32007D0344[1]

2007/344/EK: A Bizottság határozata ( 2007. május 16. ) a spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen belüli harmonizált rendelkezésre állásáról (az értesítés a C(2007) 2085. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. május 16.)

a spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen belüli harmonizált rendelkezésre állásáról

(az értesítés a C(2007) 2085. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/344/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ("rádióspektrum-határozat") (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 676/2002/EK határozat (a továbbiakban: rádióspektrum-határozat) értelmében a tagállamok kötelesek biztosítani, hogy amennyiben a határozat 1. cikkében meghatározott cél eléréséhez szükséges, a nemzeti rádiófrekvencia-felosztási táblázatuk, valamint a rádióspektrum-használattal kapcsolatos jogokra, feltételekre, eljárásokra és díjakra vonatkozó információk közzététele megtörténjen. A tagállamok kötelesek ezeket az információkat folyamatosan frissíteni, és ezen információk nyilvános elérhetősége érdekében kötelesek intézkedni a megfelelő adatbázisok fejlesztéséről, adott esetben a határozat 4. cikke alapján elfogadott vonatkozó harmonizációs intézkedésekkel összhangban.

(2) Egy, a Bizottság megbízásából készített tanulmány (2) megállapította, hogy az eddigi erőfeszítések ellenére a spektrumhasználatra vonatkozó információkat a tagállamok még mindig eltérő részletességgel, különböző formátumban, más és más frissítési gyakorisággal teszik nyilvánosan elérhetővé, és az adatokhoz különböző szintű nehézségek árán lehet hozzáférni. Ezek az eltérések a termékek és a szolgáltatások belső piacán, valamint a termelésben hatással lehetnek az üzletvitelre, a beruházások tervezésére és a döntéshozatalra. A spektrumhasználat feltételeire vonatkozó információk segíthetik a kis- és középvállalkozások (kkv-k) részvételének erősödését, és közvetett módon hozzájárulhatnak az elektronikus hírközlési ágazat fenntartható növekedéséhez általában.

(3) A szükséges információk rendelkezésre állása alapvető jelentőségű a jobb szabályozás szempontjából, mert a szükségtelen korlátozó intézkedések felszámolásához és a frekvenciahasználati jogok kereskedelmének bevezetéséhez világos, megbízható és naprakész információkkal kell rendelkezni a tényleges használatról.

(4) Egy egységes információ-hozzáférési pont kialakításával biztosítható a spektrumra vonatkozó információk egész Közösségen belüli könnyű hozzáférhetősége és felhasználóbarát közzététele. Ahhoz, hogy hatékony lehessen, ennek az információ-hozzáférési pontnak minden tagállamra vonatkozóan ugyanazt a tartalmat kell kínálnia egyeztetett formátumban; kívánatos továbbá, hogy a nemzeti adatbázisokból megvalósuló adatfeltöltés korszerű, automatikus módszerekkel történjen, és az egységes információ-hozzáférési pont nemzeti adatokkal való ellátásához ne kelljen további emberi erőforrást igénybe venni.

(5) A tagállamok és az iparág képviselői alapvetően egyetértenek abban, hogy erre a célra az Európai Rádió-távközlési Hivatal (ERO - European Radiocommunications Office) (3) rendszerét célszerű igénybe venni. Az ERO frekvenciainformációs rendszere (EFIS - ERO Frequency Information System) az interneten keresztül nyilvánosan hozzáférhető, és - amennyiben a kérdéses adatokat a nemzeti igazgatások az adatbázisba feltöltötték - lehetővé teszi, hogy a felhasználók az Európán belül a spektrumhasználattal összefüggésben rendelkezésre álló hivatalos adatok között keresési és összehasonlítási műveleteket végezzenek. Kívánatos, hogy ezt a rendszert valamennyi tagállam használja.

(6) A Bizottság 2005. december 8-án megbízta a CEPT-et (CEPT - European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) annak tanulmányozásával, hogyan lehetne az EFIS-t igénybe venni a Közösségen belül a spektrumhasználatra vonatkozó információk közzététele és az ezen információkhoz való hozzáférés céljából. A megbízás teljesítése során a CEPT arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy az EFIS alkalmas arra, hogy a megbízásban megjelölt céloknak megfelelően az Európai Közösség számára közös információs portálként szolgáljon. A rádióspektrum-bizottság 2006. október 5-én elfogadta a CEPT zárójelentését, és megerősítette a megbízásban megjelölt célokat. A megbízás teljesítése során levont következtetéseket a Közösségben alkalmazni kell.

(7) Az európai spektruminformációs portál nem felváltja, hanem kiegészíti a rádióspektrumra vonatkozó nemzeti adatbázisokat, és európai szintű keresési és összehasonlítási funkciókat biztosító, az adatokat egységes formátumban és részletességgel tartalmazó, egységes információ-hozzáférési pontként új értéket képvisel.

(8) A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ("R&TTE-irányelv") (4) létrehozott Távközlési Megfelelőségértékelési és Piacfelügyeleti Bizottság (TCAM - Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee) erőfeszítéseket tett a rádióinterfész-előírások formai harmonizálása érdekében. Ezek a feltételek a rádióspektrum-határozat 5. cikke alkalmazásában lényeges és közérdeklődésre számot tartó fontos információnak minősülnek, ezért valamennyi tagállamnak hozzáférhetővé kell őket tennie.

(9) A használati jogokra vonatkozó információk előállítása komolyabb erőfeszítést igényelhet a tagállamok részéről, ezek az információk ugyanakkor nagyon fontosak az átlátható és hatékony piacalapú spektrumpolitika szempontjából. A tagállamoknak ezen információk rendelkezésre bocsátásához némi haladékra lehet szükségük.

(10) Az információkhoz való könnyű hozzáférést az üzleti titoktartásra vonatkozó, különösen pedig az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ("keretirányelv") (5) foglalt közösségi szabályok szabta keretek között valamennyi érintett számára biztosítani kell.

(11) Ezt a határozatot a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (6), illetőleg az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ("elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv") (7) összhangban, a személyes adatok védelmére vonatkozóan előírt elveket és követelményeket teljes mértékben tiszteletben tartva kell végrehajtani és alkalmazni.

(12) A megbízásban megjelölt célok maradéktalan teljesülése érdekében bizonyos időközönként ellenőrizni kell, hogy az EFIS mennyire elégíti ki a tagállamok és a közvélemény igényeit.

(13) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a rádióspektrum-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ennek a határozatnak az a célja, hogy egy közös információ-hozzáférési pont kialakításával és az információk formátumának és tartalmának összehangolásával harmonizálja a rádióspektrum használatára vonatkozó információk Közösségen belüli rendelkezésre állását.

2. cikk

A tagállamok közös hozzáférési pontként kötelesek az Európai Rádiótávközlési Hivatal (ERO) frekvenciainformációs rendszerét (EFIS) igénybe venni abból a célból, hogy, az internet segítségével összehasonlítható adatokat bocsássanak a közvélemény rendelkezésére a spektrumnak az egyes tagállamokban érvényes használatáról.

3. cikk

(1) A tagállamok a rádióspektrum területükön megvalósuló használatáról a következő adatokat kötelesek az EFIS-be feltölteni:

a) frekvenciasávonként:

- a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiadott Rádiószabályzatban meghatározottaknak megfelelően a rádiószolgálati felosztást,

- az EFIS-ben érvényes kategóriáknak megfelelő alkalmazásokat,

- az I. mellékletben meghatározott formátumnak megfelelően a rádióinterfész-előírásokat,

- a II. mellékletnek megfelelően az egyedi használati jogokat;

b) a rádióspektrum használatára vonatkozóan általában:

- annak a nemzeti kapcsolattartó pontnak az adatait, amely képes megválaszolni a közvélemény kérdéseit az európai spektruminformációs portálon nem elérhető nemzeti szintű spektruminformációk körében, illetőleg tájékoztatást adni a használati jogok nemzeti kijelölési folyamatának eljárásrendjéről és feltételeiről,

- a nemzeti spektrumpolitikát és spektrumstratégiát (ha van ilyen) jelentés formájában.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben felsorolt információkat 2010. január 1-jéig legalább évente egyszer, azt követően legalább évente kétszer kötelesek frissíteni. Az ehhez szükséges adatfeltöltést az interneten keresztül manuálisan vagy előírt adatcsere-formátumot követve automatikus adatfeltöltő mechanizmus alkalmazásával kell végezni.

4. cikk

A tagállamok kötelesek értesíteni a Bizottságot, ha úgy látják, hogy az EFIS többé nem képes azt a műszaki kapacitást, integritást és megbízhatóságot nyújtani, amely egy közös információ-hozzáférési ponttól elvárható.

5. cikk

Ez a határozat 2008. január 1-jén lép hatályba.

Az egyedi használati jogokra vonatkozó információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

6. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 16-án.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja

(1) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(2) Study on information on the allocation, availability and use of radio spectrum in the Community, IDATE, 2005. február (Tanulmány a rádióspektrum Közösségen belüli felosztására, elérhetőségére és használatára vonatkozó információkról).

(3) Az ERO az Európai Rádiótávközlési Hivatal létrehozásáról szóló, Hágában 1993. június 23-án megkötött egyezménnyel létrehozott nemzetközi szervezet.

(4) HL L 91., 1999.4.7., 10. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(5) HL L 108., 2002.4.24., 33. o.

(6) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(7) HL L 201., 2002.7.31., 37. o. A 2006/24/EK irányelvvel (HL L 105., 2006.4.13., 54. o.) módosított irányelv.

I. MELLÉKLET

A rádióinterfész-előírások formátuma

A tagállamok vagy a vonatkozó szabvány megjelölésével, vagy szöveges ismertetéssel, az esetleg szükséges megjegyzések kíséretében a következő paramétereket kötelesek megadni:

1. csatornaelrendezés;

2. moduláció/elfoglalt sávszélesség;

3. duplexirány/duplextávolság;

4. adási teljesítmény/teljesítménysűrűség;

5. a csatorna-hozzáférés és a csatornafoglalás szabályai;

6. engedélyezési mód;

7. az 1999/5/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdése szerinti további alapvető követelmények;

8. a frekvenciatervezés kiinduló feltételei.

II. MELLÉKLET

A használati jogokra vonatkozó információk formátuma

A használati jogokra vonatkozó információkat elegendő az elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára igénybe vett azon frekvenciasávokra megadni, amelyekben a használati jogok a 2002/21/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése értelmében átruházhatók, illetőleg amelyekben a 2002/20/EK irányelv értelmében a használati jogok megadása versenyeztetési vagy összehasonlító kiválasztási eljárással történik.

Az érintett frekvenciasávokra vonatkozóan a tagállamok a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelv, valamint az üzleti titoktartásra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok követelményeivel összhangban kötelesek megadni:

1. a rádiófrekvencia jogosultjának személyét;

2. a jog lejárati napját vagy ennek hiányában a jog fennállásának várható időtartamát;

3. a jog területi hatályát legalább annak megjelölésével, hogy helyi (vagyis egy állomásra vonatkozó), regionális vagy országos jogról van-e szó;

4. azt, hogy a jog átruházható-e.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0344 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0344&locale=hu

Tartalomjegyzék