A Legfelsőbb Bíróság Mfv.10570/2007/3. számú határozata felmondás jogellenességének megállapítása (RENDES felmondás jogellenességének megállapítása) tárgyában. [1992. évi XXII. törvény (Mt.) 89. §] Bírók: Tallián Blanka, Tálné dr. Molnár Erika, Zanathy János

Mfv.I.10.570/2007/3.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Erdélyi Leonóra ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Havasi Dezső ügyvéd által képviselt alperes ellen rendes felmondás jogellenessége jogkövetkezményei iránt a Győri Munkaügyi Bíróságon M.880/2005. szám alatt megindított és a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 2.Mf.20.037/2007/4. számú ítéletével befejezett perében a jogerős ítélet ellen a felperes részéről előterjesztett felülvizsgálati kérelem folytán - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

í t é l e t e t :

A Legfelsőbb Bíróság a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 2.Mf.20.037/2007/4. számú ítéletét hatályában fenntartja.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek - tizenöt nap alatt - 6000 (hatezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

A felülvizsgálati eljárás illetékét az állam viseli.

I n d o k o l á s

Az üzemvezető munkakört betöltő felperes munkaviszonyát az alperes 2005. május 19. napjától kezdődő 55 nap felmentési idővel 2005. július 13. napjára rendes felmondással megszüntette. A munkáltató a felmondási idő teljes tartamára mentesítette a dolgozót a munkavégzési kötelezettsége alól. A munkáltatói intézkedés indokolása szerint "a piaci kereslet visszaesése miatt szükségessé vált egyrészről az alkalmazott munkavállalók számának csökkentése, és ennek során megvalósuló létszámleépítés, másrészről pedig a súlyozottan speciális szaktudással rendelkező szakemberek megtartása". A munkáltató közlése szerint a "létszámleépítés az Ön munkaszerződésének hatályát, illetve munkakörét is érinti. Ennek megfelelően az Ön munkakörét kénytelenek vagyunk megszüntetni." Az alperes rendes felmondása a fentieken túl hivatkozott 8 pontban a felperesnek a munkaviszonyával összefüggő magatartására is.

A munkáltatói intézkedés ellen a munkavállaló keresetet nyújtott be a munkaügyi bírósághoz, melyben kérte a felmondás jogellenességének a megállapítását, az alperesnek az ítélet jogerőre emelkedéséig elmaradt munkabér, és az Mt. 100. §-ára alapítottan 10 havi átlagkereset megfizetetésére kötelezését.

A Győri Munkaügyi Bíróság M.880/2005/14. számú ítéletében a felperes keresetét elutasította. Az indokolás szerint a munkáltatói rendes felmondás létszámcsökkentéssel összefüggő indoka valós és okszerű, ezért jogszerűen járt el a munkáltató akkor, amikor a felperes munkakörébe tartozó feladatokat megbízási jogviszony keretében az ügyvezetőre bízta.

A felperes fellebbezése folytán eljárt Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 2.Mf.20.037/2007/4. számú ítéletében a munkaügyi bíróság ítéletét helybenhagyta. Az indokolás szerint a munkaügyi bíróság a szükséges bizonyítást lefolytatta, a bizonyítékokat okszerűen értékelte, a releváns tényeket feltárta, és a helyesen megállapított tényállásra alapítottan a jogszabályoknak megfelelő döntést hozott.

A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet, melyben a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, és a keresetének megfelelő döntés meghozatalát kérte. A felülvizsgálati kérelem indokolása szerint a "létszámleépítés a felperesi munkakör megszüntetésével" azt jelenti, hogy a munkáltató megszünteti a felperes által végzett feladatokat, ez a felmondási indok pedig nem felel meg a valóságnak, hiszen termelőüzemben a termelésvezetői feladatok nem szűnnek meg.

Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte annak indokai alapján.

A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 274. §-ának (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül bírálta el.

A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére