32017D0427[1]

A Bizottság (EU) 2017/427 végrehajtási határozata (2017. március 8.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló sürgősségi intézkedésekről szóló 2012/535/EU bizottsági végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2017) 1482. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/427 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. március 8.)

a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló sürgősségi intézkedésekről szóló 2012/535/EU bizottsági végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2017) 1482. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) Tekintettel a fenyőrontó fonálféreggel összefüggésben Portugáliában kialakult helyzet súlyosságára és a Spanyolországban tapasztalt néhány előfordulására, 2014 szeptemberében több tagállami szakértő részvételével munkacsoportot hoztak létre azzal a céllal, hogy támogatást nyújtson Portugáliának és Spanyolországnak a fenyőrontó fonálféreg területükön való visszaszorításához, illetve felszámolásához, ily módon megelőzve, hogy továbbterjedjen az Unió területének fennmaradó részére.

(2) A fenyőrontó fonálféreggel foglalkozó munkacsoport 2016. június 22-én jelentést tett közzé, amely több ajánlást is megfogalmazott. Ezen túlmenően további tudományos ismeretek is összegyűltek a REPHRAME projekt (2) részeként.

(3) Be kell vezetni a "tűz vagy vihar sújtotta növény" fogalommeghatározását azon fogékony növények azonosítása érdekében, amelyekre az adott intézkedéseket alkalmazni kell.

(4) Az Európai Növényvédelmi Szervezet a vészhelyzeti tervekre vonatkozó nemzetközi szabványokat dolgozott ki. A szóban forgó nemzetközi szabványokkal (3) való összhang biztosítása, valamint a vészhelyzeti tervek érthetőségének és hatékonyságának javítása érdekében, a vészhelyzeti tervekre vonatkozó szabályoknak részletesebben meg kell határozniuk a felelős hivatalos szervek, a laboratóriumok és a gazdasági szereplők feladatait.

(5) Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében, valamint figyelembe véve a helyzet javulását, amelyet a Portugália és Spanyolország által eddig elvégzett vizsgálatok eredményei tükröznek, a 2012/535/EU bizottsági végrehajtási határozat (4) 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban elvégzett ellenőrzések eredményeit a havi rendszeresség helyett elég évente benyújtani. A szóban forgó határozat 6. és 7. cikke értelmében végrehajtott intézkedések eredményeit adott esetben minden év április 30-ig kell közölni annak érdekében, hogy a vektor rajzási idejének kezdetét megelőző időszakra vonatkozó információkat időben benyújtsák.

(6) Mind a Portugáliában, mind a Spanyolországban szerzett tapasztalatok, valamint a szakmai és a tudományos tanulmányok is azt mutatják, hogy a fenyőrontó fonálféreg egészségesnek tűnő fenyőkön való észlelése rendkívül valószínűtlen, míg a rovarvektorok tevékenységére utaló jeleket mutató kivágott törzsekből, vágási maradványokból és természetesen előforduló hulladékból való mintavétel nagyon fontos szerepet játszhat a fenyőrontó fonálféreg jelenlétének kimutatásában olyan területeken, ahol a fenyő sorvadásának tünetei várhatóan nem fordulnak elő. A 2012/535/EU végrehajtási határozat I. és II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) A munkacsoport által bemutatott bizonyítékok megerősítették, hogy a vektor rajzási ideje alatt bekövetkező erdőtüzek azonnal, nagy távolságokból is odavonzzák a vektorokat, sőt egy bizonyos ideig még a tűz után is. A tűz sújtotta területeken lévő növények azonnali eltávolítása és megsemmisítése nem csökkenti a terület vonzerejét, sőt növelheti a vektor szétszóródásának kockázatát. Ezért lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a vektor következő rajzási idejének kezdete előtt kivágják és megsemmisítsék a tűz sújtotta területeken található fogékony növényeket.

(8) A tapasztalat azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló források optimális felhasználásának biztosítása érdekében a 2012/535/EU végrehajtási határozat II. mellékletének 2. pontjában említett, a fertőzött területeken végzett felderítéseket a fertőzött területek pufferzónákkal határos részére kell összpontosítani, hogy megfelelő intézkedéseket lehessen hozni azzal a céllal, hogy a fenyőrontó fonálférget vissza lehessen szorítani a fertőzött területek azon részeibe, amelyekben ismert az előfordulása, és meg lehessen akadályozni a pufferzónákba való továbbterjedését.

(9) A tagállamok 500 m-ről 100 m-re csökkenthetik a tarvágási terület sugarát, ha a FAO növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 4. számú nemzetközi szabványával (5) összhangban végzett felderítési tevékenységek alapján és a vektorok szétszóródási képességét figyelembe véve nincs bizonyíték a vektorok jelenlétére a terület szóban forgó részén.

(10) A tapasztalatok megerősítették, hogy a körülhatárolt területen a vektor rajzási ideje alatt azonosított faanyagnak a 2012/535/EU végrehajtási határozat I. mellékletének 8. pontjában és II. melléklete 3. pontjának c) alpontjában előírt kezelése nem biztos, hogy minden esetben megfelelő a fenyőrontó fonálféreg további terjedésének megelőzésére abban az esetben, ha a vektorok a felderítési tevékenységeket megelőző év során telepedtek meg a rönkökben. A tagállam ezért dönthet úgy, hogy a szóban forgó faanyagot a helyszínen azonnal semmisítik.

(11) A 2012/535/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/535/EU végrehajtási határozat módosításai

A 2012/535/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következő h) ponttal egészül ki:

"h) »tűz vagy vihar sújtotta növény«: tűz vagy vihar által olyan módon károsított fogékony növény, amely lehetővé teszi a vektor peterakását."

2. A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(2) A készenléti terv az alábbiakat határozza meg: A készenléti terv tartalmát annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a meghatározott szervezet milyen kockázatot jelent az érintett tagállam számára."

a) egy külön szakasz, amely összegzi az érintett tagállam esetében a fenyőrontó fonálféreg előfordulásának kockázatára vonatkozó információkat, ideértve a fenyőrontó fonálféreg biológiai jellemzőire vonatkozó háttér-információkat, a várható tüneteket és az érintett gazdanövényeket, valamint a kimutatási módszereket, a bejutás és a továbbterjedés fő útvonalait, továbbá a bejutás, a megtelepedés és a továbbterjedés kockázatának csökkentésére szolgáló ajánlásokat;

b) a fenyőrontó fonálféreg hatóságilag megállapított vagy feltételezett jelenléte esetén a terv végrehajtásában részt vevő szervek szerepe és feladatköre, valamint a felelős hatóságok, az egyéb hatóságok, az érintett, felhatalmazással rendelkező szervezetek vagy természetes személyek, a laboratóriumok és a gazdasági szereplők intézkedéseinek összehangolására szolgáló parancsnoki lánc és eljárások;

c) annak feltételei, hogy a felelős hatóságok bejussanak a gazdasági szereplők és más személyek telephelyére;

d) annak feltételei, hogy a felelős hatóságok szükség esetén igénybe vegyék a fenyőrontó fonálféreg gyors és hatékony felszámolásához vagy adott esetben visszaszorításához szükséges laboratóriumokat, berendezéseket, személyzetet, külső szakértőket és erőforrásokat;

e) a Bizottságnak, a többi tagállamnak, az érintett gazdasági szereplőknek és a közvéleménynek a fenyőrontó fonálféreg jelenlétére és az ellene hozott intézkedésekre vonatkozó tájékoztatásával összefüggésben meghozandó intézkedések, amennyiben a fenyőrontó fonálféreg jelenlétét hatóságilag megállapították vagy feltételezik;

f) a fenyőrontó fonálféreg jelenlétére vonatkozó tények rögzítésével kapcsolatos szabályok;

g) a szemrevételezési, mintavételi és laboratóriumi vizsgálati módszereket leíró protokollok;

h) a szomszédos tagállamokkal és adott esetben a szomszédos harmadik országokkal folytatott koordináció keretébe tartozó eljárások és a koordinációs keretért felelős személyek.

3. A 9. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(3) A tagállamok minden év április 30-ig jelentésben tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot a 6. és a 7. cikk alapján az előző év április 1-je és a tájékoztatás évének március 31-e között végrehajtott intézkedések eredményeiről. E jelentésnek a következő elemek mindegyikét tartalmaznia kell: A tagállamok a b) és az f) pontban említett információkat a következő időszakokban gyűjtik: a tájékoztatás évét megelőző év január 1-jétől március 31-ig, április 1-jétől október 31-ig és november 1-jétől december 31-ig, valamint a tájékoztatás évének január 1-jétől március 31-ig. Az információk közlésekor a tagállamok megadják, hogy azok mely gyűjtési időszakra vonatkoznak."

a) a fenyőrontó fonálféreg jelenlétére vonatkozó észlelések száma és helyei (térképeket is mellékelve) a fertőzött terület és a pufferzóna tekintetében külön-külön meghatározva;

b) az elpusztult, a rossz egészségi állapotban lévő, valamint a tűz vagy vihar sújtotta növényként azonosított növények száma, megadva az erdőtüzekben vagy viharban teljesen megsemmisült növények számát;

c) az olyan, elpusztult, rossz egészségi állapotban lévő, valamint tűz vagy vihar sújtotta növények száma, amelyekből mintát vettek;

d) az elpusztult, a rossz egészségi állapotban lévő, valamint a tűz vagy vihar sújtotta növényekből vett és a fenyőrontó fonálféreg jelenléte szempontjából megvizsgált minták száma;

e) az olyan minták száma, amelyek a fenyőrontó fonálféreg jelenléte szempontjából megvizsgálva pozitív eredményt adtak;

f) a kiszűrt elpusztult, rossz egészségi állapotban lévő, valamint tűz vagy vihar sújtotta növények száma, megadva a vonatkozó időszak kezdete előtt azonosított növények számát;

g) a pufferzónák és a fertőzött területek tekintetében külön-külön: a csapdák száma és elhelyezkedése és a megfigyelési időszak, valamint a csapdába ejtett vektorok száma, az érintett fajok, a fenyőrontó fonálféreg jelenléte szempontjából megvizsgált vektorok száma, a fenyőrontó fonálféreg jelenléte szempontjából megvizsgált minták száma és a fenyőrontó fonálféreg jelenléte szempontjából megvizsgálva pozitív eredményt adó minták száma, ha volt ilyen.

4. A 11. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A tagállamok minden év április 30-ig tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) és a (2) bekezdésben említett, az előző évben elvégzett ellenőrzések idejéről és eredményeiről."

5. Az I. és a II. melléklet az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 8-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A fenyőrontó fonálféreg észlelésére, az ellene való védekezésre és a felszámolására szolgáló jobb módszerek kifejlesztése az Unió növényegészségügyi politikájának támogatása érdekében (REPHRAME) - 265483. számú uniós kutatási projekt.

(3) 2009 OEPP/EPPO, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 39., 471-474. o., "A készenléti tervek általános elemei".

(4) A Bizottság 2012/535/EU végrehajtási határozata (2012. szeptember 26.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló sürgősségi intézkedésekről (HL L 266., 2012.10.2., 42. o.).

(5) A Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága (1995), International Standard for Phytosanitary Measures 4: Requirements for the establishment of pest free areas (A növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 4. számú nemzetközi szabvány: A károsítómentes területek kialakítására vonatkozó követelmények).

MELLÉKLET

A 2012/535/EU végrehajtási határozat mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 2. pont harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Kivágás után mintát vesznek minden elpusztult és minden rossz egészségi állapotban lévő növényből, valamint több olyan egészségesnek tűnő növényből, amelyeket az adott esetben a fenyőrontó fonálféreg elterjedésének kockázata alapján választottak ki. Mintát minden egyes növény esetében több különböző részből, ezen belül a koronából is kell venni, különösen azokból a részekből, ahol jól láthatók a rovarvektorok aktivitásának jelei. Mintákat a rovarvektorok tevékenységére utaló jeleket mutató, és a körülhatárolt területek olyan részein található kivágott törzsekből, vágási maradványokból és természetesen előforduló hulladékból is kell venni, ahol a fogékony növények sorvadásának tünetei várhatóan nem, vagy csak később fordulnak elő. Minden mintát meg kell vizsgálni a fenyőrontó fonálféreg jelenléte szempontjából."

b) A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4. Amennyiben a 3. pont alkalmazandó, minden olyan fogékony növényt, amely mentesült a kivágás alól, és amely 100-500 m távolságra van olyan fogékony növényektől, amelyekben a fenyőrontó fonálféreg jelenléte megállapítást nyert, a vektorok rajzási időszaka előtt, alatt és után egyaránt vizsgálni kell a fenyőrontó fonálféreg jelenlétének jelei vagy tünetei szempontjából.

A jelek vagy tünetek észlelése esetén a növényből mintát kell venni, és meg kell vizsgálni a fenyőrontó fonálféreg jelenléte szempontjából. Mintát a fogékony növények esetében a növény több különböző részéből, ezen belül a koronából is kell venni. Az érintett tagállamnak a rajzási időszakban a vektoroknak a fenyőrontó fonálféreg jelenlétére irányuló mintavételével és a minták laboratóriumi vizsgálatával intenzív felderítést kell végeznie a vektorok körében.

A szóban forgó intézkedéseket addig kell alkalmazni, amíg be nem következik a fenyőrontó fonálféreg 6. cikk (1) bekezdése szerinti teljes felszámolása, vagy amíg a 7. cikk (1) bekezdése szerinti visszaszorítási intézkedéseket nem hagynak jóvá."

c) Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép: (*1) A Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága (1995), International Standard for Phytosanitary Measures 4: Requirements for the establishment of pest free areas (A növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 4. számú nemzetközi szabvány: A károsítómentes területek kialakítására vonatkozó követelmények).""

"5. Amennyiben egy tagállam a FAO növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 4. számú nemzetközi szabványával (*1) összhangban végzett felderítési tevékenységei alapján és a vektorok szétszóródási képességét figyelembe véve bizonyítékkal rendelkezik arról, hogy a vektor az elmúlt három évben nem volt jelen az érintett területen, 100 m-re csökkentheti a tarvágási terület legkisebb sugarát az olyan fogékony növények körül, amelyekben nem mutatták ki a fenyőrontó fonálférget.

A fent említett bizonyítéknak szerepelnie kell a 9. cikk (1) bekezdésében előírt értesítésben.

d) A 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6. A tagállamoknak a körülhatárolt területeken a vektor rajzási időszaka alatt és azon kívül felderítéseket kell végezniük a fogékony növények tekintetében az említett növényeknek és a vektornak a fenyőrontó fonálféreg jelenlétére irányuló szemléjével, mintavételével és a minták laboratóriumi vizsgálatával. A fenyőrontó fonálféreg vektora tekintetében annak rajzási időszaka alatt is kell felderítéseket végezniük. Az említett felderítések során különös figyelmet kell szentelni az elpusztult, a rossz egészségi állapotban lévő és a tűz vagy vihar sújtotta fogékony növényeknek. Mintát a fogékony növények esetében a növény több különböző részéből, ezen belül a koronából is kell venni. Felderítéseket a rovarvektorok tevékenységére utaló jeleket mutató, és a körülhatárolt területek olyan részein található kivágott törzseken, vágási maradványokon és természetesen előforduló hulladékon is kell végezni, ahol a fogékony növények sorvadásának tünetei várhatóan nem, vagy csak késéssel fordulnak elő. Azon fogékony növények körüli 3 000 m-es sugarú körön belül, amelyekben megállapítást nyert a fenyőrontó fonálféreg jelenléte, legalább négyszer intenzívebb felderítést kell végezni, mint a 3 000 m-es sugarú körön kívül a pufferzóna széléig tartó területen."

e) A 7. pont első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"7. A tagállamoknak a teljes körülhatárolt területen belül azonosítaniuk kell és ki kell vágniuk mindazokat a fogékony növényeket, amelyekben a fenyőrontó fonálféreg jelenléte megállapítást nyert, valamint azokat, amelyek elpusztultak vagy rossz egészségi állapotban vannak, vagy amelyeket tűz vagy vihar sújtott. El kell távolítaniuk és meg kell semmisíteniük a kivágott növényeket és azok vágási maradványait, a vágás befejezéséig alkalmazva minden olyan óvintézkedést, amely a fenyőrontó fonálféreg és vektora elterjedésének megakadályozásához szükséges. A tagállamok teljesítik az alábbi feltételeket:".

f) A 8. pont második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben a tagállam arra a következtetésre jut, hogy a hántolás, a vektor tekintetében ismerten hatékony rovarölő szerrel való kezelés és az ilyen rovarölő szerrel átitatott rovarhálóval való beborítás nem megfelelő, a hántolatlan faanyagot azonnal meg kell semmisíteni a helyszínen.

A fogékony növények kivágásánál keletkezett, a helyszínen maradt fahulladékot és a helyszínen megsemmisítendő hántolatlan faanyagot 3 cm-nél kisebb vastagságú és szélességű darabokra kell felaprítani."

g) A szöveg a következő 8a. ponttal egészül ki:

"8a. A 7.b) ponttól eltérve abban az esetben, ha egy tagállam arra a következtetésre jut, hogy a tűz vagy vihar sújtotta fogékony növények kivágása és eltávolítása a vektor rajzási időszakában nem megfelelő, az érintett tagállam dönthet úgy, hogy a szóban forgó növények kivágását és eltávolítását a következő rajzási időszak kezdete előtt elvégzi.

A 6. pont sérelme nélkül az érintett tagállamnak a rajzási időszakban a vektoroknak a fenyőrontó fonálféreg jelenlétére irányuló mintavételével és a minták laboratóriumi vizsgálatával intenzív felderítést kell végeznie a tűz vagy vihar sújtotta területen, és amennyiben a fenyőrontó fonálféreg jelenléte megerősítésre kerül, a fenyőrontó fonálféreg vagy a vektorai jelenlétének jeleit vagy tüneteit mutató említett növényeknek a szemléjével, mintavételével és a minták laboratóriumi vizsgálatával felderítéseket kell végeznie a környező területen található fogékony növények tekintetében."

2. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2. A tagállamoknak a fertőzött területeken éves felderítéseket kell végezniük a fogékony növények és a vektor tekintetében az említett növényeknek és a vektornak a fenyőrontó fonálféreg jelenlétére irányuló szemléjével, mintavételével és a minták laboratóriumi vizsgálatával. Az említett felderítések során különös figyelmet kell szentelni az elpusztult, a rossz egészségi állapotban lévő és a tűz vagy vihar sújtotta fogékony növényeknek. A felderítéseket a pufferzónák megőrzése céljából a fertőzött terület pufferzónákkal határos részeire kell összpontosítani. A tagállamoknak ki kell vágniuk mindazon fogékony növényeket, amelyekben a fenyőrontó fonálféreg jelenléte megállapítást nyert, valamint el kell távolítaniuk és ártalmatlanítaniuk kell az említett növényeket és azok vágási maradványait, alkalmazva minden olyan óvintézkedést, amely a fenyőrontó fonálféreg és vektora elterjedésének megakadályozásához szükséges."

b) A 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. A tagállamok az alábbi intézkedéseket alkalmazzák a pufferzónákban:

a) A tagállamoknak a pufferzónákban a vektor rajzási időszaka alatt és azon kívül felderítéseket kell végezniük a fogékony növények tekintetében az említett növényeknek és a vektornak a fenyőrontó fonálféreg jelenlétére irányuló szemléjével, mintavételével és a minták laboratóriumi vizsgálatával. A fenyőrontó fonálféreg vektora tekintetében annak rajzási időszaka alatt is kell felderítéseket végezniük. Az említett felderítések során különös figyelmet kell szentelni az elpusztult, a rossz egészségi állapotban lévő és a tűz vagy vihar sújtotta fogékony növényeknek, valamint az olyan területeken található vektoroknak, ahol a fenyőrontó fonálféreg valószínűleg jelen van, vagy ahol a tűnetek várhatóan késéssel jelentkeznek. Mintát a fogékony növények esetében a növény több különböző részéből, ezen belül a koronából is kell venni. Felderítéseket a rovarvektorok tevékenységére utaló jeleket mutató, és a körülhatárolt területek olyan részein található kivágott törzseken, vágási maradványokon és természetesen előforduló hulladékon is kell végezni, ahol a fogékony növények sorvadásának tünetei várhatóan nem fordulnak elő.

b) A tagállamoknak az érintett pufferzónák egészében azonosítaniuk kell és ki kell vágniuk mindazokat a fogékony növényeket, amelyek elpusztultak vagy rossz egészségi állapotban vannak, vagy amelyeket tűz vagy vihar sújtott. A vágás előtt és alatt minden olyan óvintézkedést alkalmazva, amely a fenyőrontó fonálféreg és vektora elterjedésének megakadályozásához szükséges, el kell távolítaniuk és meg kell semmisíteniük a kivágott növényeket és azok vágási maradványait a következő feltételek mellett: A kivágott fogékony növényeket (kivéve az erdőtüzekben teljesen megsemmisült növényeket) mintavételnek és laboratóriumi vizsgálatnak kell alávetni a fenyőrontó fonálféreg esetleges jelenlétének megállapítására, egy olyan mintavételi rendszernek megfelelően, amely 99 %-os megbízhatósággal képes megerősíteni, hogy a fenyőrontó fonálféreg jelenlétének mértéke az említett fogékony növényekben 0,02 % alatt van. A ii. ponttól eltérve abban az esetben, ha egy tagállam arra a következtetésre jut, hogy a vektor rajzási időszakában azonosított és tűz vagy vihar sújtotta fogékony növények kivágása és eltávolítása nem megfelelő, az érintett tagállam dönthet úgy, hogy a szóban forgó növények kivágását és eltávolítását a következő rajzási időszak kezdete előtt elvégzi. A kivágás és eltávolítás alatt az érintett fogékony növényeket vagy a helyszínen megsemmisítik, vagy eltávolítják, és faanyagukat, valamint kérgüket a III. melléklet 1. szakaszának 2.a) pontjában meghatározott módon kezelik, vagy a III. melléklet 2. szakaszának 2.b) pontjában foglaltak szerint feldolgozzák. Ezen eltérés alkalmazása esetén és az a) pont sérelme nélkül az érintett tagállamnak a rajzási időszakban a vektoroknak a fenyőrontó fonálféreg jelenlétére irányuló mintavételével és a minták laboratóriumi vizsgálatával intenzív felderítést kell végeznie a tűz vagy vihar sújtotta területen, és amennyiben a fenyőrontó fonálféreg jelenléte megerősítésre kerül, a fenyőrontó fonálféreg jelenlétének jeleit vagy tüneteit mutató említett növényeknek a szemléjével, mintavételével és a minták laboratóriumi vizsgálatával intenzív felderítéseket kell végezniük a környező területen található fogékony növények tekintetében.

i. A vektor rajzási időszakán kívül azonosított fogékony növényeket a következő rajzási időszak előtt kivágják és a helyszínen megsemmisítik, hatósági felügyelet mellett a fertőzött területre szállítják vagy eltávolítják. Az utóbbi esetben az említett növények faanyagát és kérgét a III. melléklet 1. szakaszának 2.a) pontjában előírtak szerint kezelik, vagy a III. melléklet 2. szakaszának 2.b) pontjában meghatározottak szerint feldolgozzák.

ii. A vektor rajzási időszakában azonosított fogékony növényeket azonnal kivágják és a helyszínen megsemmisítik, hatósági felügyelet mellett a fertőzött területre szállítják vagy eltávolítják. Az utóbbi esetben az említett növények faanyagát és kérgét a III. melléklet 1. szakaszának 2.a) pontjában előírtak szerint kezelik, vagy a III. melléklet 2. szakaszának 2.b) pontjában meghatározottak szerint feldolgozzák.

c) A vektor rajzási időszaka során a pufferzónában - a b) pontban említettek szerint - azonosított fogékony faanyag esetében a tagállamoknak a kivágott fogékony növények rönkjét le kell hántolniuk, vagy a rönköket a vektor tekintetében ismerten hatékony rovarölő szerrel kell kezelniük, vagy a kivágást követően azokat azonnal egy ilyen rovarölő szerrel átitatott rovarhálóval kell beborítaniuk.

A hántolás, kezelés vagy beborítás után a fogékony faanyagot hatósági felügyelet mellett azonnal egy tárolóhelyre vagy engedéllyel rendelkező kezelőüzembe kell szállítani. A hántolatlan faanyagot a tárolóhelyen vagy az engedéllyel rendelkező kezelőüzemben azonnal újra le kell kezelni a vektor tekintetében ismerten hatékony rovarölő szerrel, vagy ilyen rovarölő szerrel átitatott rovarhálóval kell beborítani.

A fogékony növények kivágásánál keletkezett, a helyszínen maradt fahulladékot 3 cm-nél kisebb vastagságú és szélességű darabokra kell felaprítani.

Az első albekezdéstől eltérve, amennyiben a tagállam arra a következtetésre jut, hogy a hántolás, a vektor tekintetében ismerten hatékony rovarölő szerrel való kezelés és az ilyen rovarölő szerrel átitatott rovarhálóval való beborítás nem megfelelő, a hántolatlan faanyagot azonnal meg kell semmisíteni a helyszínen. Ezen eltérés alkalmazása esetén a fogékony növények kivágásánál keletkezett, a helyszínen maradt fahulladékot és a helyszínen megsemmisítendő hántolatlan faanyagot 3 cm-nél kisebb vastagságú és szélességű darabokra kell felaprítani."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017D0427 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017D0427&locale=hu

Tartalomjegyzék