32006L0076[1]

A Bizottság 2006/76/EK irányelve ( 2006. szeptember 22. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórtalonil hatóanyag specifikációjára vonatkozó módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2006/76/EK IRÁNYELVE

(2006. szeptember 22.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórtalonil hatóanyag specifikációjára vonatkozó módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A felülvizsgálatot követően, melyben a klórtalonil tekintetében Hollandia töltötte be a referens tagállam szerepét, a 2005/53/EK bizottsági irányelv (2) felvette a klórtalonilt a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok közzé. A 2005/53/EK irányelv meghatározza bizonyos szennyező anyagok maximálisan megengedett szintjét. A Bizottság szokásos gyakorlatának megfelelően e szintek megfelelnek az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a hatóanyagok tisztaságára és szennyezettségi szintjére vonatkozó előírásainak, és különös tekintettel egy 2005. februári jelentésnek. Ezen előírások szerint a hexaklór-benzol maximális megengedett szintje 0,01 g/kg hatóanyag. A FAO azonban további klórtalonilra vonatkozó előírásokat (3) fogadott el, melyek 2005 decemberétől, a 2005/53/EK irányelv elfogadását követően váltak hozzáférhetővé. Ezek az előírások egészítették ki és helyezték hivatalosan hatályon kívül a 2005. februári jelentés azon előírásait, melyeket az irányelv elfogadásakor vettek figyelembe. Az új előírások szerint a hexaklór-benzol maximális megengedett szintje 0,04 g/kg hatóanyag.

(2) Bár a Közösség jogosult arra, hogy a köz- és állategészség, valamint a környezet védelme érdekében saját megengedett szintet állapítson meg, megvizsgálták, hogy a 2005/53/EK irányelv által megállapított szennyezettségi szintek módosíthatóak-e az új FAO előírásoknak megfelelően.

(3) Hollandia az általa végzett ad hoc toxikológiai és ökotoxikológiai értékelések után arra a következtetésre jutott, hogy e módosítás miatt nem merülnek fel újabb veszélyek azokhoz képest, melyeket a klórtalonil a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételekor vettek figyelembe. E következtetésről tájékoztatták a többi tagállamot is, akik egyetértésüket fejezték ki. E következtetés és a téma speciális körülményeinek fényében a Bizottság úgy véli, hogy indokolt a klórtalonilra vonatkozó specifikáció módosítása.

(4) Mivel a 2005/53/EK irányelv szerint a tagállamoknak az irányelv 2. cikkét 2006. szeptember 1-jétől kell alkalmazniuk, a klórtalonil módosított specifikációja is ekkor lép hatályba, a 2005/53/EK irányelv 3. cikkében meghatározott egyéb határidők sérelme nélkül. Emiatt ezen irányelvnek minél hamarabb hatályba kell lépnie.

(5) Emiatt indokolt a 91/414/EGK irányelv megfelelő módosítása.

(6) Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2006. augusztus 31-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelv előírásainak betartásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. A tagállamok továbbá haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést leíró korrelációs táblázatot.

A tagállamoknak 2006. szeptember 1-jétől kell alkalmazniuk ezeket a rendelkezéseket.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/75/EK bizottsági irányelvvel (HL L 248., 2006.9.12., 3. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 241., 2005.9.17., 51. o.

(3) A mezőgazdasági peszticidekre vonatkozó FAO előírások és értékelési módszerek - klórtalonil (tetraklór-izoftalonitril) (2005. december).

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletének 102. sora helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A hatóanyag azonosításával és specifikációjával kapcsolatos további tudnivalók a felülvizsgálati jelentésben találhatók.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0076 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0076&locale=hu

Tartalomjegyzék