32010L0082[1]

A Bizottság 2010/82/EU irányelve ( 2010. november 29. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tetrakonazol hatóanyag felhasználásának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2010/82/EU IRÁNYELVE

(2010. november 29.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tetrakonazol hatóanyag felhasználásának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 2009/82/EK tanácsi irányelv (2) a tetrakonazolt mint hatóanyagot gombaölő szerként történő felhasználásra felvette a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(2) A szóban forgó bejegyzés azonban a tetrakonazol hatóanyagnak kizárólag szántóföldi növények esetében gombaölő szerként, meghatározott mennyiségi és időbeli előírások mellett történő felhasználására korlátozódik. Felhasználása az alma és a szőlő esetében teljes mértékben kizárt. Az említett korlátozásokra azért volt szükség, mert a bejegyzéskor a talajvíz-értékeléshez - különösen a talajvíz két, a bejelentő által nem azonosított metabolit általi esetleges szennyeződésére vonatkozóan - nem állt rendelkezésre elegendő adat. Az alma és a szőlő esetében történő felhasználást illetően a korlátozást a hatóanyag fogyasztók általi elfogyasztásával kapcsolatos kockázatok értékeléséhez szükséges adatok hiányos volta indokolja.

(3) A bejelentő (Isagro) a tetrakonazolra vonatkozó bejegyzés arra irányuló módosítását kérte, hogy az említett korlátozások feloldásával lehetővé váljon a hatóanyag gombaölő szerként történő felhasználási körének kiterjesztése. A bejelentő kérelme alátámasztása végett további tudományos adatokat nyújtott be.

(4) Ezen adatokat Olaszország, az 1490/2002/EK bizottsági rendelet (3) értelmében kijelölt referens tagállam, kiértékelte, majd a tetrakonazolra vonatkozó értékelő jelentés tervezetéhez 2010. február 10-én kiegészítést nyújtott be a Bizottsághoz, amelyet észrevételezés céljából megkapott a többi tagállam és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) is. Az értékelő jelentés tervezetét és a hozzá tartozó kiegészítést az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében a Bizottság a tagállamokkal együtt megvizsgálta, majd a tetrakonazolról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2010. október 28-án véglegesítette.

(5) A bejelentőtől kapott új adatok és a referens tagállam által elvégzett új értékelés azt mutatja, hogy a felhasználás kért kiterjesztése nem jelent további kockázatot azokon túl, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a tetrakonazolra vonatkozó különös rendelkezésekben és az anyagról készített bizottsági felülvizsgálati jelentésben már figyelembe vettek. Ezen belül a talajvíz szennyeződésének kockázata tekintetében a referens tagállam úgy ítéli meg, hogy a bejelentő által benyújtott új tanulmány azonosítja az említett metabolitokat, valamint azt, hogy nem fordul elő elfogadhatatlan mértékű kioldódás. Az alma és a szőlő esetében történő felhasználás vonatkozásában a bejelentő tagállam arra a következtetésre jutott, hogy - tekintettel az időközben elvégzett ellenőrzött szabadföldi vizsgálatokból származó kiegészítő adatokra - a szermaradékokra vonatkozó adatokból az derül ki, hogy a fogyasztókra nézve nem áll fenn az akut és krónikus bevitel kockázata.

(6) A 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján ezért indokolt a gombaölő szerként történő felhasználásra vonatkozó korlátozások feloldásával módosítani a tetrakonazolra vonatkozó különös rendelkezéseket.

(7) Ezért a 91/414/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a "tetrakonazolra" vonatkozó sor "Különös rendelkezések" oszlopában az A. rész helyébe a következő szöveg lép:

"A. RÉSZ

Felhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető."

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2011. március 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2011. április 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 196., 2009.7.28., 10. o.

(3) HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0082 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0082&locale=hu