigazgatója és ügyvezetője.2011.12.1.
29.Milad JAFARISzületési idő: 1974.9.20.Iráni állampolgár, árukat – főként fémárukat – szolgáltat az SHIG ENSZ által jegyzékbe vett fedőcégei számára. 2010 januárja és novembere között árukat szolgáltatott az SHIG számára. Az áruk egy részét az ENSZ által jegyzékbe vett iráni exportfejlesztési bank (EDBI) teheráni központi fiókján keresztül fizették ki 2010 novemberét követően.2011.12.1.
30.Dr. Mohammad JAHROMIAz EU által jegyzékbe vett Bank Saderat elnöke és ügyvezető igazgatója.2011.12.1.
31.Ali KARIMIANIráni állampolgár, árukat – főként szénszálakat – szolgáltat az ENSZ által jegyzékbe vett SHIG és SBIG számára.2011.12.1.
32.Majid KHANSARIAz ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company ügyvezető igazgatója.2011.12.1.
33.Mahmoud Reza KHAVARIAz EU által jegyzékbe vett Bank Melli ügyvezető igazgatója és igazgatótanácsának elnöke.2011.12.1.
34.Mohammad Reza MESKARIANAz EU által jegyzékbe vett Persia International Bank londoni kirendeltségének vezérigazgatója.2011.12.1.
35.Mohammad MOHAMMADIA MATSA ügyvezető igazgatója.2011.12.1.
36.Dr M H MOHEBIANAz EU által jegyzékbe vett Post Bank ügyvezető igazgatója.2011.12.1.
37.Mohammad Sadegh NASERIA fizikai kutatóintézet (Physics Research Institute, korábbi nevén: alkalmazott fizikai intézet – Institute of Applied Physics) vezetője.2011.12.1.
38.Mohammad Reza REZVANIANZADEHAz EU által jegyzékbe vett Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) ügyvezető igazgatója. Emellett az AEOI tisztviselője is. Ő felügyeli a fűtőanyaggyártó üzem (FMP), a cirkóniumerőmű (ZPP) és az uránkonverziós létesítmény (UCF) számára szükséges érzékeny beszerzéseket végző beszerző vállalatokat és adja ki az ezek kiválasztására szóló ajánlattételi felhívásokat.2011.12.1.
39.A SEDGHIAz EU által jegyzékbe vett Melli Bank PLC elnöke és (non-executive) igazgatósági tagja.2011.12.1.
40.Hamid SOLTANIAz EU által jegyzékbe vett, atomerőmű-építésért felelős irányító vállalat (MASNA) ügyvezető igazgatója.2011.12.1.
41.Bahman VALIKIAz EU által jegyzékbe vett iráni exportfejlesztési bank (Export Development Bank of Iran) ügyvezető igazgatója és igazgatótanácsának elnöke.2011.12.1.
42.Javad AL YASINA robbanásokat és becsapódásokat vizsgáló kutatóintézet (Research Centre for Explosion and Impact vagy METFAZ) vezetője.2011.12.1.
43.S ZAVVARAz EU által jegyzékbe vett Persia International Bank dubai kirendeltségének ügyvezető igazgatója.2011.12.1.
SZÖVEG HIÁNYZIK

II. Islamic Revolutionary Guard Corps - Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) A. Személyek B. Szervezetek

NévAzonosító adatokIndokolásA jegyzékbe vétel időpontja
1.Javad DARVISH-VAND dandártábornok, Iszlám Forradalmi GárdaA MODAFL ellenőrzésért felelős miniszterhelyettese. Ő felel a MODAFL valamennyi létesítményéért és berendezéséért.2008.6.23.
2.Ali FADAVI ellentengernagyAz Iszlám Forradalmi Gárda tengerészetének parancsnoka.2010.7.26.
3.Parviz FATAHSzületett 1961-ben.A Khatam al Anbiya második embere.2010.7.26.
4.Seyyed Mahdi FARAHI dandártábornok, Iszlám Forradalmi GárdaAz 1737 (2006) ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett védelmi iparágak szervezetének (Defence Industries Organisation, DIO) ügyvezető igazgatója.2008.6.23.
5.Ali HOSEYNITASH dandártábornok, Iszlám Forradalmi GárdaA Legfelsőbb Nemzeti Biztonsági Tanács főosztályának vezetője, részt vesz a nukleáris politika kialakításában.2008.6.23.
6.Mohammad Ali JAFARI, Iszlám Forradalmi GárdaAz Iszlám Forradalmi Gárda parancsnoka.2008.6.23.
7.Mostafa Mohammad NAJJAR dandártábornok, Iszlám Forradalmi GárdaIgazságügy-miniszter, a katonai programokért – beleértve a ballisztikusrakéta-programokat is – felelős korábbi MODAFL-miniszter.2008.6.23.
8.Mohammad Reza NAQDI dandártábornokSzületett 1953-ban Nadjafban (Irak).A Basidzs ellenállási haderő parancsnoka.2010.7.26.
9.Mohammad PAKPUR dandártábornokAz Iszlám Forradalmi Gárda szárazföldi erőinek parancsnoka.2010.7.26.
10.Rostam QASEMI (más néven Rostam GHASEMI)Született 1961-ben.A Khatam al-Anbiya parancsnoka.2010.7.26.
11.Hossein SALAMI dandártábornokAz Iszlám Forradalmi Gárda helyettes parancsnoka.2010.7.26.
12.Ali SHAMSHIRI dandártábornok, Iszlám Forradalmi GárdaA MODAFL kémelhárításért felelős miniszterhelyettese, a MODAFL személyi állományának és létesítményeinek biztonságáért felelős.2008.6.23.
13.Ahmad VAHIDI dandártábornok, Iszlám Forradalmi GárdaA védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős miniszter (MODAFL), a MODAFL korábbi vezetőhelyettese.2008.6.23.
14.Azim AGHAJANI (vagy ADHAJANI)Az IRGC tagja, Iránból lőszereket juttatott egy harmadik országba Nigérián keresztül.2011.12.1.
15.Abolghassem Mozaffari SHAMSA Khatam Al-Anbia Construction Headquarters vezetője.2011.12.1.
16.Ali Akbar TABATABAEI (más néven: Sayed Akbar TAHMAESEBI)Az IRGC tagja, Iránból lőszereket juttatott egy harmadik országba Nigérián keresztül.2011.12.1.
17.Ali Ashraf NOURIAz IRGC helyettes parancsnoka, az IRGC politikai osztályának vezetője.2012.1.23.
18.Hojatoleslam Ali SAIDI (más néven: Hojjat- al-Eslam Ali Saidi vagy SaeediA legfőbb vezetőt képviseli az IRGC-nél.2012.1.23.
19.Amir Ali Haji ZADEH (más néven: Amir Ali Hajizadeh)Dandártábornok, az IRGC légierejének parancsnoka.2012.1.23.
NévAzonosító adatokIndokolásA jegyzékbe vétel időpontja
1.Islamic Revolutionary Guard Corps – Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC)Tehran, IranA szervezet felel Irán nukleáris programjáért, és ellátja Irán ballisztikusrakéta-programjának operatív ellenőrzését. Beszerzéseket kísérelt meg Irán ballisztikusrakéta-programjai és nukleáris programjai támogatására.2010.7.26.
2.IRGC Air ForceIrán rövid és közepes hatótávolságú ballisztikusrakéta-készletét kezeli. Az IRGC Air Force, azaz az Iszlám Forradalmi Gárda légierejének vezetője szerepel az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében.2008.6.23.
3.IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile CommandAz IRGC légierejének Al-Ghadir Missile Command elnevezésű szerve egy olyan külön elem az IRGC légierején belül, amely (az 1737. sz. ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett) SBIG-vel együttesen a FATEH 110-es rövid hatótávolságú ballisztikus rakétával, valamint az Ashura közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával dolgozott. Úgy tűnik, ez a szerv gyakorolja a rakéták feletti tényleges operatív ellenőrzést.2010.7.26.
4.Naserin VahidA Naserin Vahid fegyveralkatrészeket gyárt az IRGC nevében. Az IRGC fedőcége.2010.7.26.
5.IRGC Qods ForceTehran, IranAz Iszlám Forradalmi Gárda Qods Force (Qods erők) elnevezésű egysége az Iránon kívüli műveletekért felelős, továbbá Teherán legfőbb külpolitikai eszközéül szolgál a különleges műveletek, valamint a külföldi terroristák és iszlám katonai szervezetek támogatása során. A Hezbollah a Qods Force által szállított rakétákat, hajók elleni irányított rakétákat (ASCM), kézi légvédelmi rendszereket (MANPADS) és pilóta nélküli légi járműveket (UAV) használt a 2006-os izraeli konfliktusban, amelynek során a Qods Force által nyújtott képzésben is részesült e rendszeretek használatával kapcsolatban. Több beszámoló is arra utal, hogy a Qods Force továbbra is képzést nyújt a Hezbollah számára a fejlett fegyverrendszerekkel, légvédelmi rakétákkal és nagy hatótávolságú rakétákkal kapcsolatban, illetve utánpótlást biztosít ezekből. A Qods Force Afganisztán déli és nyugati részén korlátozott mértékben továbbra is támogatást, képzést és finanszírozást nyújt a talibán harcosok számára a halált okozó eszközökkel, így például a kézi fegyverekkel, lőszerekkel, aknavetőkkel és rövid hatótávolságú harctéri rakétákkal kapcsolatban.
A parancsnok ellen ENSZ BT-határozatban előírt szankciókat vezettek be.
2010.7.26.
6.Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (más néven Sepah Nir)A Khatam al-Anbya Construction Headquarters leányvállalata, amely szerepel az 1929. sz. ENSZ BT-határozat jegyzékében. A Sepanir Oil and Gas Engineering Company részt vesz az Irán part menti South Pars gázmezőjének 15–16. kitermelési szakaszával kapcsolatos fejlesztési projektben.2010.7.26.
7.Bonyad Taavon Sepah (más néven: IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, IranAz IRGC Cooperative Foundation néven is ismert Bonyad Taavon Sepahot az IRGC parancsnokai hozták létre az IRGC beruházásainak strukturálása érdekében. Az IRGC ellenőrzése alatt áll. A Bonyad Taavon Sepah kuratóriuma kilenc tagból áll, akik közül nyolcan az IRGC-nek is tagjai. Az említett tisztek közé tartozik az IRGC főparancsnoka, aki egyben a kuratórium elnöke, a legfőbb vezetőnek az IRGC-hez rendelt képviselője, a Baszidzs parancsnoka, az IRGC szárazföldi erőinek parancsnoka, az IRGC légierejének parancsnoka, az IRGC haditengerészetének parancsnoka, az IRGCinformációbiztonsági szervezetének vezetője, az IGRC egy vezető beosztású tisztje, aki a fegyveres erők rendes állományának is tagja, valamint az IRGC egy vezető beosztású tisztje, aki egyben a MODAFL alkalmazottja is.2011.5.23.
8.Ansar Bank (más néven: Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, IranA Bonyad Taavon Sepah azért hozta létre az Ansar Bankot, hogy pénzügyi és hitelszolgáltatásokat nyújtson az IRGC állományának. Az Ansar Bank kezdetben hitelszövetkezetként működött, és 2009 közepén alakult át önálló bankká, miután erre Irán központi bankjától engedélyt kapott. A korábban Ansar al Mojahedin néven ismert Ansar Bank több mint 20 éve áll kapcsolatban az IRGC-vel. Az IRGC tagjai az Ansar Bankon keresztül kapták fizetésüket. Az Ansar Bank emellett speciális előnyökben részesítette az IRGC tagjait, például kedvezményesen vásárolhattak berendezési tárgyakat, és ingyenes vagy kedvezményes árú egészségügyi ellátásban részesülhettek.2011.5.23.
9.Mehr Bank (más néven: Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)204 Taleghani Ave., Tehran, IranA Mehr Bank a Bonyas Taavon Sepah és az IRGC ellenőrzése alatt áll. A Mehr Bank pénzügyi szolgáltatásokat nyújt az IRGC számára. Parviz Fattah (született 1961-ben), a Bonyad Taavon Sepah vezetője által adott nyilvános interjú szerint a Bonyad Taavon Sepah a Baszidzs (az IRGC félkatonai szárnya) támogatása érdekében hozta létre a Mehr Bankot.2011.5.23.
10.Yas AirMehrabad Airport, TehranAz ENSZ és az EU által jegyzékbe vett IRGC Pars Aviation Service Company új neve. 2011-ben a Yas Air Cargo Airlines Iránból Szíriába tartó egyik járatán – annak törökországi átvizsgálásakor – hagyományos fegyvereket találtak.2011.12.1.
11.Behnam Sahriyari Trading CompanyPostacím: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, IranE vállalat 2007 májusában két konténernyi különböző típusú lőfegyvert küldött Iránból Szíriába, megsértve ezzel az 1747 (2007) ENSZ BT-határozat 5. pontjában foglaltakat.2012.1.23.

III. Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL) A. Személyek B. Szervezetek

NévAzonosító adatokIndokolásA jegyzékbe vétel időpontja
1.Mohammad Hossein DajmarSzületési idő: 1956. február 19.
Útlevélszám: K13644968 (Irán), érvényességi idő lejárta: 2013. május.
Az IRISL elnöke és ügyvezető igazgatója. Emellett az IRISL-hez kapcsolódó Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) és Hafiz Darya Shipping Co. (HDS) elnöke is.2011.5.23.
2.Ghasem Nabipour (más néven: M T Khabbazi Nabipour)Születési idő: 1956.1.16. Iráni állampolgár.A Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company ügyvezető igazgatója és részvényese. Ez az EU által jegyzékbe vett Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (más néven: Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) új neve, amely az IRISL hajóinak műszaki üzemeltetését végzi. Nabipour az IRISL hajóüzemeltetési igazgatója.2011.12.1.
3.Naser BateniSzületési idő: 1962.12.16. Iráni állampolgár.Az IRISL korábbi jogi igazgatója és az uniós szankciók hatálya alá tartozó Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS) ügyvezető igazgatója. Az NHL Basic Limited fedőcég ügyvezető igazgatója.2011.12.1.
4.Mansour EslamiSzületési idő: 1965.1.31. Iráni állampolgár.Az uniós szankciók hatálya alá tartozó IRISL Malta Limited (más néven: Royal Med Shipping Company) ügyvezető igazgatója.2011.12.1.
5.Mahamad TalaiSzületési idő: 1953.6.4. Iráni és német állampolgár.Az IRISL Europe ügyvezető igazgatója, az uniós szankciók hatálya alá tartozó HTTS és a szintén uniós szankciók hatálya alá tartozó Darya Capital Administration Gmbh ügyvezető igazgatója. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő vagy annak ellenőrzése alatt álló több fedőcég igazgatója.2011.12.1.
6.Mohammad Moghaddami FARDSzületési idő: 1956. július 19.
Útlevélszám: N10623175 (Irán), kiállítás dátuma: 2007.3.27.; érvényes 2012.3.26-ig.
Az IRISL regionális igazgatója az Egyesült Arab Emírségekben, az uniós szankciók hatálya alá tartozó Pacific Shipping és a szintén uniós szankciók hatálya alá tartozó Great Ocean Shipping Company (más néven: Oasis Freight Agency) ügyvezető igazgatója. Az IRISL EU általi jegyzékbe vételének elkerülése érdekében 2010-ben létrehozta a Crystal Shipping FZE-t.2011.12.1.
7.Captain Alireza GHEZELAYAGHAz EU által jegyzékbe vett Lead Maritime vezérigazgatója, amely a HDSL nevében jár el Szingapúrban. Emellett az EU által szintén jegyzékbe vett Asia Marine Network (az IRISL szingapúri regionális irodája) vezérigazgatója.2011.12.1.
8.Gholam Hossein GolparvarSzületési idő: 1957.1.23. Iráni állampolgár.Az IRISL korábbi kereskedelmi igazgatója, a Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company ügyvezetőigazgató-helyettese és részvényese, az IRISL leányvállalataként működő és uniós szankciók hatálya alá tartozó Sapid Shipping Company ügyvezető igazgatója és részvényese, a HDSL ügyvezetőigazgató-helyettese és részvényese, továbbá a szintén uniós szankciók hatálya alá tartozó Irano-Hind Shipping Company igazgatótanácsának tagja.2011.12.1.
9.Hassan Jalil ZadehSzületési idő: 1959.1.6. Iráni állampolgár.Az uniós szankciók hatálya alá tartozó Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) ügyvezető igazgatója és részvényese. Az IRISL számos fedőcégének bejegyzett részvényese.2011.12.1.
10.Mohammad Hadi PajandSzületési idő: 1950.5.25. Iráni állampolgár.Az IRISL korábbi pénzügyi igazgatója, az uniós szankciók hatálya alá tartozó Irinvestship limited volt ügyvezőigazgató-helyettese és az Irinvestship limited tevékenységeit átvevő Fairway Shipping ügyvezető igazgatója. Az IRISL egyes fedőcégeinek, köztük az uniós szankciók hatálya alá tartozó Lancellin Shipping Companynak és az Acena Shipping Companynak az igazgatója.2011.12.1.
11.Ahmad SarkandiSzületési idő: 1953.9.30. Iráni állampolgár.2011 óta az IRISL pénzügyi igazgatója. Az IRISL több, uniós szankciók hatálya alá tartozó leányvállalatának korábbi ügyvezető igazgatója, több fedőcég létrehozásáért is felelős, amelyek vonatkozásában továbbra is ügyvezető igazgatóként és részvényesként van bejegyezve.2011.12.1.
12.Seyed Alaeddin Sadat RasoolSzületési idő: 1965.7.23. Iráni állampolgár.Az IRISL-csoport jogi igazgatóhelyettese, a Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company jogi igazgatója.2011.12.1.
13.Ahmad TAFAZOLYSzületési idő: 1956.5.27. Szül. hely: Bojnord, Irán.
POB: Bojnord, Iran,
Útlevélszám: R10748186 (Irán), kiállítás dátuma: 2007.1.22.; érvényes 2012.1.22-ig.
Az uniós szankciók hatálya alá tartozó IRISL China Shipping Company (más néven: Santelines vagy Santexlines, Rice Shipping, E-sail Shipping) ügyvezető igazgatója.2011.12.1.
SZÖVEG HIÁNYZIK

X. MELLÉKLET

A 3. cikk (2), (4), (5), (6) és (7) bekezdésében, az 5. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 12. cikk (1) bekezdésében, a 14. cikk (1) bekezdésében, a 18. cikk (1) bekezdésében, a 19. cikk (1) bekezdésében, a 20. cikkben, a 21. cikkben, a 24. cikk (1) bekezdésében, a 25. cikkben, a 26. cikk (1) és (3) bekezdésében, a 27. cikk (1) bekezdésében, a 28. cikkben, a 29. cikk (1) bekezdésében, a 30. cikk (1),(3) és (4) bekezdésében, a 31. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 32. cikk (1) bekezdésében, a 36. cikk (1) bekezdésében, a 37. cikk (1),(2) és (3) bekezdésében, a 39. cikkben, a 40. cikk (1) bekezdésében, valamint a 48. cikk (1) és (2) bekezdésében említett illetékes hatóságokról tájékoztatást adó honlapok és az Európai Bizottság értesítésére szolgáló cím

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission (Európai Bizottság)

Service for Foreign Policy Instruments (Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat)

Office EEAS 02/309 (Iroda: EEAS 02/309)

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0267 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0267&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére