31984L0424[1]

A Tanács irányelve (1984. szeptember 3.) a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/157/EGK irányelv módosításáról

A Tanács irányelve

(1984. szeptember 3.)

a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/157/EGK irányelv módosításáról

(84/424/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a legutóbb a 81/334/EGK irányelvvel [4] módosított 70/157/EGK tanácsi irányelv [5] mellékletében határértékeket állapít meg a közúti használatra szánt, felépítménnyel rendelkező vagy anélküli, legalább négykerekű és 25 km/h-t meghaladó legnagyobb tervezési sebességű gépjárművek zajszintjére, a vasúti járművek, mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok és munkagépek, valamint a közművek munkagépei kivételével;

mivel a városi lakosságnak a zajterheléstől való védelme megfelelő intézkedéseket követel meg a gépjárművek zajszintjének csökkentésére; mivel az ilyen csökkentés csak a gépjárműgyártásban elért műszaki fejlődéssel lehetséges;

mivel a 70/157/EGK irányelv I. mellékletét megfelelően módosítani kell az abban említett valamennyi járműkategóriára megengedett, dB (A)-ban kifejezett zajszint-határértékek csökkentésével;

mivel ezeknek az értékeknek a csökkentése jelentős lépést jelent a jobb környezet irányába; mivel a kérdéses rendelkezéseket azonban később felül kell vizsgálni a Bizottság egy általános megközelítés keretében végzett munkájának eredményei alapján, egyidejűleg figyelembe véve a gépjárműágazat területén érvényes közösségi szabályok valamennyi lényeges szempontját, különösen a biztonsági, a környezeti és energiatakarékossági szempontokat,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 70/157/EGK irányelv I. mellékletének 5.2.2.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"5.2.2.1. Határértékek

Az 5.2.2.2-5.2.2.5. pont szerint mért zajszint nem haladhatja meg a következő határértékeket:

| Járműkategória | Határérték (dB(A)) |

5.2.2.1.1. | A vezetőülést beleértve legfeljebb kilenc üléssel felszerelt személyszállító járművek | 77 |

5.2.2.1.2. | A vezetőülést is beleértve több mint kilenc üléssel felszerelt, 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett össztömegű személyszállító járművek, amelyek: | |

5.2.2.1.2.1. | - motorteljesítménye 150 kW-nál kisebb | 80 |

5.2.2.1.2.2. | - motorteljesítménye 150 kW vagy nagyobb | 83 |

5.2.2.1.3. | A vezetőülést beleértve több mint kilenc üléssel felszerelt személyszállító járművek; áruszállító járművek, amelyek: | |

5.2.2.1.3.1. | - megengedett össztömege nem haladja meg a 2 tonnát | 78 |

5.2.2.1.3.2. | - megengedett össztömege meghaladja a 2 tonnát, de nem haladja meg a 3,5 tonnát | 79 |

5.2.2.1.4. | Áruszállító járművek, amelyek megengedett össztömege meghaladja a 3,5 tonnát, amelyek: | |

5.2.2.1.4.1. | - motorteljesítménye 75 kW-nál kisebb | 81 |

5.2.2.1.4.2. | - motorteljesítménye 75 kW vagy nagyobb, de 150 kW-nál kisebb | 83 |

5.2.2.1.4.3. | - motorteljesítménye 150 kW vagy nagyobb | 84 |

Mindazonáltal

- az 5.2.2.1.1. és 5.2.2.1.3. pontban meghatározott kategória járműveire, amelyek dízelmotorral vannak ellátva, a határértékeket 1 dB(A)-val meg kell növelni,

- a 2 tonnát meghaladó megengedett össztömegű járművekre, amelyeket terepjáró használatra terveztek, a határértékeket 1 dB(A)-val meg kell növelni, ha ezek 150 kW-nál kisebb teljesítményű motorral vannak felszerelve, vagy 2 dB(A)-val, ha legalább 150 kW teljesítményű motorral vannak felszerelve."

2. cikk

(1) 1985. január 1-jétől a tagállamok a megengedett zajszinttel vagy a kipufogórendszerrel kapcsolatos okokból:

- nem tagadhatják meg egy járműtípus tekintetében az EGK-típusjóváhagyás megadását, sem a legutóbb a 80/1267/EGK irányelvvel [6] módosított, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv [7] 10. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett dokumentum, sem a nemzeti típusjóváhagyás kiadását,

- nem tilthatják meg gépjárművek első forgalomba helyezését,

ha e járműtípus vagy az érintett járművek zajszintje és kipufogórendszere az ezen irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelv előírásainak megfelel.

(2) 1988. október 1-jétől a tagállamok:

- nem állíthatnak ki a 70/156/EGK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett okiratot olyan járműtípusra, amelynek zajszintje és kipufogórendszere az ezen irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelv előírásainak nem felel meg,

- megtagadhatják a nemzeti típusjóváhagyás megadását az olyan típusra, amelynek zajszintje és kipufogórendszere az ezen irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelv előírásainak nem felel meg.

Az 1. cikkben meghatározott 5.2.2.1.3. kategória járműveinél, amelyek dízelmotorral vannak felszerelve, valamint az 5.2.2.1.4. kategória járműveinél azonban az 1988. október 1-jei időpont helyébe az 1989. október 1-jei időpont lép.

(3) 1989. október 1-jétől a tagállamok elutasíthatják az olyan járművek első forgalomba helyezését, amelyek zajszintje és kipufogórendszere az ezen irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelv előírásainak nem felel meg.

Az 1. cikkben meghatározott 5.2.2.1.3. kategória járműveinél, amelyek dízelmotorral vannak felszerelve, valamint az 5.2.2.1.4. kategória járműveinél azonban az 1989. október 1-jei helyébe az 1990. október 1-jei időpont lép.

3. cikk

A Tanács legkésőbb 1990. december 31-ig határoz a 70/157/EGK irányelv rendelkezéseinek egy további felülvizsgálatáról egy olyan jelentés alapján, amelyet a Bizottság a gépjárműágazatra vonatkozó szabályozások területén lehetséges új intézkedésekre nézve a biztonsági, környezetvédelmi és energiatakarékossági szempontok szerint dolgoz ki.

4. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1985. január 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1984. szeptember 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. Barry

[1] HL C 200., 1983.7.27., 5. o.

[2] HL C 172., 1984.7.2., 157. o.

[3] HL C 358., 1983.12.31., 4. o.

[4] HL L 131., 1981.5.18., 6. o.

[5] HL L 42., 1970.2.23., 16. o.

[6] HL L 375., 1980.12.31., 14. o.

[7] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31984L0424 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31984L0424&locale=hu