Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32007D0540[1]

2007/540/EK: A Bizottság határozata ( 2007. július 30. ) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halon 2402 bulgáriai használata tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 3594. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. július 30.)

a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halon 2402 bulgáriai használata tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 3594. számú dokumentummal történt)

(2007/540/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2000. június 29-i 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésének iv. pontjára,

mivel:

(1) A Bizottság a 2037/2000/EK rendelet 4. cikke (4) bekezdésének iv. pontjában előírt felülvizsgálat során és a tagállamokkal folytatott konzultációt követően a halon 2402 felhasználása tekintetében a következőket állapította meg.

(2) Az ózonréteget lebontó anyagokról elfogadott Montreali Jegyzőkönyvben előírt kötelezettségeknek megfelelően a fejlett országokban 1994. január 1-jén megszűnt a halon 2402 gyártása. Azóta a szükséges halon 2402-t az alternatív termékekkel kiváltott halon tárolására kialakított létesítményekből kell beszerezni.

(3) A halon 2402-t Bulgáriában katonai szárazföldi és vízi járműveken, valamint repülőgépeken elhelyezett bizonyos tűz- és robbanásvédelmi alkalmazásokban még használják. Románia arról számolt be, hogy már nem használ halon 2402-t.

(4) A halonnal működő tűzoltó készülékek alternatív anyaggal működő tűzvédelmi eszközökre cserélése során figyelembe kell venni, milyen mértékben állnak rendelkezésre a környezet és az egészség szempontjából elfogadható, műszakilag és gazdaságilag egyaránt kivitelezhető alternatívák, illetve technológiák. A nem halonnal működő tűz- és robbanásvédelmi eszközök katonai alkalmazásokban történő bevezetését úgy kell ütemezni, hogy ne vesse vissza elfogadhatatlan mértékben a tagállamok védelmi képességét. Biztonsági és hatékonysági okokból az alternatív anyaggal működő tűzvédelmi eszközökre való áttérés gyakran külön költségvetési megfontolásokat és egy bizonyos átállási időt is igényel. Jelen pillanatban ezeknek az alkalmazásoknak nincs műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatívájuk.

(5) A 2037/2000/EK rendelet 4. cikke (4) bekezdésének v. pontja értelmében minden olyan, halont tartalmazó berendezést, amely nem szerepel a VII. mellékletben a kritikus alkalmazások jegyzékében, 2003. december 31-ig használaton kívül kellett helyezni, és a halont a 16. cikknek megfelelően vissza kellett nyerni. Ahhoz, hogy a halon 2402 felhasználása az Európai Unióhoz 2007. január 1-jén csatlakozott Bulgáriában a továbbiakban élvezhesse a kritikus alkalmazásokat megillető mentességet, a 2037/2000/EK rendelet VII. mellékletét módosítani kell oly módon, hogy lehetővé tegye ennek a tűzvédelmi anyagnak egyes alkalmazásokban történő használatát.

(6) A 2037/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK rendelet 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2037/2000/EK rendelet VII. melléklete e határozat melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 30-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A 2037/2000/EK rendelet VII. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

"A halon 2402 felhasználása csak Bulgáriában:

- repülőgépeken a legénységi fülkék, a hajtóműgondolák, a rakterek, az üzemanyagtartály és a repülőgép külső burkolata közötti tér, valamint az üzemanyagtartály védelmére,

- katonai szárazföldi és vízi járművekben a személyzet által használt helyiség és a gépház védelmére."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0540 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0540&locale=hu

Tartalomjegyzék