Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32002L0077[1]

A Bizottság 2002/77/EK irányelve (2002. szeptember 16.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyrőlEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2002/77/EK irányelve

(2002. szeptember 16.)

az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 86. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb az 1999/64/EK irányelvvel [1] módosított, a távközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 1990. június 28-i 90/388/EGK bizottsági irányelvnek [2] több alkalommal jelentős módosítására került sor. Lévén, hogy további módosítások szükségesek, az érthetőség érdekében az említett irányelvet át kell dolgozni.

(2) A Szerződés 86. cikke alapján a Bizottság feladata, hogy biztosítsa, hogy a tagállamok a közvállalkozások és a különleges vagy kizárólagos jogokat élvező vállalkozások esetében tegyenek eleget a közösségi jogból eredő kötelezettségeiknek. A 86. cikk (3) bekezdése alapján a Bizottság pontosan meghatározhatja és egyértelművé teheti az ugyanazon cikkből eredő kötelezettségeket, és ennek keretében megszabhatja azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Bizottság az említett bekezdés által számára megállapított felügyeleti kötelezettségét hatékonyan gyakorolni tudja.

(3) A 90/388/EGK irányelv megkövetelte a tagállamoktól, hogy - kezdetben a beszédalapú telefonszolgáltatásokon, a műholdas szolgáltatásokon és a mobil rádiótávközlési szolgáltatásokon kívüli szolgáltatások tekintetében - szüntessék meg a távközlési szolgáltatások nyújtására vonatkozó különleges és kizárólagos jogokat, majd fokozatosan megteremtette a teljes versenyt a távközlési piacon.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács a Szerződés 95. cikke alapján e téren számos irányelvet fogadott el, amelyek célja elsősorban az volt, hogy egy szabad versenypiaci környezetben a nyílt hálózatellátás bevezetése és az egyetemes szolgáltatásnyújtás révén létrehozzák a távközlési szolgáltatások belső piacát. Az említett irányelveket 2003. július 25-i hatállyal - vagyis az elektronikus hírközlő hálózatokra és elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó új keretszabályozás alkalmazásának időpontjától kezdődő hatállyal - hatályon kívül kell helyezni.

(5) Az új elektronikus hírközlési keretszabályozás egy általános irányelvből - az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvből (keretirányelv) [3] - és négy egyedi irányelvből áll, amelyek a következők: az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (engedélyezési irányelv) [4], az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (hozzáférési irányelv) [5], az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) [6], valamint az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) [7].

(6) Az európai távközlési piacok liberalizációjának folyamatában és e piacok fokozatos megnyitása során 1990 óta tapasztalt fejlemények tükrében, a 90/388/EGK irányelvben és annak módosító jogszabályaiban használt egyes fogalommeghatározásokat a távközlés terén elért legfrissebb technológiai vívmányokhoz kell igazítani, vagy pedig - az információtechnológiai ipart, valamint a média- és távközlési ágazatokat az utóbbi években formáló konvergenciajelenség figyelembevétele érdekében - más fogalommeghatározásokkal kell felváltani. Egyes rendelkezések szövegezését - alkalmazásuk megkönnyítése érdekében -, ha lehetséges, egyértelművé kell tenni, figyelembe véve adott esetben a Szerződés 95. cikke alapján elfogadott, megfelelő irányelveket és a módosított 90/388/EGK irányelv végrehajtása során szerzett tapasztalatokat.

(7) Ez az irányelv "elektronikus hírközlési szolgáltatások" - at és "elektronikus hírközlő hálózatok" - at említ a korábban használatos "távközlési szolgáltatások" és "távközlő hálózatok" kifejezések helyett. Ezek az új fogalommeghatározások nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a konvergenciajelenséget figyelembe lehessen venni oly módon, hogy valamennyi olyan elektronikus hírközlési szolgáltatást és/vagy elektronikus hírközlő hálózatot, amely jelek vezetéken, rádióhullámon, optikai vagy egyéb elektromágneses úton történő továbbításához kapcsolódik (azaz helyhez kötött, vezeték nélküli, kábeltelevízió-, illetve műholdas hálózatokat) egyetlen fogalommeghatározásban lehessen összefoglalni. Ennek megfelelően a rádió- és televízióműsorok átvitelét és terjesztését elektronikus hírközlési szolgáltatásként kell elismerni, az ilyen átvitelhez és terjesztéshez használt hálózatokat pedig hasonlóképpen elektronikus hírközlő hálózatként kell elismerni. Egyértelművé kell tenni továbbá, hogy az elektronikus hírközlő hálózatok új fogalommeghatározása magában foglalja az olyan üvegszálas hálózatokat is, amelyek lehetővé teszik harmadik személyek számára, hogy saját kapcsoló vagy útválasztó eszközük segítségével jeleket továbbítsanak.

(8) Ezzel összefüggésben egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamok - (amennyiben még nem tették meg) - nemcsak az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására szolgáló, hanem valamennyi elektronikus hírközlő hálózattal kapcsolatos kizárólagos és különleges jogokat kötelesek megszüntetni, és kötelesek garantálni a vállalkozások számára, hogy jogosultak legyenek ilyen szolgáltatások nyújtására, a 2002/19/EK, 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül. Az elektronikus hírközlő hálózatok fogalommeghatározásának azt is tartalmaznia kell, hogy a tagállamok nem korlátozhatják az üzemeltetők kábelhálózat létrehozására, bővítésére és/vagy rendelkezésre bocsátására vonatkozó jogát azzal az indokkal, hogy az adott hálózatot rádió- vagy televízióműsorok terjesztésére lehetne használni. Különösen azok a különleges és kizárólagos jogok, amelyek az elektronikus hírközlő hálózatok televíziójel-átvitelre és -szétosztásra történő felhasználását korlátozzák, ellentétesek az EK-Szerződés 86. cikke (1) bekezdésének - az EK-Szerződés 43. cikkével (letelepedési jog) és/vagy 82. cikkének b) pontjával együttesen értelmezett - rendelkezéseivel annyiban, amennyiben lehetővé teszik, hogy egy erőfölényben lévő vállalkozás a gyártást, az értékesítést vagy a műszaki fejlesztést a fogyasztók kárára korlátozza. Ez azonban nem sérti azokat a különös szabályokat, amelyeket a tagállamok a közösségi joggal összhangban, és különösen a 97/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [8] módosított, a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi irányelvvel [9] összhangban, a nagyközönségnek szánt audiovizuális műsorok szétosztásának szabályozása tárgyában fogadtak el.

(9) Az arányosság elve alapján a tagállamoknak a továbbiakban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok létesítésére és működtetésére vonatkozóan nem egyedi engedélyezési rendszert, hanem általános felhatalmazási rendszert kell alkalmazniuk. Ezt követeli meg a 2002/20/EK irányelv is, amely szerint általános felhatalmazás, és nem egyedi engedély alapján kell az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat és elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltatni. A sértett fél számára biztosítani kell a jogot arra, hogy az őt elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásában vagy elektronikus hírközlő hálózat szolgáltatásában akadályozó határozatot független testület előtt megtámadhassa, és végső esetben bírósághoz fordulhasson. A közösségi jog alapelve az, hogy mindenki hatékony jogvédelemre tarthasson igényt, amennyiben egy állami intézkedés valamely irányelv rendelkezései által biztosított jogát sérti.

(10) A közigazgatási szervek meghatározó befolyást gyakorolhatnak a közvállalkozások magatartására akár a vállalkozás alapszabályai, akár a részesedések eloszlásának módja révén. Ezért amennyiben a tagállamok olyan vertikálisan integrált hálózatüzemeltetők felett rendelkeznek ellenőrzéssel, amelyek különleges vagy kizárólagos jogok alapján létesített hálózatokat üzemeltetnek, az adott tagállamoknak - a Szerződés versenyszabályai megsértésének elkerülése érdekében - biztosítaniuk kell azt, hogy az ilyen üzemeltetők, amennyiben erőfölényben vannak az érintett piacon, saját tevékenységeik javára ne alkalmazzanak diszkriminációt. Ezért a tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük azért, hogy megakadályozzák az ilyen vertikálisan integrált üzemeltetők és azok versenytársai közötti diszkriminációt.

(11) Ennek az irányelvnek a mobil és a személyi távközlés tekintetében a 90/388/EK irányelv módosításáról szóló, 1996. január 16-i 96/2/EK bizottsági irányelvből [10] származó elvet is egyértelművé kell tennie azáltal, hogy a tagállamok számára elő kell írnia, hogy nem adhatnak kizárólagos vagy különleges jogokat a rádiófrekvenciák használatára, és az e frekvenciák használatára vonatkozó jogokat objektív, megkülönböztetéstől mentes és átlátható eljárások alapján kell odaítélniük. Ez nem érintheti azokat a tagállamok által - általános érdekű célok érdekében a közösségi joggal összhangban - elfogadott különös kritériumokat és eljárásokat, amelyek a fenti jogoknak a rádióműsor- és televízióműsor-tartalomszolgáltatók részére történő odaítélésére vonatkoznak.

(12) A 2002/22/EK irányelv szerinti minden olyan nemzeti rendszernek, amely az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek teljesítése nettó költségeinek megosztására szolgál, objektív, átlátható és megkülönböztetéstől mentes kritériumokon kell alapulnia, és összhangban kell lennie az arányosság és a lehető legkisebb piactorzulás alapelvével. A lehető legkisebb piactorzulás azt jelenti, hogy a hozzájárulások beszedését úgy kell biztosítani, hogy a végfelhasználókra rótt pénzügyi teher a lehető legkisebb legyen, például a hozzájárulások lehető legszélesebb körben történő megosztásával.

(13) Amennyiben a nemzetközi műholdas szervezeteket létrehozó nemzetközi egyezményekből származó jogok és kötelezettségek nem egyeztethetők össze a Szerződés versenyszabályaival, a tagállamoknak - az EK-Szerződés 307. cikkével összhangban - meg kell tenniük a megfelelő lépéseket az ilyen összeegyeztethetetlenség kiküszöbölése végett. Ebben az irányelvben ezt a kötelezettséget egyértelművé kell tenni, mivel a 94/46/EK irányelv [11] 3. cikke csupán azt írta elő a tagállamoknak, hogy "közöljék a Bizottsággal" az ilyen összeegyeztethetetlenségre vonatkozó adataikat. Ezen irányelv 11. cikkének egyértelművé kell tennie a tagállamokat terhelő azon kötelezettséget, amely szerint az említett nemzetközi egyezmények folytán még mindig hatályban lévő valamennyi korlátozást meg kell szüntetniük.

(14) Ennek az irányelvnek fenn kell tartania a tagállamok számára az 1999/64/EK irányelvben megállapított kötelezettséget, hogy biztosítható legyen az, hogy az elektronikus hírközlő hálózatokat és nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat nyújtó, a piacon erőfölényben lévő szolgáltatók nyilvános elektronikus hírközlő hálózatukat és kábeltelevízió-hálózatukat külön jogi személyekként működtessék.

(15) Ez az irányelv nem sértheti a tagállamok azon kötelezettségeit, amelyek szerint a korábbi irányelvek végrehajtására az I. melléklet B. részében megadott határidőket be kell tartaniuk.

(16) A tagállamok kötelesek a Bizottságot minden olyan információval ellátni, amely szükséges annak igazolásához, hogy meglévő nemzeti végrehajtási jogszabályaik tükrözik azokat a fogalmi pontosításokat, amelyeket ez az irányelv a 90/388/EK, a 94/46/EK, a 95/51/EK [12], a 96/2/EK, a 96/19/EK [13] és az 1999/64/EK irányelvhez képest tartalmaz.

(17) A fentiekre tekintettel a 90/388/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "elektronikus hírközlő hálózat": olyan átviteli rendszer és adott esetben kapcsoló vagy útválasztó eszköz, valamint egyéb erőforrás, amely lehetővé teszi a vezetéken, rádióhullámon, optikai vagy egyéb elektromágneses úton történő jelátvitelt, beleértve a műholdas hálózatokat, a helyhez kötött (vonal- és csomagkapcsolt, beleértve az Internetet) és mobil földi hálózatokat, az elektromos vezetékrendszereket annyiban, amenynyiben azokat jelek továbbítására használják, a rádióműsor- és televízióműsor-terjesztő hálózatokat, valamint a kábeltelevízió-hálózatokat, a továbbított információtípusra tekintet nélkül;

2. "nyilvános hírközlő hálózat": teljes egészében vagy nagyrészt nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására használt elektronikus hírközlő hálózat;

3. "elektronikus hírközlési szolgáltatás": olyan, általában díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás, amely teljes egészében vagy nagyrészt elektronikus hírközlő hálózaton történő jelátvitelből áll, beleértve a műsorterjesztő hálózatokon nyújtott távközlési szolgáltatásokat és átviteli szolgáltatásokat, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások segítségével történő tartalomszolgáltatást, illetve az ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést biztosító szolgáltatásokat; nem foglalja magában a 98/34/EK irányelv 1. cikkében meghatározott olyan, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat, amelyek teljes egészében vagy nagyrészt nem elektronikus hírközlő hálózaton történő jelátvitelből állnak;

4. "nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás": a nyilvánosság rendelkezésére álló elektronikus hírközlési szolgáltatás;

5. "kizárólagos jogok": olyan jogok, amelyeket egy tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés révén egyetlen vállalkozásnak biztosít arra vonatkozóan, hogy egy adott földrajzi területen belül elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtson vagy elektronikus hírközlési tevékenységet végezzen;

6. "különleges jogok": olyan jogok, amelyeket egy tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés révén korlátozott számú vállalkozásnak biztosít, amely rendelkezés egy adott földrajzi területen belül:

a) nem objektív, nem arányos és megkülönböztetéstől nem mentes kritériumok alapján kijelöli azon vállalkozásokat, illetve legalább kettőre korlátozza azon vállalkozások számát, amelyek elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújthatnak vagy elektronikus hírközlési tevékenységet folytathatnak;

b) a fenti kritériumoktól eltérően olyan, törvényben vagy rendeletben előírt előnyöket biztosít egyes vállalkozásoknak, amelyek jelentős mértékben befolyásolják más vállalkozások lehetőségét arra, hogy ugyanazon földrajzi területen belül, lényegében azonos feltételek mellett, ugyanazon elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtsák, vagy ugyanolyan elektronikus hírközlési tevékenységet végezzenek;

7. "műholdas földiállomás-hálózat": műholdon keresztül egymással együttműködő két vagy több földi állomásból álló konfiguráció;

8. "kábeltelevízió-hálózat": olyan, alapvetően vezetékes infrastruktúra, amely elsődlegesen a közönségnek szóló rádió- vagy televízióműsorok átvitele és terjesztése céljából jött létre.

2. cikk

Elektronikus hírközlő hálózatokra és elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó kizárólagos és különleges jogok

(1) A tagállamok nem adhatnak és nem tarthatnak fenn kizárólagos és különleges jogokat elektronikus hírközlő hálózatok létesítésére és/vagy szolgáltatására, valamint nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására vonatkozóan.

(2) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy minden vállalkozás jogosult legyen elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására, illetve elektronikus hírközlő hálózatok létesítésére, bővítésére és szolgáltatására.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy - a 2002/19/EK, a 2002/20/EK, a 2002/21/EK és a 2002/22/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül - az elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói által létesített elektronikus hírközlési hálózatokon keresztül, illetve a harmadik személy által rendelkezésre bocsátott infrastruktúrán keresztül, illetve hálózatok, egyéb eszközök vagy telephelyek közös használata útján történő nyújtására vonatkozóan semmilyen korlátozás bevezetésére, illetve fenntartására ne kerüljön sor.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására, illetve elektronikus hírközlő hálózatok létesítésére és/vagy szolgáltatására vonatkozóan a vállalkozások részére kiadott általános felhatalmazás, valamint az ahhoz fűzött feltételek objektív, megkülönböztetéstől mentes, arányos és átlátható kritériumokon alapuljanak.

(5) A 2002/20/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése alapján hozott olyan határozatokat, amelyek valamely vállalkozást az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásából vagy az elektronikus hírközlő hálózatok szolgáltatásából kizárnak, indokolással kell ellátni.

A sértett fél számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ilyen határozatot az érintett felektől független testület előtt, és végső soron bíróság előtt megtámadhassa.

3. cikk

Vertikálisan integrált közvállalkozások

A tagállamok - a 2. cikk (2) bekezdésében foglalt követelmények mellett és a 2002/21/EK irányelv 14. cikkének sérelme nélkül - biztosítják, hogy az elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató, vertikálisan integrált és a piacon erőfölényben lévő közvállalkozások saját tevékenységük javára ne alkalmazzanak diszkriminációt.

4. cikk

Frekvenciahasználati jogok

Nem sértve azokat a tagállamok által - általános érdekű célok érdekében a közösségi joggal összhangban - elfogadott különös kritériumokat és eljárásokat, amelyek a rádiófrekvencia-használati jogoknak a rádióműsor- és televízióműsor-tartalomszolgáltatók részére történő odaítélésére vonatkoznak:

1. A tagállamok nem adhatnak kizárólagos és különleges jogokat rádiófrekvenciák elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása céljából történő használatára vonatkozóan.

2. Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra szolgáló rádiófrekvenciák kijelölésének objektív, átlátható, megkülönböztetéstől mentes és arányos kritériumokon kell alapulnia.

5. cikk

Tudakozó szolgáltatások

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy területükön a tudakozó szolgáltatások - köztük a telefonkönyv-kiadás és a tudakozószolgálatok - létesítése és nyújtása tekintetében minden kizárólagos és/vagy különleges jog megszüntetése megtörténjen.

6. cikk

Egyetemes szolgáltatási kötelezettségek

(1) A 2002/22/EK irányelv szerinti minden olyan nemzeti rendszernek, amely az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek teljesítése nettó költségeinek megosztására szolgál, objektív, átlátható és megkülönböztetéstől mentes kritériumokon kell alapulnia, és összhangban kell lennie az arányosság és a lehető legkisebb piactorzulás alapelvével. Különösen amennyiben az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek részben vagy teljes egészében az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó közvállalkozásokat terhelik, ezt a tényt az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek nettó költségeihez való hozzájárulások kiszámításánál figyelembe kell venni.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az (1) bekezdésben említett rendszerről.

7. cikk

Műholdak

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az űrszegmens-kapacitásoknak az engedélyezett műholdas földiállomás-hálózatok üzemeltetői számára történő felajánlására vonatkozó valamennyi szabályozási tilalom és korlátozás megszüntetésére sor kerüljön, és területükön minden űrszegmens-szolgáltatót feljogosítanak annak megvizsgálására, hogy az adott űrszegmens-szolgáltató űrszegmensével kapcsolatban felhasznált műholdas földiállomás-hálózat megfelel-e az e személy űrszegmens-kapacitásához való hozzáférésre vonatkozóan közzétett feltételeknek.

(2) Azok a tagállamok, amelyek nemzetközi műholdas szervezeteket létrehozó nemzetközi egyezmények részes felei - amenynyiben az ilyen egyezmények nem egyeztethetők össze az EK-Szerződés versenyszabályaival - kötelesek minden megfelelő lépést megtenni az ilyen összeegyeztethetetlenség kiküszöbölése végett.

8. cikk

Kábeltelevízió-hálózatok

(1) Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások a kábeltelevízió-hálózataikat ne ugyanazon jogi személyiség keretében működtessék, amelyet egyéb nyilvános elektronikus hírközlő hálózatukhoz alkalmaznak, amennyiben ezek a vállalkozások:

a) az adott tagállam ellenőrzése alatt állnak vagy különleges jogokat élveznek; és

b) a közös piac jelentős részén erőfölénnyel rendelkeznek a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok és a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások terén; valamint

c) ugyanazon földrajzi területen olyan kábeltelevízió-hálózatot üzemeltetnek, amelyet különleges vagy kizárólagos jog alapján hoztak létre.

(2) A "nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás" kifejezést az 1999/64/EK irányelv 1. cikkében említett "nyilvános beszédalapú telefonszolgáltatás" kifejezéssel azonosnak kell tekinteni.

(3) Azok a tagállamok, amelyek úgy ítélik meg, hogy területükön a helyi hálózati infrastruktúra és a helyi hálózati szolgáltatások nyújtása terén megfelelő verseny érvényesül, erről értesítik a Bizottságot.

Az értesítésnek tartalmaznia kell a piacszerkezet részletes ismertetését. Az értesítésben szereplő információkat kérelemre minden érdekelt félnek rendelkezésére kell bocsátani, figyelembe véve a vállalkozásoknak üzleti titkaik védelmére vonatkozó jogos érdekeit.

(4) A Bizottság az érintett felek észrevételeinek meghallgatása után ésszerű határidőn belül határoz arról, hogy a jogi személyek elkülönülésére vonatkozó kötelezettséget az adott tagállamban meg lehet-e szüntetni.

(5) A Bizottság e cikk alkalmazását legkésőbb 2004. december 31-ig felülvizsgálja.

9. cikk

A tagállamok legkésőbb 2003. július 24-ig megküldik a Bizottságnak azokat az információkat, amelyek alapján a Bizottság megerősítheti, hogy ennek az irányelvnek a rendelkezéseit tiszteletben tartották.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az I. melléklet A. részében felsorolt irányelvekkel módosított 90/388/EK irányelv - a tagállamoknak az I. melléklet B. részében megállapított átültetési határidőkkel kapcsolatos kötelezettségei sérelme nélkül - 2003. július 25-ével hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett irányelvekre történő hivatkozást az erre az irányelvre történő hivatkozásnak kell tekinteni, és a II. mellékletben található megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

11. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. szeptember 16-án.

a Bizottság részéről

Mario Monti

a Bizottság tagja

[1] HL L 175., 1999.7.10., 39. o.

[2] HL L 192., 1990.7.24., 10. o.

[3] HL L 108., 2002.4.24., 33. o.

[4] HL L 108., 2002.4.24., 21. o.

[5] HL L 108., 2002.4.24., 7. o.

[6] HL L 108., 2002.4.24., 51. o.

[7] HL L 201., 2002.7.31., 37. o.

[8] HL L 202., 1997.7.30., 60. o.

[9] HL L 298., 1989.10.17., 23. o.

[10] HL L 20., 1996.1.26., 59. o.

[11] HL L 268., 1994.10.19., 15. o.

[12] HL L 256., 1995.10.26., 49. o.

[13] HL L 74., 1996.3.22., 13. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezendő irányelvek jegyzéke

90/388/EGK irányelv (HL L 192., 1990.7.24., 10. o.)

94/46/EK irányelv (HL L 268., 1994. 1.19., 15. o.) 2. és 3. cikke

95/51/EK irányelv (HL L 256., 1995.10.26., 49. o.)

96/2/EK irányelv (HL L 20., 1996.1.26., 59. o.)

96/19/EK irányelv (HL L 74., 1996.3.22., 13. o.)

1999/64/EK irányelv (HL L 175., 1999.7.10., 39. o.)

B. RÉSZ

A fenti irányelvekre vonatkozó átültetési határidők

90/388/EGK irányelv: átültetési határidő: | 1990. december 31. |

94/46/EK irányelv: átültetési határidő: | 1995. augusztus 8. |

95/51/EK irányelv: átültetési határidő: | 1996. október 1. |

96/2/EK irányelv: átültetési határidő: | 1996. november 15. |

96/19/EK irányelv: átültetési határidő: | 1997. január 11. |

1999/64/EK irányelv: átültetési határidő: | 2000. április 30. |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Ez az irányelv | A 90/388/EGK irányelv |

1. cikk (Fogalommeghatározások) | 1. cikk |

2. cikk (Kizárólagos/különleges jogok megszüntetése) | 2. cikk |

3. cikk (Vertikálisan integrált közvállalkozások) | 3. cikk a) pontjának ii. alpontja |

4. cikk (Rádiófrekvencia-használati jogok) | 3. cikk b) pontja |

5. cikk (Tudakozó szolgáltatások) | 4. cikk b) pontja |

6. cikk (Egyetemes szolgáltatási kötelezettségek) | 4. cikk c) pontja |

7. cikk (Műholdak) | 94/46/EK irányelv 3. cikke |

8. cikk (Kábelhálózatok) | 9. cikk |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0077 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0077&locale=hu

Tartalomjegyzék