Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31992R3149[1]

A Bizottság 3149/92/EGK rendelete (1992. október 29.) a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 3149/92/EGK RENDELETE

(1992. október 29.)

a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség legrászorulóbb személyei számára történő szétosztás céljából történő ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1987. december 10-i 3730/87/EGK tanácsi rendeletre ( 3 ) és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2205/90/EGK rendelettel ( 4 ) módosított, a közös agrárpolitika céljaira alkalmazandó elszámolási egység értékéről és átváltási árfolyamokról szóló, 1985. június 11-i 1676/85/EGK tanácsi rendeletre ( 5 ) és különösen annak 2. cikke (4) bekezdésére és 12. cikkére,

mivel a 3730/87/EGK rendelet által bevezetett rendelkezések alkalmazásának többéves tapasztalata alapján a legutóbb az 583/91/EGK rendelettel ( 6 ) módosított 3744/87/EGK bizottsági rendeletben ( 7 ) megállapított végrehajtási szabályokat módosítani kell; mivel az érthetőség és a könnyen kezelhetőség érdekében az utóbbi rendelet helyébe e rendeletnek kell lépnie;

mivel a tagállamoktól érkező információk alapján a Bizottság által kidolgozott, az intervenciós készletekből származó termékek éves elosztására vonatkozó terv elkészítésére irányuló eljárást és a vonatkozó szabályokat egyszerűsíteni kell, az ütemtervet pedig egyrészt a kedvezményezettek közötti elosztás követelményeinek, másrészt az állami intervenciós készletek pénzügyi irányítása szükségességének figyelembe vételével ki kell igazítani;

mivel a Közösség legrászorulóbb személyeinek mezőgazdasági termékekkel és élelmiszerekkel történő ellátása általában a Közösség intervenciós raktáraiból kivont termékekből előállított feldolgozott vagy csomagolt termékek révén történik; mivel azonban a cél az azonos termékkategóriához tartozó, a Közösség piacán forgalomba hozott mezőgazdasági termékekkel és élelmiszerekkel történő ellátás révén is elérhető; mivel ilyen esetben az ellátás megtérítése az intervenciós raktárakban található termékek visszavonásával és átszállításával történik;

mivel a rendszer megfelelő irányítása érdekében szükséges, hogy amennyiben az ellátásra feldolgozott vagy valamilyen speciális eljárásnak alávetett termékek révén kerül sor, ajánlati felhívás segítségével határozzák meg az ellátás legkedvezőbb feltételeit;

mivel a rendelkezésre álló pénzeszközök keretein belül meg kell határozni a jótékonysági szervezeteknél a termékek szállításával kapcsolatban felmerült költségek, illetve adott esetben az adminisztrációs költségek megtérítésének feltételeit; mivel a szállítási költségeket egységes díjtételek alapján kell megtéríteni; mivel rendelkezni kell azonban arról, hogy az ilyen szállítási költségeket ajánlati felhívás segítségével határozzák meg; mivel meg kell állapítani az intervenciós raktárakból az EMOGA Garanciarészlege kiadási céljaira kivont termékek értékének könyvelésére vonatkozó, valamint az egyik tagállamból a másikba átszállított áruk esetében alkalmazandó szabályokat;

mivel meg kell határozni egyrészt a termékek könyv szerinti értékének átváltásához, másrészt a szállítási és adminisztrációs költségek átváltásához alkalmazandó árfolyamokat; mivel ezeknél a költségeknél, az árfolyamok torzító hatásainak elkerülése érdekében, az 1676/85/EGK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett korrekciós tényező alkalmazása mellett olyan árfolyamot kell alkalmazni, amely közelebb áll a gazdasági valósághoz, mint a mezőgazdasági átváltási árfolyam; mivel a legutóbb a 3237/90/EGK rendelettel ( 8 ) módosított, az 1676/85/EGK rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló 3152/85/EGK bizottsági rendelet ( 9 ) 3a. cikke rendelkezik egy ilyen árfolyam kihirdetéséről;

mivel a jelenlegi rendszer célja és az intervenciós termékátszállítások jellege indokolja, hogy ne alkalmazzák a monetáris kompenzációs összegeket, illetve szükség esetén a Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányában meghatározott kiegészítő kereskedelmi mechanizmus alkalmazására vonatkozó szabályokat;

mivel rendelkezni kell arról, hogy ezt a rendeletet az elosztási terv végrehajtásának kezdetétől, azaz 1992. október 1-jétől alkalmazzák;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az érintett irányítóbizottságok véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 3730/87/EGK rendelet által bevezetett intézkedéseket a Közösség legrászorulóbb személyeinek javára alkalmazni kívánó tagállamok minden évben legkésőbb a 2. cikkben említett éves terv végrehajtásának kezdetét megelőző február 1-ig tájékoztatják erről a Bizottságot.

(2) Az érintett tagállamok legkésőbb május 31-én értesítik a Bizottságot arról, hogy:

a) az adott évben az egyes terméktípusokból területükön milyen mennyiségre van szükség a terv végrehajtásához;

b) milyen formában osztják szét a termékeket a kedvezményezettek között;

c) milyen jogosultsági kritériumoknak kell megfelelniük a kedvezményezetteknek;

d) adott esetben a 3730/87/EGK rendelet 1. cikke alapján milyen mértékben terhelhetők a kedvezményezettekre a költségek.

(3) Ezen rendelet szempontjából "legrászorultabb személyek" alatt olyan természetes személyeket, egyéneket, valamint az ezen személyekből álló családokat vagy csoportokat értjük, akik szociális és pénzügyi rászorultsága az illetékes hatóságok által elfogadott támogathatósági kritériumok szerint megállapított, illetve elismert, vagy a karitatív szervezetek által alkalmazott és az illetékes hatóságok által jóváhagyott kritériumok szerint megítélt.

2. cikk

(1) A Bizottság minden évben október 1-je előtt, az érintett tagállamok szerinti bontásban éves tervet fogad el az élelmiszereknek a legrászorulóbb személyek közötti elosztásáról. Az erőforrások tagállamok közötti elosztása céljából a Bizottság figyelembe veszi az érintett tagállamokban élő legrászorulóbb személyek számára vonatkozó legjobb becsléseket. Figyelembe veszi továbbá, különösen az e rendelet 10. cikkében említett beszámolók alapján, hogy az előző pénzügyi években a műveletek végrehajtása milyen módon történt és az erőforrásokat mire használták fel.

(2) Az éves terv elkészítését megelőzően a Bizottság konzultál a Közösség legrászorulóbb személyeinek problémáit ismerő nagy szervezetekkel.

(3) A terv tartalmazza különösen:

1. az intézkedést alkalmazó valamennyi tagállam tekintetében a következőket:

a) a tervnek az adott tagállamra vonatkozó része végrehajtásához rendelkezésre álló pénzügyi források maximuma;

b) az intervenciós hivatalok kezelésében lévő készletekből kivonásra kerülő egyes terméktípusok mennyisége;

c) az éves terv elfogadásának időpontjában az intervenciós hivatalok kezelésében lévő készletekből ideiglenesen hiányzó egyes termékeknek a Közösség piacán történő megvásárlásához nyújtott támogatás.

E támogatás összegének meghatározása során minden termék esetében figyelembe kell venni egyrészt az 1. cikk (2) bekezdésében említett tagállami értesítésben feltüntetett mennyiséget, másrészt az intervenciós készletekből hiányzó mennyiségeket, valamint harmadszor az előző pénzügyi években kérelmezett és odaítélt termékeket, továbbá azok tényleges felhasználását.

Ezt a támogatást az intervenciós készletekből hiányzó termékeknek az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott könyv szerinti értéke alkalmazásával ECU-ben kell kifejezni;

d) adott esetben támogatás egy vagy több olyan termék közösségi piacon történő megvásárlására, amely nem áll rendelkezésre abban a tagállamban, amelyben igény van rá, amennyiben hiányzó termékenként legfeljebb 60 tonnának megfelelő mennyiség Közösségen belüli szállítása szükséges a terv adott tagállamban történő végrehajtásához.

Ezt a támogatást a szóban forgó termékeknek az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott könyv szerinti értéke alkalmazásával ECU-ben kell kifejezni;

2. azokat az előirányzatokat, amelyek fedezik a nem az igényelt termék szerinti tagállam valamely intervenciós hivatalának kezelésében lévő intervenciós termékek Közösségen belüli átszállításának költségeit.

(4) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a tervet.

3. cikk

(1) A terv végrehajtása október 1-jén kezdődik és a következő év december 31-ig tart.

(2) A termékeknek az intervenciós készletekből történő kivonását október 1. és a következő év augusztus 31. között kell elvégezni, egyenletes ritmusban és a terv végrehajtása által támasztott követelményeknek megfelelően.

A 2. cikk (3) bekezdésének 1. b) pontjában megállapított mennyiségek 70 %-át a terv végrehajtásának éve július 1-jéig kell kivonni a készletekből, azonban ez a kötelezettség nem vonatkozik az 500 tonna vagy annál kisebb mennyiségű juttatásokra. E kötelezettség emellett nem vonatkozik a 2007-es éves terv keretében Románia számára megállapított termékekre. Azok a mennyiségek, amelyeket a terv végrehajtása évének szeptember 30-ig nem vontak ki az intervenciós készletekből, a továbbiakban nem illetik azt a tagállamot, amely számára azokat a szóban forgó terv keretében kiutalták.

Ugyanakkor a vaj és a sovány tejpor esetében a termékek 70 %-át a 2005-re szóló terv tekintetében a végrehajtás évének március 1-je előtt, a 2006-ra szóló terv végrehajtásától kezdve pedig február 1-je előtt ki kell vonni az intervenciós készletekből. Ez a kötelezettség nem vonatkozik az 500 tonna vagy annál kisebb mennyiségű juttatásokra. A 2006-ra szóló terv keretében az egyes tagállamoknak juttatott vaj esetében, amennyiben a juttatás mennyisége meghaladja az 500 tonnát, a vaj mennyiségének 70 %-át 2006. március 1-je előtt ki kell vonni az intervenciós készletekből.

Az első, második és harmadik albekezdésben meghatározott határidők túllépése esetén a Közösség nem viseli az intervenciós termékek tárolási költségeit. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó azokra a termékekre, amelyeket a terv végrehajtása évének szeptember 30-ig nem vontak ki az intervenciós készletekből.

Az intervenciós készletekből kivonandó termékeket a szerződésnek a szállításra szerződött sikeres ajánlattevő általi aláírásától számított 60 napon belül kell elszállítani, vagy átszállítások esetén attól számított 60 napon belül, amikor a rendeltetési hely tagállamának illetékes hatósága értesíti az ellátást biztosító tagállam illetékes hatóságát.

(2a) A 2. cikk (3) bekezdésének c) és d) pontja alkalmazásával a piacon mobilizálható termékek vonatkozásában a piaci szereplő által szállítandó termékek ellenében teljesített fizetési műveleteknek a terv végrehajtásának évében szeptember 1-jéig le kell zárulniuk.

(3) A tagállamok a terv végrehajtása során haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot mindennemű módosításról, amely azonban nem eredményezheti a terv végrehajtására részükre előirányzott pénzügyi kiadások növekedését. Ezen értesítésnek tartalmaznia kell minden hasznos információt. Amennyiben az igazolt módosítások a közösségi tervben termékenként bejegyzett mennyiségek vagy értékek 5 vagy annál több százalékát érintik, úgy a tervet felül kell vizsgálni.

(4) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot a terv alkalmazásából eredő kiadások előrelátható csökkentéséről. A Bizottság a rendelkezésre álló erőforrásokat más tagállamoknak juttathatja, az általuk benyújtott kérelem, a rendelkezésre bocsátott termékek tényleges felhasználása, továbbá az előző pénzügyi évek során végrehajtott juttatások alapján.

4. cikk

(1) A terv végrehajtása a következőket foglalja magában:

a) az intervenciós készletekből kiemelt termékekkel történő ellátás;

b) a 2. cikk (3) bekezdése c) és d) pontjának alkalmazásával a Közösség piacán mobilizált termékekkel történő ellátás;

c) azon feldolgozott mezőgazdasági termékekkel, illetve élelmiszerekkel való ellátás, amelyek rendelkezésre állnak vagy intervenciós készletekből származó termékekkel történő fizetés mellett szerezhetők be a piacon.

(1a) Az (1) bekezdés b) pontjában említett, piacon mobilizált termékeknek ugyanahhoz a termékcsoporthoz kell tartozniuk, amelyhez az intervenciós készletekből ideiglenesen hiányzó termék tartozik.

Ha azonban az intervenciós készletekben nem áll rendelkezésre rizs, a Bizottság engedélyezheti gabonafélék kivonását az intervenciós készletekből fizetségképpen a piacon mobilizált rizs és rizskészítmények szállításáért.

Hasonlóképpen, ha az intervenciós készletekben nem állnak rendelkezésre gabonafélék, a Bizottság engedélyezheti rizs kivonását az intervenciós készletekből fizetségképpen a piacon mobilizált gabonafélék és gabonakészítmények szállításáért.

Egy adott termék csak abban az esetben mobilizálható a piacon, ha az azonos csoportba tartozó, az intervenciós készletekből a 2. cikk (3) bekezdése 1. pontjának b) alpontja szerint kivonásra kerülő termék összmennyisége - beleértve a 7. cikk szerint átszállítandó mennyiségeket - vonatkozásában teljesítendő szállításokat előzőleg már maradéktalanul odaítélték. Az illetékes nemzeti hatóság tájékoztatja a Bizottságot a piaci mobilizációs eljárások megindításáról.

(2) Amennyiben az ellátás:

a) intervenciós készletekből kivont termékeket érint, az illetékes nemzeti hatóság ajánlati felhívást tesz közzé vagy tetet közzé az ellátás legkedvezőbb feltételeinek meghatározására. Az ajánlati felhívásban pontosan meg kell határozni az ellátás tárgyát képező termék jellegét és tulajdonságait. A szállítandó termékek vagy az intervenciós készletekből feldolgozatlan formában vagy csomagolást és/vagy feldolgozást követően kivont termékek, vagy a piacon az ellátásért egy intervenciós készletekből származó termékkel történő fizetés mellett mobilizált termékek.

Az ajánlati felhívás a következőkre vonatkozik:

- az intervenciós készletekből származó termékek feldolgozásának és/vagy csomagolásának költségei,

- vagy azon feldolgozott, illetve adott esetben csomagolt mezőgazdasági termékek, illetőleg élelmiszerek mennyisége, amelyek intervenciós készletekből származó termékekkel történő fizetés mellett szerezhetők be,

- vagy azon feldolgozott mezőgazdasági termékek, illetve élelmiszerek mennyisége, amelyek rendelkezésre állnak vagy intervenciós készletekből származó, azonos termékcsoportba tartozó termékekkel történő fizetés mellett szerezhetők be a piacon; az ezen élelmiszereket alkotó összetevők egyikének a fizetésnél felhasznált intervenciós termékkel azonos termékcsoportba kell tartoznia.

A második albekezdés harmadik francia bekezdésében említett esetben, ha az ellátás gabonaféléket vagy gabonakészítményeket foglal magában, az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy a kivonandó termék egy meghatározott, valamely intervenciós hivatal készletét képező gabonaféle. Ha az ellátás tejtermékeket foglal magában, az ajánlati felhívásnak meg kell határoznia azt a terméket - vajat vagy tejport -, amelyet valamely intervenciós hivatal készletéből ki kell vonni, az adott hivatal készletétől függően.

A második albekezdés harmadik francia bekezdésében említett esetben, ha az ellátás rizst vagy rizskészítményeket foglal magában az intervenciós készletekből kivont gabonafélékért cserébe, az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy a kivonandó termék egy meghatározott, valamely intervenciós hivatal készletét képező gabonaféle. Hasonlóképpen, ha az ellátás gabonaféléket vagy gabonakészítményeket foglal magában az intervenciós készletekből kivont rizsért cserébe, az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy a kivonandó termék valamely intervenciós hivatal birtokában lévő rizs.

Amennyiben az ellátásnak része a termék feldolgozása és/vagy csomagolása, az ajánlati felhívásban utalni kell a sikeres ajánlattevő azon kötelezettségére, hogy a termék átvétele előtt a 2220/85/EGK bizottsági rendelet ( 10 ) III. címével összhangban az intervenciós hivatal részére biztosítékot köteles letétbe helyezni, amelynek összege a termék átvételére rögzített napon érvényes intervenciós ár megnövelve ez utóbbi 10 %-ával. Az említett rendelet V. címének alkalmazása céljából a terméknek a tervezett rendeltetési helyre szállítása tekintendő alapkövetelménynek. A terv végrehajtási időszakának a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott lejártát követően teljesített szállítás esetén a biztosítékból a biztosítéki összeg 15 %-ának megfelelő összeg levonásra kerül. A biztosíték fennmaradó része további 2 %-onként csökken oly módon, hogy a határidő-túllépés minden napja után 2 % kerül levonásra. Ezt az albekezdést nem kell alkalmazni akkor, ha az intervenciós készletekből kivont terméknek a szállításra szerződött személy részére történő rendelkezésre bocsátása egy már teljesített szállítás ellenértékeként történik.

b) a Közösség piacán mobilizálandó mezőgazdasági termékeket vagy élelmiszereket érint, az illetékes nemzeti hatóság ajánlati felhívást tesz közzé az ellátás legkedvezőbb feltételeinek meghatározására. Az ajánlati felhívásban pontosan meg kell határozni a mobilizálandó termék, illetve élelmiszer jellegét és tulajdonságait, a csomagolásra és címkézésre vonatkozó előírásokat, valamint az ellátással kapcsolatos egyéb kötelezettségeket. A szállítási szerződést a sikeres ajánlattevőnek ítélik oda, amennyiben ez utóbbi az ajánlati összege 110 %-ának megfelelő értékű és az intervenciós hivatal nevére szóló biztosítékot helyez letétbe a 2220/85/EGK rendelet III. címének megfelelően.

Az ajánlati felhívás az összes ellátási költségre kiterjed, és a konkrét esetnek megfelelően a következőkre vonatkozó ajánlatok benyújtására hívja fel az ajánlattevőket:

- a hirdetményben pénzben meghatározott összeg ellenében a piacon mobilizálandó mezőgazdasági termék vagy élelmiszer maximális mennyisége,

- vagy a hirdetményben meghatározott mennyiség piaci mobilizálásához szükséges pénzösszeg.

(2a) Az intervencióból származó vagy a 2. cikk (3) bekezdésének c) és d) pontja, vagy e cikk (1) bekezdése első albekezdésének c) pontja alkalmazásával a piacon mobilizált termékek bedolgozhatók a terv végrehajtásának érdekében szállítandó élelmiszerek előállításának céljából más, a piacon mobilizált termékekbe, vagy hozzáadhatók ilyen termékekhez.

(3) A szállítási költségeket ajánlati felhívás útján határozzák meg. A tagállamok rendelkezhetnek úgy is, hogy az ellátási szolgáltatás tartalmazza a termékeknek a jótékonysági szervezet raktáraiba történő eljuttatását. Ilyen esetben az ajánlati felhívásban külön rendelkezés vonatkozik a szállításra, amely a benyújtott ajánlatban is külön tételt alkot.

A szállításra vonatkozó ajánlatot pénzben meghatározott értékben kell benyújtani.

A szállítási költségek termékekkel történő kiegyenlítése nem lehetséges.

(4) Az ajánlati felhívásoknak minden, a Közösségben székhellyel rendelkező piaci szereplő számára esélyegyenlőséget kell biztosítaniuk. Ennek érdekében az ajánlati felhívásokat hivatalos közigazgatási kiadványokban megjelenő hirdetményben kell közzétenni, és az érdekelt piaci szereplők részére kérésükre teljes terjedelemben rendelkezésükre kell bocsátani.

(5) Az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell az ellátásra vonatkozó szükséges rendelkezéseket, különösen a termékek minőségének, csomagolásának és címkézésének tekintetében. Az ajánlati felhívásban rendelkezni kell továbbá arról, hogy amennyiben a termékek minősége, csomagolása vagy címkézése az ellátás teljesítésére meghatározott időpontban nem felel meg pontosan a kikötéseknek, de nem akadályozza az árucikkek eredeti felhasználásra történő átvételét, az illetékes hatóságok a kifizetendő összeg kiszámításakor csökkentéseket alkalmazhatnak.

5. cikk

(1) Az EMOGA Garanciarészlegének könyvelési céljaira és az 1883/78/EGK rendelet ( 11 ) 8. cikkének rendelkezései ellenére, az e rendelet alapján az intervenciós készletekből rendelkezésre álló termékek könyv szerinti értéke megegyezik az adott év október 1-jén érvényes intervenciós árral.

Azon tagállamok esetében, amelyek nem fogadják el az eurót, az intervenciós termékek könyv szerinti értékét az október 1-jén alkalmazandó árfolyamon számítják át nemzeti valutára.

(2) Intervenciós terméknek egyik tagállamból a másikba történő átszállítása esetén az ellátást teljesítő tagállam a könyvelésében nulla tételként könyveli el a leszállított terméket; a rendeltetési hely szerinti tagállam pedig a termék feladásának hónapjában jelentkező bevételként könyveli el az árut, az (1) bekezdéssel összhangban kiszámított ár és árfolyam alkalmazásával.

5a. cikk

Az élelmiszereknek a legrászorulóbb személyek között történő szétosztása és az ellenőrzési gyakorlat szempontjából azon karitatív szervezetek, amelyek gondoskodnak a kedvezményezettekről és amelyek közvetlen kapcsolatban állnak velük, a szétosztás végső átvevőinek tekintendők, amennyiben ténylegesen az élelmiszerek szétosztását valósítják meg. Azon élelmiszereket tekintjük szétosztottnak, amelyek helyi szinten és minden egyéb beavatkozás nélkül közvetlenül, szükség szerint csomag vagy étkeztetés formájában napi vagy heti rendszerességgel kiszállításra kerülnek.

6. cikk

(1) Az egyes tagállamok illetékes hatóságaihoz benyújtott, kellően megalapozott kérelemre a termékek elosztására kijelölt jótékonysági szervezetek részére meg kell téríteni a tagállam területén a jótékonysági szervezetek raktárai és a kedvezményezettek számára történő szétosztás helyszínei közötti szállítás költségeit.

(3) Az e rendelet szerinti ellátás során felmerült adminisztratív költségeket a jótékonysági szervezet részére, az adott tagállam illetékes hatóságához benyújtott, kellően megindokolt kérelme alapján, a jótékonysági szervezet rendelkezésére bocsátott termékeknek az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban kiszámított értéke 1 %-áig meg kell téríteni.

(4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett költségeket az egyes tagállamokban a terv végrehajtására rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások keretein belül térítik meg a tagállamok számára.

Az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett költségeket termékkel kiegyenlíteni nem lehet.

7. cikk

(1) Amennyiben a tervben szereplő termékek intervencióból nem állnak rendelkezésre abban a tagállamban, amelyben ezekre igény van, a Bizottság a 3730/87/EGK rendelet 6. cikkében megállapított eljárással összhangban engedélyezi a szóban forgó termék átszállítását abból a tagállamból, amelyben a termék intervenciós raktárban rendelkezésre áll, abba a tagállamba, amelyben a terméket a terv végrehajtásához fel fogják használni.

A termékeket átvevő tagállam ajánlati felhívást tesz közzé vagy tétet közzé az ellátás legkedvezőbb feltételeinek meghatározására. A Közösségen belüli szállítás költségeire pénzértékben meghatározott ajánlatot kell benyújtani, az ilyen költségek termékben történő kiegyenlítése nem lehetséges. Az említett ajánlati felhívás keretében a 4. cikk (4) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A Közösségen belüli szállítás költségeit a Közösség viseli, és megtéríti a tagállam részére. E célból a költségtérítés iránti kérelemnek valamennyi szükséges igazoló iratot tartalmaznia kell, különösen a teljesített szállításokra vonatkozó dokumentumokat. A kiadást a 2. cikk (3) bekezdésének 2. pontjában említett előirányzatok terhére kell könyvelni. Amennyiben az előirányzatokat maradéktalanul elosztották, a Közösségen belüli szállítási költségek minden további közösségi finanszírozását a 6. cikk (4) bekezdésével összhangban kell biztosítani.

(3) Az ajánlati felhívásban említést kell tenni arról a lehetőségről, hogy egy piaci szereplő az ellátás tárgyát képező mezőgazdasági termékeknek, illetve élelmiszereknek a Közösség piacán történő forgalomba hozatalára és a termékeknek az ellátó intervenciós hivataltól történő átvételére ajánlatot tehet a kérelmező tagállamba való átszállítás nélkül. Ilyen esetben az ellátási szerződést elnyerő személy részére nem térítik meg a Közösségen belüli szállítás költségeit.

A kérelmező tagállam az ellátó tagállam részére megküldi a termékekkel történő ellátásra szerződött személy nevét.

(4) Az árucikkek elvitelét megelőzően az ellátási művelet lebonyolítását vállaló vállalkozó biztosítékot helyez letétbe, amelynek értéke a termékek átvételére meghatározott napon érvényes intervenciós felvásárlási ár plusz 10 %.

A biztosítékot a 2220/85/EGK bizottsági rendelet III. címének ( 12 ) megfelelően kell letétbe helyezni.

Az említett rendelet V. címének alkalmazása céljából az elsődleges követelmény az ellátási művelet teljesítése a rendeltetési hely szerinti tagállamban.

A rendeltetési hely szerinti intervenciós hivatal által kiállított átvételi elismervény bemutatása a termékekkel történő ellátás bizonyítékául szolgál.

(5) Átszállítás esetében a rendeltetési hely szerinti tagállam tájékoztatja az ellátó tagállamot a művelet elvégzésére szerződött személy kilétéről.

A termékekkel való ellátást biztosító tagállam intervenciós hivatala e termékeket a rendeltetési hely tagállamának intervenciós hivatala által kiállított elszállítási utalvány bemutatása esetén a szállításra szerződött személy vagy megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselője rendelkezésére bocsátja.

Az illetékes hatóság meggyőződik róla, hogy a termékeket megfelelő feltételekkel biztosították-e.

Az ellátó tagállam intervenciós hivatala által kiállított feladási nyilatkozaton fel kell tüntetni az I. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét.

Az ellátó tagállam intervenciós hivatala haladéktalanul közli a rendeltetési hely tagállamának illetékes hatóságával a kivonási művelet befejezésének napját.

A Közösségen belüli szállítási költségeket a ténylegesen átvett mennyiségek után az a tagállam viseli, amely az érintett termékek címzettje.

6. Az esetleges veszteségeket a 3597/90/EGK bizottsági rendelet 2. cikke (2) bekezdésének ( 13 ) rendelkezéseivel összhangban kell könyvelni.

8a. cikk

A kifizetés iránti kérelmet a szóban forgó művelet befejezését követő négy hónapon belül kell benyújtani az adott tagállam illetékes hatóságának. A határidőn túl benyújtott kérelmek esetében, a vis maiornak minősülő esetek kivételével, a kifizetendő összegeket 20 %-kal csökkentik. A művelet befejezését követő tíz hónap elteltével benyújtott kérelmek nem fogadhatók el.

Az illetékes hatóság a kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül teljesíti a kifizetést.

Mindazonáltal, az igazoló okiratok jelentős hiányosságai esetén a második bekezdésben meghatározott határidő a piaci szereplő vagy a termékek elosztására kijelölt szervezet írásbeli értesítése mellett felfüggeszthető. A kért dokumentumokat 30 naptári napon belül kell benyújtani, és a határidő azok kézhezvételének napjától számítva tovább folytatódik. Amennyiben az okiratokat a fenti határidőre nem nyújtják be, az első bekezdésben meghatározott csökkentés alkalmazandó.

A vis maiornak minősülő esetek kivételével, és figyelembe véve a harmadik bekezdésben szabályozott felfüggesztési lehetőséget, a második bekezdésben meghatározott kéthónapos határidő elmulasztása lehetővé teszi a tagállamnak járó kifizetések csökkentését a 883/2006/EK bizottsági rendelet ( 14 ) 9. cikkének megfelelően.

9. cikk

(1) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy:

a) az intervenciós termékek és szükség szerint az élelmiszerek piacon történő mozgósítására szánt pénzeszközök felhasználása a 3730/87/EGK rendelet 1. cikkében meghatározottak szerint történjen, és a termékek az abban megállapított célokat szolgálják;

b) a kedvezményezettek részére nem ömlesztve eljuttatott árucikkeket a csomagoláson jól látható "EK-segély" felirattal lássák el, és ugyanott az Európai Unió zászlaját a II. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően elhelyezzék;

c) a cselekvési programok végrehajtására kijelölt karitatív szervezetek minden könyvelési és igazoló okmányt megőrizzenek, és lehetővé tegyék az illetékes hatóságok számára az azokba a szükséges ellenőrzések elvégzése céljából történő betekintést;

d) az ajánlati felhívás közzététele a 3. és 4. cikkek rendelkezéseivel összhangban történjék, és a szállítások a jelen rendelet rendelkezéseivel összhangban kerüljenek végrehajtásra; így különösen a tagállamok meghatározzák az azon esetben alkalmazandó szankciókat, ha a termékek elszállítására nem kerül sor a 3. cikk (2) bekezdésében megállapított határidőn belül.

Az illetékes hatóságok az ellenőrzéseket akkor kezdik meg, amikor az intervenciós készletekből kilépő termékek átvételre kerülnek, vagy adott esetben, amikor a termékeket a 2. cikk (3) bekezdésének c) és d) pontja vagy a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontja alkalmazásával a piacon mobilizálják, és azokat a terv végrehajtásának mindegyik szakaszában és az elosztási lánc összes szintjén elvégzik. Az ellenőrzések a terv teljes végrehajtási időtartamára kiterjednek, minden szakaszra, beleértve a helyi szintet is.

Az ellenőrzéseket a 2. cikk (3) bekezdésének 1. b) pontjában meghatározott valamennyi terméktípus legalább 5 %-os mennyiségére el kell végezni. Ez az ellenőrzési arány a végrehajtási eljárás valamennyi szintje esetében alkalmazandó, kivéve a legrászorultabb személyek részére történő szétosztás szintjét, figyelembe véve a kockázati kritériumokat.

Az ellenőrzések a termékek beszállításának és kiszállításának műveleteire, továbbá a közvetítők közötti átadásokra tejednek ki. Ugyancsak érinti az ellenőrzésre kiválasztott termékek esetében a nyilvántartott készletek és a valós készletek összehasonlítását.

(3) A tagállamok minden szükséges rendelkezést elfogadnak annak érdekében, hogy biztosítsák a terv végrehajtási műveleteinek szabályszerűségét, továbbá megelőzzék és szankcionálják a szabálytalanságokat. Ennek érdekében - az észlelt hiányosságok vagy szabálytalanságok jellege és súlyossága függvényében - többek között felfüggeszthetik az ajánlattételi eljárásban részt vevő szereplők vagy az éves tervekben az elosztásra kijelölt szervezetek részvételét.

10. cikk

A tagállamok minden évben legkésőbb június 30-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a saját területükre vonatkozóan a terv előző évi végrehajtásáról. A megvalósulási beszámoló a következőket tartalmazza:

- az intervenciós készletekből kivont különböző termékek mennyisége,

- a kedvezményezettek között szétosztott termékek típusa, mennyisége és értéke - külön feltüntetve a feldolgozatlan termékeket, a feldolgozott termékeket és a helyettesítésként beszerzett árucikkeket a feldolgozottsági együtthatóval együtt,

- szállítási és átszállítási költségek,

- adminisztratív költségek,

- az év folyamán ellátásban részesített kedvezményezettek száma.

A jelentésben ismertetni kell azokat az ellenőrző intézkedéseket, amelyeket a termékek rendeltetésszerű felhasználásának vizsgálata céljából, illetve annak ellenőrzése végett hajtottak végre, hogy a termékek valóban eljutottak a végső átvevőhöz. Ebben a jelentésben különösképpen szerepeltetni kell az elvégzett ellenőrzések típusát és számát, az így kapott eredményeket, továbbá a 9. cikk (3) bekezdésében említett szankciók alkalmazásának eseteit. Ez a jelentés az utólagos éves tervek kidolgozásának egy meghatározó eleme.

10a. cikk

Ezen rendelet rendelkezései a 3002/92/EGK bizottsági rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül alkalmazandók.

11. cikk

A 3744/87/EGK rendelet hatályát veszti.

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1992. október 1-jei hatállyal kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 7. cikk (5) bekezdésének negyedik albekezdésében említett bejegyzések

bolgárul

:

Превоз на интервенционни продукти - прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

spanyolul

:

Transferencia de productos de intervención - aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

csehül

:

Přeprava intervenčních produktů - Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

dánul

:

Overførsel af interventionsprodukter - Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

németül

:

Transfer von Interventionserzeugnissen - Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

észtül

:

Sekkumistoodete üleandmine - määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lőike 5 rakendamine.

görögül

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης - Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

angolul

:

Transfer of intervention products - Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

franciául

:

Transfert de produits d'intervention - Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

olaszul

:

Trasferimento di prodotti d'intervento - Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

lettül

:

Intervences produktu transportēšana - Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

litvánul

:

Intervencinių produktų vežimas - taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

magyarul

:

Intervenciós termékek átszállítása - A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

máltaiul

:

Trasferiment ta' prodotti ta' l-intervent - Applikazzjoni ta' l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

hollandul

:

Overdracht van interventieproducten - Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

lengyelül

:

Przekazanie produktów objętych interwencją - stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

portugálul

:

Transferência de produtos de intervenção - aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

románul

:

Transfer de produse de intervenție - Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

szlovákul

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov - uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

szlovénul

:

Prenos intervencijskih proizvodov - Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

finnül

:

Interventiotuotteiden siirtäminen - Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

svédül

:

Överföring av interventionsprodukter - Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.

II. MELLÉKLET

A JELKÉP LÉTREHOZÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS A SZABVÁNYSZÍNEK MEGHATÁROZÁSA

1. Heraldikai leírás

Azúrkék mezőben tizenkét ötágú arany csillag alkotta kör, a csillagok csúcsai nem érnek össze.

2. Geometriai leírás

A jelkép kék színű téglalap alakú zászló, amelynek hossza magasságának másfélszerese. Tizenkét aranysárga csillag egymástól egyenlő távolságra egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el, amelynek középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú, és az egyes csillagok csúcsai egy-egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, amelynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. Mindegyik csillag függőleges helyzetű, azaz egyik águk függőlegesen felfelé mutat, míg két águk egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merőleges helyzetben áll. A csillagok úgy helyezkednek el, mint a számok egy óra számlapján. Számuk nem változik.

3. Szabványszínek

A jelkép a következő színeket tartalmazza: A téglalap alapszíne PANTONE REFLEX BLUE; a csillagoké PANTONE YELLOW. A nemzetközi PANTONE színskála széles körben elterjedt, és a nem szakmabeliek számára is könnyen hozzáférhető.

Négyszínnyomás: A négyszínnyomás alkalmazásával történő nyomtatás során a két szabványszín használata nem lehetséges. Ezért a szabványszíneket a négyszínnyomás színeinek felhasználásával kell újra előállítani. A PANTONE YELLOW szín a "Process Yellow" elnevezésű szín 100 %-os használatával nyerhető. 100 % "Process Cyan" és 80 % "Process Magenta" összekeverésével a PANTONE REFLEX BLUE színhez nagyon közeli színárnyalat kapható.

Sokszorosítás monokróm eljárással: Ha csak fekete szín áll a rendelkezésére, a téglalapot feketével kell körberajzolni, és elhelyezni benne a fehér alapon fekete csillagokat. Ha csak kék (természetesen feltétlenül Reflex Blue) szín áll rendelkezésre, akkor a háttér 100 %-ában a kék színt kell használni, és a csillagok 100 %-ban fehér negatívok legyenek.

Sokszorosítás színes háttérrel: A jelképet lehetőség szerint fehér háttérrel kell sokszorosítani. Kerülni kell a színes hátteret, különös tekintettel a kékkel nem harmonizáló színekre. Ha elkerülhetetlen a színes háttér, akkor a téglalap köré fehér keretet kell helyezni úgy, hogy a keret szélessége a téglalap magasságának 1/25-e legyen.

( 1 ) Lásd e Hivatalos Lap 35 oldalát.

( 2 ) Lásd e Hivatalos Lap 35 oldalát.

( 3 ) HL L 352., 1987.12.15., 1. o.

( 4 ) HL L 201., 1990.7.31., 9. o.

( 5 ) HL L 164., 1985.6.24., 1. o.

( 6 ) HL L 65., 1991.3.12., 32. o.

( 7 ) HL L 352., 1987.12.15., 33. o.

( 8 ) HL L 310., 1990.11.9., 18. o.

( 9 ) HL L 310., 1985.11.21., 1. o.

( 10 ) HL L 205., 1985.8.3., 5. o.

( 11 ) HL L 216., 1978.8.5., 1. o.

( 12 ) HL L 205., 1985.8.3., 5. o.

( 13 ) HL L 350., 1990.12.14., 43. o.

( 14 ) HL L 171., 2006.6.23., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992R3149 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992R3149&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992R3149-20071002 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992R3149-20071002&locale=hu

Tartalomjegyzék