32007R1494[1]

A Bizottság 1494/2007/EK rendelete ( 2007. december 17.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek és berendezések címkéinek formáiról és a különleges címkézési követelmények megállapításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1494/2007/EK RENDELETE

(2007. december 17.)

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek és berendezések címkéinek formáiról és a különleges címkézési követelmények megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 842/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében felsorolt termékek és berendezések címkéin feltüntetett kiegészítő környezetvédelmi információk szükségességét ugyanezen rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban felülvizsgálták.

(2) A címkézési követelmények figyelembe veszik azokat a címkézési rendszereket, amelyeket a Közösségben jelenleg használnak a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek és berendezések esetében, beleértve az ezekhez a termékekhez és berendezésekhez ipari szabvány szerint létrehozott címkézési rendszereket is.

(3) A címkékre kerülő információt az egyértelműség érdekében pontosan kell megfogalmazni. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy saját hivatalos nyelvüket használják ezeken a címkéken.

(4) Az ezen rendelet hatálya alá tartozó hűtő- és légkondicionáló berendezések és termékek, hőszivattyúk esetleges fluortartalmú üvegházhatású gázokkal fújt habbal történő szigeteléséről szóló kiegészítő információk feltüntethetők a címkén, ezzel elősegíthető későbbi esetleges kinyerésük ezekből a habokból.

(5) Amennyiben az érintett termékhez vagy berendezéshez nem az előállítás helyszínén adták hozzá a fluortartalmú üvegházhatású gázokat, a címkén fel kell tüntetni a termékben vagy berendezésben található fluortartalmú üvegházhatású gázok teljes mennyiségét.

(6) A címkét úgy kell kialakítani, hogy jól olvasható legyen és mindaddig a helyén maradjon, míg a termék vagy berendezés fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

(7) A címkét úgy kell elhelyezni, hogy az üzembe helyezést vagy karbantartást végző szakemberek számára jól látható legyen.

(8) Légkondicionáló berendezések és termékek, hőszivattyúk esetében a címkét a termék vagy berendezés műszaki tulajdonságainak figyelembevételével kell elhelyezni.

(9) A kiegészítő környezetvédelmi információk feltüntetésének lehetősége arra kényszerítette a gyártókat, hogy elvégezzék a címkékre vonatkozó szükséges módosításokat, ezért e rendelet alkalmazása előtt ezekhez a módosításokhoz elegendő időt kell biztosítani.

(10) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a használandó címkék formáját és a kiegészítő címkézési követelményeket, amelyeket a 842/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében felsorolt termékeken és berendezéseken használni kell.

2. cikk

Címkézési követelmények

(1) Az ezen rendelet hatálya alá tartozó termékeket és berendezéseket a következő információt tartalmazó címkével kell jelölni:

a) "a Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz";

b) a berendezésekben megtalálható fluortartalmú üvegházhatású gázok rövidített kémiai neve, a berendezésnek vagy anyagnak megfelelő, az iparágban elfogadott elnevezés használatával;

c) a fluortartalmú üvegházhatású gázok kilogrammban kifejezett mennyisége;

d) "hermetikusan zárt" jelzés, adott esetben.

(2) A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal fújt habbal szigetelt hűtő és légkondicionáló termékeket és berendezéseket, valamint hőszivattyúkat az (1) bekezdésben említett címkézési követelmények teljesítése mellett a következő szöveget tartalmazó címkével is el kell látni: "Fluortartalmú üvegházhatású gázokkal fújt hab".

(3) Amennyiben fluortartalmú üvegházhatású gázokat nemcsak az előállítás helyszínén adnak hozzá a termékhez, és a gyártó nem határozza meg azok teljes mennyiségét, a címkén fel kell tüntetni a gyártóüzemben hozzáadott mennyiséget, és helyet kell biztosítani a gyártó üzemen kívül hozzáadott, valamint a teljes fluortartalmú üvegházhatású gázmennyiség feltüntetéséhez.

(4) A tagállamok az ezen rendelet hatálya alá tartozó termékek és berendezések saját területükön történő forgalomba hozatalát saját hivatalos nyelvük használatához köthetik, az (1), (2) és (3) bekezdésben említett címkézési követelmények tekintetében.

3. cikk

A címke formája

(1) A 2. cikkben meghatározott információt az ezen rendelet hatálya alá tartozó termékeken és berendezéseken rögzített címkén kell feltüntetni.

(2) A szövegnek világosan el kell különülnie a címke hátterétől, és olyan méretűnek és tagolásúnak kell lennie, hogy jól olvasható legyen.

Amennyiben az ezen rendelet által megkövetelt információkat a terméken vagy berendezésen már rögzített címkéhez kell hozzáadni, a kiegészítő információ betűmérete nem lehet kisebb a címkén található egyéb szöveg által használt legkisebb betűméretnél.

(3) Az egész címkét és tartalmát úgy kell kialakítani, hogy a terméken vagy berendezésen rögzítve maradjon, és rendeltetésszerű üzemi körülmények között jól olvasható legyen mindaddig, míg a termék vagy berendezés fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

4. cikk

A címke elhelyezése

(1) A 842/2006/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében jelzetteken kívül a címke elhelyezhető a már létező névtáblán vagy termékinformációs címkén vagy közvetlenül ezek, vagy a karbantartási felület mellett.

(2) Légkondicionáló termékek és berendezések, valamint olyan hőszivattyúk esetén, amelyeknek különálló kültéri és beltéri részeit hűtő csövek kötik össze, a címkét a berendezés hűtőközeggel eredetileg feltöltött részén kell elhelyezni.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 17-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(2) HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 2007/540/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R1494 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R1494&locale=hu