32010D0769[1]

2010/769/EU: A Bizottság határozata ( 2010. december 13. ) a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalmáról szóló 2005/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv által módosított, az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 1999/32/EK tanácsi irányelv 4b. cikke követelményeinek megfelelő, a tengeri hajózásban használatos, alacsony kéntartalmú tüzelő- és üzemanyagok alkalmazására alternatívát jelentő, technológiai módszerek cseppfolyósított földgázt szállító hajók általi használatára vonatkozó kritériumok meghatározásáról (az értesítés a C(2010) 8753. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. december 13.)

a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalmáról szóló 2005/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv által módosított, az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 1999/32/EK tanácsi irányelv 4b. cikke követelményeinek megfelelő, a tengeri hajózásban használatos, alacsony kéntartalmú tüzelő- és üzemanyagok alkalmazására alternatívát jelentő, technológiai módszerek cseppfolyósított földgázt szállító hajók általi használatára vonatkozó kritériumok meghatározásáról

(az értesítés a C(2010) 8753. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/769/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 2005/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) által módosított, az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló, 1999. április 26-i 1999/32/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 4c. cikkére,

mivel:

(1) Az irányelv 4b. cikke értelmében a Közösség kikötőiben horgonyzó hajók 2010. január 1-jétől nem használhatnak 0,1 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalmú, a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagot. E követelmény azonban nem vonatkozik a 4c. cikknek megfelelően a jóváhagyott kibocsátáscsökkentési technológiákat alkalmazó hajók fedélzetén használt tüzelő- és üzemanyagra.

(2) A 4c. cikk (4) bekezdése értelmében a tagállamok engedélyezhetik a hajók számára, hogy jóváhagyott kibocsátáscsökkentési technológiát alkalmazzanak a 4b. cikk követelményeit teljesítő, ként tartalmazó, tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyag alternatívájaként, feltéve, hogy ezek a hajók folyamatosan legalább akkora kibocsátáscsökkentést érnek el, mint az irányelvben meghatározott, a tüzelő- vagy üzemanyag kéntartalmára vonatkozó határérték.

(3) A 4c. cikk (3) bekezdése rögzíti, hogy az irányelv 9. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meg kell határozni a kibocsátáscsökkentési technológiák használatának követelményeit a Közösség zárt kikötőiben, horgonyzóhelyein és folyótorkolataiban bármely lobogó alatt közlekedő hajó számára. Ezeket a kritériumokat közölni kell a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO).

(4) Az LNG-szállító hajók (cseppfolyósított földgázt szállító hajók) gyakran kettős üzemanyagú kazánnal felszereltek, párolgási gázt és nehézolaj-alapú üzemanyagot használnak a meghajtáshoz és a szállítmánnyal kapcsolatos műveletekhez. Az EU kikötőiben kikötő legtöbb LNG-szállító hajó az irányelv követelményeinek teljesítése érdekében alkalmazhatna a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok, valamint párolgási gáz keverékének használatával járó kibocsátáscsökkentési technológiákat, hogy a 0,1 %-os kéntartalmú tüzelő- és üzemanyag használatával keletkező kibocsátásokkal egyenértékű vagy annál alacsonyabb kibocsátást érjen el.

(5) Hosszú távon a párolgási gázt elsődleges tüzelő- és üzemanyagként lehetne használni a kikötőben, ami alacsonyabb kénkibocsátást eredményez, mint amit a tüzelő- és üzemanyagban szereplő kéntartalomnak az irányelvben meghatározott korlátozása révén lehet elérni.

(6) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak az irányelv 9. cikkének (2) bekezdése alapján létrehozott szabályozási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A cseppfolyósított földgázt szállító hajó (LNG-szállító hajó) az IGC-szabályzat, az IMO cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzata értelmében cseppfolyósított földgáz ömlesztett szállítására épített vagy átalakított és használt teherszállító hajó.

2. cikk

Ha az LNG-szállító hajó a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok, valamint a párolgási gáz keverékét alkalmazó alternatív technológiai kibocsátáscsökkentési módszer révén kívánja csökkenteni kibocsátásának mértékét, akkor a mellékletben meghatározott számítási kritériumokat kell alkalmaznia és teljesítenie.

Az LNG-szállító hajók alkalmazhatják az alternatív technológiai kibocsátáscsökkentési módszert a közösségi kikötőkben való horgonyzásukkor, de kellő időt kell biztosítani a legénység számára a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok, valamint a párolgási gáz keverékének használatához szükséges intézkedéseknek a kikötőbe érkezést követő lehető leghamarabbi, illetve a kikötő elhagyása előtti lehető legkésőbbi megtételére.

3. cikk

A 2. cikkben említett módszer alkalmazásával elért kénkibocsátás-csökkentésnek a tüzelő- és üzemanyag kéntartalmának az irányelvben meghatározott korlátozása révén elérhetővel legalább egyenértékűnek kell lennie.

4. cikk

A tagállamok előírják, hogy az alternatív technológiai kibocsátáscsökkentési módszert alkalmazó és a joghatóságuk alatt álló kikötőkben lehorgonyzó LNG-szállító hajók részletesen bejegyezzék a hajónaplóba a fedélzeten használt tüzelő- és üzemanyagok típusát és mennyiségét. Ebből a célból ezeket a hajókat fel kell szerelni a párolgási gáz és a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok fogyasztásának folyamatos nyomon követésére és mérésére szolgáló berendezéssel.

5. cikk

A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket az alternatív technológiai kibocsátáscsökkentési módszer alkalmazásának nyomon követésére és ellenőrzésére a kikötőben lehorgonyzott LNG-szállító hajók által elért és közölt kibocsátáscsökkentés alapján.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 13-án.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök

(1) HL L 191., 2005.7.22., 59. o.

(2) HL L 121., 1999.5.11., 13. o.

MELLÉKLET

1. A képlet

A 3. cikk értelmében vett egyenértékűség megállapítására a következő képletet kell alkalmazni:

SF (%) · MF ≤ 0,1 % · MF0,1 %

Ahol:

- SF (%): a felhasznált, a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyag kéntartalma tömegszázalékban

- MF: a tengeri hajózásban használatos, a kikötőben horgonyzó hajó által elhasznált tüzelő- és üzemanyag tömege kg-ban

- MF0,1 %: az egyenértékű, legfeljebb 0,1 % kéntartalmú tüzelő- és üzemanyag tömege kg-ban. E tényezőt a következő képlet alapján kell kiszámítani:

MF0,1 % = (MBOG · EBOG + MF · EF )/EF0,1 %

Ahol:

- MBOG: a kikötőben való horgonyzáskor elhasznált párolgási gáz tömege kg-ban

- EBOG: az elhasznált párolgási gáz energiatartalma MJ/kg-ban

- MF: a tengeri hajózásban használatos, a kikötőben horgonyzó hajó által elhasznált tüzelő- és üzemanyag tömege kg-ban

- EF: a tengeri hajózásban használatos, elhasznált tüzelő- és üzemanyag energiatartalma MJ/kg-ban

- EF0,1 %: ≤ 0,1 % kéntartalmú, a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyag energiaértéke MJ/kg-ban

A képlet 1. átalakítása

A fent említett két képlet a következőképpen kombinálható:

SF (%) · MF /(MBOG · EBOG + MF · EF ) ≤ 0,1 %/EF0,1 %

A képlet 2. átalakítása

A képlet a következőképpen alakítható tovább:

SF (%)/(RG/F · EBOG + EF ) ≤ 0,1 %/EF0,1 %

Ahol:

- RG/F: párolgási gáz tömegének és a tengeri hajózásban használatos, a kikötőben horgonyzó hajó által elhasznált tüzelő- és üzemanyag tömegének hányadosa (MBOG/MF)

Ez a második átalakítás a következőképpen is kifejezhető:

RG/F ≥ (SF (%) · EF0,1 % - 0,1 % · EF )/0,1 % · EBOG

2. A képlet alkalmazása

Mivel a tengeri hajózásban használatos különböző tüzelő- és üzemanyagoknak a képletbe behelyettesíthető energiaértéke nagyjából hasonló, indokolt az EF0,1 % , az EF és az EBOG értékekre szabványértékeket használni a képlet gyakorlati alkalmazásának egyszerűsítése érdekében. Feltételezhető, hogy a következő energiatartalmak alkalmazhatóak:

EF0,1 %= 43,0 MJ/kg (Forrás: DNV Petroleum Services)

EF= 40,8 MJ/kg (Forrás: DNV Petroleum Services)

EBOG= 50,0 MJ/kg (a metánra vonatkozó ISO energiaadat)

Ennek megfelelően a képlet a következőképpen egyszerűsíthető:

RG/F ≥ 8,6 · SF (%) - 0,816

Ezen az alapon az elfogyasztott párolgási gáz és a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyag tömege közötti kívánt arány (RG/F vagy MBOG/MF) elérése érdekében a képletbe bevezetendő egyetlen érték a kikötőben horgonyzó hajó által elhasznált tüzelő- és üzemanyag kéntartalma. A következő táblázat a tengeri hajózásban használatos különböző kéntartalmú tüzelő- és üzemanyagok esetében az egyenértékűségi kritérium teljesítéséhez szükséges minimális arányt mutatja példák segítségével.

Kéntartalom (%)1,01,52,02,53,03,5
MBOG /MF7,812,116,420,725,029,3

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010D0769 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010D0769&locale=hu

Tartalomjegyzék