32010R0255[1]

A Bizottság 255/2010/EU rendelete ( 2010. március 25. ) a légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 255/2010/EU RENDELETE

(2010. március 25.)

a légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez a rendelet meghatározza a légiforgalomáramlás-szervezésre (a továbbiakban: ATFM) vonatkozó követelményeket az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat (a továbbiakban: EATMN) rendelkezésre álló kapacitásának optimalizálása és az ATFM-eljárások hatékonyságának fokozása céljából.

(2) Ezt a rendeletet az 551/2004/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdésében meghatározott légtéren belül a következőkre kell alkalmazni:

a) valamennyi olyan légi járatra, amelyet az általános légi forgalom szabályai és részben vagy egészben a műszeres repülési szabályok (a továbbiakban: IFR) szerint kívánnak üzemeltetni vagy üzemeltetnek;

b) az a) pont szerinti légijárat-üzemeltetés valamennyi szakaszára és a légiforgalmi szolgáltatásra.

(3) Ezt a rendeletet az ATFM-folyamatok alábbi résztvevőire, vagy a nevükben eljáró képviselőkre kell alkalmazni:

a) légijármű-üzemeltetők;

b) légiforgalmi szolgálati egységek (air traffic service units, a továbbiakban: ATS-egységek), köztük az ATS jelentéstételi irodák, továbbá a repülőtéri irányítási szolgálatok;

c) légiforgalmi tájékoztatási szolgálatok;

d) a légtérgazdálkodásban részt vevő jogalanyok;

e) repülőtér-irányítási szervek;

f) központi ATFM-egység;

g) helyi ATFM-egységek;

h) a koordinált repülőterek résidő-koordinátorai.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 549/2004/EK rendelet 2. cikkében, valamint a 95/93/EGK tanácsi rendeletben ( 1 ) szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

A következő fogalommeghatározások szintén alkalmazandók:

1.

"légiforgalomáramlás-szervezési intézkedés (ATFM-intézkedés)" : a légiforgalomáramlás-szervezést és a kapacitáskezelést szolgáló cselekvés;

2.

"üzemeltető" : olyan személy, szervezet vagy vállalkozás, amely részt vesz, vagy felajánlja részvételét egy légi közlekedési műveletben;

3.

"IFR" : a műszer szerinti repülési szabályok (instrument flight rules) jelölésére használt rövidítés;

4.

"a légiforgalmi szolgálatok (ATS) jelentéstételi irodája" : olyan ATS-egység, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy fogadja az ATS-sel kapcsolatos jelentéseket és a légiforgalmi irányítói engedély első alkalommal való kiadása előtt benyújtott repülési terveket;

5.

"helyi légiforgalomáramlás-szervező (ATFM) egység" : olyan áramlásszervezési munkaállomás, amely egy vagy több áramlásszervezési munkaállomás nevében közvetít a központi ATFM-egység és egy ATS-egység vagy ATS-egységek csoportja között;

6.

"kritikus esemény" : olyan szokatlan helyzet vagy válság, amelynek során az EATMN kapacitása jelentősen csökken, az EATMN kapacitása és a fellépő igény között jelentős aránytalanság mutatkozik vagy az EATMN egy vagy több részén jelentős információáramlási hiba lép fel;

7.

"légiforgalomáramlás-szervezési (ATMF) indulási résidő" : a légiforgalomáramlás-szervezési központi egység által kiszámított, a felszálláshoz szükséges időtartam, amelynek tűréshatárait a helyi légiforgalmi szolgálati egységek kezelik;

8.

"útvonal-kialakítás és forgalomelosztás" : az útvonalak légi járművek általi használatára vonatkozó útmutatások és eljárások;

9.

"párhuzamos repülési tervek" : két repülőtér között üzemeltetendő egyazon légi járatra vonatkozó egynél több repülési terv;

10.

"légiforgalmi szolgálati egység (ATS-egység) szektorkonfigurációja" : egy ATS-egység állandó vagy ideiglenes jelleggel működtethető légtérszektorának vagy szektorcsoportjának négydimenziós leírása;

11.

"repülőtéri gurulási idő" : az az előre meghatározott, percben kifejezett időtartam, amely a fékoldástól a felszállásig tart, és amely a szokásos repülőtéri műveletek során érvényes;

12.

"aktualizált légi helyzet" : a légi járműnek a légtér-ellenőrzési adatok, a repülési tervben szereplő adatok vagy a pozíciójelentések alapján aktualizált helyzete;

13.

"légiforgalmi irányítói engedély" : a légi járművet valamely légiforgalmi irányító egység által meghatározott feltételek szerinti működésre feljogosító engedély;

14.

"repülési terv felfüggesztése" : a légiforgalomáramlás-szervezést végző jogalany által kezdeményezett olyan folyamat, amelynek célja annak biztosítása, hogy az üzemeltető még a repülés végrehajtása előtt módosítsa a repülési tervet;

15.

"légi járat" : olyan repülés vagy olyan repülések sorozata, amely során utasokat, árut vagy postai küldeményeket szállítanak díj vagy más térítés ellenében;

16.

"üzemeltetési napló" : az ATFM-rendszer adatbázissá átalakított naplója, amely lehetővé teszi a légiforgalomáramlás-szervezési adatok gyors lekérdezését.

3. cikk

A légiforgalomáramlás-szervezés keretei

(1) Az 1. cikk (3) bekezdésében említett feleknek az ATMS-intézkedések megtervezése, összehangolása és végrehajtása során be kell tartaniuk a mellékletben felsorolt ICAO-rendelkezéseket.

(2) A légiforgalomáramlás-szervezést a következő elvek szerint kell megvalósítani:

a) az ATFM-intézkedések célja:

i. annak megelőzése, hogy a légi közlekedés iránti igény meghaladja az egyes szektorok és repülőterek által bejelentett légiforgalmi irányítási kapacitásokat;

ii. az EATMN-kapacitás lehető legnagyobb mértékű kihasználása az EATMN hatékonyságának optimalizálása és az üzemeltetőkre gyakorolt negatív hatások minimalizálása céljából;

iii. az ATS-egységek által kidolgozott és végrehajtott kapacitásnövelő intézkedések révén rendelkezésre álló EATMN-kapacitás optimalizálása;

iv. a kritikus események kezelésének elősegítése;

b) a helyi ATFM-egységeket és a központi ATFM-egységet az ATFM-funkció részének kell tekinteni.

(3) Az ATFM indulási résidők légi járatok közötti kiosztása a járatoknak az ATFM-intézkedés alkalmazási helyére való tervezett belépésének sorrendjét kell, hogy kövesse, kivéve, ha bizonyos körülmények ettől eltérő - hivatalosan elfogadott és a légiforgalomáramlás-szervezést szolgáló - elsőbbségi szabály alkalmazását követelik meg.

Az első albekezdést olyan légi járatok esetében lehet alkalmazni, amelyek a valamely zsúfolt terület elkerülése vagy tehermentesítése érdekében felajánlott módosított útvonalat nem tudják elfogadni, tekintettel a zsúfolt terület elhelyezkedésére és kiterjedésére.

4. cikk

A tagállamok általános kötelezettségei

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az ATFM-funkció az 1. cikk (3) bekezdésében említett összes fél számára, a felelősségi körükbe tartozó légtérben a nap 24 órájában elérhető legyen.

(2) Az ATFM-intézkedéseket úgy kell meghatározni és végrehajtani, hogy az összhangban legyen a tagállamok biztonság- és védelmi politikai követelményeivel, mivel így biztosítható, hogy a légtér tervezése, felosztása és felhasználása hatékony, és az 1. cikk (3) bekezdésében említett valamennyi fél számára előnyös legyen.

(3) A légtérfelhasználás optimalizálása érdekében következetes eljárásokat kell kialakítani az ATFM-funkció résztvevői, az ATS-egységek és a légtérgazdálkodásban részt vevő jogalanyok közötti együttműködésre vonatkozóan.

(4) Olyan közös referenciadokumentumot kell kidolgozni, amely tartalmazza az útvonal-kialakításra és a forgalomelosztásra vonatkozó útmutatásokat és eljárásokat. A nemzeti légi közlekedési tájékoztató kiadványokban a repülési útvonalak rendelkezésre állásával kapcsolatban közzétett információknak adott esetben teljes egészében összhangban kell állniuk a közös referenciadokumentummal.

(5) Az ATFM indulási résidőktől való eltérés kérelmezésére vonatkozó közös eljárásokat a mellékletben felsorolt ICAO-rendelkezések figyelembevételével kell kidolgozni. Ezen eljárásokat - a központi ATFM-egységgel való egyeztetés után - a nemzeti légi közlekedési tájékoztató kiadványokban közzé kell tenni.

5. cikk

A tagállamoknak a központi ATFM-egységgel kapcsolatos kötelezettségei

Minden tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy központi ATFM-egysége:

a) az ATFM-intézkedések tervezésén, összehangolásán és végrehajtásán keresztül optimalizálja az EATMN általános teljesítményére gyakorolt hatásokat;

b) az ATFM-intézkedések meghatározásakor kikérje az üzemeltetők véleményét;

c) a helyi ATFM-egységekkel együtt biztosítsa az ATFM-intézkedések hatékony végrehajtását;

d) a zsúfolt területek elkerülése vagy tehermentesítése érdekében a helyi ATFM-egységekkel együttműködve találjon alternatív útvonalakat, figyelembe véve ezen intézkedések EATMN-re gyakorolt összhatását;

e) ajánljon módosított útvonalat azon légi járatok vonatkozásában, amelyek révén a d) pontban említett hatások optimalizálhatók;

f) az üzemeltetők és az ATS-egységek számára időben juttassa el az ATFM-re vonatkozó információkat, így többek között:

i) a tervezett ATFM-intézkedéseket;

ii) az ATFM-intézkedések által az egyes légi járatok felszállási idejére és útvonalprofiljára gyakorolt hatásokat;

g) ellenőrizze azon esetek előfordulását, amikor a repülési terv hiányzik, illetve több párhuzamos repülési tervet nyújtottak be;

h) függessze fel az érintett repülési tervet, amennyiben egy ATFM indulási résidőt nem sikerül betartani - a tűréshatár figyelembevételével sem - és nem áll rendelkezésre újabb becsült fékoldási idő;

i) kövesse nyomon, hogy hány eltérést biztosítottak a 4. cikk (5) bekezdése értelmében.

6. cikk

Az ATS-egységek általános kötelezettségei

(1) Amennyiben ATFM-intézkedést kell végrehajtani, az ATS-egységek a helyi ATFM-egységen keresztül egyeztetnek a központi ATFM-egységgel annak érdekében, hogy olyan eszköz kerüljön kiválasztásra, amely hozzájárul az EATMN általános teljesítményének optimalizálásához.

(2) Az ATS jelentéstételi irodák szükség esetén kötelesek segíteni a pilóták vagy az üzemeltetők, illetve a helyi vagy a központi ATFM-egység közötti információcserét.

(3) Az ATS-egységek gondoskodnak arról, hogy a repülőterek esetében alkalmazandó ATFM-intézkedések egyeztetésre kerüljenek az érintett repülőtér-irányító szervvel, mivel így biztosítható, hogy a repülőtér-tervezés és -használat hatékony, és az 1. cikk (3) bekezdésében említett valamennyi fél számára előnyös legyen.

(4) Az ATS-egységek - a helyi ATFM-egységen keresztül - minden olyan eseményről tájékoztatják a központi ATFM-egységet, amely befolyásolhatja a légiforgalmi irányítás kapacitását vagy a légi közlekedés iránti igényt.

(5) Az ATS-egységek időben és megfelelő minőségben az alábbi adatokat bocsátják a központi ATFM-egység rendelkezésére:

a) a rendelkezésre álló légtér és útvonalak;

b) az ATS-egység szektorok konfigurációja és aktiválása;

c) a repülőtéri gurulási idők;

d) a légiforgalmi irányítási szektorok és a repülőterek kapacitása;

e) a repülési útvonalak rendelkezésre állása, ideértve a 2150/2005/EK rendeletben meghatározott rugalmas légtér-felhasználási elv alkalmazása révén rendelkezésre álló útvonalakat is;

f) az aktualizált légi helyzetek;

g) a repülési tervektől való eltérések;

h) a légtér rendelkezésre állása, ideértve a 2150/2005/EK rendeletben meghatározott rugalmas légtér-felhasználási elv alkalmazása révén rendelkezésre álló légteret is;

i) a tényleges felszállási idők.

A fenti adatokat a központi ATFM-egység térítésmentesen hozza az 1. cikk (3) bekezdésében említett valamennyi fél tudomására, illetve azokat a központi ATFM-egység is térítésmentesen kapja meg.

(6) Az indulási repülőtér ATS-egysége gondoskodik arról, hogy:

a) abban az esetben, ha egy légi járatra ATFM indulási résidő vonatkozik, az adott résidő szerepeljen a légiforgalmi irányítói engedélyben;

b) a légi járatok betartsák az ATFM indulási résidőket;

c) azok a légi járatok, amelyek - az előre meghatározott tűréshatár figyelembevételével sem - tartják be becsült fékoldási idejüket, ne kapjanak felszállási engedélyt;

d) azok a légi járatok, amelyek repülési tervét elutasították vagy felfüggesztették, ne kapjanak felszállási engedélyt.

7. cikk

Az üzemeltetők általános kötelezettségei

(1) Minden egyes tervezett légi járatra csupán egyetlen repülési terv vonatkozhat. A benyújtott repülési tervnek megfelelően kell tükröznie a tervezett útvonalprofilt.

(2) Minden vonatkozó ATFM-intézkedést és azok módosítását a tervezett repülési műveletbe be kell építeni és a pilóta tudomására kell hozni.

(3) Olyan repülőtérről való indulás esetén, amelyre nem vonatkozik ATFM indulási résidő, az üzemeltetők felelősek becsült fékoldási idejük betartásáért, figyelembe véve a mellékletben szereplő, vonatkozó ICAO-rendelkezésekben rögzített tűréshatárt is.

(4) Amennyiben egy repülési terv az 5. cikk h) pontja értelmében felfüggesztésre kerül, az érintett üzemeltető köteles gondoskodni a repülési terv aktualizálásáról vagy törléséről.

8. cikk

A repülőtér-irányító szervek általános kötelezettségei

A repülőtér-irányító szervek - közvetlenül vagy a helyi ATFM-egységen vagy az ATS-egységeken vagy mindkettőn keresztül - minden olyan eseményről tájékoztatják a központi ATFM-egységet, amely befolyásolhatja a légiforgalmi irányítás kapacitását vagy a légi közlekedés iránti igényt. Amennyiben a tájékoztatás közvetlenül történik, a repülőtér-irányító szervek erről tájékoztatják a helyi ATFM-egységet és az ATS-egységeket.

9. cikk

A repülőtéri résidők és a repülési tervek közötti összhang

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a központi ATFM-egység vagy a helyi ATFM-egység, a repülőterek résidő-koordinátorainak vagy a koordinált repülőterek irányító szerveinek kérésére, még a repülés megkezdése előtt azok rendelkezésére bocsássa az adott repülőtérről megvalósítandó repülés elfogadott repülési tervét. A repülőterek résidő-koordinátorai vagy a koordinált repülőterek irányító szervei betekintést biztosítanak a központi ATFM-egység vagy a helyi ATFM-egység által rendelkezésre bocsátott elfogadott repülési tervekbe.

(2) A repülés megkezdése előtt az üzemeltetők mind az indulási, mind a rendeltetési repülőteret ellátják azokkal az információkkal, amelyek a repülési tervben szereplő repülési kód és az ahhoz kapcsolódó repülőtéri résidőhöz tartozó kód közötti korreláció létrehozásához szükségesek.

(3) Bármely üzemeltető, repülőtér-irányító szerv és ATS-egység jogosult arra, hogy a repülőtér résidő-koordinátorát tájékoztassa azon esetekről, amikor a légi járatokat ismételten a kiosztott résidőktől jelentősen eltérő időpontokban üzemeltetik, vagy a résidőket a kiosztás idején meghatározottól jelentősen eltérő módon használják fel, és ezek sértik a repülőtér működését vagy a légi forgalmat.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a központi ATFM-egység tájékoztassa a repülőterek résidő-koordinátorait azon esetekről, amikor a légi járatokat ismételten a kiosztott résidőktől jelentősen eltérő időpontokban üzemeltetik, vagy a résidőket a kiosztás idején meghatározottól jelentősen eltérő módon használják fel, és ezek sértik az ATFM működését.

10. cikk

A kritikus eseményekkel kapcsolatos kötelezettségek

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az EATMN működésében bekövetkező zavarok minimalizálása érdekében a központi ATFM-egység a kritikus események kezelésére ATFM-intézkedéseket dolgozzon ki és ezeket közzé tegye.

(2) A kritikus eseményekre való felkészülés keretében az ATS-egységek és a repülőtér-irányító szervek egyeztetik a kritikus események által érintett üzemeltetőkkel a vészhelyzeti eljárások hatókörét és tartalmát, és ezen belül az elsőbbségi szabályokat érintő esetleges módosításokat.

A vészhelyzeti eljárások között a következők szerepelnek:

a) szervezeti és koordinációs rendelkezések;

b) a kritikus esemény által érintett területekre való bejutás szabályozására szolgáló ATFM-intézkedések, amelyek célja annak megelőzése, hogy a légi közlekedés iránti igény meghaladja az érintett légtér vagy az érintett repülőterek egy részének vagy egészének bejelentett kapacitását;

c) az elsőbbségi szabályok alkalmazásának körülményei, feltételei és eljárásai, a tagállamok alapvető biztonság-, illetve védelmi politikai érdekeinek szem előtt tartásával;

d) helyreállítási intézkedések.

11. cikk

Az ATFM-intézkedések betartásának nyomon követése

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben egy adott év során egy repülőtér 80 %-os vagy annál kisebb mértékben tartja be az ATFM indulási résidőket, a repülőtér ATS-egysége jelentést adjon az előírások megsértéséről, valamint az ATFM indulási résidők betartása érdekében végrehajtott intézkedésekről. Az említett intézkedéseknek szerepelniük kell az érintett tagállam által a Bizottsághoz eljuttatandó jelentésben.

(2) Az érintett repülőtér ATS-egységének jelentést kell adnia minden olyan esetről, amikor a repülőtér nem tartotta be a repülési tervek elutasításáról vagy felfüggesztéséről szóló döntést, továbbá az ezen döntések betartásra érdekében tett intézkedésekről. Az említett intézkedéseknek szerepelniük kell az érintett tagállam által a Bizottsághoz eljuttatandó jelentésben.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

a) a központi ATFM-egység értesítse az érintett tagállamot arról, ha a tagállam egy évben az indulások több mint 0,6 %-át meghaladó mértékben biztosított eltérést;

b) amennyiben a tagállam az a) pont alapján értesítést kapott, készítsen és juttasson el a Bizottságnak egy olyan a jelentést, amely részletesen bemutatja a biztosított eltéréseket.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben az 5. cikk g) pontja alkalmazásából eredő ATFM-intézkedések megsértésére fény derül, a központi ATFM-egység tájékoztassa az üzemeltetőt az intézkedés megsértéséről.

(5) Az üzemeltetők a központi ATFM-egység számára az ATFM-intézkedések minden egyes megsértéséről jelentést készítenek, amelyben részletesen bemutatják azokat a körülményeket, amelyek következtében hiányzott a repülési terv vagy több párhuzamos repülési terv állt rendelkezésre, továbbá bemutatják az intézkedés megsértésének korrigálása érdekében hozott intézkedéseket.

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a központi ATFM-egység éves jelentést készítsen, amely részletesen bemutatja azokat az eseteket, amikor a repülési terv hiányzott, vagy több párhuzamos repülési tervet nyújtottak be, továbbá arról, hogy e jelentés a Bizottsághoz eljusson.

(7) A tagállamok évente felülvizsgálatot végeznek az ATFM-intézkedések betartásáról annak biztosítása érdekében, hogy az 1. cikk (3) bekezdésében említett résztvevők javítsák az említett intézkedések betartásának mértékét.

12. cikk

Teljesítményértékelés

(1) A 11. cikk végrehajtása során a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a központi ATFM-egység az ATFM minőségét bemutató éves jelentést készítsen; e jelentésnek ki kell térnie:

a) az ATFM-intézkedések okaira;

b) az ATFM-intézkedések hatásaira;

c) az ATFM-intézkedések betartására;

d) arra, hogy az 1. cikk (3) bekezdésében említett felek hogyan járultak hozzá a hálózat általános hatásának optimalizálásához.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a központi ATFM-egység hozzon létre és tartson naprakészen nyilvántartást a 6. cikk (5) bekezdésében felsorolt ATFM-adatokról, továbbá a repülési tervekről, az üzemeltetési naplókról és a vonatkozó háttéradatokról.

Az első bekezdésben említett adatokat a megküldésüktől számított két évig meg kell őrizni és azokat a Bizottság, a tagállamok, az ATS-egységek és az üzemeltetők számára elérhetővé kell tenni.

Az adatokat a repülőtér-koordinátorok és a repülőtér-üzemeltetők számára hozzáférhetővé kell tenni annak érdekében, hogy azokat felhasználhassák a bejelentett kapacitás rendszeres értékeléséhez.

13. cikk

Biztonsági követelmények

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ATFM-rendszer és az ATFM-folyamatok minden jelentős módosítását megelőzően veszélyazonosítási, kockázatértékelési és -mérsékelési eljárásokat magában foglaló biztonságértékelésre kerüljön sor, beleértve a légiforgalom-szervezési rendszer teljes életciklusára kiterjedő biztonságkezelési folyamat értékelését is.

14. cikk

Kiegészítő követelmények

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a légiforgalomáramlás-szervezési folyamatokban részt vevő, az 1. cikk (3) bekezdésében említett felek személyzete:

a) megfelelően értesüljön az e rendeletben foglalt rendelkezésekről;

b) rendelkezzen a munkaköre ellátásához szükséges képzettséggel és képességekkel.

(2) A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak annak biztosítására, hogy a légiforgalomáramlás-szervezési folyamatokban hatáskörrel rendelkező, az 1. cikk (3) bekezdésében említett felek:

a) kidolgozzák és naprakészen tartsák a szükséges utasításokat és információkat tartalmazó üzemeltetési kézikönyveket, amelyek lehetővé teszik az üzemeltetési személyzet számára az e rendeletben foglalt rendelkezések alkalmazását;

b) biztosítsák, hogy a kézikönyvek következetesek, könnyen hozzáférhetők és naprakészek legyenek, valamint hogy frissítésüket és terjesztésüket megfelelő dokumentáció- és konfiguráció-kezelés jellemezze;

c) biztosítsák, hogy a munkamódszerek és az üzemeltetési eljárások e rendelettel összhangban legyenek.

15. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb 2011. szeptember 26-ig értesítik a Bizottságot ezen intézkedésekről, és haladéktalanul tájékoztatást nyújtanak az azokat érintő bárminemű későbbi módosításról.

16. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. szeptember 26-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A légiforgalomáramlás-szervezéssel kapcsolatos ICAO-rendelkezések jegyzéke

1. Chicagói Egyezmény, 11. melléklet (Légiforgalmi szolgálatok), 3. fejezet, 3.7.5. pont (Légiforgalomáramlás-szervezés) (14. kiadás, 2016. július, 50A. sz. módosítás).

2. ICAO 4444. sz. dokumentum, Léginavigációs szolgálati eljárások - Légiforgalmi szolgáltatás (PANS-ATM), 3. fejezet (ATS-rendszerkapacitás és légiforgalomáramlás-szervezés) (a 7A. sz. módosítást tartalmazó 2016-os 16. kiadás).

3. ICAO Doc 7030, Körzeti kiegészítő eljárások, Európai régió, 8. fejezet, 8.3. pont (Az ATFM-résidő-kiosztástól való eltérések) (5. kiadás, 2008).

4. ICAO Doc 7030, Körzeti kiegészítő eljárások, Európai régió, 8. fejezet, 8.4.1. pont c) alpont (az ATFM-intézkedések betartása a légijármű-üzemeltetők részéről) (5. kiadás, 2008).

5. ICAO Doc 7030, Körzeti kiegészítő eljárások, Európai régió, 2. fejezet, 2.3.2. pont (A becsült fékoldási időtől való eltérések) (5. kiadás, 2008).

( 1 ) HL L 14., 1993.1.22., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0255 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0255&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010R0255-20171211 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010R0255-20171211&locale=hu

Tartalomjegyzék