31993L0025[1]

A Tanács 93/25/EGK irányelve (1993. június 1.) a juh- és kecskeállományra vonatkozó statisztikai felmérésekről

A TANÁCS 93/25/EGK IRÁNYELVE

(1993. június 1.)

a juh- és kecskeállományra vonatkozó statisztikai felmérésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

mivel a juh- és kecskeállomány tekintetében a tagállamok által elkészítendő statisztikai felmérésekről szóló, 1982. március 22-i 82/177/EGK tanácsi irányelvet ( 3 ) több ízben módosították; mivel további módosításokra van szükség, ezért az áttekinthetőség érdekében ezen irányelvnek a rendelkezéseit újra kell fogalmazni;

mivel azokban a tagállamokban, amelyekben a kecskeállomány a Közösség teljes állományának csak csekély hányadát teszi ki, célszerű rendelkezni a felmérések számának csökkentéséről;

mivel fontos nyomon követni a tagállamokban a mezőgazdasági üzemszerkezet alakulását;

mivel - különösen a juh- és a kecskehús piaca tekintetében - a közös agrárpolitika megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságnak rendszeres adatokra van szüksége az állatállomány és a juh- és kecskehústermelés alakulásáról;

mivel mind az adatgyűjtés és -feldolgozás, mind pedig a felmérések országos szinten történő megszervezése továbbra is a tagállamok statisztikai hivatalainak hatáskörébe tartozik, és a Bizottság a statisztikai információ európai szintű összehangolásáért és harmonizációjáért, valamint a Közösség politikai döntéseinek végrehajtásához szükséges összehangolt módszertan kialakításáért felelős;

mivel az irányelv végrehajtásának elősegítése érdekében a tagállamok és a Bizottság között szoros együttműködésre van szükség, amelyet különösen a 72/279/EGK határozattal ( 4 ) létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottságon keresztül kell megvalósítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. SZAKASZ

ÁLLOMÁNYFELMÉRÉS

A.

Tagállami szinten

Gyakoriság - Az adatfelvétel területe

1. cikk

(1) A tagállamok minden évben egy november-decemberi napra vonatkozóan statisztikai felmérést végeznek a területükön élő juhállományról.

(2) A tagállamok statisztikai felmérést végeznek a kecskeállományról is, mégpedig vagy egy külön felmérésben, vagy a juh- és a kecskeállományra vonatkozó együttes felmérés keretében:

a) amennyiben a kecskeállomány legalább 500 000 egyedből áll - minden évben november-december egyik napjára vonatkozóan;

b) amennyiben a kecskeállomány kevesebb, mint 500 000 egyedből áll - ötévenként legalább egyszer.

(3) A tagállamok saját kérésükre engedélyt kaphatnak az (1) és (2) bekezdések szerinti statisztikai felmérések helyett adminisztratív források felhasználására.

(4) A (3) bekezdésben említett kérés elbírálásakor a Bizottság a 20. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően határoz.

2. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában a "juhok" az Ovis fajhoz, a "kecskék" a Capra fajhoz tartozó háziállatokat jelentik.

(2) Az 1. cikkben említett felmérések kiterjednek valamennyi, a Bizottság által a 20. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően meghatározott, gazdaságokban tartott juhra és kecskére. A felméréseknek annyi gazdaságot kell magukban foglalniuk, amennyi elegendő a mezőgazdasági üzemszerkezet legutóbbi felmérése alapján meghatározott szarvasmarha-állomány legalább 95 %-ának számbavételéhez.

(3) Amennyire lehetséges, a tagállamok a (2) bekezdésben előírt felmérések eredményét kiegészítik az azon kecske- és juhállományokra vonatkozó becslésekkel, amelyekre az adatfelvétel nem terjedt ki.

Kategóriák szerinti bontás

3. cikk

(1) Az 1. cikkben említett felméréseket olyan módon kell elvégezni, hogy az a juh- és kecskeállományoknak legalább a következő kategóriák szerinti megoszlását tükrözze:

A. Juh, összesen:

A.1. Anyajuh és pároztatott jerke:

A.1.1. (Tejhasznú) anyajuh és pároztatott jerke;

A.1.2. Egyéb anyajuh és pároztatott jerke;

A.2. Egyéb juh.

B. Kecske, összesen:

B.1. Már ellett kecske és pároztatott kecske:

B.1.1. Már ellett kecske;

B.1.2. Első ízben pároztatott kecske;

B.2. Egyéb kecske.

(2) Az (1) bekezdésben említett kategóriák a 20. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően módosíthatók.

(3) A kategóriákat a 20. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

Pontosság

4. cikk

(1) Az 1. cikkben említett felméréseket teljes körű felmérések vagy reprezentatív mintavétel formájában kell lebonyolítani.

(2) Az egyes tagállamok esetében a 2. cikk (2) bekezdésében előírt felmérések mintavételi hibái nem haladhatják meg az összes juh és kecske számának 2 %-át (68 %-os konfidencia-intervallum) vagy egy, a 20. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően megállapítandó abszolút értéket.

(3) A mintavételi kereteken és a 2. cikk (3) bekezdésében említett becsléseken túlmenően a tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyeket a felmérési eredmények minőségének biztosítása érdekében szükségesnek tartanak.

Adatszolgáltatási határidő

5. cikk

(1) A tagállamok az adatfelvételek előzetes eredményeit és a kiegészítő becsléseket a 3. cikk (1) bekezdésében említett adatokra vonatkozó referenciahónapot követő március 1-je előtt továbbítják a Bizottság számára.

(2) A tagállamok az adatfelvételeknek a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelő eredményeit és a kiegészítő becsléseket a referenciahónapot követő április 1-je előtt továbbítják a Bizottság számára.

Eltérések

6. cikk

(1) A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérve:

a) azon tagállamok számára, amelyek juhállománya az adatfelvétel idején kevesebb, mint 2 500 000 egyed, az A.1 kategórián belüli bontás szabadon választható;

b) azon tagállamok számára, amelyek kecskeállománya az adatfelvétel idején kevesebb, mint 500 000 egyed, a B.1 kategórián belüli bontás szabadon választható;

c) az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett tagállamok a B. kategóriában említett összértékeket alosztályokra való bontás nélkül, becsléssel állapítják meg azon évek mindegyikére vonatkozóan, amelyekre az adatfelvétel nem terjed ki;

d) azok a tagállamok, amelyekben az A.1.1. kategória állománya nem éri el az A.1. kategória 1 %-át, jogosultak arra, hogy az adatot becsléssel, vagy egyéb források alapján állapítsák meg.

(2) Az 1. és 5. cikkektől eltérve Dánia és Hollandia engedélyt kap a juh és a kecske, az Egyesült Királyság a kecske november-decemberi állományának az általuk ugyanazon évben végzett éves mezőgazdasági összeírás vagy agrárstrukturális felmérés során feljegyzett állományai alapján történő becslésére. Az 5. cikk (1) bekezdésében említett előzetes eredményeket a referenciaévet követő március 1-jét, és az 5. cikk (2) bekezdésében említett eredményeket a referenciaévet követő április 1-jét megelőzően továbbítják a Bizottságnak.

B.

Regionális szinten

Területi felosztás

7. cikk

(1) A decemberi felmérés végleges eredményét a területi felosztás alapján, a 20. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően meghatározottak szerint kell összesíteni.

(2) Az (1) bekezdésben említett területi felosztást a 20. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően módosítani lehet.

Adatszolgáltatási határidő

8. cikk

A tagállamok a referenciahónapot követő év május 15-ét megelőzően tájékoztatják a Bizottságot a 6. cikkben említett adatokról.

Eltérések

9. cikk

A 8. cikktől eltérve:

a) Belgium, Németország és Hollandia felhatalmazást kapnak arra, hogy a referenciaév első hat hónapjában végrehajtott mezőgazdasági összeírás vagy agrárstrukturális felmérés során felmért juhállományok esetében az adatokat "région/gewest", "Länder" vagy "provincie" bontásban közöljék ugyanezen év október 15-ét megelőzően;

b) az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett tagállamoknak a kecskeállományukra vonatkozó adatokat nem kell regionális bontásban közölniük.

C.

Az állatállomány mérete szerinti bontás

Méretosztályok

10. cikk

(1) Páratlan években a tagállamok az adatfelvételek végleges eredményeit országos szinten a 20. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően meghatározott méretosztályok szerinti bontásban adják meg.

(2) A Bizottság a 20. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően valamely tagállam kérésére engedélyezheti, hogy az illető tagállam az (1) bekezdésben meghatározott méretosztályok szerinti bontást a páros évek végleges eredményeire alkalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott méretosztályokat a 20. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően módosítani lehet.

Adatszolgáltatási határidő

11. cikk

A tagállamok a Bizottságot a referenciahónapot követő év május 15-ét megelőzően tájékoztatják a 10. cikkben említett adatokról.

Eltérések

12. cikk

A 11. cikktől eltérve Belgium, Dánia, Németország és Hollandia felhatalmazást kap a juh- és kecskeállományának, az Egyesült Királyság a kecskeállományának a referenciaévben végzett mezőgazdasági összeírása vagy agrárstrukturális felmérése során felmért struktúrájával kapcsolatos adatok következő év május 15-ét megelőzően történő benyújtására.

II. SZAKASZ

VÁGÁSI STATISZTIKÁK

13. cikk

(1) A tagállamok havi statisztikákat készítenek a területükön található vágóhidakon levágott azon juhok és kecskék számáról és hasított súlyáról, amelyek húsát emberi fogyasztásra alkalmasnak minősítették.

Annak érdekében, hogy a statisztikák a területükön levágott valamennyi juhra és kecskére kiterjedjenek, a tagállamok szükség esetén becsléseket is szolgáltatnak a jelentésből kimaradt vágásokra vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben említett statisztikákat az alábbi kategóriák szerint kell elkészíteni:

A. Juh, összesen:

A.1. ebből: bárány

B. Kecske, összesen.

(3) Az (1) bekezdésben említett hasított súly és a (2) bekezdésben említett kategóriák a 20. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra.

Adatszolgáltatási határidő

14. cikk

A tagállamok a referenciahónapot követő két hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot a 13. cikk (1) bekezdésében említett statisztikák eredményéről.

III. SZAKASZ

TERMELÉSI ELŐREJELZÉSEK

15. cikk

(1) A tagállamok a felmérések eredményei és egyéb rendelkezésükre álló információk alapján minden egyes naptári félévre előrejelzést készítenek a termelésről a juh- és kecskeállomány vonatkozásában.

A termelési mutató bruttó hazai termelésként kifejezve tartalmazza az összes levágott juh és kecske számát, valamint a Közösségbe, illetve az onnan kifelé irányuló élőjuh- és élőkecske-kereskedelem egyenlegét.

(2) Az (1) bekezdésben említett termelési mutató meghatározását a 20. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően módosítani lehet.

Adatszolgáltatási határidő

16. cikk

A tagállamok a 15. cikk (1) bekezdésében említett, és a folyó év mindkét félévére vonatkozó előrejelzéseket az adatfelvételt követő március 1-je előtt benyújtják a Bizottságnak.

IV. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

17. cikk

A tagállamok az 5., 6., 8., 9., 11., 12., 14., és 16. cikkekben említett adatokat a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendeletnek ( 5 ) megfelelően nyújtják be a Bizottsághoz.

18. cikk

A Bizottság, a tagállamokkal konzultálva, megvizsgálja:

a) a közölt eredményeket;

b) azon technikai nehézségeket, amelyek különösen az adatfelvételek és becslések előkészítéséből és lebonyolításából erednek;

c) a felmérések eredményeinek és a becsléseknek a megbízhatóságát.

19. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot minden olyan módszertani vagy egyéb változásról, amely lényegesen befolyásolhatja a statisztikai eredményeket. E tájékoztatásnak az adott változás életbe lépését követő három hónapon belül kell megtörténnie. Az ilyen bejelentésekről a Bizottság a megfelelő munkacsoportokban értesíti a többi tagállamot.

20. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 6 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

21. cikk

(1) A 82/177/EGK irányelv 1994. január 1-jével hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat a továbbiakban erre az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni.

22. cikk

A tagállamok az ennek az irányelvnek a betartásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási előírásokat 1994. január 1-jéig hatályba léptetik.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedések, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

23. cikk

(1) Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 18., 1993.1.23., 15. o.

( 2 ) HL C 115., 1993.4.26.

( 3 ) HL L 81., 1982.3.27., 35. o. A legutóbb az 1057/91/EGK rendelettel (HL L 107., 1991.4.27., 11. o.) módosított irányelv.

( 4 ) HL L 179., 1972.8.7., 1. o.

( 5 ) HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

( 6 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0025 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0025&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993L0025-20031120 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993L0025-20031120&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére