32013D0811[1]

2013/811/EU: A Tanács határozata ( 2013. december 17. ) a Tanács Főtitkársága kinevezéssel megbízott hatóságának és szerződéskötésre jogosult hatóságának meghatározásáról és a 2011/444/EU határozat hatályon kívül helyezésérő

A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. december 17.)

a Tanács Főtitkársága kinevezéssel megbízott hatóságának és szerződéskötésre jogosult hatóságának meghatározásáról és a 2011/444/EU határozat hatályon kívül helyezésérő

(2013/811/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, valamint egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletre (1) és különösen a személyzeti szabályzat 2. cikkére és az alkalmazási feltételek 6. cikkére,

mivel:

(1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 240. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értemében a Tanács Főtitkársága a főtitkár irányítása alatt áll.

(2) Az új "AST/SC" besorolási csoportot kell létrehozó 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) tekintettel új határozatot kell elfogadni a Tanács Főtitkársága kinevezéssel megbízott hatóságának és szerződéskötésre jogosult hatóságának meghatározásáról, a 2011/44/EU tanácsi határozatot (3) pedig hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata (a továbbiakban: a személyzeti szabályzat) által a kinevezéssel megbízott hatóságra, illetőleg az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (a továbbiakban: az alkalmazási feltételek) által a szerződéskötésére jogosult hatóságra ruházott hatásköröket a Tanács Főtitkársága tekintetében a következők gyakorolják:

a) a főtitkár vonatkozásában a Tanács;

b) a személyzeti szabályzat 1a., 30., 34., 41., 49., 50. és 51. cikkének a főigazgatókra való alkalmazásának vonatkozásában a főtitkár javaslata alapján a Tanács;

c) egyéb esetekben a főtitkár.

A főtitkár felhatalmazást kap arra, hogy - a tisztviselők kinevezése és szolgálati jogviszonyának végleges megszüntetése, valamint az egyéb alkalmazottak alkalmazása tekintetében ráruházott hatáskör kivételével - az alkalmazási feltételek alkalmazása, továbbá a személyzeti szabályzatnak az AST és AST/SC besorolási fokozatba tartozó tisztviselőkre való alkalmazása tekintetében hatáskörének bármely területét vagy teljességét teljes mértékben vagy részben az igazgatási főigazgatóra ruházza át.

2. cikk

A 2011/444/EU tanácsi határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat 2014. január 1-én lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. LINKEVIČIUS

(1) A Tanács 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1023/2013/EU, Euratom rendelete (2013. október 22.) az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról (HL L 287., 2013.10.29., 15. o.).

(3) A Tanács 2006. június 27-i 2011/444/EU határozata a Tanács Főtitkársága kinevezéssel megbízott hatóságának és szerződéskötésre jogosult hatóságának meghatározásáról (HL L 194., 2006.7.14., 29. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013D0811 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013D0811&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.