31997L0069[1]

A Bizottság 97/69/EK irányelve (1997. december 5.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő huszonharmadik hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 97/69/EK irányelve

(1997. december 5.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő huszonharmadik hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 95/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [1] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 28. cikkére,

mivel a 67/548/EGK irányelv I. melléklete egy listát tartalmaz a veszélyes anyagokról, az egyes anyagokkal vagy anyagcsoportokkal kapcsolatos osztályozás és címkézés részleteivel együtt;

mivel laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy bizonyos mesterséges üveg(szilikát)szálaknak karcinogén hatásuk van; mivel járványtani vizsgálatok aggodalmat keltettek a mesterséges üveg(szilikát)szálak egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatban;

mivel az ezen irányelv I. mellékletében lévő veszélyes anyagok listáját ezért át kell dolgozni és ki kell bővíteni, különös tekintettel arra, hogy az tartalmazza a mesterséges üveg (szilikát) szálakat; mivel ennek következtében módosítani kell az I. melléklet előszavát azért, hogy az tartalmazza a mesterséges üveg(szilikát)szálak azonosításával, osztályozásával és címkézésével kapcsolatos megjegyzéseket és részleteket;

mivel a tudomány jelenlegi állása szerint bizonyos körülmények között indokoltnak látszik néhány mesterséges üveg(szilikát)szál kivétele a rákkeltő anyagok közé való besorolásból; mivel e lehetőséget felül kell vizsgálni a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevételével, különösen a rákkeltő tulajdonságok vizsgálata területén;

mivel az "EGK" rövidítés megjelenik a 67/548/EGK irányelv I. és VI. mellékletének bizonyos rendelkezéseiben;

mivel az Európai Unióról szóló szerződés G. cikke az "Európai Gazdasági Közösség" kifejezést az "Európai Közösség" kifejezéssel helyettesítette; mivel ezért, az "EGK" rövidítés helyébe az "EK" rövidítés lép a fent említett rendelkezésekben;

mivel a 96/56/EK irányelv ennek megfelelően módosította a 67/548/EGK irányelv 21. és 23. cikkét és 2000. december 31-ig engedélyezi azon veszélyes anyagok forgalomba hozatalát, amelyek címkéin "EGK-szám" és "EGK-címke" szavak szerepelnek;

mivel ezen irányelv rendelkezései összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 65/548/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az előszó

"nómenklatúra"

című fejezetének (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A 23. cikk (2) bekezdésének a) pontja előírja, hogy az I. mellékletben lévő anyagok esetében a címkén feltüntetendő anyagnév a mellékletben megadott valamely megnevezés legyen. Bizonyos anyagok esetében további információkat tüntettek fel szögletes zárójelekben az anyag azonosításának elősegítése érdekében. E további információ nem szükségszerűen szerepel a címkén.";

b) Az előszóban az A. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"A. megjegyzés:

Az anyag nevét az I. mellékletben megadott megnevezések egyikének formájában kell szerepeltetni a címkén [ld. a 23. cikk (2) bekezdésének a) pontja].

Az I. mellékletben helyenként szerepel a "... vegyület". vagy "..... sók". formájú általános megnevezés. Ebben az esetben az ilyen anyagot gyártó vagy forgalmazó személynek fel kell tüntetnie a címkén a pontos nevet, kellő figyelmet fordítva az előszó "Nómenklatúra". című fejezetében foglaltakra.

Például: a BeCl2 esetében: berillium-klorid".

c) Az előszó a következő Q. és R. megjegyzéssel egészül ki:

"Q. megjegyzés:

A karcinogénként való osztályozást nem kell alkalmazni, ha az anyag teljesíti a következő feltételek egyikét:

- rövid ideig tartó inhalációs bioperzisztencia teszt kimutatta, hogy a 20 μm-nél hosszabb rostok súlyozott felezési ideje kevesebb 10 napnál,

- rövid ideig tartó intratracheális instillációs bioperzisztencia teszt kimutatta, hogy a 20 μm-nél hosszabb rostok súlyozott felezési ideje kevesebb 40 napnál,

- megfelelő intraperitoneális tesztben nem bizonyítottak karcinogén hatást,

- hosszú ideig tartó inhalációs tesztben daganatkeltő hatást nem mutattak ki.

R. megjegyzés:

A karcinogénként való osztályozást nem kell alkalmazni azokra a rostokra, amelyek átlagos geometriai átmérővel súlyozott hossza mínusz két standard hiba, nagyobb, mint 6 μm".

d) Ezen irányelv szövege a mellékletben szereplő anyagokkal egészül ki.

e) Az "EGK-számra" történő minden hivatkozás helyébe az "EK-szám" lép.

2. A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az "EGK-szám"-ra történő minden hivatkozás helyébe az "EK-szám" lép.

b) Az "EGK-címkére" történő minden hivatkozás helyébe az "EK-címke" lép.

2. cikk

Ezen irányelv hatályba lépésétől számított 5 éves időtartam során a Bizottság értékeli a tudomány fejlődését, és intézkedéseket hoz a Q. megjegyzés elhagyására vagy módosítására.

3. cikk

(1) 1998. december 16-ig a tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) Az 1. cikk ellenére a tagállamok 2000. december 31-ig megengedik az olyan anyagok forgalomba hozatalát, amelyek címkéje "EGK-szám" szavakat vagy "EGK-címke" szavakat tartalmaz.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. december 5-én.

a Bizottság részéről

Ritt Bjerregaard

a Bizottság tagja

[1] HL L 236., 1996.9.18., 35. o.

[2] HL L 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0069 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0069&locale=hu

Tartalomjegyzék