32006L0075[1]

A Bizottság 2006/75/EK irányelve ( 2006. szeptember 11. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a dimoxistrobin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2006/75/EK IRÁNYELVE

(2006. szeptember 11.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a dimoxistrobin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban 2001. november 28-án az Egyesült Királysághoz kérelem érkezett a BASF-től a dimoxistrobin hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. A 2002/593/EK bizottsági határozat (2) megerősítette, hogy a dokumentáció "teljes" abban az értelemben, hogy elvileg kielégítőnek tekinthető a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeket illetően.

(2) A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban - a kérelmező által javasolt felhasználásra vonatkozóan - értékelték ezen hatóanyag emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatását. A referensként kijelölt tagállam 2003. augusztus 14-én nyújtotta be a Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (a továbbiakban: EFSA) a dimoxistrobin hatóanyag értékeléséről szóló jelentéseinek tervezetét.

(3) A tagállamok az EFSA-val közösen, annak értékelési munkacsoportján belül szakértői értékelésnek vetették alá az értékelő jelentés tervezetét, majd 2005. augusztus 10-én benyújtották a Bizottsághoz az EFSA dimoxistrobinról szóló tudományos jelentéseként (3). E jelentést a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták, és 2006. április 4-én a Bizottságnak a dimoxistrobinról készített felülvizsgálati jelentése formájában véglegesítették.

(4) A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekről feltételezhető, hogy általánosságban megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában, illetve az 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, különösen a bizottsági felülvizsgálati jelentésekben megvizsgált és részletezett felhasználási módok vonatkozásában. Ezért helyénvaló felvenni a dimoxistrobint az irányelv I. mellékletébe annak érdekében, hogy az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket az irányelv rendelkezéseinek megfelelően valamennyi tagállamban engedélyezhessék.

(5) A 91/414/EGK irányelvben meghatározott, a hatóanyagoknak az I. mellékletbe való felvételéhez kapcsolódó kötelezettségek sérelme nélkül a tagállamok részére a felvételt követően hat hónapos időszakot kell engedélyezni a dimoxistrobint tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozóan már kiadott ideiglenes engedélyek felülvizsgálatára annak biztosítása érdekében, hogy a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében meghatározott követelmények, valamint az I. melléklet szerinti vonatkozó feltételek teljesüljenek. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban a jelenlegi ideiglenes hatályú engedélyeket teljes körű engedélyekké kell átalakítaniuk, módosítaniuk vagy visszavonniuk. A fenti határidőtől eltérően hosszabb időt kell biztosítani az egyes növényvédő szerek valamennyi tervezett felhasználását tartalmazó teljes, III. melléklet szerinti dossziénak a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes elvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére.

(6) Ezért helyénvaló a 91/414/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani.

(7) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2007. március 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést leíró táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. április 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

(1) A tagállamok a 91/414/EGK irányelvvel összhangban 2007. március 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják a dimoxistrobin hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek hatályos engedélyeit. Az említett időpontig a tagállamok ellenőrzik különösen az irányelv I. mellékletében a dimoxistrobinra megadott követelmények teljesülését - az e hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében megadott követelmények kivételével -, továbbá azt, hogy az engedély birtokosa az irányelv 13. cikkében előírt feltételekkel összhangban rendelkezik-e az irányelv II. melléklete szerinti követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy rendelkezik-e hozzáféréssel ilyen dossziéhoz.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely dimoxistrobint tartalmaz egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe legkésőbb 2006. szeptember 30-ig felvett hatóanyagok egyikeként, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes elvekkel összhangban a tagállamok újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján és az I. mellékletben szereplő, a dimoxistrobin hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részének a figyelembevételével. Az értékelés alapján eldöntik, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában meghatározott feltételeknek.

A döntést követően a tagállamok:

a) dimoxistrobint kizárólagos hatóanyagként tartalmazó szer esetében, amennyiben szükséges, legkésőbb 2008. március 31-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b) dimoxistrobint több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében, amennyiben szükséges, módosítják vagy visszavonják az engedélyt 2008. március 31-ig vagy, ha az későbbre esik, a kérdéses anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő irányelvben vagy irányelvekben az ilyen módosítás, illetve visszavonás határidejéül meghatározott időpontig.

4. cikk

Ez az irányelv 2006. október 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 11-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/74/EK bizottsági irányelvvel (HL L 235., 2006.8.30., 17. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 192., 2002.7.20., 60. o.

(3) Az EFSA 46. tudományos jelentése (2005), 1-82. o.: A dimoxistrobin hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetések (2005. augusztus 10-én véglegesítve).

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a táblázat vége a következő sorokkal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) További részletek a hatóanyagok azonosításáról és meghatározásáról a felülvizsgálati jelentésben találhatók.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0075 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0075&locale=hu

Tartalomjegyzék