32015D0226[1]

A Bizottság (EU) 2015/226 végrehajtási határozata ( 2015. február 11. ) a fogékony faanyagok meghatározása, valamint a körülhatárolt területeken megvalósítandó intézkedések tekintetében a 2012/535/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2015) 645. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/226 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. február 11.)

a fogékony faanyagok meghatározása, valamint a körülhatárolt területeken megvalósítandó intézkedések tekintetében a 2012/535/EU végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2015) 645. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) A 2012/535/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) alkalmazása során arra következtetésre jutottak, hogy a fogékony faanyagok sorába be kell venni a tűlevelűek (Coniferales) természetes hengeres felszínét meg nem tartott fáját, valamint az abból készült kaptárakat és fészkelődobozokat, figyelembe véve a méhkasok és effajta dobozok gyakori helyváltoztatása által okozott különleges kockázatokat. Emellett a fogalommeghatározásból ki kell venni az olyan faanyagot, amely a fenyőrontó fonálféreg általi fertőzöttség kockázatát megszüntető feldolgozáson esett át.

(2) A vektor jellegét figyelembe véve minden kivágott fogékony növényt és azok pufferzónákban maradt vágási maradványait azonnal el kell távolítani.

(3) Indokolt megjegyezni, hogy a vektor rajzási idejében is szabad mozgatni az olyan kéreg nélküli faanyagot, amely átesett a 2012/535/EU végrehajtási határozat szerinti hőkezelésen.

(4) A 2012/535/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/535/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk b) pontja helyébe a következő szöveg lép: A Taxus L. és Thuja L. fűrészelt fája és rönkje, valamint a fenyőrontó fonálféreggel való fertőzöttség kockázatának megszüntetése érdekében feldolgozáson átesett faanyag nem minősül fogékony faanyagnak."

"b) »fogékony faanyag«: tűlevelűek (Coniferales) olyan faanyaga, mely megfelel az alábbi pontok egyikének:

i. a 2000/29/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése szerinti faanyag;

ii. olyan faanyag, amely nem tartotta meg hengeres felszínét;

iii. kaptárak és fészkelődobozok készítéséhez felhasznált faanyag.

2. A 13. cikk (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) az érintett kezelőüzem által az a) és c) pontoknak megfelelően kezelt fa csomagolóanyag, kaptárak és fészkelődobozok jelölése a III. melléklet 1. szakaszának 2.b) és 3.b) pontja és 2. szakaszának 3. pontja szerint, a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabvány II. mellékletének megfelelően."

3. A 14. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Azon tagállamok, amelyek területén van körülhatárolt terület, engedélyezik a megfelelően felszerelt facsomagolóanyag-, kaptár és fészkelődoboz-gyártók számára, hogy a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabvány II. mellékletének megfelelően a fa csomagolóanyagot - amelyet engedéllyel rendelkező kezelőlétesítmény által kezelt faanyagból állítanak össze -, kaptárakat és fészkelődobozokat, amelyeket a 92/105/EGK irányelvben említett növényútlevél kísér, megjelöljék.

E gyártók említése a továbbiakban: »engedéllyel rendelkező facsomagolóanyag-gyártók«."

4. Az I., II. és III. melléklet e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. február 11-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2012. szeptember 26-i 2012/535/EU végrehajtási határozata a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló sürgősségi intézkedésekről (HL L 266., 2012.10.2., 42. o.).

MELLÉKLET

A 2012/535/EU végrehajtási határozat mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. Az I. melléklet a következő 9a. ponttal egészül ki:

"9a. A tagállamok azonosítják a pufferzónákban a 7., 8., és 9. pontok meghatározásai által nem lefedett kivágott fogékony növényeket. Eltávolítják a növényeket és vágási maradványaikat, eközben minden szükséges óvintézkedést megtéve annak érdekében, hogy azok ne vonzzák a fenyőfarontó fonálférget, valamint annak vektorát."

2. A II. melléklet a következő 3a. ponttal egészül ki:

"3a. A tagállamok azonosítják a pufferzónákban a 3.b) pont meghatározása által nem lefedett kivágott fogékony növényeket. Eltávolítják a növényeket és vágási maradványaikat, eközben minden szükséges óvintézkedést megtéve annak érdekében, hogy azok ne vonzzák a fenyőfarontó fonálférget, valamint annak vektorát."

3. A III. melléklet 1. szakaszának 2.b) és 2.c) pontjai helyébe a következő szöveg lép:

"b) A 92/105/EGK irányelvben említett, egy engedéllyel rendelkező kezelőüzem által kibocsátott növényútlevél kíséri; a kaptárak vagy fészkelődobozok gyártására felhasznált fogékony faanyag esetében az említett növényútlevél kíséri, vagy a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványa II. mellékletének megfelelően megjelölték.

c) Ha nem távolították el a fogékony faanyag kérgét, akkor vagy a vektor rajzási időszakán kívül kell szállítani, vagy védőborítással kell ellátni, biztosítva, hogy nem fertőződik meg sem a fenyőfarontó fonálféreggel, sem annak vektorával."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015D0226 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015D0226&locale=hu

Tartalomjegyzék