32008R0380[1]

A Tanács 380/2008/EK rendelete ( 2008. április 18. ) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 380/2008/EK RENDELETE

(2008. április 18.)

a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 63. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) Az Amszterdami Szerződés célul tűzi ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fokozatos létrehozását, és a Bizottságra ruházza a kezdeményezési jogot annak érdekében, hogy megtegye az összehangolt bevándorlási politikára vonatkozó megfelelő intézkedéseket.

(2) Alapvető fontosságú, hogy a tartózkodási engedélyek egységes formátuma tartalmazza az összes szükséges információt és nagyon magas szintű műszaki szabványoknak feleljen meg, különösen a hamisítás és meghamisítás elleni védelem tekintetében. Ez hozzá fog járulni az illegális bevándorlás és az illegális tartózkodás megelőzésére és az ilyen jelenségek elleni küzdelemre vonatkozó célkitűzéshez. A formátumnak alkalmasnak kell lennie arra is, hogy azt az összes tagállam használhassa.

(3) A biometrikus azonosítók beépítése fontos lépést jelent az új elemek használata felé, amelyek a csalárd felhasználás elleni védelem biztosításához való fontos hozzájárulásként megbízhatóbb kapcsolatot hoznak létre a tartózkodási engedély és annak birtokosa között. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 9303. számú dokumentumának a géppel olvasható, 1-es és 2-es méretű hivatalos okmányokról szóló 3. részében meghatározott előírásokat figyelembe kell venni.

(4) Ezenfelül a tagállamok túlnyomó többsége alkalmazza az "egy személy - egy okmány" elvét, amely még inkább megerősíti a biztonságot. Meg kell vizsgálni ezen elv kötelezővé tételének szükségességét.

(5) Az Európai Tanács a 2003. június 19-20-i thesszaloniki ülésén hangsúlyozta, hogy az EU-ban a biometrikus azonosítókat és a biometrikus adatokat illetően egységes megközelítésre van szükség, ami a harmadik országbeli állampolgárok okmányai, az uniós polgárok útlevele és az információs rendszerek tekintetében összehangolt megoldásokat eredményezne.

(6) Az új technológiák, mint például az e-kormányzás és az e-szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító elektronikus aláírás használatát meg kell könnyíteni azáltal, hogy a tagállamok lehetőséget kapnak a biometrikus azonosítók beépítésére szolgáló adathordozónak vagy egy erre a célra szolgáló kiegészítő adathordozónak a tartózkodási engedélyekben történő felhasználására.

(7) E rendelet célja kizárólag a harmadik országok állampolgárai számára kiállított tartózkodási engedélyek egységes formátumában a tagállamok által használandó biztonsági jellemzők és biometrikus azonosítók megállapítása.

(8) Ez a rendelet csak azokat az előírásokat állapítja meg, amelyek nem titkosak; ezeket az előírásokat ki kell egészíteni további előírásokkal, amelyek a hamisítás és a meghamisítás megelőzése érdekében titokban maradhatnak, és amelyek személyes adatokat vagy ilyen adatokra történő utalást nem tartalmazhatnak. Az ilyen kiegészítő előírások elfogadásának hatáskörét a Bizottságra kell ruházni, amelynek munkáját a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendelet (2) 6. cikke által létrehozott bizottság segíti.

(9) A tartózkodási engedélyek egységes formátumával kapcsolatban feldolgozandó személyes adatokra a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) kell alkalmazni, és biztosítani kell, hogy a tartózkodási engedélyek egységes formátuma az 1030/2002/EK tanácsi rendeletben (4) és annak mellékletében előírtakon, illetve az érintett úti okmányban említetteken kívül semmiféle további információt nem tartalmaz.

(10) Az elsődleges cél, az interoperábilis formátumú biometrikus azonosítók bevezetésének elérése érdekében szükséges és helyénvaló, hogy - az arányosság elvével összhangban - a Schengeni Egyezményt végrehajtó valamennyi államra érvényes szabályok szülessenek. A Szerződés 5. cikke harmadik bekezdésének megfelelően e rendelet nem lépi túl a kitűzött célok eléréséhez szükséges mértéket.

(11) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, és ezért az rá nézve nem kötelező, illetve azt nem kell alkalmaznia. Mivel e rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének rendelkezései szerinti schengeni vívmányokra épül, Dánia - az említett jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően - a rendelet elfogadásától számított hat hónapon belül dönt arról, hogy saját nemzeti jogában végrehajtja-e a rendeletet.

(12) Izlandot és Norvégiát illetően e rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (5) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek a megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló 1999/437/EK tanácsi határozat (6) 1. cikkének C. pontjában említett terület alá tartoznak.

(13) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően az Egyesült Királyság 2003. december 29-i levelében közölte, hogy részt kíván venni ennek a rendeletnek az elfogadásában és alkalmazásában.

(14) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően Írország 2003. december 19-i levelében közölte, hogy részt kíván venni ennek a rendeletnek az elfogadásában és alkalmazásában.

(15) Svájc vonatkozásában ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között ez utóbbi államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek a 2004/860/EK tanácsi határozat (7) 4. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben olvasott, az 1999/437/EK határozat 1. cikke C. pontjában említett területekhez tartoznak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1030/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A harmadik országok állampolgárainak tartózkodási engedélyét ID 1 vagy ID 2 formátumú önálló okmányokként állítják ki.";

b) a (2) bekezdés a) pontja a következőképpen módosul:

i. a ii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

"ii. menedékjog, tartózkodási engedély, vagy ennek meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása időtartamára kiadott engedélyek;";

ii. a szöveg a következő alponttal egészül ki:

"iia. Kivételes körülmények között az engedélyezett tartózkodás legfeljebb egy hónapos időtartammal való meghosszabbítása céljából kiadott engedélyek;";

2. a 2. cikk (1) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

"d) a biometrikus jellemzők adathordozójára és annak biztonságára vonatkozó műszaki előírások, beleértve a jogosulatlan hozzáférés megakadályozását is;

e) az arckép és az ujjlenyomatok minőségére és közös szabványaira vonatkozó követelmények;

f) azon további nemzeti biztonsági jellemzők teljes körű felsorolása, amelyekkel a tagállamok a melléklet h) pontjával összhangban az engedélyeket kiegészíthetik.";

3. a 3. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a 2. cikkben említett előírások titkosnak és nyilvánosságra nem hozhatónak nyilváníthatók. Ebben az esetben ezek csak a tagállamok által kijelölt, a nyomtatásért felelős szervek, valamint a tagállamok vagy a Bizottság által megfelelően felhatalmazott személyek számára lesznek hozzáférhetők.";

4. a 4. cikk második bekezdése helyébe a következő lép: "A tartózkodási engedély vagy annak a 4a. cikkben említett adathordozója nem tartalmazhat géppel olvasható adatot, kivéve ha ez a rendelet vagy annak melléklete rendelkezik erről, illetve ha ezt a kibocsátó tagállam - a nemzeti jogával összhangban - a vonatkozó úti okmányban megemlíti. A tagállamok az e rendelet mellékletének 16. pontjában meghatározott csipen az e-szolgáltatások - mint például az e-kormányzás és az e-vállalkozás - érdekében adatokat, valamint a tartózkodási engedéllyel összefüggő további rendelkezéseket tárolhatnak. Az összes nemzeti adatot el kell azonban logikailag különíteni a 4a. cikkben említett biometrikus adatoktól. E rendelet alkalmazásában a tartózkodási engedélyekben található biometrikus jellemzők kizárólag az alábbiak ellenőrzésére használhatók fel:

a) az okmány valódisága;

b) a birtokos személyazonossága a közvetlenül hozzáférhető összehasonlítható jellemzők útján, ha a tartózkodási engedély bemutatása kötelező jogszabályi előírás.";

5. a szöveg a következő cikkekkel egészül ki: "4a. cikk A tartózkodási engedély egységes formátuma magában foglalja a birtokos arcképét, valamint két ujjlenyomatát interoperábilis formátumban tartalmazó adathordozót. Az adatokat védeni kell, az adathordozónak pedig az adatok sértetlenségének, valódiságának és titkosságának garantálásához megfelelő kapacitással és képességgel kell rendelkeznie. 4b. cikk E rendelet alkalmazásában a tagállamok a harmadik országok állampolgáraitól - egy arcképet és két ujjlenyomatot tartalmazó - biometrikus azonosítókat gyűjtenek be. Ezt az eljárást az érintett tagállamok nemzeti gyakorlatával, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben és a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményben foglalt biztosítékokkal összhangban kell megállapítani. Az alábbi biometrikus azonosítók begyűjtésére kerül sor: A biometrikus azonosítók rögzítésére vonatkozó műszaki előírások meghatározása a 7. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak, az ICAO előírásoknak, valamint a tagállamok által saját állampolgáraik számára kiadott útleveleknek a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendeletben (8) rögzített műszaki előírásaival összhangban történik. Az ujjlenyomatok rögzítése hatéves kortól kötelező. Azon személyek, akiknél az ujjlenyomatvétel fizikailag lehetetlen, mentesülnek az ujjlenyomatadási kötelezettség alól.

- a kérelmező által benyújtott vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg készített fénykép és

- kettő lapos ujjlenyomat, amelyet digitálisan rögzítenek.

6. a szöveg a következő cikkel egészül ki:

"5a. cikk

Amennyiben az egységes formátumot a tagállamok az e rendelet hatályán kívül eső célokra használják, kötelesek megfelelő intézkedéseket hozni abból a célból, hogy biztosítsák az 1. cikkben említett tartózkodási engedéllyel való összetévesztés lehetőségének kizárását, valamint azt, hogy a cél az igazolványon egyértelműen fel legyen tüntetve.";

7. a 9. cikk harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az arckép elsődleges biometrikus azonosítóként történő tárolását legkésőbb a 2. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontjában megállapított műszaki előírások elfogadását követő két éven belül, a két ujjlenyomatkép tárolását legkésőbb az elfogadást követő három éven belül végre kell hajtani.

E rendelet végrehajtása ugyanakkor nem érinti a már kiadott tartózkodási engedélyek érvényességét, kivéve ha az érintett tagállam másképp határoz.

Az e cikk harmadik bekezdésében említett, az arcképre vonatkozó műszaki előírások elfogadását követő kétéves átmeneti időszakban a tartózkodási engedély továbbra is kiadható öntapadó matrica formájában.";

8. a melléklet e rendelet I. melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2008. április 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. MATE

(1) A 2007. június 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 164., 1995.7.14., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(4) HL L 157., 2002.6.15., 1. o.

(5) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(6) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(7) Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2004. október 25-i 2004/860/EK tanácsi határozat (HL L 370., 2004.12.17., 78. o.).

(8) HL L 385., 2004.12.29., 1. o.";

I. MELLÉKLET

Az 1030/2002/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. Az a) pont a következőképpen módosul:

1. az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A biometrikus azonosítókat tartalmazó tartózkodási engedélyt ID 1 vagy ID 2 formátumú önálló okmányként állítják elő, és a géppel olvasható vízumokról (9303. dokumentum, 2. rész) vagy a géppel olvasható úti okmányokról (kártyákról) (9303. dokumentum, 3. rész) szóló ICAO dokumentumokban meghatározott előírásokat kell rá alkalmazni. Öntapadó matrica formájú tartózkodási engedély csak a 9. cikk (3) bekezdésében említett műszaki előírások elfogadását követő két évig adható ki. Ez a következő adatokat tartalmazza:";

2. a 2. bejegyzésben törölni kell a mondat utolsó, "és előtte azonosító betűvel" részét;

3. a 6.4. bejegyzés második mondatának szövege a következő:

"Európai uniós polgár olyan családtagjának tartózkodási engedélye, aki még nem gyakorolta a szabad mozgáshoz való jogát, kötelezően tartalmazza a »családtag« bejegyzést. Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 3. cikkének (2) bekezdése szerinti kedvezményezettek esetén a tagállamok alkalmazhatják »a 2004/38/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti kedvezményezett« bejegyzést.

4. a szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

"8.a Az okmánynak az 1. pontban említett elnevezését a kártya alján további két nyelven is meg lehet ismételni. A 2-8. pontban említett bejegyzéseket a kibocsátó tagállam nyelvén (nyelvein) kell feltüntetni. A kibocsátó tagállam akár ugyanabban a sorban, akár egy sorral lentebb kiegészítheti az okmányt az Európai Unió intézményeinek más hivatalos nyelvével is, a nyelvek száma azonban összesen kettő lehet.";

5. a 11. bejegyzés szövege a következő:

"11. A géppel olvasható terület háttérnyomtatásban tartalmaz egy, a kibocsátó tagállamot feltüntető nyomtatott szöveget. Ez a szöveg nem módosíthatja a géppel olvasható terület műszaki jellemzőit.";

6. a szöveg a következő bejegyzésekkel egészül ki:

"16. A 4a. cikkel összhangban az adathordozó rádiófrekvenciás csip. A tagállamok ezen a csipen adatokat tárolhatnak vagy nemzeti használatra a tartózkodási engedélybe beépíthetnek egy kettős interfészt vagy egy különálló kontaktcsipet, amely az ISO-szabványoknak megfelelő kártya hátoldalán kerül elhelyezésre, és amely semmilyen módon nem zavarja a rádiófrekvenciás csipet.

17. A kontaktmentes mikrocsippel rendelkező, géppel olvasható úti okmányok (e-MRTD) ICAO-jele.".

2. A melléklet a következő ponttal egészül ki:

h) A tagállamok további nemzeti biztonsági jellemzőket is bevezethetnek, feltéve hogy ezek szerepelnek e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének f) pontjában található listán, valamint azzal a feltétellel, hogy e jellemzők megfelelnek az alábbi minták harmonizált megjelenésének és az egységes biztonsági jellemzők hatékonysága nem csökken.".

3. A melléklet a következő mintákkal egészül ki:

"Harmadik országok állampolgárainak ID 1 formátumú, biometrikus azonosítókat tartalmazó tartózkodási engedélye

Harmadik országok állampolgárainak ID 2 formátumú, biometrikus azonosítókat tartalmazó tartózkodási engedélye

".

(1) HL L 158., 2004.4.30., 77. o.";

II. MELLÉKLET

A rendelet kihirdetésekor az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő nyilatkozat:

"Az 1. cikk (1) bekezdés b) pontjához:

A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. és iia. alpontjában említett tartózkodási engedélyek harmonizált biztonsági jellemzői bevezetésének legmegfelelőbb és legarányosabb lehetőségeit."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0380 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0380&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék