32006L0074[1]

A Bizottság 2006/74/EK irányelve ( 2006. augusztus 21. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a diklórprop-P, a metkonazol, a pirimetanil és a triklopir hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2006/74/EK IRÁNYELVE

(2006. augusztus 21.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a diklórprop-P, a metkonazol, a pirimetanil és a triklopir hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, továbbá tartalmazza a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelendő hatóanyagok jegyzékét. E jegyzék magában foglalja a a diklórprop-P-t, a metkonazolt, a pirimetanilt és a triklopirt.

(2) A szóban forgó hatóanyagok esetében a 451/2000/EK és a 703/2001/EK rendeletben foglalt előírásokkal összhangban értékelték az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat a bejelentő által javasolt felhasználási célok vonatkozásában. Az említett rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, melyek feladata a vonatkozó értékelő jelentések és ajánlások benyújtása az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA) a 451/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban. A diklórprop-P esetében Dánia volt a referens tagállam, és 2003. november 5-én minden vonatkozó információ benyújtásra került. A metkonazol esetében Belgium volt a referens tagállam, és 2004. január 27-én minden vonatkozó információ benyújtásra került. A pirimetanil esetében Ausztria volt a referens tagállam, és 2004. április 15-én minden vonatkozó információ benyújtásra került. A triklopir esetében Írország volt a referens tagállam, és 2003. november 21-én minden vonatkozó információ benyújtásra került.

(3) A tagállamok és az EFSA szakértői vizsgálatnak vetették alá az értékelő jelentéseket, melyeket a triklopir esetében 2005. december 14-én, a diklórprop-P, a metkonazol és a pirimetanil esetében pedig 2006. január 13-án nyújtottak be a Bizottsághoz, az EFSA tudományos jelentései (4) formájában. E jelentéseket a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálta, és 2006. május 23-án véglegesítette a diklórprop-P-ről, a metkonazolról, a pirimetanilről és a triklopirról készített bizottsági felülvizsgálati jelentések formájában.

(4) A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy a diklórprop-P-t, a metkonazolt, a pirimetanilt és a triklopirt tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különösen azon felhasználási célokat illetően, melyeket a Bizottság felülvizsgálati jelentéseiben megvizsgáltak és részleteztek. Ezért helyénvaló e hatóanyagoknak az I. mellékletbe való felvétele annak érdekében, hogy az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit valamennyi tagállamban az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban ki lehessen adni.

(5) E következtetés sérelme nélkül helyénvaló további információkat beszerezni a diklórprop-P-t, a pirimetanilt és a triklopirt érintő egyes specifikus vonatkozásokat illetően. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint feltételekhez lehet kötni valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét. Ezért indokolt előírni, hogy a diklórprop-P-t, a pirimetanilt és a triklopirt további vizsgálatoknak vessék alá a bizonyos kérdések kapcsán elvégzett kockázatértékelés megerősítése céljából, és hogy az erről szóló tanulmányokat a bejelentők nyújtsák be.

(6) Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tagállamoknak és az érdekelt feleknek lehetőségük legyen felkészülni a hatóanyag felvételéből adódó új követelmények teljesítésére.

(7) A 91/414/EGK irányelvben előírt kötelezettségek sérelme nélkül egy hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét követően a tagállamoknak hat hónap áll rendelkezésükre, hogy a diklórprop-P-t, a metkonazolt, a pirimetanilt és a triklopirt tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó, már kiadott engedélyeket felülvizsgálják a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében, valamint az I. mellékletében meghatározott követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében. A tagállamok szükség szerint módosítják, újakkal helyettesítik vagy visszavonják a kiadott engedélyeket a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban. A fenti határidőtől eltérve indokolt hosszabb időt hagyni az egyes növényvédő szerek valamennyi tervezett felhasználására vonatkozó teljes, III. melléklet szerinti dossziénak a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére.

(8) A 3600/92/EGK bizottsági rendelet (5) keretében értékelt hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő korábbi felvétele során szerzett eddigi tapasztalatok szerint nehézségek támadhatnak annak értelmezésében, hogy a már kiadott engedélyek birtokosainak milyen kötelezettségei vannak az adatokhoz való hozzáférést illetően. Ezért a további nehézségek elkerülése érdekében szükségesnek látszik pontosítani a tagállamok kötelezettségeit, különösen azt, hogy meg kell győződniük róla, az engedély birtokosa hozzáférhet-e a szóban forgó irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéhoz. E pontosítás azonban az I. mellékletet módosító, korábban elfogadott irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek birtokosaira.

(9) Helyénvaló ezért a 91/414/EGK irányelv ennek megfelelő módosítása.

(10) Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2007. november 30-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelv előírásainak betartásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint a szóban forgó rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

E rendelkezéseket 2007. december 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1) A tagállamok a 91/414/EGK irányelvvel összhangban 2007. november 30-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják a diklórprop-P-t, a metkonazolt, a pirimetanilt és a triklopirt tartalmazó növényvédő szerek meglévő engedélyeit.

Az említett időpontig a tagállamok megvizsgálják különösen azt, hogy az irányelv I. mellékletében a diklórprop-P-re, a metkonazolra, a pirimetanilra és a triklopirra vonatkozó feltételek a hatóanyaggal kapcsolatos bejegyzés B. részében találhatóak kivételével teljesülnek-e, valamint hogy az engedély birtokosa rendelkezik-e olyan dossziéval, vagy hozzáfér-e olyan dossziéhoz, mely megfelel az irányelv II. mellékletében előírt követelményeknek, az irányelv 13. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, mely diklórprop-P-t, metkonazolt, pirimetanilt és triklopirt tartalmaz oly módon, hogy az az egyedüli hatóanyag vagy pedig egyike azon aktív hatóanyagoknak, melyek mindegyikét legkésőbb 2007. május 31-ig felveszik a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található jegyzékbe, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján, a diklórprop-P-re, a metkonazolra, a pirimetanilra, illetve a triklopirra vonatkozóan, az irányelv I. mellékletében szereplő bejegyzés B. részének figyelembevételével. Ezen értékelés alapján eldöntik, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában meghatározott feltételeknek.

E megállapítást követően a tagállamok:

a) diklórprop-P-t, a metkonazolt, a pirimetanilt és a triklopirt egyedüli hatóanyagként tartalmazó szer esetében szükség szerint legkésőbb 2011. május 31-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b) a diklórprop-P-t, a metkonazolt, a pirimetanilt és a triklopirt több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt 2011. május 31-ig, vagy a módosításra vagy visszavonásra abban (azokban) a szóban forgó irányelvben vagy irányelvekben megállapított időpontok közül a későbbi határidőig, amely(ek) az érintett anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvette(felvették).

4. cikk

Ez az irányelv 2007. június 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 21-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/64/EK bizottsági irányelvvel (HL L 206., 2006.7.27., 107. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 98., 2001.4.7., 6. o.

(4) Az EFSA 52. tudományos jelentése (2006), 1-67. o., A diklórprop-P hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetések (véglegesítve: 2006. január 13-án).

Az EFSA 64. tudományos jelentése (2006), 1-71. o., A metkonazol hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetések (véglegesítve: 2006. január 13-án).

Az EFSA 61. tudományos jelentése (2006), 1-70. o., A pirimetanil hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetések (véglegesítve: 2006. január 13-án).

Az EFSA 56. tudományos jelentése (2005), 1-103. o., A triklopir hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetések (véglegesítve: 2005. december 14-én).

(5) HL L 366., 1992.12.15., 10. o. A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel (HL L 259., 2000.10.13., 27. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat vége a következő bejegyzésekkel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) További részletek a hatóanyagok azonosításáról és specifikációjáról a felülvizsgálati jelentésben találhatók.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0074 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0074&locale=hu

Tartalomjegyzék