32008L0045[1]

A Bizottság 2008/45/EK irányelve ( 2008. április 4.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metkonazol hatóanyag felhasználásának kiterjesztésére vonatkozó módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2008/45/EK IRÁNYELVE

(2008. április 4.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metkonazol hatóanyag felhasználásának kiterjesztésére vonatkozó módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 2006/74/EK bizottsági irányelv (2) hatóanyagként felvette a metkonazolt a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(2) A metkonazol felvételére irányuló kérelem benyújtásakor a hatóanyag bejelentője, a BASF AG a gombák elleni védekezésre vonatkozó felhasználásról szóló adatokat bocsátott rendelkezésre, amelyek alátámasztották azt az általános következtetést, hogy a metkonazoltartalmú növényvédő szerek várhatóan meg fognak felelni a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott biztonsági követelményeknek. A metkonazolt ezért felvették az említett irányelv I. mellékletébe, azzal a különleges feltétellel, hogy a tagállamok csak gombaölő szerként való használatát engedélyezhetik.

(3) Az egyes mezőgazdasági felhasználásokban a gombák elleni védekezés mellett a bejelentő most a növénynövekedés-szabályozás tekintetében kérelmezi az említett specifikus rendelkezések módosítását. A felhasználás kiterjesztése iránti kérelmét alátámasztandó a bejelentő további információkat bocsátott rendelkezésre.

(4) A bejelentő által benyújtott információkat és adatokat Belgium értékelte. 2007 júliusában arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy következtetése szerint a felhasználás kért kiterjesztése nem jelent további kockázatot azokon túl, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a metkonazolra vonatkozó specifikus rendelkezésekben és az anyagról készített bizottsági felülvizsgálati jelentésben már figyelembe vettek. Ez annál is inkább így van, mivel a kiterjesztés a gombamentesítési felhasználáshoz szükségesnél alacsonyabb mértékű alkalmazásokra terjed ki, miközben a 91/414/EGK irányelv I. mellékletének specifikus rendelkezéseiben meghatározott további paraméterek változatlanok maradnak.

(5) Ezért indokolt a metkonazolra vonatkozó különleges rendelkezések módosítása.

(6) A 91/414/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2008. augusztus 5-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2008. augusztus 6-tól kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 4-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2008/41/EK bizottsági irányelvvel (HL L 89., 2008.4.1. 12. o. ) módosított irányelv.

(2) HL L 235., 2006.8.30., 17. o.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletének 136. sora helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0045 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0045&locale=hu

Tartalomjegyzék